DO efterlyser tydligare MR-perspektiv i ny skollag

Lyssna

Förslaget till ny skollag stärker elevernas rättigheter, tydliggör skolans värdegrund och skapar större enhetlighet mellan olika skolformer. Det konstaterar DO i sitt remissvar till utbildningsdepartementet. Samtidigt efterlyser DO en tydligare koppling till de mänskliga rättigheterna och avråder från tidigare hänvisning till den kristna traditionen. DO menar att skolans värdegrund istället bör utgå från regeringsformens formuleringar om ”respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet”. För att det ska kunna bli verklighet i skolans vardag krävs det att all skolpersonal har kunskaper i mänskliga rättigheter. DO föreslår också att utbildningen för rektorer bör innefatta diskrimineringsjuridik, som komplement till skoljuridiken.

DO välkomnar att lagen stärker rätten till modersmålsstöd redan i förskolan. DO ser dock gärna att rätten till modersmålsundervisning stärks ytterligare, till exempel bör man ta bort kravet på grundläggande kunskaper när det gäller de nationella minoritetsspråken. DO tycker också att föräldrar ska kunna överklaga om en skola eller en kommun beslutar att inte ge modersmålsundervisning.

DO avråder från lagförslagets skärpta skrivningar om befrielse från undervisningen. Istället betonar DO skolans ansvar för att inkludera alla elever i undervisningen. Det handlar om att skolan måste arbeta aktivt för att se till att varje elev, utifrån sina enskilda förutsättningar, har möjlighet att delta i undervisningen. I det arbetet kan skolan ta stöd från Diskrimineringslagens krav på förebyggande arbete. Ett förebyggande arbete kräver att skolan är kreativ och försöker hitta flexibla lösningar genom att använda organisatoriska och pedagogiska åtgärder. Det kan till exempel handla om genomförandet av en idrottsdag där en elev har svårt att vara fysiskt aktiv på grund av skada eller funktionshinder. Istället för att befria eleven från undervisning kan skolan erbjuda eleven att agera domare och/eller se till att det finns grenar där han eller hon kan delta på lika villkor som sina kamrater.


 

Publiceringsdatum: 2009-11-25