Samsyn om svårigheter att jobba mot diskriminering inom EU

Lyssna

DO medverkade vid ett möte för erfarenhetsutbyte arrangerat av Equinet, som är de europeiska diskrimineringsmyndigheternas nätverk. På mötet diskuterade representanter från ett 20-tal EU-länder sina erfarenheter av att tackla så kallad underrapportering.

Underrapportering av diskriminering visar sig vara ett gemensamt problem för ombudsmannaorganisationerna.

– Det visar sig i att det finns ett stort mörkertal – man vet inte hur verkligheten egentligen ser ut när det gäller diskrimineringens omfattning eller uttryck. Det är också för få som anmäler diskriminering till ansvarig institution. Människor kan ha brist på kunskap om sina rättigheter. De saknar ofta förtroende för samhällets institutioner och tror kanske inte att en anmälan skulle kunna förändra något för dem själva. Det säger Eva Nikell som deltog i mötet för Diskrimineringsombudsmannens räkning, 26-27 september 2012.

– Det finns en gemensam problembild och även förslagen på lösningar var likartade mellan de organisationer som deltog i konferensen. Vårt bidrag var att berätta om metoden ”ömsesidig kunskapsutveckling” och hur den har använts i olika sammanhang hos de tidigare ombudsmännen och på nya DO, fortsätter Eva Nikell.

Myndigheter och grupper av individer lär varandra

En mer systematisk dialog har de senaste åren skett till exempel kring frågor som rör könsidentitet och könsuttryck och i arbetet gentemot nationella minoriteter.

– Metoden syftar till att människor som upplever diskriminering ska få kunskap om sina rättigheter samtidigt som DO får en tydligare uppfattning om hur diskrimineringen tar sig uttryck för olika grupper och individer.

Dialogen kan organiseras på flera olika sätt, även som samtal mellan ansvariga nyckelaktörer (till exempel arbetsgivare, bostadsföretag eller sjukvårdsmyndigheter) och de delar av det civila samhället som är berörda av verksamheten.

– En nyhet på det här Equinet-mötet var att oberoende frivilligorganisationer var representerade. Vad jag förstår var det första gången sådana deltog under hela konferensen, avslutar Eva Nikell.

Svenska Diskrimineringsombudsmannen verkar inom Equinet

Equinet består av 33 ombudsmannaliknande organisationer (National Equality Bodies) som på olika sätt arbetar mot diskriminering i 29 olika europeiska länder. Vissa är myndigheter, andra har andra organisationsstrukturer.

Nätverket Equinet utbyter erfarenheter, ordnar seminarier och utbildningar. Sammanslutningen arbetar också för att vidareutveckla och stärka diskrimineringsskyddet inom EU.

Equinet har flera olika arbetsgrupper där DO finns representerat.

 

Publiceringsdatum: 2012-10-01