Patienter med annat modersmål än svenska mindre nöjda med sjukvårdens bemötande

Lyssna
Patienter med annat modersmål än svenska upplever mindre ofta än de som har svenska som modersmål att de får ett gott bemötande när de anlitar sjukvården. Det visar en nationell patientenkät.

Enkäten bygger på svar från 100 000 kvinnor och män och gäller bemötande och information inom primärvård, öppenvård psykiatri och somatisk öppenvård. Svaren visar på små skillnader mellan kvinnor och män. Däremot framträder tydligare skillnader mellan de som har svenska som modersmål respektive de som inte har det, framför allt inom primärvården.

De svarande har fått gradera det bemötande de fått på en femgradig skala med ”utmärkt, mycket bra, bra, någorlunda och dåligt”. De största skillnaderna mellan grupperna märks i antalet svar med ”utmärkt” respektive ”bra”. Personer som inte har svenska som modersmål är mer återhållsamma. De upplever mer sällan att de får ett ”utmärkt” bemötande.

Bemötande kan både handla om hur patienten blir bemött i receptionen och av läkaren. Personer med annat modersmål än svenska ger systematiskt lägre betyg för bemötandet, än de med svenska som modersmål.

Samma mönster visar sig i svaren som gäller information, t.ex. läkarens svar på frågor, information om behandling och förklaringar kring läkemedel.

– Vi kan inte nöja oss med att personer med annat modersmål än svenska uttrycker en lägre grad av nöjdhet. Min bedömning är att här finns ett utrymme för kvalitetsförbättringar säger Christine Gilljam samordnare för DO:s fokusarbete kring sjukvård.

Bakgrund:

Enkäten har utförts av Indikator, Institutet för Kvalitetsindikatorer i Göteborg på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. DO har särskilt uppdragit åt Indikator att studera hur kvinnor respektive män besvarat några av frågorna i 2009 år nationella patientenkäter, som mäter hur patienter upplever kvalitet inom vården. Man har sedan studerat hur svaren fördelar sig mellan de som har svenska som modersmål och de som inte har det.

Publiceringsdatum: 2011-02-07