Bred förankring en förutsättning för insamling av statistik

Lyssna

DO har idag överlämnat en förstudie till regeringen om metoder för att samla in underlag för att utforma och följa upp arbetet mot diskriminering. Förstudien är gjord på uppdrag av regeringen.

Uppdraget har varit att undersöka möjligheterna att i Undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) som genomförs årligen av Statistiska centralbyrån, införa variabler relaterade till fler av diskrimineringsgrunderna. ULF innehåller redan idag frågor om bland annat kön och ålder.

Syftet med att införa nya variabler kopplade till diskrimineringsgrunderna i ULF, är att få fram ett jämförbart underlag för att utforma och följa upp arbetet mot diskriminering och arbetet för de nationella minoriteterna.

– Vi ser att det kan finnas ett behov av ytterligare underlag för att kunna bedriva och följa upp politiken på det här området, men det fordras i så fall mer arbete. Det finns inte en metod som fungerar för informationsinsamling avseende alla variabler, säger Agneta Broberg (DO).

– Vill regeringen gå vidare måste det dessutom ske i samråd med olika befolkningsgrupper. Människor måste kunna lita på att statistiska underlag kommer att användas för att förbättra situationen för de grupper som ligger efter övriga befolkningen i termer av levnadsförhållanden, säger Agneta Broberg.

En samlad strategi och en bred förankring

I förstudien framhåller DO vikten av att skapa förtroende och att ge garantier för hur statistiken kommer att användas. Utvecklingen av olika metoder för att samla in statistik måste förankras brett i samhället. Resultaten måste vara relevanta och meningsfulla. De måste också gå att jämföra både över tid och mellan olika befolkningsgrupper.

– Om regeringen väljer att gå vidare med frågan behövs en samlad strategi och arbetet måste bli föremål för en samhällelig förankringsprocess.

– Det är också viktigt att säga att  ingen kan eller får tvingas att lämna personliga uppgifter. Individen har rätt att välja att inte svara på frågorna, säger Agneta Broberg.

En fråga för hela befolkningen

De aktuella variablerna berör till stor del hela befolkningen eftersom de omfattar diskrimineringsgrunderna könsidentitet och -utryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning och sexuell läggning samt tillhörighet till en nationell minoritet eller användning av nationellt minoritetsspråk. Alla har exempelvis en sexuell läggning och en etnisk tillhörighet. Det är därför DO rekommenderar regeringen att förankra frågorna hos den breda allmänheten.

Delvis möjligt att införa nya variabler i ULF

DO bedömer att en del av de tänkbara nya variablerna skulle kunna vara möjliga att införa i ULF. Men för andra variabler och för vissa befolkningsgrupper behövs särlösningar. Det gäller både för de grupper som är numerärt små i relation till totalbefolkningen och för de grupper som inte har förtroende för statens förmåga att hantera statistiska underlag enbart för att utveckla arbetet mot diskriminering. Oavsett val av metod, behöver arbetet ske i samråd med berörda befolkningsgrupper.

Om ULF

ULF är en slumpmässig urvalsbaserad undersökning som utförs av Statistiska Centralbyrån. Under 2012 ingick 20 000 personer i urvalet. Undersökningen är frivillig och anonymiserad. Resultaten redovisas på gruppnivå och resultat från grupper med färre än 100 respondenter redovisas inte alls.

Publiceringsdatum: 2012-11-01