Positivt att regeringen utreder Barnkonventionens ställning

Lyssna

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg ställer sig positiv till regeringens avsikt att låta utreda om Barnkonventionen ska införlivas i svensk lag.

I ett pressmeddelande den 26 oktober 2012 uppger regeringen att den avser att utreda fördelar och nackdelar med att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag (se länk).

– Det finns starka skäl som talar för att man utreder barnkonventionens ställning. Det vore också välkommet om man ser över frågan om inkorporering av övriga centrala MR-konventioner säger Agneta Broberg i en kommentar.

Sverige har anslutit sig till samtliga sju centrala FN-konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna:

  • Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
  • Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
  • Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
  • Konvention om avskaffande av all slag diskriminering av kvinnor
  • Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
  • Konvention om barnets rättigheter
  • Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Inkorporera eller transformera – det är frågan

Inkorporering innebär att riksdagen antar en lag som säger att en viss konvention gäller som svensk lag.

Transformering däremot innebär att innehållet i en konventions olika artiklar eller andra paragrafer förs in i nya eller ändrade bestämmelser i svenska lagar eller andra författningar. På så sätt blir det gällande svensk rätt.

Publiceringsdatum: 2012-10-26

Pressmeddelande på regeringens webbplats

Pressmeddelande: Regeringen avser utreda barnkonventionen