DO och Uppsala kommun träffar förlikning i fall med föräldraledig förskollärare

Lyssna
Kvinna med barn i barnvagn

Uppsala kommun ville inte låta en förskollärare som varit föräldraledig i flera år delta i en lönerevision. Först efter upprepade kontakter med kommunen fick kvinnan lönepåslag. Nu har DO och kommunen nått en förlikning som ger kvinnan 30 000 kronor i ersättning.

Den kvinnliga förskolläraren hade varit föräldraledig sedan augusti 2007. Hösten 2010 inledde kommunen en löneöversyn av sina förskollärare. Men förskollärarens lönesättande chef ville inte ge henne något individuellt lönepåslag, eftersom chefen inte sett henne i arbete och därmed inte kunde bedöma hennes prestationer.

Först efter flera kontakter med kommunen och efter det att kvinnan anmält sin arbetsgivare till DO gick kommunen med på att ge henne ett lönepåslag. I augusti 2011 framgick av förskollärarens lönespecifikation att hon fått ett lönepåslag motsvarande det som hennes kollegor fått.

DO har utrett anmälan och gjort bedömningen att kommunen utsatt förskolläraren för ett missgynnande som haft samband med föräldraledighet. DO har väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat att kvinnan skulle få 40 000 kronor i skadestånd enligt föräldraledighetslagen. Därefter har DO och Uppsala kommun träffat en överenskommelse som ger förskolläraren 30 000 kronor. Genom förlikningen är tvisten löst och DO återkallar sin talan i AD.

– En föräldraledig arbetstagare ska normalt ha samma allmänna löneutveckling och villkor under ledigheten som när hon eller han arbetar fullt ut. Det framgår av förarbetena till missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Detta gäller även om man varit föräldraledig i flera år, säger Marie Nordström, jurist på DO.
För ytterligare upplysningar kontakta DO: s presstjänst på tfn 08- 120 20 710.

Ärende ANM 2011/323

Publiceringsdatum: 2012-06-04