Förenta Nationerna firar födelsedag

Lyssna

Den 24 oktober för 67 år sedan föddes den globala säkerhetsorganisationen Förenta Nationerna, FN. Övertygelsen om en stark kraft som skulle kunna förhindra framtida krig var stor bland medlemsländernas ledare. Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg uppmärksammar dagen.

– Principen om icke-diskriminering och alla individers lika rättigheter går som en röd tråd genom det internationella systemet för skyddet av de mänskliga rättigheterna. Förenta Nationerna har haft en nyckelroll när det har gällt att utveckla och förverkliga det internationella regelverk vi har idag, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg med anledning av FN-dagen den 24 oktober.

Ett Europa i ruiner

Andra världskriget var i sitt slutskede och stora delar av Europa låg i ruiner. Ett av historiens största folkmord, Förintelsen, hade ägt rum och de två japanska städerna Hiroshima och Nagasaki hade bombats av amerikanskt flyg med de första atombomberna. 

Så såg inramningen ut den 24 oktober 1945 då FN:s stadga trädde i kraft. Antalet medlemsstater var 51 och dess medlemmar lovade ”att rädda kommande släktled undan krigets gissel.”

Övertygelsen om en stark kraft som skulle kunna förhindra framtida krig var stor bland medlemsländernas ledare. Genom samarbete mellan världens länder skulle varaktig fred kunna skapas.

Allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna

Den 10 december 1948 togs ännu ett stort steg med antagandet av den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna.

– Tyvärr förkommer fortfarande brister i respekten för alla människors lika rättigheter och möjligheter i Sverige och i världen. Arbetet med att garantera de mänskliga rättigheterna måste därför fortsätta nationellt och internationellt. I det arbetet kommer FN även fortsättningsvis ha en viktig roll, och det är därför viktigt för oss att uppmärksamma FN idag, säger Agneta Broberg.

Inledningen till FN-stadgan berättar tydligt syftet med FN:s skapande:

”VI, DE FÖRENADE NATIONERNAS FOLK, BESLUTNA

  • att rädda kommande släktled undan krigets gissel, som två gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden,
  • att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer
  • att skapa de villkor, som äro nödvändiga för upprätthållande av rättvisa och aktning för förpliktelser, härrörande ur fördrag och andra källor till den internationella rätten,
  • att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet.”

Idag den 24 oktober högtidlighålls FN-dagen runt om i världen. I Sverige har vi flaggdag.

Publiceringsdatum: 2012-10-24