DO och Håbo kommun förliks i fall där pojke nekades plats i skola

Lyssna
Eleven nekades plats i den skolklass han sökt till därför att han var pojke. Nu har DO och Håbo kommun nått en förlikning. Skolan och kommunen inser att de brutit mot diskrimineringslagen och beklagar det obehag eleven fått utstå. Skolan ser också över sina antagningsrutiner.

Pojken sökte en plats på högstadiet i en skola där han önskade gå. I den aktuella klassen fanns redan 13 pojkar och fem flickor, vilket skolan ansåg var en av förklaringarna till de arbetsmiljöproblem som fanns. Skolan beslutade därför att reservera de fyra lediga platserna i klassen för flickor.

Familjen har anmält Håbo kommun till Diskrimineringsombudsmannen, DO. DO har utrett anmälan och bedömt att skolan brutit mot diskrimineringslagen genom att ta hänsyn till de sökandes kön vid antagningsbeslutet.

DO och Håbo kommun har nu träffat en överenskommelse som ger pojken 30 000 kronor. Skolan och kommunen kommer också att se över sina antagningsrutiner för att undvika att en liknande händelse inträffar i framtiden.

– Diskrimineringslagen är tydlig med att kön inte får användas som urvalsmetod vid antagning till grundskoleverksamhet, säger Anders Wilhelmsson, jurist på DO.

– Även om en skola har som övergripande mål att ha en någorlunda jämn könsfördelning i klasserna får det aldrig bli avgörande i det enskilda fallet. Det är förståligt att det kan upplevas som kränkande att bli betraktad som ett arbetsmiljöproblem bara för att man är pojke, enligt Anders Wilhelmsson.

För ytterligare information kontakta DO: s presstjänst, tfn 08- 120 20 710.

Ärende ANM 2010/1524

Publiceringsdatum: 2012-05-16