Ny handledning för likabehandling

Lyssna

Lika rättigheter i skolan är ett stöd i skolans likabehandlingsarbete. Den tar upp varför skolan ska arbeta med likabehandling, hur arbetet kan bedrivas samt viktiga principer, lagar och regler. Handledningen innehåller även ett ”hjul” som konkret visar hur ni kan arbeta med de olika stegen i planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg skolvardag är en förutsättning för att eleverna ska lära och utvecklas. Forskning har visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt.

Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en årlig plan mot kränkande behandling. Dessa kan sammanfogas till en plan. Handledningen har fokus på likabehandlingsarbetet i sin helhet men innehåller även konkreta tips för utformning av en sådan sammanfogad plan.

Lika rättigheter i skolan kan med fördel användas tillsammans med DO:s webbverktyg Plan för skolan, www.planforskolan.se och kartläggningsmetoden Husmodellen.

Handledningen har tagits fram av DO i samarbete med Skolverket och Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen. Den är uppdaterad i enlighet med nya skollagen SFS 2010:800 och Skolverkets allmänna råd. Lika rättigheter i skolan är en revidering av ”Förebygga diskriminering och kränkande behandling i skolan” från 2009.


 

Publiceringsdatum: 2012-08-10