Gravida och föräldralediga kvinnor diskrimineras i arbetslivet

Lyssna
Foto på gravid kvinna som står med armarna i kors.

Personen på bilden har inget med artikeln att göra.

Kvinnor blir systematiskt diskriminerade i arbetslivet när de är gravida eller under föräldraledigheten. Detta får allvarliga konsekvenser för deras fortsatta arbetsliv: de får inte ett jobb de sökt men har kvalifikationer för eller går miste om en befordran. En konsekvens är att kvinnor hamnar efter lönemässigt, män tjänar drygt 1 miljon kronor mer under ett yrkesverksamt liv.

Diskriminering som har samband med kön och graviditet är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Diskrimineringslagen skyddar gravida mot diskriminering och föräldraledighetslagen mot missgynnande på jobbet.

Anmälningar till DO

Av de anmälningar DO fått in sedan 2009 och fram till sommaren 2012 handlar drygt 30 procent om händelser i arbetslivet. Av dem handlade ungefär en fjärdedel om diskrimineringsgrunden ”kön”, varav en knapp femtedel rörde missgynnande i samband med graviditet, sammantaget 116 anmälningar.

244 anmälningar handlar om missgynnande i samband med föräldraledighet. Många av ovanstående anmälningar innehåller både diskriminering som har samband med graviditet och missgynnande i samband med föräldraledighet.

Exempel

Nedan är ett axplock av de anmälningar som inkommit till DO (namnen är fingerade):

  • Pernilla skulle gå på en anställningsintervju som HR-specialist vid Trafikkontoret i en kommun. Hon kontaktade arbetsgivaren och berättade att hon var gravid och skulle föda barn inom kort. Arbetsgivaren ställde då in intervjun, med hänvisning till att man behövde någon på tjänsten omgående och att man hade flera kvalificerade sökande.
  • Mikaela kom på anställningsintervju, men den avbröts sedan hon berättat för arbetsgivaren att hon var gravid. I ett telefonsamtal några dagar senare förklarade restaurangägaren att han inte kunde prioritera sökande som bara kan jobba tre-fyra månader och sen försvinner på mammaledighet.
  • Maria sökte en ny chefstjänst inom ett apotek. Men företaget ville inte anställa henne eftersom hon var gravid och förväntades gå på föräldraledighet.
  • Suthathinee fick ett nystartjobb på ett matställe i liten ort. Men när arbetsgivaren fick veta att hon var gravid blev hon uppsagd med omedelbar verkan.

 

Oförklarliga löneskillnader

När kvinnors och mäns löner 2011 jämförs har kvinnor i genomsnitt 85,9 procent av mäns lön. Löneskillnaden mellan män och kvinnor är alltså 14,1 procent. Män tjänar i genomsnitt 31 200 kronor, kvinnor 29 000 kronor.  Det innebär det 2 200 kronors skillnad per månad, eller cirka 1 000 000 miljon kronor under ett yrkesverksamt liv (om man räknar på 40 år).

Om man med hjälp av standardvägning tar hänsyn till skillnader i yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir löneskillnaden 5,9 procent. Den löneskillnaden kan man alltså inte förklara (Medlingsinstitutet 2011).

Män tar ut mindre föräldraledighet

En röd tråd i anmälningarna till DO som rör graviditet och föräldraledighet är det faktum att kvinnor föder barn och att kvinnor tar ut större delen av föräldraledigheten, vilket leder till att de inte får samma villkor i arbetslivet. En man tar i genomsnitt ut 22 procent av föräldrapenningen - kvinnor tar ut 78 procent. Det är även en sned fördelning när det gäller vård av sjukt barn. Männen är hemma 35 procent av dagarna, medan kvinnorna är hemma 65 procent (SCB  2010).

DO skulle gärna vilja se en mer individualiserad föräldraförsäkring för att komma åt denna obalans. I DO:s remissvar till ”Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull” säger DO att en jämn fördelning av föräldraförsäkringen är bra utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det främjar jämställdheten på arbetsmarknaden och bidrar till att båda föräldrarna på lika villkor har möjlighet att kombinera barn och jobb. Utifrån ett barnperspektiv ger det även barnet  möjlighet till en nära och god relation till sina föräldrar.

Vad DO gör

DO har tillsyn över att diskrimineringslagen följs och att ingen bryter mot missgynandeförbudet i föräldraledighetslagen.

Anmälningar

DO tar emot anmälningar om de förbud mot diskriminering och trakasserier som finns i diskrimineringslagen. DO tar även emot anmälningar från föräldralediga som anser att de blivit sämre behandlade i samband med föräldraledighet.

DO kan driva ett ärende om diskriminering i domstol eller, i vissa fall då rättsläget bedöms som klart, till en förlikning mellan anmälaren och den anmälda parten. DO driver alltså inte alla ärenden rättsligt men anmälningar är alltid ett viktigt underlag för oss i vårt övergripande arbete mot diskriminering.

Förlikningar

En förlikning är en uppgörelse i godo utan rättslig prövning. Under 2011 träffades 7 förlikningar som rörde kvinnor som ansåg sig missgynnade i en rekryteringssituation efter att de berättat om sin graviditet (könsdiskriminering) samt 3 förlikningar som gällde överträdelser av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Vanligt när det gäller föräldraledighet är att arbetsgivaren inte ger lönepåslag under föräldraledigheten, alternativt ett lågt påslag eftersom arbetstagaren inte är på plats. Arbetstagare har dock normalt rätt till samma löneutveckling som tidigare även under föräldraledighet.

Domar

Tretton domar har meddelats under år 2011 i ärenden som DO drivit i domstol, sju i Arbetsdomstolen och sex i allmän domstol. 4 domar i Arbetsdomstolen 2011 hade samband med graviditet.

Granskningar

DO kan också utöva tillsyn genom att granska hur arbetsgivare lever upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förebygga diskriminering. Det gör DO genom granskningar av planer för lika rättigheter och möjligheter och jämställdhetsplaner. Totalt har gjordes 31 granskningar under 2011.

Information och opinion 

I DOs uppdrag ingår också att sprida kunskap och information om förbuden mot diskriminering, både till dem som riskerar att diskriminera och till dem som riskerar att diskrimineras. Genom olika medvetandehöjande insatser ska DO se till att alla människor känner till sina rättigheter. 

DO har även en uppgift att uppmärksamma och skapa debatt kring frågor som rör mänskliga rättigheter. I uppdraget ingår också ett särskilt ansvar att följa ny forskning och den internationella utvecklingen på området mänskliga rättigheter och diskriminering.

Publiceringsdatum: 2012-10-12

Förebyggande arbete

Alla arbetsgivare måste ha ett förebyggande arbete mot diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning. Arbetsgivare ska även underlätta för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Aktiva åtgärder 

Kompetensutveckling 

Löner 

Rekrytering

Förvärvsarbete och föräldraskap

Diskriminerad?

Diskriminering är när en arbetsgivare missgynnar dig genom att behandla dig sämre än någon annan person i en jämförbar situation. Det kan också vara att en arbetsgivare trakasserar dig. Du kan anmäla diskriminering om du är anställd, arbetssökande, inhyrd eller inlånad på arbetsplatsen. Även praktikanter eller prao-elever kan anmäla diskriminering. Du som är föräldraledig kan anmäla din arbetsgivare om hen har missgynnat dig i samband med föräldraledigheten.

Diskriminering i arbetslivet

Missgynnande i samband med föräldraledighet

Remissvar

DO:s remissvar till Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skullStatistik

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? (pdf) 
Rapport från Medlingsinstitutet

På tal om kvinnor och män – lathund om jämställdhet 2010 (pdf)
Rapport från Statistiska centralbyrån