DO positiv till förslag för att stärka nationella minoritetsspråken

Lyssna
DO ställer sig positiv till Högskoleverkets rapport ”Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna – hur kan den tryggas?” vars syfte är ge förslag på hur rätten till utbildning i och på de nationella minoritetsspråken kan säkerställas.

I rapporten föreslås bland annat möjligheten till lärarexamen i nationella minoritetsspråk, att vissa universitet får nationellt ansvar för språken samt ekonomisk stimulans för att rekrytera studenter till lärar- och språkutbildningar.

– Högskoleverket konstaterar, precis som DO och andra myndigheter tidigare gjort, att de nationella minoriteternas språk och kultur är hotade och att åtgärder därför måste sättas in nu.Många av de nationella minoritetsspråken är inne i en så kallad språkbytesprocess. Diskriminering och majoritetssamhällets krav på assimilering har lett till att nationella minoriteter på olika sätt tvingats och tvingas överge sitt språk och sin kultur till förmån för majoritetssamhällets. Detta är givetvis oerhört allvarligt, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

DO anser att de åtgärder som föreslås i rapporten tillsammans ger förutsättningar för att kunna ta ett helhetsgrepp över frågor som rör nationella minoriteters rättigheter inom utbildningsväsendet.

– Sverige har tidigare fått återkommande kritik från FN och Europarådet bland annat för brister i att säkerställa tillgången till utbildning i och på minoritetsspråken. Om regeringen genomför rapportens förslag kan Sverige på ett bättre sätt uppfylla åtagandena i Europarådets minoritetskonventioner, säger Agneta Broberg.

De nationella minoritetsspråken i Sverige är samiska (alla varieteter såsom sydsamiska, lulesamiska och nordsamiska), finska, meänkieli, romani chib (alla varieteter av romani chib) och jiddisch.

Publiceringsdatum: 2012-04-04