Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet omfattar till exempel att förebygga sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning. Här får du veta vilka krav lagen ställer på dig som är arbetsgivare.

Förebygg diskriminering med aktiva åtgärder

Diskrimineringsförbuden är till för att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall medan arbetsgivarnas aktiva åtgärder även ska

  • förebygga diskriminering på arbetsplatsen
  • främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och strukturell nivå.

Du kan alltså använda lagen som hjälp för att se till att din arbetsplats blir fri från diskriminering. 

Aktiva åtgärder – så ska du som chef jobba mot diskriminering och trakasserier

Aktiva åtgärder - så ska du som arbetsgivare arbeta mot diskriminering:

Arbetet ska genomföras kontinuerligt i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda och följa upp inom inom följande fem områden:

Främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. För att uppnå en jämnare könsfördelning kan du bland annat arbeta med utbildning och annan kompetensutveckling.

Varje arbetsplats ska ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras på arbetsplatsen.

Alla arbetsgivare ska dessutom göra en lönekartläggning varje år. Arbetsgivare med minst tio anställda ska även dokumentera hur lönekartläggningen har genomförts.

Inkludera alla diskrimineringsgrunderna i arbetet mot diskriminering:

  • kön
  • könsidentitet eller könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske i samverkan med arbetstagarna. Arbetstagarna företräds vanligtvis av de fackliga organisationerna, men arbetstagarna kan också utse sina egna representanter i en samverkansgrupp. Samverkan bör ske i alla de steg som ingår i arbetet, det vill säga från undersökning till eventuella åtgärder som behöver vidtas och uppföljning.

Arbetsgivaren ska förse en arbetstagarorganisation som arbetsgivaren är bunden till av kollektivavtal med den information som behövs för att organisationen ska kunna samverka i arbetet med aktiva åtgärder.

Om du är en arbetsgivare med minst tio anställda ska du skriftligt dokumentera arbetet med er lönekartläggning. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska skriftligt dokumentera alla delar av sitt arbete med aktiva åtgärder.

Dokumentationen kan utformas på det sätt som är mest ändamålsenligt för arbetsgivaren. För att arbetet med aktiva åtgärder ska kunna följas och fungera som ett stöd i verksamheten bör dokumentationen ske löpande.

Krav på dokumentation har ersatt det tidigare kravet på jämställdhetsplaner (sedan 1 januari 2017).

Film som förklarar aktiva åtgärder

I den här filmen förklarar vi vad aktiva åtgärder innebär för arbetsgivare.

Känner du igen dig?

Ibland är det svårt att veta vad som pågår på jobbet och vad som kan leda till att någon diskrimineras. Hur ser det ut på din arbetsplats?

Under ytan på jobbet är en film som visar situationer som kan leda till diskriminering. Filmen finns även i syntolkad version Länk till annan webbplats.

Guide till aktiva åtgärder

Vill du veta mer om hur du kan lägga upp arbetet på din arbetsplats? Använd vår guide med många nyttiga tips och konkreta exempel - få hjälp med att komma igång med arbetet!

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024