DO stämmer kommun som tvångsomhändertog barn utan att ha utrett mammans föräldraförmåga

Lyssna

Ett nyfött barn togs ifrån sina föräldrar på grund av att mamman har en psykisk funktionsnedsättning. DO har utrett ärendet och bedömer att paret har diskriminerats genom kommunens bristfälliga utredning.

Ett par anmälde till DO att de känt sig allvarligt kränkta och diskriminerade  när deras nyfödda barn blev tvångsomhändertaget av Sigtuna kommun.

– Socialförvaltningen har handlat utifrån en förutfattad mening om att personer med psykisk funktionsnedsättning inte kan ta hand om sina barn, säger Ulrika Dietersson, chef för samhällslivsenheten.

– Föräldrarna har känt stor oro och maktlöshet under socialförvaltningens utredning. De har även känt sig kränkta över de nedlåtande uttalanden som fällts av socialsekreterare.

Högsta förvaltningsdomstolen har, efter att paret överklagat kommunens beslut, slagit fast att Sigtuna kommun gjorde fel när de tvångsomhändertog barnet.

Domstolen framhåller att det krävs konkreta omständigheter som talar för att barnet riskerar att komma till skada och att det endast är föräldraförmågan i det enskilda fallet som kan ligga till grund för ett beslut om tvångsvård. 

I det här fallet, liksom vid flera andra anmälningar som rör personer med psykisk funktionsnedsättning vars barn tvångsomhändertas, saknas en fördjupad utredning och en individuell bedömning av föräldraförmågan.  

– Det är allvarligt att ett så ingripande beslut som ett tvångsomhändertagande av ett barn baseras på generella uppfattningar och vaga omdömen, anser Ulrika Dietersson.

DO stämmer nu kommunen och kräver 200 000 kronor var i diskrimineringsersättning till föräldrarna och barnet.

Ärende: ANM 2011/274

Publiceringsdatum: 2012-07-18