Arbetsgivarens ansvar om personal diskriminerar

Lyssna

Foto: Jenny Jarnestedt. Obs! Kvinnorna på bilden har inget att göra med reportaget om diskriminering på bensinstationer.

Det är arbetsgivarens ansvar om personalen diskriminerar. Det sa Agneta Broberg i P1 morgons intervju den 3 oktober, apropå reportaget om att romer diskrimineras på bensinstationer runtom i Sverige. Felaktiga uppgifter förekommer i medierna om hur många anmälningar som kommer in till DO.

Sveriges Radios Ekot-redaktion har genomfört ett test på 65 bensinstationer runt om i landet. Testpersoner klädda i traditionella romska kläder försökte hyra bil. En tredjedel nekades hyra, medan testpersoner som inte bar romsk klädsel kunde hyra utan problem.

DO arbetar för att motverka diskriminering av romer

Diskrimineringsombudsmannen och tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har sedan början av 2000-talet arbetat aktivt för att motverka diskriminering av romer i Sverige och för att öka kunskapen om rättigheter bland romer själva och i samhället.

Under hösten 2012 och våren 2013 kommer DO att fokusera på tre områden:

  • Romers situation på bostadsmarknaden
  • Motverka diskriminering av romer i kontakten med socialtjänsten
  • Öka kunskapen bland romer själva om deras rättigheter och höja DO:s kunskapsnivå om romers upplevelse av diskriminering.

Arbetet för att öka romers tillgång till bostad på lika villkor utan diskriminering kommer främst att ske i form av dialog mellan DO, romer och kommuner samt bostadsbolag. Samverkan med några utvalda kommuner ska fungera som en slags pilotstudie av dialogen som metod.

Även arbetet med diskriminering inom socialtjänsten kommer att ske i dialogform.

Anmälningar från romer till DO

Nästan 70 procent av de cirka 230 anmälningar som kommit in från romer till DO åren 2004-2010 är från romska kvinnor, enligt DO:s rapport Romers rättigheter från 2011 (se länk).

Majoriteten av dessa anmälningar, närmare ett hundratal, handlar om att romska kvinnor uppger att de blir diskriminerade och trakasserade i affärer när de ska handla mat eller kläder. Likaså anmäler romska kvinnor diskriminering när de ska ta in på hotell eller när de besöker restauranger.

Cirka 45 anmälningar eller runt 20 procent av anmälningarna från romer rör diskriminering på bostadsmarknaden. Anmälningarna rör att romer upplever sig ha blivit bortvalda i förmedlingsprocesser och att de nekats att köpa en bostadsrätt med hänvisning till deras romska tillhörighet. Likaså anmäls diskriminerande beteenden och trakasserier från hyresvärdar eller grannar.

Trångboddhet, dålig standard och sanitära brister är andra aspekter av diskriminering på bostadsmarknaden som romer anmäler.

Ungefär lika många anmälningar handlar om att romer upplever diskriminering vad gäller handläggning och bemötande inom socialtjänst.

Totalt antal anmälningar till DO

Eftersom det förekommit felaktiga uppgifter i medier kring antalet anmälningar till DO, följer här korrekta uppgifter hämtade ur årsredovisningen för 2011.

Under 2011 inkom totalt 2 046 anmälningar till DO som rör de grunder DO utövar tillsyn över enligt diskrimineringslagen: etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder. Därutöver inkom 61 anmälningar som rörde missgynnande i samband med föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen.

En anmälan kan beröra flera diskrimineringsgrunder, till exempel kön och ålder. Därför anger siffran 2 046 inte det totala antalet ärenden utan det totala antalet anmälda diskrimineringsgrunder.

Etnisk tillhörighet var den generellt sett vanligaste diskrimineringsgrunden på samtliga samhällsområden 2011. Därefter kom funktionsnedsättning, utom inom arbetslivet där kön var den näst vanligaste diskrimineringsgrunden.

 

 

 

Publiceringsdatum: 2012-10-05