DO bjöd in ideella organisationer för jämställdhet

Lyssna
Foto på diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i samtal med en av mötesdeltagarna

Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i samtal med en av deltagarna på dialogmötet den 16 oktober 2012.

Representanter för mer än 20 frivilliga organisationer som arbetar för jämställdhet och mot könsdiskriminering kom till DO för ett så kallat dialogmöte den 16 oktober 2012. Kunskapsutbytet är ett led i myndighetens arbete för att stärka relationen till det civila samhället.

DO ser ideella organisationer som en viktig samverkanspart i arbetet mot diskriminering i samhället. Detta poängterade även diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg som deltog i en del av mötet.

– Tanken är att vi åtminstone en gång per år ska bjuda in alla organisationer som arbetar för att främja lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män till en dialog om hur vi på bästa sätt kraftsamlar och arbetar gemensamt mot könsdiskriminering och för jämställdhet, säger Eva Nikell på DO.

– På liknande sätt vill vi träffa organisationer som motverkar etnisk diskriminering, eller åldersdiskriminering eller funktionshinderrörelsen som arbetar för full tillgänglighet i samhället.

Rättsfall och tillsyn som rör diskrimineringsgrunden kön


Under eftermiddagen berättade olika handläggare från DO om DO:s övergripande uppdrag och verksamhet, typiska rättsfall och pågående granskningar.

Gravida kvinnors rätt till sjukpenning

Marie Nordström, processförare på Rättsenheten för arbetsliv, redogjorde för några principiellt viktiga rättsfall med diskrimineringsgrunden kön som DO vunnit de senaste åren och som har lett till förändring.

Fyra kvinnor med svåra graviditetsbesvär anmälde till dåvarande Jämo att de blivit nekade sjukpenning av Försäkringskassan. Fallet gick till domstol och Försäkringskassan hänvisade till skrivningar i förarbetena till lagen om allmän försäkring. I dessa förarbeten från 1940-talet räknades inte graviditetsbesvär som sjukdom.

DO vann målet i tingsrätten och efter överklagande från Försäkringskassan senare även i hovrätten. Den sistnämnda betalade ut 15 000 kronor vardera till kvinnorna i skadestånd.

– DO tyckte ersättningen var för låg och överklagade till Högsta domstolen men HD meddelade i januari 2012 att den inte kommer att ompröva domen, berättade Marie Nordström. Försäkringskassan har ändrat sina riktlinjer för gravidas rätt till sjukpenning.

Trakasserier och sexuella trakasserier i skolan

Utredare Anna Delsol från Granskningsenheten berättade om ett av myndighetens prioriterade områden 2012-2015, trakasserier och sexuella trakasserier inom skolan.

– En stor del av anmälningar till DO från grundskoleelever handlar om trakasserier och sexuella trakasserier, sa hon. Forskning och Skolinspektionen undersökningar bekräftar att det är vanligt förekommande.

– Både flickor och pojkar utsätts men det är oftast pojkar som utför. Trakasserier kryper neråt i åldrarna och det är vanligt att det bagatelliseras och normaliseras av vuxna. Det handlar om maktutövning, status, över- och underordning, sa Anna Delsol.

DO granskar arbetsgivares lönekartläggningar och jämställdhetsplaner

DO har till uppgift att granska hur arbetsgivare sköter sina lönekartläggningar, analyser och handlingsplaner för jämställda löner.  I 2012 års granskning har DO valt att granska 35 privata arbetsgivare i storleksklassen 100-199 anställda.  

– Enligt Medlingsinstitutet är gapet mellan kvinnors och mäns löner som störst bland privata tjänstemän, sa Linnea Björnstam, utredare på Granskningsenheten. Så vi började helt enkelt vår granskning i två branscher där det finns många privata tjänstemän, fortsatte hon. Det rör sig om finans och försäkring samt information och kommunikation.

Deltagarna delade med sig av sina kunskaper och perspektiv

Organisationerna diskuterade sedan i smågrupper vilka frågor eller satsningar de ansåg vara viktigast för DO att koncentrera sig på. Mötet avslutades med en kort diskussion om dessa frågor och om formerna för det fortsatta samrådet.

Minnesanteckningar från mötet skickas ut till alla inbjudna organisationer.

Publiceringsdatum: 2012-10-16