Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Förebygg sexuella trakasserier med hjälp av två lagar

Här får du information om vad du behöver göra för att uppfylla kraven i både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. I filmen nedan får du en tydlig beskrivning.

Två lagar - två olika syften

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Enligt lagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering.

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att uppnå god arbetsmiljö. Sexuella trakasserier kan vara en form av kränkande särbehandling som är reglerat med stöd av lagen.

I den här filmen får du en översikt över vad som gäller enligt de olika regelverken.

Aktiva åtgärder: Enligt diskrimineringslagen ska du som arbetsgivare fortlöpande genomföra ett arbete med aktiva åtgärder i fyra steg för att förebygga och sexuella trakasserier.

De fyra stegen är att

 • undersöka
 • analysera
 • åtgärda
 • följa upp.

Diskrimineringslagen kräver även att du ska förebygga trakasserier.

Kränkande särbehandling: Enligt arbetsmiljölagen och dess föreskrifter ska du arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling Länk till annan webbplats..

Alla på arbetsplatsen ska känna till att du som arbetsgivare inte accepterar sexuella trakasserier. Det gäller de som redan är anställda såväl som vikarier, praktikanter, inhyrda och nyanställda. Enligt diskrimineringslagen ska det finnas tydliga riktlinjer mot trakasserier.

Information ska finnas i en skriftlig riktlinje och kan integreras i verksamheten på olika sätt. Ni kan till exempel prata om riktlinjen och vad den innebär på arbetsplatsträffar, i personliga samtal eller via intranätet.

Sedan behöver ni regelbundet följa upp arbetet genom att undersöka om informationen har nått fram till alla. Det kan ni till exempel göra genom medarbetarundersökningar och medarbetarsamtal.

Både diskrimineringslagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter kräver att alla också har tillgång till tydliga rutiner för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och kränkande särbehandling om sådana situationer uppstår på arbetsplatsen.

Det ska framgå av rutinerna:

 • till vem den utsatta ska vända sig för att snabbt få hjälp
 • vad arbetsgivaren måste göra när hen får information om att det förekommer sexuella trakasserier
 • vad arbetsgivaren gör med den informationen
 • vem hos arbetsgivaren som ansvarar för att utreda händelser eller påståenden.

Både riktlinjerna och rutinerna måste finnas i skriftlig form. För att de ska fungera är det viktigt att alla i verksamheten känner till att rutinerna finns, vad de innebär och förstår vad var och en ska göra.

Agera direkt, dröj aldrig!

Du som är arbetsgivare ska utreda och åtgärda sexuella trakasserier. Din skyldighet gäller så fort du får veta att någon känner sig utsatt för sexuella trakasserier, oavsett vem som berättar och hur denne berättar. Så här kan du lägga upp arbetet:

Utred

 • Börja med att ta reda på vad som har hänt – prata med den som upplever sig utsatt.
 • Prata därefter med den eller de som påstås ligga bakom trakasserierna.
 • Ibland kan det också vara nödvändigt att prata med vittnen.
 • Bedöm om det finns behov av omedelbara åtgärder under pågående utredning.
 • Var diskret - det är viktigt att utredningen görs diskret och med hänsyn och respekt för de inblandade.

Sätt stopp

Om din utredning visar att sexuella trakasserier har
inträffat så måste du hindra att de fortsätter. Här är några exempel:

 • I vissa situationer kan en tillsägelse eller uppmaning räcka för att trakasserierna ska upphöra.
 • I andra fall kan det vara nödvändigt med en varning eller omplacering.
 • Om inget annat hjälper kan det bli aktuellt med uppsägning eller avsked.

Följ upp

Det är viktigt att följa upp situationen på arbetsplatsen för att försäkra sig om att trakasserierna upphört. Här är några exempel på frågor du kan ställa:

 • Har de sexuella trakasserierna upphört?
 • Fortsätter trakasserierna? Då har dina insatser inte varit tillräckliga och du måste vidta ytterligare åtgärder för att stoppa dem.
 • Har det främjande och förebyggande arbetet enligt diskrimineringslagen och arbetsmiljölagstiftningen fungerat? Hur kan det förbättras?

Hur upptäcks sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier sker av uppenbara skäl ofta i det fördolda. Att få reda på om sexuella trakasserier pågår kräver med andra ord att alla i arbetsledande ställning är lyhörda, vaksamma och kommunicerar aktivt med sina medarbetare. Här är några vanliga exempel på hur arbetsgivare kan få veta att sexuella trakasserier förekommer:

 • Den som blivit utsatt eller en kollega till denne uppmärksammar dig på vad som händer.
 • Genom arbetsmiljöundersökningar som genomförs på arbetsplatsen.
 • Du får information från en facklig organisation eller från ett skyddsombud.
 • Du lägger själv märke till något du uppfattar som sexuella trakasserier.

Förbjudet att straffa den som anmäler

Den som vill påtala eller anmäla diskriminering ska kunna göra det utan att behöva oroa sig för negativa konsekvenser från arbetsgivaren. Därför innehåller diskrimineringslagen ett så kallat repressalieförbud, som skyddar den som påtalat eller anmält diskriminering från att bli bestraffad av arbetsgivaren. Skyddet gäller även när någon till exempel avvisar ett förslag eller fogar sig i sexuella trakasserier.

Hinner du inte läsa allt nu?

Ladda ner vår broschyr och läs den i lugn och ro när du har tid. Genom att läsa den skaffar du dig på kort tid en god överblick över arbetsgivarens främsta verktyg när det gäller att förebygga och motverka sexuella trakasserier. En väl investerad stund som kan göra stor skillnad för många.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur.

Trakasserier och sexuella trakasserier är två olika former av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier kan också vara en form av kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Vad är trakasserier?

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, gester eller utfrysning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 december 2023