DO har ingen laglig möjlighet att granska Polishögskolan

Lyssna
DO fick under sommaren drygt 130 skrivelser från män som begärde att myndigheten skulle granska om det förekommit olaglig diskriminering vid antagningen till Polishögskolan.

På grund av skrivelsernas utformning betraktade DO inte dessa som individuella anmälningar där anmälaren känt sig missgynnad utan snarare som uppmaningar att DO skulle inleda en generell granskning mot Polishögskolan.

I diskrimineringslagen finns bestämmelser om att utbildningsanordnare är skyldiga att bedriva aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning för personer som säker till verksamheten.

Polishögskolan omfattas inte av lagens krav på aktiva åtgärder. DO kan därför inte inleda en formell granskning av Polishögskolans antagningsrutiner.

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering, men förbudet mot diskriminering vid antagning till högskolan hindrar inte åtgärder för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Av lagens förarbeten framgår att positiv särbehandling kan vara en sådan åtgärd.

DO kan inom ramen för sitt allmänna uppdrag ta initiativ till en dialog med olika aktörer för att uppmärksamma och diskutera frågor som rör diskriminering. DO kommer därför att inleda en dialog med Rikspolisstyrelsen för att diskutera vilka kriterier som används vid uttagningen.

Publiceringsdatum: 2011-11-14

Läs tidigare pressmeddelande

Läs pressmeddelandet från 6 oktober 2011.