Pressmeddelanden och aktuellt

Lyssna
 • Aktuellt

  Diskriminering är ingen tillfällighet

  2014-08-27
  Människor som anmäler diskriminering uppger ofta att de har blivit illa behandlade vid flera tillfällen under en längre tid. Det finns också vissa likheter i anmälarnas berättelser oavsett vem som anmäls eller vilka diskrimineringsgrunder de har samband med. Det framkommer i en ny rapport som DO presenterar i dag där över 800 anmälningar har analyserats.
  Diskriminering är ingen tillfällighet
 • Pressmeddelande

  Ny rapport: Diskriminering är ingen tillfällighet

  2014-08-27
  Ny rapport: Diskriminering är ingen tillfällighet
 • Pressmeddelande

  Skola gjorde inte tillräckligt för att stoppa trakasserier

  2014-08-14
  En gymnasieskola i Värmland gjorde inte tillräckligt för att stoppa de sexuella trakasserier som en elev på skolan blev utsatt för. Värmlands tingsrätt dömer därför skolan att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven.
  Skola gjorde inte tillräckligt för att stoppa trakasserier
 • Aktuellt

  Skolan ska utreda även vid polisutredning

  2014-07-08
  Det är viktigt att skolan tar signaler om trakasserier och kränkande behandling på allvar – och handlar snabbt. Utbildningsanordnaren har en skyldighet att utreda uppgifter om kränkningar även i avvaktan på eller under en polisutredning. Det påpekade DO i ett beslut nyligen.
  Skolan ska utreda även vid polisutredning
 • Pressmeddelande

  Företag medger diskriminering av gymnasieelev

  2014-07-08
  DO har ingått en förlikning med ett företag i Trollhättan som nekade en gymnasieelev att göra praktik vid företaget eftersom han är född i Irak. Företaget medger att agerandet har varit fråga om diskriminering som har samband med pojkens etniska tillhörighet.
  Företag medger diskriminering av gymnasieelev
 • Pressmeddelande

  Skola utredde inte sexuella trakasserier

  2014-07-04
  En flicka på en gymnasiesärskola utanför Stockholm berättade för sina föräldrar att hon hade utsatts för en våldtäkt. Föräldrarna gjorde direkt en anmälan till såväl polis som skola, men skolan utredde inte händelsen tillräckligt eftersom det samtidigt inleddes en polisutredning. DO förbereder nu en stämning mot landstinget som är huvudman för skolan.
  Skola utredde inte sexuella trakasserier
 • Pressmeddelande

  Indirekt diskriminering att stänga av arbetssökande

  2014-07-01
  En man i Bohuslän blev avstängd från Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti när han förklarade att han inte kunde ta ett arbete som omfattade försäljning av lotteriprodukter. Enligt DO har mannen därmed utsatts för indirekt diskriminering som har samband med hans religion.
  Indirekt diskriminering att stänga av arbetssökande
 • Pressmeddelande

  Otillräckliga åtgärder ledde till fortsatta trakasserier

  2014-06-27
  Upprepade gånger under mellan- och högstadietiden utsattes en flicka i Norrbotten för trakasserier och kränkningar av främst två klasskamrater. Enligt DO har trakasserierna återkommande haft samband med flickans etniska bakgrund och hudfärg. DO kommer därför att stämma kommunen som är huvudman för skolan.
  Otillräckliga åtgärder ledde till fortsatta trakasserier
 • Aktuellt

  DO ska följa upp arbetet mot främlingsfientlighet och intolerans

  2014-06-26
  Regeringen uppdrar åt DO att utveckla och intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet och intolerans genom att följa upp insatser inom området. Regeringen har för avsikt att avsätta totalt 3 350 000 kronor för ändamålet, fördelat på tre år.
  DO ska följa upp arbetet mot främlingsfientlighet och intolerans
 • Pressmeddelande

  Fortsatt låga belopp vid diskriminering

  2014-06-26
  Högsta domstolen anser inte att diskrimineringsersättningen, den sanktion som kan utdömas vid diskriminering, ska vara högre än vad som hittills har fastställts av svenska domstolar. Det framkommer av två domar som HD meddelar idag.
  Fortsatt låga belopp vid diskriminering
 • Aktuellt

  Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering

  2014-06-25
  Riksdagen fattade igår beslut om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
  Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering
 • Aktuellt

  Sverige har inte tagit avstånd från romregistrets etniska dimension

  2014-06-17
  Debattartikel i Dagens nyheter ”Sverige har inte tagit avstånd från romregistrets etniska dimension”: Efter Justitiekanslerns (JK) beslut om skadestånd till personer i polisens så kallade kringresanderegister finns det anledning att reflektera över hur frågan hittills har hanterats. De beslut som JK och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) har fattat gäller i huvudsak att registret innebär en olaglig behandling av personuppgifter. Samma perspektiv har präglat efterföljande diskussioner och debatt. JK:s och SIN:s beslut är viktiga och det är bra att dessa perspektiv diskuteras. Men, merparten av de registrerade kan antas vara romer. Om ansvariga aktörer inte beaktar det, finns starka skäl att bli orolig för att de åtgärder som nu vidtas inte förhindrar en upprepning.
  Sverige har inte tagit avstånd från romregistrets etniska dimension
 • Pressmeddelande

  Inte diskriminering med avgift för samkönade par

  2014-06-17
  Det var inte diskriminering när en kvinna som lever i ett samkönat par tvingades betala 3000 kronor för att genomgå en inseminationsbehandling, en avgift som inte heterosexuella par behöver betala. Det konstaterar Linköpings tingsrätt i en dom.
  Inte diskriminering med avgift för samkönade par
 • Aktuellt

  DO och Equinet utbildar i lika rättigheter och möjligheter för HBTI-personer

  2014-06-13
  Den 17-18 juni står DO tillsammans med Equinet värd för en hbti-utbildning i Stockholm. I utbildningen deltar ett drygt fyrtiotal medarbetare från DO:s syskonmyndigheter och organisationer i Europa samt representanter för Europarådets parlamentariska församling, Europarådets MR-kommissionär och EU-kommisionen.
  DO och Equinet utbildar i lika rättigheter och möjligheter för HBTI-personer
 • Aktuellt

  Förlorade provanställning efter VAB

  2014-06-05
  En kvinnlig säljare på ett företag i Malmö som utvecklar hemsidor blev av med sin provanställning efter att hon varit hemma med sin sjuka dotter. Enligt DO har kvinnan därmed blivit utsatt för ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen, och stämmer nu företaget i Arbetsdomstolen.
  Förlorade provanställning efter VAB
 • Aktuellt

  DO på Nordiskt forum

  2014-06-04
  DO arbetar för kvinnors lika rättigheter och möjligheter. Konferensen Nordiskt Forum fokuserar på kvinnors rättigheter i olika delar av samhället och hålls i Malmö den 12-15 juni. DO har två seminarier: den ena handlar om jämställda löner, den andra om hur muslimska kvinnor utsätts för trakasserier och diskriminering. DO har även en monter med en utställning om hur kön, normer och symboler skapas och kan brytas.
  DO på Nordiskt forum
 • Pressmeddelande

  Myndighet diskriminerade arbetssökande

  2014-06-04
  DO har ingått en förlikning med Läkemedelsverket i ett ärende där en 57-årig kvinna trots meriter som motsvarade anställningsannonsens krav inte ens blev kallad till intervju. Samtidigt medger Läkemedelsverket att kvinnan har utsatts för diskriminering.
  Myndighet diskriminerade arbetssökande
 • Aktuellt

  Kommun brast inte i utrednings- och åtgärdsskyldighet

  2014-06-02
  Norrköpings kommun har inte brustit i sin skyldighet att skyndsamt utreda och åtgärda trakasserier på en skola i Norrköping. Det konstaterar tingsrätten i en dom i dag.
  Kommun brast inte i utrednings- och åtgärdsskyldighet
 • Pressmeddelande

  Diskriminering när elev nekades praktikplats

  2014-05-28
  En 16-årig pojke i Trollhättan som nekades att genomföra gymnasiepraktik eftersom han är född i Irak blev diskriminerad. Det menar DO som nu kommer att stämma företaget i Arbetsdomstolen.
  Diskriminering när elev nekades praktikplats
 • Aktuellt

  Särbehandlades på grund av funktionsnedsättning

  2014-05-28
  En kvinna med en funktionsnedsättning och hennes sällskap som besökte en bar i Gävle fick besked att någon i sällskapet måste avstå att dricka alkohol eftersom kvinnan sitter i rullstol. DO menar att bemötandet är diskriminering och avser nu att stämma företaget.
  Särbehandlades på grund av funktionsnedsättning
 • Aktuellt

  DO: Uteslutning av män kan liknas vid kvotering

  2014-05-06
  Det var diskriminering av en manlig anställd när Mittuniversitetet reserverade en viss pott forskningsmedel enbart för kvinnor. Det menar DO som nu stämmer Mittuniversitetet till Arbetsdomstolen, AD.
  DO: Uteslutning av män kan liknas vid kvotering
 • Aktuellt

  Skapa en trygg miljö för barn och elever

  2014-04-30
  En förutsättning för lärande och utveckling hos barn och elever är en miljö fri från kränkningar. Du som förskolechef, skolledare eller huvudman har möjlighet att skapa det – vi lär dig hur på våra kurser. Det finns både en grund- och fortsättningskurs som du kan gå två dagar efter varandra.
  Skapa en trygg miljö för barn och elever
 • Pressmeddelande

  Skola borde gjort mer för att stoppa trakasserier

  2014-04-14
  En pojke i Västsverige fick under hela högstadiet utstå nedsättande kommentarer och fysiska påhopp av en pojke i en parallellklass. DO menar att skolan inte har lagt tillräcklig fokus på den drabbade pojkens situation och på att få stopp på trakasserierna, och stämmer nu skolan.
  Skola borde gjort mer för att stoppa trakasserier
 • Pressmeddelande

  Elev trakasserades när hon bar huvudduk

  2014-04-14
  Det var trakasserier när en lärare på en gymnasieskola i Stockholm uttryckte nedsättande kommentarer om att en av hennes elever valde att bära huvudduk. Det menar DO som nu avser att stämma huvudmannen för skolan i tingsrätten.
  Elev trakasserades när hon bar huvudduk
 • Pressmeddelande

  Diskriminering då nyfött barn tvångsomhändertogs

  2014-04-11
  Svea hovrätt konstaterar att Sigtuna kommun gjorde sig skyldig till diskriminering i samband med utredningen som ledde till tvångsomhändertagandet av ett barn vars mamma har en funktionsnedsättning. Hovrätten dömer kommunen att betala totalt 450 000 kronor i diskrimineringsersättning till familjen.
  Diskriminering då nyfött barn tvångsomhändertogs
 • Aktuellt

  Beslut i ärende rörande anmälan om diskriminering som har samband med religion

  2014-04-10
  DO har fattat beslut i ett ärende som rör en anmälan om diskriminering som har samband med religion. Anmälaren är en barnmorska som har sökt, men inte har fått anställning vid tre kliniker i Jönköpings län efter att ha meddelat att hon inte kan utföra aborter. Efter att ha utrett de anmälda händelserna gör DO bedömningen att omständigheterna i ärendet inte ger anledning att anta att kvinnan har diskriminerats av landstinget, och därför avslutas nu ärendet.
  Beslut i ärende rörande anmälan om diskriminering som har samband med religion
 • Aktuellt

  Internationella Romadagen

  2014-04-08
  I dag högtidlighålls den Internationella Romadagen, romernas nationaldag. Dagen uppmärksammas över hela världen till minne av den första romska internationella kongressen som ägde rum i London 1971.
  Internationella Romadagen
 • Aktuellt

  Uppmärksamma 21 mars – internationella dagen mot rasism

  2014-03-21
  Händelserna i Kärrtorp 15 december och i Malmö på natten efter 8 mars har kommit att stå som aktuella symboler för det rasistiska våldet i Sverige. Flera rapporter – bland annat Mångkulturellt Centers kunskapsöversikt om afrofobi och Stiftelsen Expos årsrapport för 2013 – talar om problem med rasism och diskriminering och ökade aktiviteter i den rasideologiska miljön. Mot denna bakgrund blir det extra angeläget att uppmärksamma den internationella dagen mot rasism 21 mars.
  Uppmärksamma 21 mars – internationella dagen mot rasism
 • Aktuellt

  DO granskar 150 skolors likabehandlingsarbete

  2014-03-13
  DO inleder nu en granskning av hur utbildningsanordnare lever upp till lagens krav på att främja lika rättigheter och möjligheter för elever och förebygga trakasserier i skolan. Det är DO:s hittills största skolgranskning som rör 150 skolor.
  DO granskar 150 skolors likabehandlingsarbete
 • Aktuellt

  100 miljoner mer till kvinnor - lönekartläggning främjar jämställda löner

  2014-03-07
  Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat mellan 2005 och 2012. Men skillnaderna är fortfarande stora. Ofrivilligt deltidsarbete bland kvinnor är en orsak till inkomstklyftan mellan kvinnor och män. En annan anledning är att arbetsmarknaden i Sverige i hög grad är könsuppdelad vilket gynnar männens löner.* Men det finns metoder för att främja jämställda löner.
  100 miljoner mer till kvinnor - lönekartläggning främjar jämställda löner
 • Aktuellt

  DO firar 8 mars

  2014-03-07
  DO firar 8 mars
 • Aktuellt

  50 000 kronor till gravid arbetssökande

  2014-03-05
  Arbetsdomstolen, AD, meddelar i en dom idag att Borås stad ska betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till en kvinna som inte blev kallad till anställningsintervju. Kommunen hade utsatt kvinnan för könsdiskriminering och missgynnande som har samband med föräldraledighet.
  50 000 kronor till gravid arbetssökande
 • Aktuellt

  Ny europeisk rapport om våld mot kvinnor

  2014-03-05
  I rapporten Våld mot kvinnor presenterar Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) resultatet av den största europeiska undersökningen om våld mot kvinnor som någonsin genomförts. Rapporten visar i vilken omfattning kvinnor utsätts för våld i hemmet, på arbetsplatsen, på offentliga platser och på internet.
  Ny europeisk rapport om våld mot kvinnor
 • Aktuellt

  Lagförslag om bristande tillgänglighet ett viktigt steg i rätt riktning

  2014-03-03
  Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med ett förslag som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.
  Lagförslag om bristande tillgänglighet ett viktigt steg i rätt riktning
 • Pressmeddelande

  Försäkringsbolag medger diskriminering av kvinna med Tourettes

  2014-02-24
  Försäkringsbolaget Salus Ansvar nekade en kvinna att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring eftersom hon i sin hälsodeklaration angav att hon har Tourettes syndrom. Försäkringsbolaget medger nu att kvinnan blivit diskriminerad och ingår därför en förlikning med DO där kvinnan får 75 000 kronor.
  Försäkringsbolag medger diskriminering av kvinna med Tourettes
 • Aktuellt

  Skrivelse till regeringen

  2014-02-20
  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har uppmärksammat att det beträffande enskildas skydd mot diskriminering vid kontakt med offentligt anställda föreligger begränsningar i det skydd som följer av diskrimineringslagen (2008:567). DO vill på detta sätt uppmärksamma regeringen på ovan anförda begränsning beträffande enskildas skydd mot diskriminering samt efterfrågar med anledning av denna begränsning en utredning i frågan.
  Skrivelse till regeringen
 • Aktuellt

  Ökat intresse att ta ansvar för diskrimineringsfrågorna

  2014-02-17
  Diskrimineringsfrågorna har under det senaste året fått ett ökat genomslag, konstaterar DO i sin årsredovisning. Ambitionsnivån avseende samverkan med nyckelaktörer har ökat och fler efterfrågar DO:s utbildningar. DO kan också visa att arbetsgivare vars arbete med lönekartläggningar har granskats tidigare fortsätter ett planmässigt arbete för jämställda löner.
  Ökat intresse att ta ansvar för diskrimineringsfrågorna
 • Pressmeddelande

  Gravid kvinna blev av med provanställning

  2014-02-10
  En kvinna i Stockholm fick avsluta sin provanställning i en matvarubutik bland annat med motivet att hon hade börjat arbeta långsammare. Men innan anställningen avbröts fick butiken veta att kvinnan var gravid. Eftersom det fanns en koppling mellan graviditeten och orsakerna till att anställningen avbröts, anser DO att kvinnan har diskriminerats.
  Gravid kvinna blev av med provanställning
 • Pressmeddelande

  Tallink Silja medger diskriminering av kvinna med MS

  2014-02-07
  DO har ingått en förlikning med Tallink Silja AB i ett ärende där en rekrytering avbrutits sedan det framkommit att kvinnan som sökt tjänsten har MS. Rederiet medger nu att kvinnan utsatts för diskriminering.
  Tallink Silja medger diskriminering av kvinna med MS
 • Aktuellt

  Idag firas samernas nationaldag

  2014-02-06
  gången 1993 i samband med inledandet av FN:s internationella urfolksår i Jokkmokk.
  Idag firas samernas nationaldag
 • Pressmeddelande

  DO granskar privata arbetsgivares arbete för jämställda löner

  2014-02-06
  DO, inleder nu en granskning av 100 privata arbetsgivare med en hög andel tjänstemän bland sina anställda. Arbetsgivarna finns inom en rad olika områden som till exempel juridik, teknik, kommunikation, fastighetsservice, resebranschen och vård och omsorg.
  DO granskar privata arbetsgivares arbete för jämställda löner
 • Pressmeddelande

  Kvinna med Tourettes nekades teckna försäkring

  2014-02-03
  En kvinna i Örebro som ville teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring fick avslag från försäkringsbolaget när hon i sin hälsodeklaration angav att hon har Tourettes syndrom. DO anser att försäkringsbolaget har diskriminerat kvinnan genom att göra en alltför schablonmässig prövning av hennes ansökan.
  Kvinna med Tourettes nekades teckna försäkring
 • Aktuellt

  Samlat arbete mot diskriminering ska utredas

  2014-01-30
  Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur arbetet mot diskriminering ska kunna organiseras och effektiviseras. Utredningen ska bland annat titta på om det krävs förtydliganden i lagstiftningen avseende DO:s rättsliga möjligheter och mandat att utreda och driva ärenden, eller att ingå förlikningar. Utredningen ska också titta på förutsättningarna för andra än DO, till exempel antidiskrimineringsbyråer och länsstyrelser, att på bästa sätt bidra till det gemensamma arbetet mot diskriminering.
  Samlat arbete mot diskriminering ska utredas
 • Aktuellt

  Förintelsens minnesdag

  2014-01-27
  Den 27 januari är Förintelsens minnesdag. Då uppmärksammas kampen mot intolerans, rasism, antisemitism och antiziganism.
  Förintelsens minnesdag
 • Pressmeddelande

  Rekrytering avbröts på grund av MS-diagnos

  2013-12-19
  En kvinna som sökte arbete på ett rederi fick veta att hon inte var aktuell för anställning när det framkom att hon har MS. Kvinnan har kunnat arbeta heltid de senaste åren, men någon medicinsk bedömning av hennes möjlighet att arbeta gjordes aldrig. DO stämmer nu företaget för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.
  Rekrytering avbröts på grund av MS-diagnos
 • Aktuellt

  Internationella dagen för mänskliga rättigheter

  2013-12-10
  Idag uppmärksammar DO den internationella dagen för mänskliga rättigheter, en av FN:s internationella dagar. Anmälningar till DO vittnar om att det fortfarande finns stora brister i hur Sverige följer flera internationella konventioner. För att nå en förändring måste fler känna till de rättigheter som konventionerna innebär.
  Internationella dagen för mänskliga rättigheter
 • Pressmeddelande

  Kvinna nekades vård när hon inte tog läkare i hand

  2013-12-06
  En läkare i Malmö nekade en kvinna vård när hon av religiösa skäl inte ville skaka hand med honom. DO menar att läkaren genom sitt agerande har diskriminerat kvinnan och har därför beslutat att stämma vårdföretaget.
  Kvinna nekades vård när hon inte tog läkare i hand
 • Aktuellt

  Hög tid att diskrimineringslagen skärps

  2013-12-03
  I dag – på den internationella funktionshindersdagen – sätter den samlade funktionshindersrörelsen och DO gemensamt ljuset på rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  Hög tid att diskrimineringslagen skärps
 • Aktuellt

  DO granskar landstingens arbete för jämställda löner

  2013-11-25
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder nu en granskning av landstingens och de helt landstingsägda bolagens arbete för jämställda löner. Granskningen omfattar närmare 200 000 arbetstagare inom olika yrken som till exempel läkare, psykologer, sköterskor och sjukgymnaster.
  DO granskar landstingens arbete för jämställda löner
 • Aktuellt

  DO välkomnar ökade sanktionsmöjligheter

  2013-11-25
  Riksrevisionen menar att staten kan göra mer för att motverka mobbning och diskriminering i skolan. DO är positiv till att regeringen ser över och harmoniserar lagarna, myndigheternas uppdrag och sanktionsmöjligheter. DO anser också att kravet på aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga trakasserier, bör skärpas och förtydligas.
  DO välkomnar ökade sanktionsmöjligheter
 • Aktuellt

  DO stämmer bensinbolag för etnisk diskriminering

  2013-11-25
  DO stämmer ett bensinbolag och en franchisetagare till bensinbolaget för diskriminering i samband med att romska kunder har nekats att hyra bil. Till skillnad från de flesta fall av vardagsdiskriminering gentemot romer, är omständigheterna väl dokumenterade. Situationerna spelades nämligen in av Sveriges Radio.
  DO stämmer bensinbolag för etnisk diskriminering
 • Aktuellt

  Förändra arbetslivet med normkritik

  2013-11-20
  MedVerkan är en bok som vänder sig till dig som vill arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet med stöd av normkritik. Du kan vara chef, skyddsombud, HR-ansvarig eller facklig företärdare. Och du har intresse, drivkraft och mandat att förändra. Tanken är att boken både ska inspirera och ge dig konkreta metoder för att synliggöra och diskutera normer och hur de påverkar din arbetsplats.
  Förändra arbetslivet med normkritik
 • Aktuellt

  20 november är Transgender Day of Remembrance

  2013-11-20
  Transgender Day of Remembrance är en dag för att uppmärksamma hatbrott som transpersoner utsätts för. Minnesdagen inträffar den 20 november varje år.
  20 november är Transgender Day of Remembrance
 • Aktuellt

  Möt DO:s egen Oprah på MR-dagarna

  2013-11-12
  Vad gör ni egentligen på DO? På lördag 16 november får du svaret, då DO:s egen talkshow går av stapeln i Kulturhusets bottenplan kl 13-14. Då intervjuas DO själv, Agneta Broberg, tillsammans med en rad kollegor.
  Möt DO:s egen Oprah på MR-dagarna
 • Aktuellt

  DO på MR-dagarna i Stockholm

  2013-11-11
  DO arrangerar flera seminarier ounder MR-dagarna som pågår 14-16 november på Kulturhuset i Stockholm. MR-dagarna är en mötesplats för dem som är intresserade av mänskliga rättigheter.
  DO på MR-dagarna i Stockholm
 • Aktuellt

  DO förliks med Solna tingsrätt

  2013-11-05
  DO har ingått en förlikning med staten i ett ärende som rör en kvinna som missgynnades av Solna tingsrätt i samband med sin föräldraledighet. Vid årets lönerevision fick kvinnan en mycket lägre löneökning än sina kolleger.
  DO förliks med Solna tingsrätt
 • Pressmeddelande

  DO förliks med Umeå kommun

  2013-10-31
  DO och Umeå kommun har ingått en förlikning i två ärenden rörande en idrottslärare som utsatte två elever för fysiska och verbala kränkningar. Kommunen har medgett att en kränkning har skett och förlikningen innebär att kvinnorna får 40 000 kronor var.
  DO förliks med Umeå kommun
 • Aktuellt

  Bekämpande av rasdiskriminering och intolerans i Sverige

  2013-10-30
  Bekämpande av rasdiskriminering och intolerans i Sverige
 • Pressmeddelande

  Konferenscenter stäms för ännu ett fall av sexuella trakasserier

  2013-10-25
  DO stämmer ett mäss- och konferenscenter i Stockholm för ytterligare ett fall av sexuella trakasserier. Händelsen rör en ung kvinna som sökte anställning vid konferenscentret, och som i samband med det utsattes för ovälkomna sexuella förslag och påtryckningar om sexuell samvaro.
  Konferenscenter stäms för ännu ett fall av sexuella trakasserier
 • Aktuellt

  Veolia diskriminerade inte busschaufför

  2013-10-23
  Det var inte diskriminering när bussföretaget Veolia inte anpassade arbetsschemat för en chaufför så att han därmed skulle kunna arbeta dagtid. Det slår Arbetsdomstolen (AD) fast i en dom idag
  Veolia diskriminerade inte busschaufför
 • Aktuellt

  Inte diskriminering när företag nekade anställa gravid

  2013-10-09
  Det var inte diskriminering när ett företag som tillverkar och säljer badrumsutrustning nekade att anställa en kvinna när det framkommit att hon var gravid. Det meddelar Arbetsdomstolen (AD) i en dom idag.
  Inte diskriminering när företag nekade anställa gravid
 • Aktuellt

  DO arbetar mot rasism och etnisk diskriminering

  2013-10-09
  Idag den 9 oktober uppmärksammar vi att Sverige för 166 år sedan avslutade sitt deltagande i den transatlantiska slavhandeln. Bakgrunden till rasism och etnisk diskriminering är viktig att komma ihåg eftersom den pågår än idag.
  DO arbetar mot rasism och etnisk diskriminering
 • Aktuellt

  Försäkringsbolag diskriminerade hörselskadad

  2013-10-08
  Det var diskriminering när If Skadeförsäkring avslog en kvinnas ansökan om att teckna sjukförsäkring för sin dotter med motiveringen att kvinnan fick vårdbidrag. Det meddelar Svea hovrätt i en dom idag.
  Försäkringsbolag diskriminerade hörselskadad
 • Aktuellt

  Svenska polisens register väcker uppmärksamhet och förvåning i Europa

  2013-10-03
  Svenska polisens register väcker uppmärksamhet och förvåning i Europa
 • Pressmeddelande

  DO talar vid hearing hos Europarådet i Strasbourg

  2013-10-01
  DO Agneta Broberg kommer idag att delta i en hearing som arrangeras av Europarådet i Strasbourg. Agneta Broberg kommer att informera om sin syn på den senaste tidens medierapportering om registrering av romer.
  DO talar vid hearing hos Europarådet i Strasbourg
 • Aktuellt

  Tingsrätten missgynnande föräldraledig

  2013-09-30
  En föräldraledig beredningsjurist vid Solna tingsrätt fick besked att hon skulle få en mycket lägre löneökning än sina kolleger. DO menar att agerandet är ett missgynnande enligt föräldraledighetslagen, och har beslutat stämma tingsrätten till AD.
  Tingsrätten missgynnande föräldraledig
 • Aktuellt

  Angående att polisen har ett register över romer

  2013-09-23
  Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg ser mycket allvarligt på de uppgifter som framkommit om polisens registrering av romer. DO kommer nu att inleda en utredning kring uppgifterna. – Jag blir djupt bekymrad av de uppgifter som framkommit. Vi vet ju att det inte minst i Sverige finns en lång historia av förföljelse och diskriminering av romer, säger Agneta Broberg.
  Angående att polisen har ett register över romer
 • Pressmeddelande

  Trafikskola fälld för sexuella trakasserier

  2013-09-18
  En kvinna i Uppsala utsattes vid flera tillfällen för närmanden av sin chef på en trafikskola, och när hon påtalade att beteendet var sexuella trakasserier avbröts hennes anställning. AD dömer nu ägaren att betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
  Trafikskola fälld för sexuella trakasserier
 • Pressmeddelande

  DO granskar små arbetsgivare

  2013-09-09
  Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige arbetar för arbetsgivare med färre än 50 anställda. Nu ska DO granska hur ett urval av dessa arbetsgivare arbetar aktivt för lika rättigheter och möjligheter och mot trakasserier på arbetsplatsen.
  DO granskar små arbetsgivare
 • Aktuellt

  DO på Örebro Pride

  2013-08-28
  DO deltar vid två seminarier och ett informationsbord på Örebro Pride som startar torsdag kväll med ett Pride-mingel. Vi ser vår närvaro på olika Pride-arrangemang i landet som ett sätt att stärka det lokala samarbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.
  DO på Örebro Pride
 • Aktuellt

  50-årig dröm gäller i dag

  2013-08-28
  I dag är det 50 år sedan Martin Luther King höll sitt berömda tal ”I have a dream”. Det var under den största manifestationen någonsin dittills i USA, den amerikanska medborgarrättsrörelsens ”March on Washington for Jobs and Freedom”.
  50-årig dröm gäller i dag
 • Aktuellt

  DO erbjuder stöd till skolans likabehandlingsarbete

  2013-08-16
  Såhär i skolstarten kan det vara dags att se över din förskola eller skolas arbete för att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. DO hjälper dig med material för att komma igång och genomföra likabehandlingsarbetet.
  DO erbjuder stöd till skolans likabehandlingsarbete
 • Aktuellt

  DO på minnesceremoni för förintelsens romska offer

  2013-08-02
  Idag hedras de romer som 1944 förintades i Auschwitz-Birkenau under den så kallade "Zigenarnatten" med en minnesceremoni på Raul Wallenbergs torg i Stockholm kl. 14.00.
  DO på minnesceremoni för förintelsens romska offer
 • Aktuellt

  DO på Stockholm Pride

  2013-07-31
  DO deltar på två seminarier på Stockholm Pride 2013.
  DO på Stockholm Pride
 • Aktuellt

  Nationell plattform för jämlik hälsa och vård

  2013-07-10
  Hälsan i Sverige har en positiv utveckling – men inte för alla. Trenden visar på ökande ojämlikhet inom hälsa och vård i Sverige.
  Nationell plattform för jämlik hälsa och vård
 • Aktuellt

  DO överklagar dom mot Veolia till Högsta domstolen

  2013-07-02
  DO har beslutat att begära prövningstillstånd hos Högsta domstolen i målet mot bussföretaget Veolia, där ett par som åkte buss blev utskällda av chauffören. Hovrätten fastställde tidigare i år tingsrättens dom, men DO anser att den utdömda diskrimineringsersättningen bör vara högre.
  DO överklagar dom mot Veolia till Högsta domstolen
 • Aktuellt

  Granskning ger effekt i arbetet för jämställda löner

  2013-07-01
  Granskning av lönekartläggningar leder till att arbetsgivare tar ett större ansvar för arbetet mot lönediskriminering. Detta är dock en långsiktig strategi och vinsterna kan inte räknas hem direkt, konstaterar DO efter jämförelse mellan hur arbetsgivare som aldrig tidigare granskats och arbetsgivare som granskats tidigare uppfyller lagens krav.
  Granskning ger effekt i arbetet för jämställda löner
 • Aktuellt

  Kravet på tvångssterilisering upphör

  2013-06-27
  Den 1 juli tas kravet på tvångssterilisering i samband med könskorrigering bort.
  Kravet på tvångssterilisering upphör
 • Aktuellt

  DO i Almedalen 2013

  2013-06-27
  DO kommer att delta i fyra seminarier under Almedalen. Seminariet Kön styr lön! handlar om jämställda löner där chefen för DO:s granskningsenhet Peter Tai Christensen och jämställdhetsminister Maria Arnholm medverkar.
  DO i Almedalen 2013
 • Pressmeddelande

  Bensinstationerna diskriminerade romer

  2013-06-27
  DO har beslutat att gå vidare med tre ärenden som rör händelser där romer nekades att hyra bil på bensinstationer. Enligt DO rör det sig om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.
  Bensinstationerna diskriminerade romer
 • Aktuellt

  DO: Ökat fokus på förebyggande arbete

  2013-06-18
  DO har under första halvåret 2013 ökat insatserna rörande arbetsgivares och utbildningsanordnares ansvar att förebygga diskriminering. Samtidigt har antalet personer som har kontaktat DO:s rådgivning ökat något. Antalet individanmälningar ligger kvar på samma nivå som förra året.
  DO: Ökat fokus på förebyggande arbete
 • Aktuellt

  DO: Lärare utsatte elever för sexuella trakasserier

  2013-06-18
  Under en stor del av högstadietiden utsatte en idrottslärare i Umeå två av sina elever för upprepade fysiska och verbala kränkningar. DO anser att lärarens handlande är sexuella trakasserier och har beslutat att stämma kommunen.
  DO: Lärare utsatte elever för sexuella trakasserier
 • Aktuellt

  Nytt och bredare kursutbud

  2013-06-13
  DO satsar på ett mer varierat kursutbud för att möta efterfrågan från arbetsgivare, fackföreningar och utbildningsanordnare.
  Nytt och bredare kursutbud
 • Pressmeddelande

  Avgift enbart för samkönade par är diskriminerande

  2013-06-11
  En kvinna som lever i ett samkönat par fick betala 3000 kronor för att genomgå en inseminationsbehandling. Men det är en avgift som inte heterosexuella par behöver betala. Enligt DO blir kvinnan därmed diskriminerad på grund av sin sexuella läggning.
  Avgift enbart för samkönade par är diskriminerande
 • Aktuellt

  DO ska förbereda flytt till Tensta/Rinkeby

  2013-06-10
  DO har fått i uppdrag av regeringen att förbereda en omlokalisering av vår verksamhet till Tensta/Rinkeby.
  DO ska förbereda flytt till Tensta/Rinkeby
 • Aktuellt

  DO välkomnar satsningar mot främlingsfientlighet

  2013-06-04
  Fler antidiskrimineringsbyråer, fler uppdrag till DO inom området främlingsfientlighet och ett stort anslag till ett lärarlyft i mänskliga rättigheter. Det är några av de förslag som finns i Bengt Westerbergs slutbetänkande ”Främlingsfienden inom oss”. DO ser positivt på förslagen men ser också gärna större satsningar på vissa områden.
  DO välkomnar satsningar mot främlingsfientlighet
 • Aktuellt

  Skolan utredde inte trakasserier i tid

  2013-06-03
  Trots att en flicka i Norrköping berättade om trakasserier på den skola hon gick på agerade inte skolan tillräckligt snabbt med nödvändiga åtgärder för att få stopp på händelserna. DO menar att kommunen har brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet och har beslutat att stämma kommunen.
  Skolan utredde inte trakasserier i tid
 • Pressmeddelande

  Replik: Diskriminering kan bekämpas på flera sätt

  2013-05-28
  ”Det är inte alla fall av diskriminering som vinner på att drivas i domstol och det finns ibland goda och bättre alternativ till att driva ett diskrimineringsärende rättsligt”. Så skriver Lena Svenaeus och Eva Schömer i en debattartikel i DN (25 /5) apropå etnisk diskriminering i arbetslivet. Och det är precis så det är, skriver Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.
  Replik: Diskriminering kan bekämpas på flera sätt
 • Aktuellt

  Lång väg kvar till lika rättigheter för HBT-personer

  2013-05-24
  En internationell studie visar att diskrimineringen mot HBT-personer är omfattande i EU. I snitt har nästan varannan HBT-person upplevt sig diskriminerad eller trakasserad det senaste året.
  Lång väg kvar till lika rättigheter för HBT-personer
 • Aktuellt

  Hjälp oss att förbättra vår webbplats!

  2013-05-24
  Vi utvärderar just nu vår webbplats för att kunna göra den ännu bättre för dig som besökare. Frågorna tar cirka fem minuter och du är anonym..
  Svara på enkät om DO:s webbplats
 • Aktuellt

  Nästan varannan HBT-person känner sig diskriminerad

  2013-05-17
  Idag på IDAHOT-dagen släpps resultaten av den största undersökningen som genomförts inom EU om hbt-personers erfarenheter av homofobi och transfobi.
  Nästan varannan HBT-person känner sig diskriminerad
 • Pressmeddelande

  Skola diskriminerade pojke med Aspergers

  2013-05-16
  DO har träffat en förlikning med en friskola i Göteborg som inte ville ta emot en pojke med Aspergers syndrom. Skolan medger att agerandet var diskriminering och betalar nu 80 000 kronor i ersättning till pojken.
  Skola diskriminerade pojke med Aspergers
 • Aktuellt

  Diskrimineringsdagen på Stockholms universitet

  2013-05-13
  DO medverkar på Diskrimineringsdagen som är ett studentinitiativ vid juristprogrammet på Stockholms universitet. Syftet med dagen är att erbjuda möjligheter att diskutera och tänka kritiskt kring diskrimineringsfrågor.
  Diskrimineringsdagen på Stockholms universitet
 • Aktuellt

  Vi utvärderar vår rådgivning

  2013-05-02
  Under maj utvärderas DO:s rådgivningsverksamhet, både telefonrådgivningen och den skriftliga rådgivningen. Utvärderingen fokuserar på hur frågeställarna uppfattar DO:s service.
  Vi utvärderar vår rådgivning
 • Pressmeddelande

  Diskriminering när kommun tvångsomhändertog barn

  2013-04-24
  Sigtuna kommun gjorde sig skyldig till diskriminering i samband med utredningen som ledde till tvångsomhändertagandet av ett barn vars mamma har en psykisk funktionsnedsättning. Det framkommer av en dom i tingrätten idag.
  Diskriminering när kommun tvångsomhändertog barn
 • Pressmeddelande

  DO stämmer konferenscenter för sexuella trakasserier

  2013-04-12
  DO stämmer ett mäss- och konferenscenter i Stockholm för sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön. När en ung kvinna sökte arbete på konferenscentret utsattes hon för påtryckningar av sexuell natur och kränkande kommentarer
  DO stämmer konferenscenter för sexuella trakasserier
 • Pressmeddelande

  DO får prövningstillstånd i Högsta domstolen

  2013-04-11
  Högsta domstolen, HD, har beslutat att meddela prövningstillstånd i ett mål som rör en kvinna som diskriminerades av Liljeholmens vårdcentral. HD ska pröva frågan om diskrimineringsersättningens storlek. DO överklagade hovrättens dom eftersom den då utdömda diskrimineringsersättningen inte kan anses ha den avskräckande effekt som är tanken med sanktionen.
  DO får prövningstillstånd i Högsta domstolen
 • Pressmeddelande

  DO följer upp arbetsgivares arbete för jämställda löner

  2013-04-08
  DO inleder i dagarna en granskning av ca 470 arbetsgivares handlingsplaner för att uppnå jämställda löner. Det är en uppföljning av den tidigare Miljongranskningen som dåvarande JämO genomförde. Granskningen ska ge svar på om arbetsgivarna sedan den förra större granskningen har fortsatt ett systematiskt arbete.
  DO följer upp arbetsgivares arbete för jämställda löner
 • Aktuellt

  DO uppmärksammar internationella Romadagen

  2013-04-05
  Idag firas internationella Romadagen, romernas nationaldag. Det är en dag som uppmärksammas med aktiviteter och kulturarrangemang på olika håll.
  DO uppmärksammar internationella Romadagen
 • Aktuellt

  Etnisk diskriminering och rasism i vardagen

  2013-03-21
  Diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet är idag en del av många människors vardag. Det visar anmälningar till DO, rättsfall, rapporter från internationella organ och forskning. Rasismen påverkar vardagen för många människor, deras hälsa och tillgång till lika rättigheter.
  Etnisk diskriminering och rasism i vardagen
 • Pressmeddelande

  DO inleder granskning av 20 högskolor

  2013-03-19
  DO inleder en granskning av tjugo av landets högskolor och universitet för att ta reda på hur de lever upp till lagens krav för att uppnå lika rättigheter och möjligheter för studenter och sökande till högskolan.
  DO inleder granskning av 20 högskolor
 • Aktuellt

  DO ingår förlikning med hotell som diskriminerade

  2013-03-15
  DO har ingått en förlikning med det hotell som som genom sitt bemötande och tillämpning av klädkod diskriminerade en kvinna som sökt jobb. Förlikningen innebär att kvinnan får 50 000 kronor, vilket också var det belopp DO hade yrkat.
  DO ingår förlikning med hotell som diskriminerade
 • Aktuellt

  DO:s replik på Hanne Kjöllers artikel i DN

  2013-03-13
  DO:s replik på Hanne Kjöllers artikel på ledarsidan i måndagens DN. Repliken finns i DN:s pappersversion 2013-03-13.
  DO:s replik på Hanne Kjöllers artikel i DN
 • Aktuellt

  DO stämmer Borås Stad för könsdiskriminering och missgynnande enligt föräldraledighetslagen

  2013-03-12
  En kvinna kallades på intervju av Borås Stad. När arbetsgivaren fick höra att kvinnan var gravid avbröts rekryteringsförfarandet. DO stämmer nu Borås Stad för könsdiskriminering och missgynnande som har samband med föräldraledighet.
  DO stämmer Borås Stad för könsdiskriminering och missgynnande enligt föräldraledighetslagen
 • Aktuellt

  Behöver du stöd i jämställdhetsarbetet?

  2013-03-08
  Vi erbjuder olika slags verktyg, checklistor och handledningar som du kan ha nytta av i arbetet med jämställdhet på jobbet.
  Behöver du stöd i jämställdhetsarbetet?
 • Aktuellt

  DO driver fler ärenden från kvinnor

  2013-03-08
  Mycket har hänt men mycket återstår att göra. Unga kvinnor blir systematiskt diskriminerade i arbetslivet när de är gravida eller ska vara föräldralediga. Män tjänar fortfarande mer än kvinnor. Även inom andra samhällsområden utsätts kvinnor för diskriminering som påverkar deras tillgång till rättigheter. En anmälan till DO kan leda till förbättringar, inte bara för den enskilda anmälaren, utan för alla kvinnor i samhället.
  DO driver fler ärenden från kvinnor
 • Aktuellt

  Webbinarium för huvudmän

  2013-03-04
  Välkommen till ett webbinarium om framgångsfaktorer och regelverk för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
  Webbinarium för huvudmän
 • Aktuellt

  DO stämmer hotell för diskriminerande klädkod

  2013-03-04
  En kvinna som sökte arbete som hotellstädare på ett hotell i Blekinge fick beskedet att hotellets regler inte tillät att städare bär huvudduk. DO menar att bemötandet och tillämpningen av klädkoden var diskriminering och stämmer därför hotellet i Arbetsdomstolen.
  DO stämmer hotell för diskriminerande klädkod
 • Aktuellt

  Diskriminering när gravid nekades löneökning

  2013-02-27
  Ett företag som drog tillbaka en kvinnas lönepåslag när ledningen fick reda på att hon var gravid gjorde sig skyldiga till diskriminering och brott mot föräldraledighetslagen. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast i en dom idag.
  Diskriminering när gravid nekades löneökning
 • Aktuellt

  Lönekartläggning är en välgrundad metod

  2013-02-27
  Att lönekartläggning, precis som alla andra åtgärder för att främja jämställdhet och motverka diskriminering, tål att diskuteras är väsentligt. DO ifrågasätter dock grunden för Per Östlunds argumentation mot lönekartläggning som metod.
  Lönekartläggning är en välgrundad metod
 • Aktuellt

  Effektivare DO gynnar arbetet mot diskriminering

  2013-02-21
  Under förra året tog DO ställning i färre ärenden, men väckte samtidigt talan i domstol i fler ärenden än 2011. Det betyder att DO lägger mer resurser på att utreda ärenden som leder arbetet mot diskriminering framåt. Det effektivare arbetssättet innebär också att DO kan lägga mer tid på övriga delar av uppdraget, till exempel att granska arbetsplatsers och skolors aktiva åtgärder mot diskriminering.
  Effektivare DO gynnar arbetet mot diskriminering
 • Aktuellt

  DO får uppdrag att utöka tillsyn och främjande av aktiva åtgärder

  2013-02-19
  Regeringen uppdrar åt DO att under 2013-2014 utöka arbetet med tillsyn och främjande, både vad gäller arbetsgivarnas lönekartläggningar och universitets och högskolors arbete med aktiva åtgärder. DO får ytterligare nio miljoner kronor för uppdraget.
  DO får uppdrag att utöka tillsyn och främjande av aktiva åtgärder
 • Aktuellt

  DO överklagar dom mot försäkringsbolag

  2013-02-19
  DO överklagar domen mot ett försäkringsbolag som avslog en kvinnas ansökan om att teckna sjukförsäkring för sin hörselskadade dotter med hänvisning till att kvinnan fick vårdbidrag. Tingsrätten menade att det inte var bevisat att det fanns ett samband mellan nekandet och dotterns funktionsnedsättning, men DO anser att det är en felaktig bedömning.
  DO överklagar dom mot försäkringsbolag
 • Aktuellt

  Beställ material från DO

  2013-02-07
  DO erbjuder mycket material och verktyg som du kan ha stor nytta av. Vårt allra senaste uppdaterade material är Växthuset, Lika rättigheter i förskolan, Statistikens roll i arbetet mot diskriminering och Lika rättigheter i skolan.
  Beställ material från DO
 • Aktuellt

  DO uppmärksammar kränkningar av samers mänskliga rättigheter

  2013-02-07
  Idag firas Samernas nationaldag eller Samefolkets dag i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det är en dag som uppmärksammas med aktiviteter och kulturarrangemang på olika håll.
  DO uppmärksammar kränkningar av samers mänskliga rättigheter
 • Aktuellt

  Diskrimineringsombudsmannen deltar vid manifestation för Förintelsens offer

  2013-02-07
  Den 27 januari är Förintelsens minnesdag. Då uppmärksammas kampen mot rasism, antisemitism och antiziganism. Minnet av offren för Förintelsen står i centrum. Den 27 januari 1945 befriades koncentrations- och dödslägret Auschwitz av Röda armén. Cirka 13 miljoner människor avrättades under nazismens styre – bland annat judar, romer, personer med funktionsnedsättning och homosexuella.
  Diskrimineringsombudsmannen deltar vid manifestation för Förintelsens offer
 • Aktuellt

  Försäkringsbolag diskriminerade inte

  2013-01-28
  Tingsrätten bedömer att det inte var diskriminering när ett försäkringsbolag avslog en kvinnas ansökan om att teckna sjukförsäkring för sin hörselskadade dotter med hänvisning till att kvinnan fick vårdbidrag. Det framkommer av en dom idag.
  Försäkringsbolag diskriminerade inte
 • Aktuellt

  DO har fokus på trakasserier i skolan

  2013-01-25
  Replik till debattartikel i Svenska Dagbladet, 24 januari:
  Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler och Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors-Grufman gör en felaktig tolkning av hur DO arbetar. DO har under åren 2012-2014 ett särskilt fokus på trakasserier i skolan. Det innebär att sådana ärenden prioriteras av DO. Det är dock inte alltid av juridiska skäl möjligt att driva ärenden rättsligt.
  DO har fokus på trakasserier i skolan
 • Pressmeddelande

  DO skriver till alla förskolor, skolor och högskolor

  2013-01-22
  De närmaste dagarna får alla utbildningsanordnare i Sverige, drygt 20 000 verksamheter, ett brev från DO. Brevet handlar om de krav diskrimineringslagen ställer på utbildningsanordnare vad gäller aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter för alla och att motverka diskriminering
  DO skriver till alla förskolor, skolor och högskolor
 • Aktuellt

  Ny jämställdhetsminister sätter ojämlika löner överst på agendan

  2013-01-22
  Sverige fått en ny jämställdhetsminister, Maria Arnholm. Överst på agendan vill hon sätta de ojämlika skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner. Detta är också ett område som står högt på DO:s dagordning. Under slutet av förra året skickade DO ett tillsynsbrev till samtliga arbetsgivare med 10 eller fler anställda
  Ny jämställdhetsminister sätter ojämlika löner överst på agendan
 • Pressmeddelande

  DO förliks med pensionat som valde bort ung

  2013-01-16
  DO har ingått en förlikning med det pensionat som valde bort en arbetssökande på grund av att hon ansågs vara för ung. Förlikningen innebär att kvinnan får 50 000 kronor
  DO förliks med pensionat som valde bort ung
 • Aktuellt

  Förändringar i diskrimineringslagen

  2013-01-15
  Den senaste månaden har lagändringar införts som innebär att förbudet mot åldersdiskriminering gäller fler områden än tidigare och könsskillnader i försäkringsavtal är förbjudna.
  Förändringar i diskrimineringslagen
 • Aktuellt

  Dags att anmäla sig till vårens kurser

  2013-01-09
  Nu kan du anmäla dig till våra kurser om arbetslivet! Vi håller kurserna Förebygg diskriminering på jobbet och Bättre flyt med jämställda löner på flera olika orter och datum.
  Dags att anmäla sig till vårens kurser
 • Aktuellt

  Se över plan mot diskriminering på arbetsplatsen

  2012-12-27
  Alla arbetsgivare måste enligt diskrimineringslagen arbeta förebyggande för jämställdhet mellan kvinnor och män samt för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
  Se över plan mot diskriminering på arbetsplatsen
 • Pressmeddelande

  Gravid konsult blev av med uppdraget – DO stämmer företaget

  2012-12-21
  En gravid kvinna som arbetade för ett bemanningsföretag orkade inte arbeta övertid flera dagar i sträck. Men efter att ha bett sin chef vid det inhyrande företaget att slippa övertiden blev hennes uppdrag uppsagt. Nu stämmer DO företaget som hyrde in kvinnan till Arbetsdomstolen (AD) för könsdiskriminering.
  Gravid konsult blev av med uppdraget – DO stämmer företaget
 • Aktuellt

  Ändring i diskrimineringslagen som rör kön och försäkring

  2012-12-18
  Könsskillnader i försäkringar är förbjudna i avtal som tecknas efter den 21 december 2012.
  Ändring i diskrimineringslagen som rör kön och försäkring
 • Aktuellt

  DO felaktigt sammanblandat med tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

  2012-12-13
  I ett inslag i TV4 igår den 11 december anklagas DO för diskriminering på grund av ett antal anmälningar som inte utretts i tid hos den tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Fallen hann preskriberas.
  DO felaktigt sammanblandat med tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
 • Aktuellt

  Ideella organisationer mot åldersdiskriminering träffade DO

  2012-12-11
  –Många arbetsgivare motiverar att äldre medarbetare måste gå i pension för att bereda plats för yngre som behöver komma in i arbetslivet. Det bygger på föreställningen att det bara finns ett visst bestämt antal jobb på arbetsmarknaden och ställer åldersgrupp mot åldersgrupp.
  Ideella organisationer mot åldersdiskriminering träffade DO
 • Aktuellt

  Europeisk rättspraxis gäller även i svenska domstolar

  2012-12-11
  Vid ett seminarium förtydligade DO att europeisk rättspraxis kring likabehandling kan och bör åberopas i svenska domstolar. En tryckt svensk version av handboken om europeisk diskrimineringsrätt, delades ut vid mötet.
  Europeisk rättspraxis gäller även i svenska domstolar
 • Pressmeddelande

  DO-brev till arbetsgivare om deras ansvar att motverka diskriminering

  2012-12-10
  Kommande veckor får alla arbetsgivare med tio eller fler anställda – sammanlagt 41 000 arbetsplatser – ett brev från DO. Brevet handlar om de krav diskrimineringslagen ställer på arbetsgivarna vad gäller aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter för alla och att motverka diskriminering.
  DO-brev till arbetsgivare om deras ansvar att motverka diskriminering
 • Aktuellt

  Förbudet mot åldersdiskriminering utvidgas

  2012-12-05
  Från 1 januari utvidgas förbudet mot åldersdiskriminering i diskrimineringslagen, till att omfatta många fler samhällsområden. DO sammanfattar ändringarna.
  Förbudet mot åldersdiskriminering utvidgas
 • Pressmeddelande

  DO stämmer pensionat för åldersdiskriminering

  2012-12-05
  Den unga kvinnan sökte ett sommarjobb som receptionist på ett pensionat. Men trots att hon hade erfarenhet av liknande jobb ansåg arbetsgivaren att hon var för ung. Nu stämmer DO pensionatet till AD för åldersdiskriminering.
  DO stämmer pensionat för åldersdiskriminering
 • Pressmeddelande

  DO överklagar dom till Högsta domstolen

  2012-12-04
  Hovrätten konstaterade liksom tingsrätten att det var diskriminering när Liljeholmens vårdcentral nekade ta emot en lesbisk kvinna som ville göra en medicinsk utredning inför en kommande insemination. DO anser dock att den utdömda diskrimineringsersättningen fortfarande är för låg och begär nu prövningstillstånd hos Högsta domstolen.
  DO överklagar dom till Högsta domstolen
 • Aktuellt

  Förebygg trakasserier i skolan genom att identifiera risker

  2012-12-03
  Kränkningar och trakasserier är vanliga i skolan. Det visar bland annat anmälningar till skolmyndigheterna och DO, rapporter och forskning. DO har medverkat i fyra regionala konferenser riktade till skolans och förskolans huvudmän i Stockholm, Malmö, Luleå och Göteborg.
  Förebygg trakasserier i skolan genom att identifiera risker
 • Aktuellt

  Handikappförbunden firade 70 år på FN:s internationella handikappdag

  2012-12-03
  Handikappförbunden firade 70-årsjubileum måndagen den 3 december, som också är Förenta Nationernas internationella handikappdag. Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg talade under eftermiddagen på Handikappförbundens jubileumsseminarium, Medborgarperspektiv och makt – funktionshindersrörelsen mot framtiden.
  Handikappförbunden firade 70 år på FN:s internationella handikappdag
 • Aktuellt

  DO bjöd in ideella organisationer mot etnisk diskriminering

  2012-11-28
  Inbjudna från organisationer som arbetar mot etnisk diskriminering mötte upp på DO för en eftermiddag med ömsesidigt kunskapsutbyte. Mötet är det första i sitt slag som ska följas av flera.
  DO bjöd in ideella organisationer mot etnisk diskriminering
 • Aktuellt

  Rapport om skyddet för de nationella minoriteterna

  2012-11-21
  Europarådets rådgivande kommitté för tillämpningen av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter offentliggjorde idag sin tredje rapport om Sverige.
  Rapport om skyddet för de nationella minoriteterna
 • Aktuellt

  20 november är Transgender Day of Remembrance

  2012-11-20
  Transgender Day of Remembrance är en dag för att uppmärksamma hatbrott som transpersoner utsätts för. Minnesdagen inträffar den 20 november varje år. DO har bland annat ett informationsmaterial om transpersoner som tagits fram i samarbete med Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL.
  20 november är Transgender Day of Remembrance
 • Aktuellt

  Positivt om kravet på sterilisering vid könskorrigering upphör

  2012-11-19
  I dag måste den som vill göra en könskorrigering gå med på att sterilisera sig, enligt gällande lagstiftning. I en departementsskrivelse föreslår Socialdepartementet att lagen ändras och att kravet tas bort. Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg välkomnar detta förslag.
  Positivt om kravet på sterilisering vid könskorrigering upphör
 • Aktuellt

  DO bör vara kunskapskälla för mänskliga rättigheter

  2012-11-14
  –DO ska driva principiella ärenden just för att klargöra hur rättsläget ser ut vad gäller diskriminering. Vi ska också arbeta förebyggande och se till att diskriminering inte uppstår. Det sa diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg bland annat vid ett seminarium som DO arrangerade vid Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg 12-13 november 2012.
  DO bör vara kunskapskälla för mänskliga rättigheter
 • Aktuellt

  Bengt Westerberg har lämnat utredning om effektivare arbete mot främlingsfientlighet

  2012-11-09
  Enmansutredaren Bengt Westerberg har överlämnat betänkandet Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74) till integrationsminister Erik Ullenhag. Utredningen handlar om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans.
  Bengt Westerberg har lämnat utredning om effektivare arbete mot främlingsfientlighet
 • Aktuellt

  Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas

  2012-11-08
  Riksdagen har beslutat att utvidga skyddet mot åldersdiskriminering i diskrimineringslagen. Lagändringen träder i kraft från och med 1 januari 2013.
  Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas
 • Pressmeddelande

  DO ingår förlikning med Holmen skog

  2012-11-06
  DO och Holmen Skog har ingått en förlikning i ärendet där två unga kvinnliga plantsättare blev trakasserade av sin arbetsledare. Förlikningen innebär att kvinnorna får 60 000 kronor var.
  DO ingår förlikning med Holmen skog
 • Aktuellt

  Bred förankring en förutsättning för insamling av statistik

  2012-11-01
  DO har idag överlämnat en förstudie till regeringen om metoder för att samla in underlag för att utforma och följa upp arbetet mot diskriminering. Förstudien är gjord på uppdrag av regeringen.
  Bred förankring en förutsättning för insamling av statistik
 • Aktuellt

  Positivt att regeringen utreder Barnkonventionens ställning

  2012-10-26
  Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg ställer sig positiv till regeringens avsikt att låta utreda om Barnkonventionen ska införlivas i svensk lag.
  Positivt att regeringen utreder Barnkonventionens ställning
 • Pressmeddelande

  DO överklagar domen mot Veolia

  2012-10-24
  DO överklagar domen mot bussföretaget Veolia, där ett par som åkte buss blev utskällda av chauffören, till hovrätten. DO anser att ersättningen till paret borde vara högre än vad tingsrätten beslutat.
  DO överklagar domen mot Veolia
 • Aktuellt

  Förenta Nationerna firar födelsedag

  2012-10-24
  Den 24 oktober för 67 år sedan föddes den globala säkerhetsorganisationen Förenta Nationerna, FN. Övertygelsen om en stark kraft som skulle kunna förhindra framtida krig var stor bland medlemsländernas ledare. Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg uppmärksammar dagen.
  Förenta Nationerna firar födelsedag
 • Aktuellt

  DO på Mänskliga Rättighetsdagarna 2012

  2012-10-22
  DO arrangerar flera seminarier under MR-dagarna som pågår 12-13 november. MR-dagarna är en mötesplats för dem som är intresserade av mänskliga rättigheter. DO medverkar även med ett informationsbord.
  DO på Mänskliga Rättighetsdagarna 2012
 • Aktuellt

  DO bjöd in ideella organisationer för jämställdhet

  2012-10-16
  Representanter för mer än 20 frivilliga organisationer som arbetar för jämställdhet och mot könsdiskriminering kom till DO för ett så kallat dialogmöte den 16 oktober 2012. Kunskapsutbytet är ett led i myndighetens arbete för att stärka relationen till det civila samhället.
  DO bjöd in ideella organisationer för jämställdhet
 • Aktuellt

  Gravida och föräldralediga kvinnor diskrimineras i arbetslivet

  2012-10-12
  Kvinnor blir systematiskt diskriminerade i arbetslivet när de är gravida eller under föräldraledigheten. Detta får allvarliga konsekvenser för deras fortsatta arbetsliv: de får inte ett jobb de sökt men har kvalifikationer för eller går miste om en befordran. En konsekvens är att kvinnor hamnar efter lönemässigt, män tjänar drygt 1 miljon kronor mer under ett yrkesverksamt liv.
  Gravida och föräldralediga kvinnor diskrimineras i arbetslivet
 • Pressmeddelande

  DO stämmer badrumsföretag till AD

  2012-10-12
  Kvinnan fick inte det utlovade jobbet som säljare när hon berättade att hon var gravid. Nu stämmer DO företaget till Arbetsdomstolen (AD).
  DO stämmer badrumsföretag till AD
 • Aktuellt

  Från slavhandel till arbete mot rasism

  2012-10-09
  För 165 år sedan var Sverige en del i den transatlantiska slavhandeln. Idag arbetar DO på uppdrag av den svenska riksdagen med att motverka rasism och etnisk diskriminering.
  Från slavhandel till arbete mot rasism
 • Aktuellt

  Arbetsgivarens ansvar om personal diskriminerar

  2012-10-05
  Det är arbetsgivarens ansvar om personalen diskriminerar. Det sa Agneta Broberg i P1 morgons intervju den 3 oktober, apropå reportaget om att romer diskrimineras på bensinstationer runtom i Sverige. Felaktiga uppgifter förekommer i medierna om hur många anmälningar som kommer in till DO. Läs mer.
  Arbetsgivarens ansvar om personal diskriminerar
 • Pressmeddelande

  Veolias busschaufför trakasserade passagerare

  2012-10-02
  Paret som åkte buss med Veolia och blev utskällda av chauffören, utsattes för diskriminering som har samband med deras etniska tillhörighet. Det meddelar Solna tingsrätt i en dom idag. Veolia ska betala 20 000 kronor var till mannen och kvinnan i diskrimineringsersättning.
  Veolias busschaufför trakasserade passagerare
 • Aktuellt

  Samsyn om svårigheter att jobba mot diskriminering inom EU

  2012-10-01
  DO medverkade vid ett möte för erfarenhetsutbyte arrangerat av Equinet, som är de europeiska diskrimineringsmyndigheternas nätverk. På mötet diskuterade representanter från ett 20-tal EU-länder sina erfarenheter av att tackla så kallad underrapportering.
  Samsyn om svårigheter att jobba mot diskriminering inom EU
 • Aktuellt

  DO utbildar i jämställda löner och lika rättigheter

  2012-09-27
  Ta chansen att under en dags utbildning lära dig hur din organisation lyckas med jämställda löner. DO:s kurser för dig i arbetslivet riktar sig till dig som är chef, HR-handläggare, fackombud, ombud med mer. På våra endagskuser kan du även lära metoder för att främja allas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.
  DO utbildar i jämställda löner och lika rättigheter
 • Aktuellt

  Rapport om Sveriges arbete mot rasism

  2012-09-25
  Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI) publicerade idag sin fjärde rapport om Sverige.
  Rapport om Sveriges arbete mot rasism
 • Aktuellt

  DO utbildar i lika rättigheter i förskola och skola

  2012-09-19
  Förskola och skola har ett ansvar att främja barns lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska förebygga trakasserier. Du som är förskolechef, skolledare eller arbetar med likabehandling inom förskola och skola kan anmäla dig till DO:s endagskurser i likabehandling.
  DO utbildar i lika rättigheter i förskola och skola
 • Aktuellt

  DO stämmer Veolia för diskriminering av busschaufför

  2012-09-18
  Efter en längre tids sjukskrivning och rehabiliteringsträning skulle mannen återgå till sitt arbete som busschaufför på halvtid. Men arbetsgivaren Veolia anpassade inte arbetsschemat så att han skulle kunna arbeta dagtid, utan sade istället upp mannen. Nu stämmer DO bussbolaget till Arbetsdomstolen för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.
  DO stämmer Veolia för diskriminering av busschaufför
 • Aktuellt

  Stöd till antidiskrimineringsbyråer permanentas

  2012-09-10
  DO välkomnar att Antidiskrimineringsbyråerna (ADV:erna) nu får en möjlighet att gå från en osäker projekttillvaro till en mer permanent verksamhet. Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen att stödet ska bli permanent till organisationer som arbetar med att bekämpa diskriminering.
  Stöd till antidiskrimineringsbyråer permanentas
 • Aktuellt

  DO på nordiskt ombudsmannamöte

  2012-09-07
  Igår och idag medverkar representanter från DO på det årliga mötet för nordiska ombudsmän (Nordic Equality Bodies) i Köpenhamn. DO Angeta Broberg informerade om det senaste årets utveckling på DO.
  DO på nordiskt ombudsmannamöte
 • Aktuellt

  Ny version av programmet Lönelots

  2012-08-30
  Står du inför lönerevision och ska göra en arbetsvärdering eller lönekartläggning? Nu lanserar DO en ny version av programmet Lönelots som kan vara ett bra stöd i arbetet.
  Ny version av programmet Lönelots
 • Pressmeddelande

  DO inleder bred granskning av arbetsgivare och grundskolor

  2012-08-15
  DO inleder nu två granskningar av sammantaget 70 arbetsgivare och grundskolor för att se hur dessa lever upp till lagens krav på aktiva åtgärder. Detta är de första större granskningar gällande aktiva åtgärder som myndigheten genomför sedan den bildades 2009. Under våren har en särskild granskningsenhet byggts upp.
  DO inleder bred granskning av arbetsgivare och grundskolor
 • Aktuellt

  Ny handledning för likabehandling

  2012-08-10
  Lika rättigheter i skolan är ett stöd i skolans likabehandlingsarbete. Den tar upp varför skolan ska arbeta med likabehandling, hur arbetet kan bedrivas samt viktiga principer, lagar och regler. Handledningen innehåller även ett ”hjul” som konkret visar hur ni kan arbeta med de olika stegen i planen mot diskriminering och kränkande behandling.
  Ny handledning för likabehandling
 • Aktuellt

  DO på Pride 2012

  2012-07-27
  DO kommer under Stockholm Pride 2012 att medverka i ett seminarium i Pride House. Utredare från DO kommer att stå i Regeringskansliets tält för att svara på frågor om diskriminering och främjande arbete.
  DO på Pride 2012
 • Aktuellt

  DO stämmer kommun som tvångsomhändertog barn utan att ha utrett mammans föräldraförmåga

  2012-07-18
  Ett nyfött barn togs ifrån sina föräldrar på grund av att mamman har en psykisk funktionsnedsättning. DO har utrett ärendet och bedömer att paret har diskriminerats genom kommunens bristfälliga utredning.
  DO stämmer kommun som tvångsomhändertog barn utan att ha utrett mammans föräldraförmåga
 • Aktuellt

  DO välkomnar ny utredning om aktiva åtgärder

  2012-07-13
  DO ser positivt på att en ny utredning har tillsatts om hur aktiva åtgärder kan förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
  DO välkomnar ny utredning om aktiva åtgärder
 • Aktuellt

  DO träffar förlikning i fall där taxichaufför trakasserat kvinna

  2012-07-13
  En kvinna anmälde att en taxichaufför hade utsatt henne för trakasserier med koppling till hudfärg och kön. DO har nu ingått en förlikning som innebär att åkeriföretaget betalar 60 000 kronor till kvinnan.
  DO träffar förlikning i fall där taxichaufför trakasserat kvinna
 • Pressmeddelande

  DO stämmer restaurang som nekat romska kvinnor inträde

  2012-07-06
  De tre romska kvinnorna skulle gå på restaurang för att sjunga karaoke. Men de nekades tillträde om de inte tog av sig sina långa kjolar. Nu stämmer DO restaurangen och kräver att den betalar 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till var och en av kvinnorna.
  DO stämmer restaurang som nekat romska kvinnor inträde
 • Aktuellt

  Vem ska driva diskrimineringsmål?

  2012-07-06
  I slutet av juni överlämnade DO skrivelsen ”Bättre möjligheter att driva diskrimineringsärenden” till regeringen. DO:s utgångspunkt är att det behövs fler aktörer i samhället för att de som utsatts för diskriminering ska få hjälp att hävda sina rättigheter i domstol. DO ser gärna att regeringen tillsätter en utredning med förslag om hur detta konkret skulle kunna gå till.
  Vem ska driva diskrimineringsmål?
 • Aktuellt

  DO:s halvårsstatistik

  2012-07-02
  Antalet anmälningar till DO minskade första halvåret i år med 14 procent jämfört med 2011, från 969 till 831 anmälningar. Den största minskningen har skett inom arbetslivsområdet, 28 procent. Ett område där anmälningarna ökat är sjukvården, 26 procent.
  DO:s halvårsstatistik
 • Pressmeddelande

  Skapa möjlighet för fler att driva diskrimineringsmål

  2012-06-26
  Fler aktörer i samhället behövs för att de som utsatts för diskriminering ska få hjälp att driva sina rättigheter i domstol. Det är slutsatsen i skrivelsen ”Bättre möjligheter att driva diskrimineringsärenden” som Diskrimineringsombudsmannen, DO överlämnar till regeringen.
  Skapa möjlighet för fler att driva diskrimineringsmål
 • Aktuellt

  Debatt: Skapa möjlighet för fler att driva diskrimineringsmål

  2012-06-26
  Fler aktörer i samhället behövs för att de som utsatts för diskriminering ska få hjälp att hävda sina rättigheter i domstol. Det är slutsatsen i skrivelsen ”Bättre möjligheter att driva diskrimineringsärenden” som Diskrimineringsombudsmannen, DO, överlämnar till regeringen idag. Det skriver Agneta Broberg i en debattartkiel som publiceras i Svenska dagbladet idag.
  Debatt: Skapa möjlighet för fler att driva diskrimineringsmål
 • Pressmeddelande

  DO stämmer pizzeria som nekade servera öl till man med funktionsnedsättning

  2012-06-15
  En man med rullstol besökte tillsammans med sin personliga assistent en pizzeria för att äta. Men när assistenten skulle beställa en starköl åt honom blev det ”nej” eftersom servitören inte visste ”vilka mediciner mannen tog”. Nu stämmer DO pizzerian för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.
  DO stämmer pizzeria som nekade servera öl till man med funktionsnedsättning
 • Aktuellt

  Ett steg i rätt riktning – otillgänglighet måste ingå i diskrimineringsskyddet

  2012-06-15
  DO välkomnar riksdagens tillkännagivande till regeringen om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska omfattas av diskrimineringslagstiftningen. Regeringen ska nu skyndsamt återkomma med ett lagförslag.
  Ett steg i rätt riktning – otillgänglighet måste ingå i diskrimineringsskyddet
 • Pressmeddelande

  DO: Otillgänglighet måste bli en del av diskrimineringsskyddet

  2012-06-15
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, har de senaste fyra åren fått in över 700 anmälningar från personer med funktionsnedsättning som utestängs från samhället på grund av bristande tillgänglighet. Hittills har diskrimineringslagen inte erbjudit skydd mot denna form av diskriminering. DO anser att det nu är dags att ett sådant skydd införs i lagen.
  DO: Otillgänglighet måste bli en del av diskrimineringsskyddet
 • Aktuellt

  Kraftsamling för jämlik vård

  2012-06-13
  Vården och hälsan i Sverige är inte jämlik – och har sedan slutet på 80-talet blivit alltmer ojämlik. På måndagen diskuterade DO, tillsammans med olika sjukvårdsaktörer, ojämlikheten, ökande klyftor, och diskriminerande bemötande i vården – och visade på metoder och vägar att förbättra situationen.
  Kraftsamling för jämlik vård
 • Aktuellt

  DO i Almedalen 2012

  2012-06-08
  Under Almedalsveckan fanns DO med i ett antal seminarer som handlade om vem som ska driva diskrimineringsmål, ojämställdhetens pris, löner, ålderdiskriminering i arbetslivet samt antimuslism. Här kan du kan läsa referat från några av seminarierna.
  DO i Almedalen 2012
 • Aktuellt

  Pressinbjudan: Kraftsamling för jämlik vård

  2012-06-05
  I dagens Sverige lever människor kortare liv i fattiga förorter, människor som har psykiatrisk diagnos dör oftare av behandlingsbara sjukdomar och utlandsfödda har svårare att få rätt vård inom en rad områden. Vissa grupper står t o m utanför det svenska vårdsystemet!
  Pressinbjudan: Kraftsamling för jämlik vård
 • Pressmeddelande

  DO och Uppsala kommun träffar förlikning i fall med föräldraledig förskollärare

  2012-06-04
  Uppsala kommun ville inte låta en förskollärare som varit föräldraledig i flera år delta i en lönerevision. Först efter upprepade kontakter med kommunen fick kvinnan lönepåslag. Nu har DO och kommunen nått en förlikning som ger kvinnan 30 000 kronor i ersättning.
  DO och Uppsala kommun träffar förlikning i fall med föräldraledig förskollärare
 • Aktuellt

  Romer diskrimineras på bostadsmarknaden

  2012-05-30
  Diskriminering på bostadsmarknaden är ett stort problem för många romer. Rätten till bostad är fastslagen i bland annat FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Den svenska diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på bostadsmarknaden. DO stämmer nu en hyresvärd i domstol för att ha nekat en romsk kvinna flytta in i den lägenhet hon redan skrivit kontrakt på.
  Romer diskrimineras på bostadsmarknaden
 • Pressmeddelande

  DO stämmer hyresvärd som nekat romsk familj bostad trots påskrivet hyreskontrakt

  2012-05-29
  En romsk kvinna som skrivit på ett hyreskontrakt och betalat förskottshyra fick inte flytta in i sin nya lägenhet. Hyresvärden sa att grannarna skulle flytta därifrån om hon flyttade in. DO stämmer nu hyresvärden för etnisk diskriminering och yrkar att han betalar diskrimineringsersättning till kvinnan och hennes två barn.
  DO stämmer hyresvärd som nekat romsk familj bostad trots påskrivet hyreskontrakt
 • Aktuellt

  DO: Stärk diskrimineringsskyddet!

  2012-05-25
  Anmälningar om bristande tillgänglighet och brev som DO tar emot synliggör hur människor som har funktionsnedsättningar hindras från att ta del av sina mänskliga rättigheter. Det handlar om allt från möjligheten att utbilda sig på lika villkor till att delta i arbetslivet och att kunna utnyttja sin rösträtt.
  DO: Stärk diskrimineringsskyddet!
 • Pressmeddelande

  DO och Håbo kommun förliks i fall där pojke nekades plats i skola

  2012-05-16
  Eleven nekades plats i den skolklass han sökt till därför att han var pojke. Nu har DO och Håbo kommun nått en förlikning. Skolan och kommunen inser att de brutit mot diskrimineringslagen och beklagar det obehag eleven fått utstå. Skolan ser också över sina antagningsrutiner.
  DO och Håbo kommun förliks i fall där pojke nekades plats i skola
 • Aktuellt

  Webbverktyg Plan för skolan och förskolan

  2012-05-10
  Med DO:s webbverktyg kan ni ta fram er skolas eller förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling.
  Webbverktyg Plan för skolan och förskolan
 • Aktuellt

  Diskriminering mot romer tar sig tydliga uttryck

  2012-05-04
  Anmälningar till DO visar att det är vanligt att romer nekas tillträde till och servering på exempelvis restauranger, kaféer och butiker. Romska kvinnor är särskilt utsatta för den här typen av diskriminering på offentliga platser.
  Diskriminering mot romer tar sig tydliga uttryck
 • Pressmeddelande

  Vanligt att romer utestängs från offentliga platser

  2012-05-04
  Anmälningar till DO visar att det är vanligt att romer nekas tillträde till butiker, restauranger och kaféer. DO har i två aktuella ärenden funnit att fem kvinnor, som inte fått komma in på ett kafé respektive en restaurang, har blivit utsatta för diskriminering som har samband med deras etniska tillhörighet.
  Vanligt att romer utestängs från offentliga platser
 • Aktuellt

  DO på HBTQ-festivalen

  2012-05-02
  Känner du till dina rättigheter? Besök vårt tält eller gå på vårt seminarium i Göteborg den 30 maj-3 juni.
  DO på HBTQ-festivalen
 • Pressmeddelande

  DO förliks med restaurang som nekade man med rullstol äta lunch

  2012-04-25
  En man och hans vän, som båda använder rullstol, skulle äta på en restaurang i Jönköping tillsammans med sina assistenter. Men restaurangchefen tyckte inte att de passade på restaurangen och gav dem inget bord. Nu har DO och restaurangen träffat en förlikning på 25 000 kronor.
  DO förliks med restaurang som nekade man med rullstol äta lunch
 • Aktuellt

  DO stämmer taxibolag för etniska trakasserier av kvinna

  2012-04-18
  En taxichaufför trakasserade en kvinna, som arbetade som ledsagare åt en person med funktionsnedsättning, under en färdtjänstresa. Chauffören uttryckte kränkande tillmälen med koppling till hudfärg och kön. DO stämmer nu taxibolaget för diskriminering.
  DO stämmer taxibolag för etniska trakasserier av kvinna
 • Aktuellt

  Vardagsrasism

  2012-04-17
  Anmälningar till DO, rättsfall, rapporter från nationella och internationella organ samt forskning, visar att diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet är en del av många personers vardag. Vardagsrasismen påverkar människors hälsa och tillgång till rättigheter.
  Vardagsrasism
 • Aktuellt

  Jämlik vård - nationell konferens den 11 juni 2012

  2012-04-13
  I dagens Sverige är medellivslängden lägre i fattiga områden, människor som har en psykiatrisk diagnos dör oftare av behandlingsbara sjukdomar och utlandsfödda har svårare att få rätt vård inom en rad områden. Vissa grupper står till och med helt utanför det svenska vårdsystemet. Ojämlikheten inom vård och hälsa har under de senaste decennierna ökat.
  Jämlik vård - nationell konferens den 11 juni 2012
 • Pressmeddelande

  DO stämmer skogsbolag för könstrakasserier

  2012-04-05
  De två unga kvinnorna arbetade extra som plansättare åt skogsbolaget Holmen sommaren 2011. Kvinnorna utsattes för upprepade trakasserier och särbehandling av sin arbetsledare under sina arbetspass. DO stämmer nu skogsbolaget till Arbetsdomstolen.
  DO stämmer skogsbolag för könstrakasserier
 • Aktuellt

  DO positiv till förslag för att stärka nationella minoritetsspråken

  2012-04-04
  DO ställer sig positiv till Högskoleverkets rapport ”Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna – hur kan den tryggas?” vars syfte är ge förslag på hur rätten till utbildning i och på de nationella minoritetsspråken kan säkerställas.
  DO positiv till förslag för att stärka nationella minoritetsspråken
 • Aktuellt

  Förlikning DO – Försäkringskassan gällande gravida kvinnors sjukpenning

  2012-03-22
  Det var diskriminering när Försäkringskassan nekade betala ut sjukpenning till kvinnor med graviditetsbesvär. Det blev följden av att Högsta domstolen sade nej till prövningstillstånd i januari. Nu har DO och Försäkringskassan ingått en förlikning som innebär att tolv kvinnor får ersättning på 15 000 kronor vardera.
  Förlikning DO – Försäkringskassan gällande gravida kvinnors sjukpenning
 • Aktuellt

  DO stämmer ägare till trafikskola för sexuella trakasserier

  2012-03-22
  En kvinna har anmält att hon blivit utsatt för sexuella trakasserier och repressalier på den trafikskola där hon arbetade som receptionist. DO stämmer nu trafikskolan i Arbetsdomstolen och yrkar på att arbetsgivaren betalar 200 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
  DO stämmer ägare till trafikskola för sexuella trakasserier
 • Aktuellt

  DO stämmer företag för att ha nekat gravid kvinna löneökning

  2012-03-19
  En kvinna blev lovad ett lönepåslag vid fortsatt anställning efter provanställningen. Men då företagsledningen fick reda på att kvinnan var gravid drogs lönehöjningen tillbaka. DO stämmer nu företaget till AD för könsdiskriminering och brott mot föräldraledighetslagen.
  DO stämmer företag för att ha nekat gravid kvinna löneökning
 • Aktuellt

  Ny bok: Så skapar du förändring

  2012-03-14
  En ny handbok, MedVerkan, som DO har varit med och tagit fram, ska vara ett stöd i det praktiska likabehandlingsarbetet på arbetsplatsen.
  Ny bok: Så skapar du förändring
 • Aktuellt

  Ny rapport: svensk sjukvård inte jämlik

  2012-03-13
  Svensk sjukvård är inte jämlik och det finns problem med diskriminering. Vissa grupper av patienter upplever att de får ett sämre bemötande än andra. Det finns också grupper som har betydligt svårare än andra att få tillgång till rätt vård. Det visar DO:s rapport ”Rätten till sjukvård på lika villkor”.
  Ny rapport: svensk sjukvård inte jämlik
 • Aktuellt

  Kurser för skolan och förskolan

  2012-03-12
  Passa på att anmäla dig till vårens kurser som ger vägledning i likabehandlingsarbetet i förskolor och skolor. Lika rättigheter och möjligheter i skolan är den 26 april i Lund och Lika rättigheter och möjligheter i förskolan är den 2 maj i Örebro.
  Kurser för skolan och förskolan
 • Aktuellt

  DO granskar trakasserier mot kör på skola i Malmö

  2012-03-09
  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beslutat att granska trakasserier mot elever som deltar i en feministisk kör på Heleneholms gymnasium i Malmö. DO har via media och genom kontakt med en elev på skolan fått kännedom om trakasserierna som bland annat förekommit på körens Facebooksida.
  DO granskar trakasserier mot kör på skola i Malmö
 • Aktuellt

  8 mars: Gravida kvinnor diskrimineras i arbetslivet

  2012-03-08
  Unga kvinnor blir systematiskt diskriminerade i arbetslivet när de är gravida eller ska vara föräldralediga. Det får allvarliga konsekvenser för deras fortsatta arbetsliv.
  8 mars: Gravida kvinnor diskrimineras i arbetslivet
 • Aktuellt

  8 mars: Lönekartläggning kan minska lönegapet

  2012-03-07
  Kvinnor och män tjänar fortfarande olika mycket. Arbetsgivare har ett stort ansvar att se till att osakliga löneskillnader som har samband med kön försvinner. Det finns verktyg för att leva upp till lagens krav och därigenom förhindra lönediskriminering.
  8 mars: Lönekartläggning kan minska lönegapet
 • Pressmeddelande

  Skola beklagar diskriminerande antagningsregler

  2012-03-06
  En pojke nekades plats på en friskola i Västerås på grund av sin diagnos. Efter att skolan medgett sitt ansvar och bett pojken om ursäkt har DO och skolan träffat en överenskommelse som innebär att skolan ändrar sina antagningsrutiner och ger pojken en viss ekonomisk kompensation.
  Skola beklagar diskriminerande antagningsregler
 • Pressmeddelande

  Förlikning sedan gravid kvinna nekades anställningsintervju hos Göteborgs stad

  2012-03-02
  En kvinna sökte en tjänst vid trafikkontoret i Göteborgs stad. Kvinnans anställningsintervju avbokades efter att hon berättat att hon var gravid. Nu har DO träffat en förlikning med Göteborgs stad som ger kvinnan 40 000 kronor.
  Förlikning sedan gravid kvinna nekades anställningsintervju hos Göteborgs stad
 • Aktuellt

  Nya kurser från DO

  2012-03-01
  Nu kan du anmäla dig till två kurser inom arbetslivet område: Bättre flyt med jämställda löner eller nå framgång med lika rättigheter och möjligheter på jobbet!
  Nya kurser från DO
 • Pressmeddelande

  Gymnasieskola gjorde för lite mot trakasserier

  2012-03-01
  Den kvinnliga eleven blev upprepade gånger utsatt för sexuella trakasserier av en manlig elev som gick på samma gymnasieprogram. Nu stämmer DO kommunen för att skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att snabbt få stopp på trakasserierna.
  Gymnasieskola gjorde för lite mot trakasserier
 • Aktuellt

  DO förlikas om kockutbildning: ”Positivt att Arbetsförmedlingen ser över avsmakningskrav”

  2012-02-28
  Den unga kvinnan blev hänvisad till en kockutbildning av Arbetsförmedlingen. Men hon kunde aldrig börja där eftersom det krävdes att eleverna skulle smaka fläskkött, något som kvinnan vägrade eftersom hon är muslim.
  DO förlikas om kockutbildning: ”Positivt att Arbetsförmedlingen ser över avsmakningskrav”
 • Aktuellt

  DO får regeringsuppdrag om statistik

  2012-02-16
  DO får i uppdrag att i samråd med bland annat Statistiska Centralbyrån, SCB, ta fram metoder för att föra statistik rörande levnadsförhållanden med avseende på bland annat etnisk tillhörighet, könsidentitet och könsuttryck och sexuell läggning.
  DO får regeringsuppdrag om statistik
 • Aktuellt

  DO granskar skola i Linköping efter Facebook-omröstning

  2012-02-16
  På Facebook pågår omröstningar där elever bedöms och kommenteras av andra elever utifrån utseende. Nu granskar DO en av skolorna där problemet förekommer.
  DO granskar skola i Linköping efter Facebook-omröstning
 • Aktuellt

  Förlikning efter att hyresvärd förbjudit hyresgäst att bära romska kläder

  2012-02-13
  En kvinna anmälde sin hyresvärd för etniska trakasserier efter att värden förbjudit henne och hennes besökare att bära romska kläder i huset. DO har nu ingått en förlikning som innebär att hyresvärden betalar 37 500 kronor till kvinnan.
  Förlikning efter att hyresvärd förbjudit hyresgäst att bära romska kläder
 • Aktuellt

  Release av rapporten ”Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv”

  2012-02-10
  Både yngre och äldre arbetssökande upplever åldersdiskriminering i rekryteringssituationer. Det visar en ny studie om åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv, som DO presenterade idag.
  Release av rapporten ”Åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv”
 • Aktuellt

  DO stämmer Göteborgs fotbollsförbund för åldersdiskriminering

  2012-02-10
  65-åring fick inte jobbet som spelarutbildare hos Göteborgs fotbollsförbund trots bättre meriter. Nu stämmer DO förbundet för åldersdiskriminering.
  DO stämmer Göteborgs fotbollsförbund för åldersdiskriminering
 • Pressmeddelande

  HD prövar inte fällande dom mot Försäkringskassan i graviditetsmål

  2012-02-10
  Försäkringskassan utsatte fyra kvinnor för könsdiskriminering genom att neka dem sjukpenning för att deras besvär berodde på att de var gravida. Högsta domstolen prövar inte hovrättens fällande dom mot Försäkringskassan som nu ska betala 15 000 kronor vardera i skadestånd till kvinnorna.
  HD prövar inte fällande dom mot Försäkringskassan i graviditetsmål
 • Aktuellt

  Beställ DO:s material

  2012-02-10
  DO har många publikationer för dig som till exempel är arbetsgivare eller utbildningsanordnare och ska jobba förebyggande mot diskriminering. Även du som vill veta vilka rättigheter du har kan beställa information från DO. Du som bara vill veta mer till exempel om hur diskrimineringen ser ut inom ett visst område kan också hitta bra rapporter och informationsmaterial på DO:s webbplats.
  Beställ DO:s material
 • Aktuellt

  Nytt år ny plan

  2012-02-10
  Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande för jämställdhet mellan kvinnor och män samt för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
  Nytt år ny plan
 • Aktuellt

  DO välkomnar Skolverkets vägledning om religiös klädsel i skolan

  2012-01-11
  Alla elever ska vara välkomna till skolan, även elever som bär heltäckande slöja. Skolornas huvudmän ska visa respekt för enskilda elevers klädval, särskilt religiös klädsel.
  DO välkomnar Skolverkets vägledning om religiös klädsel i skolan
 • Aktuellt

  DO förlikas med Umeå kommun

  2012-01-11
  DO har träffat en förlikning med Umeå kommun. Kommunen ska betala 50 000 kronor till en elev som utsatts för sexuella trakasserier av en lärare i en kommunal skola.
  DO förlikas med Umeå kommun
 • Aktuellt

  DO stämmer Uppsala kommun för brott mot föräldraledighetslagen

  2012-01-11
  En kvinna som varit föräldraledig flera år från sin förskollärartjänst i Uppsala kommun fick inget lönepåslag i samband med lönerevisionen. Först efter många kontakter med chefer och en anmälan till DO fick kvinnan sin lönehöjning. DO stämmer nu Uppsala kommun till AD för brott mot föräldraledighetslagen.
  DO stämmer Uppsala kommun för brott mot föräldraledighetslagen
 • Aktuellt

  En inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete

  2012-01-11
  En inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete ”Vägar till rättigheter” är en inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete riktar sig i första hand till dig som är verksam i en ideell förening, ett nätverk eller en lokal aktionsgrupp som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter. Ett syfte är att stärka tillgången till de mänskliga rättigheterna genom att visa vilka vägar som finns till upprättelse för den som blivit utsatt för diskriminering.
  En inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete
 • Aktuellt

  Begränsade öppettider

  2011-12-20
  DO har begränsad service från den 23 december till den 8 januari.
  Begränsade öppettider
 • Pressmeddelande

  Åldersdiskriminering vanligt vid rekrytering

  2011-12-20
  Både yngre och äldre arbetssökande upplever åldersdiskriminering i rekryteringssituationer medan äldre upplever diskriminering när det gäller kompetensutveckling. Det visar en ny studie om åldersdiskriminering i svenskt arbetsliv, gjord på uppdrag av DO.
  Åldersdiskriminering vanligt vid rekrytering
 • Aktuellt

  ”En förståelse av rasismens historia i Sverige är nödvändig i arbetet mot rasismen idag”

  2011-12-14
  DO medverkade i ett frukostmöte om rasism som Svenska FN-förbundet anordnade.
  ”En förståelse av rasismens historia i Sverige är nödvändig i arbetet mot rasismen idag”
 • Pressmeddelande

  Förlikning mellan DO och Migrationsverket i löneärende

  2011-12-14
  En kvinna som arbetar på Migrationsverket fick lägre löneökning under sin föräldraledighet. DO har nu träffat en förlikning med Migrationsverket som ger kvinnan 40 000 kronor och en justerad lön.
  Förlikning mellan DO och Migrationsverket i lönediskrimineringärende
 • Aktuellt

  Nya ingångar för fack och arbetsgivare

  2011-12-09
  Nu har vi nya webbingångar för fack och arbetsgivare på vår webbplats. Där kan ni ta del av goda exempel, checklistor, ppt-stöd med mera. Det är resultatet av DO:s satsning på att ta fram ett stöd- och inspirationsmaterial utifrån de behov och önskemål som kommit fram i dialog med arbetsmarknadens parter.
  Nya ingångar för fack och arbetsgivare
 • Aktuellt

  Praktikprövning – ett verktyg för att uppmärksamma diskriminering

  2011-12-05
  DO höll under helgen i ett seminarium och en workshop om praktikprövning riktat till afrosvenska, muslimska och romska aktivister.
  Praktikprövning – ett verktyg för att uppmärksamma diskriminering
 • Aktuellt

  Civila samhället visar vägar till rättigheter

  2011-12-02
  Nyligen anordnade Diskrimineringsombudsmannen (DO) en konferens i Stockholm om civila samhällets stöd till individers vägar till rättigheter, delaktighet och inflytande. Bland annat presenterades en metodhandbok för civila samhällets rättighetsarbete.
  Civila samhället visar vägar till rättigheter
 • Aktuellt

  MR-dagarna: Romers rättigheter

  2011-11-17
  Diskrimineringen av romer är alltjämt ett mycket stort samhällsproblem som påverkar romers livssituation negativt. Det framkom under DO:s seminarium om romers rättigheter under MR-dagarna.
  MR-dagarna: Romers rättigheter
 • Pressmeddelande

  Trakasserade systrar får en ursäkt och en kvarts miljon

  2011-11-17
  De två systrarna utsattes för kränkningar i skolan under flera år. DO har nu träffat en förlikning med kommunen som ger systrarna en ursäkt och sammanlagt 250 000 kronor.
  Trakasserade systrar får en ursäkt och en kvarts miljon
 • Aktuellt

  MR-dagarna: Ny EU-rapport om patienters syn på diskriminering inom svenska sjukvården

  2011-11-15
  Personer med utländsk bakgrund - särskilt kvinnor -, äldre och ungdomar med psykiska funktionsnedsättningar blir diskriminerade i svensk sjukvård. Det handlar framför allt om bristande respekt och bemötande, men också om felbehandlingar och bristande möjlighet att få sjukvården att erkänna fel som gjorts.
  MR-dagarna: Ny EU-rapport om patienters syn på diskriminering inom svenska sjukvården
 • Aktuellt

  DO har ingen laglig möjlighet att granska Polishögskolan

  2011-11-14
  DO fick under sommaren drygt 130 skrivelser från män som begärde att myndigheten skulle granska om det förekommit olaglig diskriminering vid antagningen till Polishögskolan.
  DO har ingen laglig möjlighet att granska Polishögskolan
 • Aktuellt

  DO på MR-dagarna 2011

  2011-11-07
  DO medverkar på Mänskliga Rättighetersdagarna i Stockholm den 14-15 november.
  DO på MR-dagarna 2011
 • Aktuellt

  Du ska inte behöva bli utsatt för trakasserier

  2011-10-25
  Om du blir utsatt för trakasserier på din arbetsplats eller din skola är det din arbetsgivares eller rektors ansvar att utreda och sätta stopp för dem. Trakasserier är ett allvarligt problem och en form av diskriminering.
  Du ska inte behöva bli utsatt för trakasserier
 • Aktuellt

  DO i Malmö för att diskutera romers rättigheter

  2011-10-21
  Malmö är en av de städer som romer i dialog med DO pekat ut som en stad där diskrimineringen påverkar tillgången till rättigheter. Därför var DO i Malmö för att diskutera romers rättigheter med kommunala tjänstemän på chefsnivå och representanter för romska föreningar.
  DO i Malmö för att diskutera romers rättigheter
 • Aktuellt

  SJ betalar 80 000 till man med rullstol som inte kom av tåget

  2011-10-21
  En man som använder rullstol köpte en biljett från Stockholm till Uppsala inklusive plattformslyft med SJ. Men trots löfte om lyfthjälp kom han inte av tåget i Uppsala utan tvingades åka tillbaka till Stockholm. Nu har SJ gått med på att betala mannen 80 000 kronor i ersättning.
  SJ betalar 80 000 till man med rullstol som inte kom av tåget
 • Pressmeddelande

  Bostadsrättsförening ber familj om ursäkt för etnisk diskriminering

  2011-10-19
  En familj i Malmö har anmält sin bostadsrättsförening till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för trakasserier som har samband med deras etniska tillhörighet. Nu har DO ingått en förlikning med föreningen som ger familjen 180 000 kronor och en ursäkt.
  Bostadsrättsförening ber familj om ursäkt för etnisk diskriminering
 • Aktuellt

  Romers rättigheter: DO i Malmö

  2011-10-17
  Malmö är en av de städer som romer i dialog med DO pekat ut som särskilt problematisk vad gäller diskriminering av romer. Onsdagen den 19 oktober anordnar därför DO ett seminarium i Malmö om romers rättigheter.
  Romers rättigheter: DO i Malmö
 • Pressmeddelande

  Finland, Norge och Sverige måste säkerställa samers rättigheter

  2011-10-17
  Diskrimineringsombudsmannen (DO) vill påskynda arbetet med att få till stånd en nordisk samekonvention. Tillsammans med de övriga nordiska ombudsmännen och sametingen i Finland och Sverige skriver DO nu till förhandlingsdelegationerna i Finland, Norge och Sverige.
  Finland, Norge och Sverige måste säkerställa samers rättigheter
 • Pressmeddelande

  Dom i Stockholms tingsrätt: Vårdcentral diskriminerade lesbisk kvinna

  2011-10-13
  Det var diskriminering när Liljeholmens vårdcentral nekade ta emot en lesbisk kvinna som skulle göra en medicinsk utredning inför att hon och partnern ville skaffa barn. Det slår Stockholms tingsrätt fast i en dom idag.
  Dom i Stockholms tingsrätt: Vårdcentral diskriminerade lesbisk kvinna
 • Pressmeddelande

  Dottern nekades förskoleplats med hänvisning till mammans funktionsnedsättning

  2011-10-11
  Den ensamstående mamman ville att dottern skulle börja på en kooperativ förskola. Men förskolan ville inte ta emot flickan med hänvisning till att mamman hade en funktionsnedsättning. Nu har DO och förskolan ingått en förlikning som ger mamman en ursäkt och 25 000 kronor.
  Dottern nekades förskoleplats med hänvisning till mammans funktionsnedsättning
 • Pressmeddelande

  Telefonföretag ber om ursäkt för att ha kränkt två kvinnor som använder rullstol

  2011-10-07
  När två kvinnor som använder rullstol kontaktade en telefonupplysningstjänst för att få veta vilka nattklubbar i stan som saknar trappor, fick de till svar att nattklubbar är en olämplig miljö för personer i rullstol. DO har nu ingått en förlikning med företaget som ger kvinnorna en ursäkt och 40 000 kronor var.
  Telefonföretag ber om ursäkt för att ha kränkt två kvinnor som använder rullstol
 • Pressmeddelande

  DO kontaktar Rikspolisstyrelsen om antagning till Polishögskolan

  2011-10-06
  Efter sommarens många anmälningar om antagningen till Polishögskolan kommer DO att inleda en dialog med Rikspolisstyrelsen för att diskutera vilka kriterier som används vid uttagningen.
  DO kontaktar Rikspolisstyrelsen om antagning till Polishögskolan
 • Aktuellt

  Möt Agneta Broberg

  2011-10-05
  Agneta Broberg är ny som diskrimineringsombudsman sedan den 1 oktober. Hon ser som viktig uppgift att lyfta upp diskrimineringsfrågorna i samhällsdebatten.
  Möt Agneta Broberg
 • Aktuellt

  DO: Icke-diskriminering viktig för MR-arbetet

  2011-10-03
  Diskriminering är fortfarande ett allvarligt problem i Sverige. Därför behövs det en sammanhållen, framåtsyftande strategi för arbetet med mänskliga rättigheter, där målen är tydliga och uppföljningsbara. Det skriver DO till regeringen inför det fortsatta arbetet med en ny strategi för mänskliga rättigheter.
  DO: Icke-diskriminering viktig för MR-arbetet
 • Aktuellt

  Nya DO:n tillträder

  2011-09-30
  Nya DO:n tillträder
 • Aktuellt

  DO på Regnbågsdagarna i Malmö

  2011-09-27
  DO var i Malmö under Regnbågsdagarna. Där deltog DO både i paneldebatter om hbt-rättigheter inom bland annat hälso- och sjukvården men också under gatufesten.
  DO på Regnbågsdagarna i Malmö
 • Pressmeddelande

  Länsförsäkringar ändrar information efter DO- anmälan

  2011-09-27
  En pappa nekades teckna en sjukförsäkring för sin adoptivson eftersom sonen inte varit bosatt i Sverige i minst ett år. Nu har DO och Länsförsäkringar i Uppsala ingått en förlikning som ger far och son 60 000 kronor. Länsförsäkringar lovar ändra sina informationsrutiner.
  Länsförsäkringar ändrar information efter DO- anmälan
 • Aktuellt

  Välkommen till en unik konferens den 30 nov

  2011-09-26
  Var med när lokala föreningar diskuterar utveckling av verksamheter med beslutsfattare inom kommuner, myndigheter och företag. I fokus står mänskliga rättigheter i vardagen.
  Välkommen till en unik konferens den 30 nov
 • Aktuellt

  DO positiv till att diskrimineringstesta Stockholms krogar

  2011-09-26
  Miljöpartiet föreslår i en motion att Stockholms stad ska genomföra regelbundna tester för att se hur utbredd krogdiskrimineringen är. Anonyma tester kan fungera som väckarklocka för krogbranschens förebyggande arbete, skriver DO i sitt remissvar.
  DO positiv till att diskrimineringstesta Stockholms krogar
 • Pressmeddelande

  Busschaufför trakasserade passagerare

  2011-09-23
  Ett par åkte buss i Eskilstuna. Det var trångt och någon kom åt stoppknappen. Busschauffören stannade bussen och började skrika åt dem. Nu stämmer DO bussföretaget Veolia för etnisk diskriminering och kräver 100 000 kronor var i diskrimineringsersättning till makarna.
  Busschaufför trakasserade passagerare
 • Aktuellt

  DO på Regnbågsdagarna 2011

  2011-09-20
  DO kommer att ha ett infotält med bokbord i samband med den Regnbågsgatufest som anordnas på Gasverksgatan 11 vid Moderna Museet den 24 september klockan 12.00-18.00.
  DO på Regnbågsdagarna 2011
 • Aktuellt

  ”För gammal” 54-åring får 100 000 kronor

  2011-09-14
  En 54-årig man anmälde att han nekats arbete med motiveringen att han var för gammal. DO stämde arbetsgivaren i Arbetsdomstolen för åldersdiskriminering. Nu har parterna löst tvisten genom en förlikning som ger mannen 100 000 kronor.
  ”För gammal” 54-åring får 100 000 kronor
 • Aktuellt

  Gravid nekades chefsjobb

  2011-09-13
  En kvinna blev erbjuden jobb som biträdande verksamhetschef på ett vård- och serviceföretag. Men när hon berättade att hon var gravid avbröts rekryteringen. DO har nu ingått en förlikning med företaget som ger kvinnan 100 000 kronor.
  Gravid nekades chefsjobb
 • Aktuellt

  Kvinna med CP-skada nekades köpa ny telefon

  2011-09-12
  En kvinna som har en CP-skada nekades att förlänga sitt mobilabonnemang och köpa ny telefon. Nu har DO ingått en förlikning med Telenor som ger kvinnan 50 000 kronor.
  Kvinna med CP-skada nekades köpa ny telefon
 • Aktuellt

  DO i Helsingborg för att diskutera romers rättigheter

  2011-09-09
  DO var förra veckan i Helsingborg för att diskutera romers rättigheter. Där samlades kommunala tjänstemän på chefsnivå och representanter för romska föreningar.
  DO i Helsingborg för att diskutera romers rättigheter
 • Pressmeddelande

  Rättegång om diskriminering av lesbiska i vården

  2011-09-09
  Det lesbiska paret ville skaffa barn. När de skulle boka tid för den medicinska basutredningen på vårdcentralen blev de nekade att göra det och hänvisades till en specialistklinik för lesbiska. DO har stämt Stockholms läns landsting för diskriminering. Tisdag den 13 september möts parterna i Stockholms tingsrätt.
  Rättegång om diskriminering av lesbiska i vården
 • Pressmeddelande

  Begränsad sfi slår mot kvinnor och personer med funktionsnedsättning

  2011-09-06
  Förslaget att tidsbegränsa sfi-undervisningen till högst två år kan slå hårt mot kvinnor och personer som har en funktionsnedsättning. Det skriver DO Håkan Sandesjö i sitt remissvar.
  Begränsad sfi slår mot kvinnor och personer med funktionsnedsättning
 • Aktuellt

  DO i Göteborg: Paneldebatt summerar temavecka om sjukvård på lika villkor

  2011-09-05
  DO:s temavecka i Göteborg om sjukvård på lika villkor avslutades med ett seminarium och en paneldebatt. En av erfarenheterna efter veckan var behovet av övergripande strukturer i arbetet med att göra sjukvården tillgänglig för alla.
  DO i Göteborg: Paneldebatt summerar temavecka om sjukvård på lika villkor
 • Pressmeddelande

  Nekades öl på puben – får 35 000 kronor

  2011-09-05
  En man med funktionsnedsättning ville köpa en öl på en pub i Stockholm. Men bartendern vägrade eftersom mannen hade dålig balans. Inför domstol träffade DO och företaget en förlikning som innebär att mannen får 35 000 kronor.
  Nekades öl på puben – får 35 000 kronor
 • Aktuellt

  Romers rättigheter: DO i Helsingborg

  2011-09-05
  Onsdagen den 7 september anordnar DO ett seminarium i Helsingborg om romers rättigheter.
  Romers rättigheter: DO i Helsingborg
 • Aktuellt

  Vården måste sluta diskriminera patienter

  2011-09-02
  Sjukvård på lika villkor är en grundläggande rättighet. Trots detta visar rapporter och forskning att vården har stora brister när det gäller att bemöta och behandla vårdtagare på lika villkor, skriver DO Håkan Sandesjö i en debattartikel i Göteborgs-Posten idag.
  Vården måste sluta diskriminera patienter
 • Pressmeddelande

  DO stämmer verkstadsföretag för åldersdiskriminering

  2011-09-02
  En 54-årig man hade haft flera visstidsanställningar på Metso Minerals AB utanför Skellefteå. Men när bolaget skulle återanställa personal fick han höra att han var för gammal. Nu stämmer DO företaget till AD och kräver 150 000 kronor i ersättning.
  DO stämmer verkstadsföretag för åldersdiskriminering
 • Aktuellt

  DO i Stockholm för att diskutera romers rättigheter

  2011-09-01
  DO fortsätter att samla kommunala tjänstemän på chefsnivå och representanter för romska föreningar för att tala om romers rättigheter. Denna gång i Stockholms stad.
  DO i Stockholm för att diskutera romers rättigheter
 • Aktuellt

  Låt barnen komma till tals på sina villkor

  2011-08-31
  I dagarna har media rapporterat om att förskolebarn i Uppsala fått svara på enkätfrågor om bland annat religion och sexuell läggning. Enkäten har varit ett led i förskolornas likabehandlingsarbete. I media har det framstått som att DO står bakom enkäterna. Detta är fel, frågorna kommer från Skolverket.
  Låt barnen komma till tals på sina villkor
 • Aktuellt

  Gravid kvinna får 85 000 för utebliven provanställning

  2011-08-31
  Den unga kvinnan skulle börja jobba hos ett utbildningsföretag och var överens med chefen om villkoren. Men när hon berättade att hon var gravid fick hon ett nytt anställningskontrakt med sämre villkor. Nu har DO träffat en förlikning med företaget som ger kvinnan 85 000 kronor.
  Gravid kvinna får 85 000 för utebliven provanställning
 • Pressmeddelande

  DO möter Stockholmspub i tingsrätten

  2011-08-30
  På torsdag den 1 september möts DO och en Stockholmspub i Stockholms tingsrätt. DO har stämt företaget för att en bartender vägrat servera öl till en man med funktionsnedsättning och kräver 100 000 kronor i ersättning.
  DO möter Stockholmspub i tingsrätten
 • Aktuellt

  Romers rättigheter: DO i Stockholm

  2011-08-29
  Tisdagen den 30 augusti anordnar DO ett seminarium i Stockholm om romers rättigheter.
  Romers rättigheter: DO i Stockholm
 • Pressmeddelande

  DO ordnar temavecka i Göteborg om diskriminering i sjukvården

  2011-08-29
  Denna vecka genomför DO och Göteborgs Rättighetscenter en temavecka om sjukvård på lika villkor i Göteborg. Representanter för DO ska träffa företrädare för olika organisationer inom civila samhället för att diskutera upplevelser av diskriminering inom sjukvården och vägar till upprättelse och rättigheter.
  DO ordnar temavecka i Göteborg om diskriminering i sjukvården
 • Pressmeddelande

  Diskrimineringsvecka i Umeå

  2011-08-19
  När utsatta grupper får vara med och påverka beslut som rör dem ökar chanserna att motverka diskriminering. Nästa vecka anordnar DO tillsammans med Rättighetscentrum Västerbotten en temavecka i Umeå om vägar till inflytande och delaktighet.
  Diskrimineringsvecka i Umeå
 • Aktuellt

  Material och verktyg för förskolan och skolan

  2011-08-16
  Dags för skolstart! Skolor är skyldiga att arbeta förebyggande mot diskriminering och att ha en plan för det arbetet. DO har material och verktyg som kan användas för skolans arbete att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. Se till att skolåret börjar i likabehandlingens tecken!
  Material och verktyg för förskolan och skolan
 • Aktuellt

  DO söker chefer

  2011-08-05
  DO söker chefer för enheterna för främjande, för arbetsliv och för administration.
  DO söker chefer
 • Aktuellt

  DO på Pride: Hur kan sjukvårdens sjuka inseminationsregler botas?

  2011-08-04
  Sedan 2005 har kvinnliga samkönade par haft tillgång till assisterad befruktning inom ramen för den svenska sjukvården. Trots det missgynnar landstingens regler ofta dessa par. DO och RFSL arrangerade under Pride Stockholm ett samtal om möjliga förändringar.
  DO på Pride: Hur kan sjukvårdens sjuka inseminationsregler botas?
 • Aktuellt

  Minnesceremoni för ”Zigenarnattens” offer

  2011-07-29
  Natten mellan den 2 och 3 augusti 1944 drevs 3 000 romer – barn, gamla och sjuka – till sin död i gaskamrarna i Auschwitz-Birkenau. Den 2 augusti hedras deras minne med en ceremoni i Stockholm. Bland deltagarna finns EU- och demokratiminister Birgitta Ohlsson.
  Minnesceremoni för ”Zigenarnattens” offer
 • Aktuellt

  DO på Pride 2011

  2011-07-28
  DO kommer under Stockholm Pride 2011 att medverka på seminarier i Pride House. Utredare från DO kommer att stå i Regeringskansliets tält för att svara på frågor om diskriminering.
  DO på Pride 2011
 • Aktuellt

  Ta hänsyn till barns ålder och mognad

  2011-07-26
  I en debattartikel i Svenska Dagbladet kritiserar två föräldrar i Uppsala hur personalen på barnens förskola bedriver likabehandlingsarbete. Föräldrarna hoppas på ”radikalt nya tankesätt i och med höstens chefsbyte” på DO. DO besvarar detta i ett inlägg i SvD.
  Ta hänsyn till barns ålder och mognad
 • Aktuellt

  DO kräver svar mot vite

  2011-07-19
  Två företag hotas av ett vite på 20 000 kronor vardera om de inte svarar på DO:s frågor. Det är första gången sedan den nya diskrimineringslagen trädde i kraft som DO använder möjligheten att utfärda vitesföreläggande i individärenden.
  DO kräver svar mot vite
 • Aktuellt

  Nya rutiner ger snabbare ärendehantering hos DO

  2011-07-14
  Ärendehögarna minskar hos DO. Vid halvårsskiftet i år fanns 650 öppna ärenden jämfört med 1 460 vid samma tid förra året. Minskningen är ett resultat av det systematiska arbete som myndigheten bedrivit det senaste halvåret.
  Nya rutiner ger snabbare ärendehantering hos DO
 • Aktuellt

  Gravid blev uppsagd – företaget betalar 100 000 efter förlikning

  2011-07-12
  En gravid företagssäljare blev uppsagd på grund av hög sjukfrånvaro. Frånvaron berodde på att kvinnan varit sjukskriven för besvär som orsakats av graviditeten. Nu betalar företaget 100 000 kronor till kvinnan efter en förlikning med DO.
  Gravid blev uppsagd – företaget betalar 100 000 efter förlikning
 • Aktuellt

  DO i Almedalen 2011

  2011-07-07
  Kan mångfald och jämställdhet på en arbetsplats leda till ökad lönsamhet? Det var temat på ett välbesökt seminarium som DO, Svensk chefsförening och Veckans affärer anordnade i Almedalen.
  DO i Almedalen 2011
 • Aktuellt

  DO i Almedalen 2011: Mångfald och jämställdhet i arbetslivet leder till ökad lönsamhet

  2011-07-07
  Kan mångfald och jämställdhet på en arbetsplats leda till ökad lönsamhet? Det var temat på ett välbesökt seminarium som DO, Svensk chefsförening och Veckans affärer anordnade i Almedalen. Svaret på frågan blev ett unisont ja!
  DO i Almedalen 2011: Mångfald och jämställdhet i arbetslivet leder till ökad lönsamhet
 • Aktuellt

  Ändringar i skollagen från den 1 juli

  2011-07-01
  Skolpersonalens och rektorernas ansvar vid trakasserier och annan kränkande behandling av elever förtydligas från den 1 juli.
  Ändringar i skollagen från den 1 juli
 • Aktuellt

  Skyddet för föräldralediga fyller fem år

  2011-07-01
  Den 1 juli är det fem år sedan det blev förbjudet att behandla föräldralediga sämre i arbetslivet. Men många arbetsgivare tycks fortfarande inte känna till lagskyddet, menar Therese Östmark, chef för DO:s arbetslivsenhet.
  Skyddet för föräldralediga fyller fem år
 • Pressmeddelande

  Man som inte fick ha rullstolen på bussen får 50 000 kronor av bussbolaget

  2011-06-27
  En man som använder rullstol nekades att åka buss hem från köpcentret i Jönköping. Enligt bussbolaget fick man inte åka buss med elrullstol. Nu har DO och Arriva Sverige nått en förlikning som ger mannen 50 000 kronor.
  Man som inte fick ha rullstolen på bussen får 50 000 kronor av bussbolaget
 • Pressmeddelande

  Bostadsbolag lovar utbilda personalen i diskrimineringsfrågor

  2011-06-27
  En läkare som skulle jobba i Gävle nekades att söka bostad för att han inte var svensk medborgare. DO och bostadsbolaget har nu ingått en förlikning som ger mannen 110 000 kronor.
  Bostadsbolag lovar utbilda personalen i diskrimineringsfrågor
 • Aktuellt

  Agneta Broberg ny Diskrimineringsombudsman

  2011-06-23
  Regeringen har utsett Agneta Broberg som ny Diskrimineringsombudsman från och med den 1 oktober.
  Agneta Broberg ny Diskrimineringsombudsman
 • Aktuellt

  Seniorboende avvisade kvinna med funktionsnedsättning – får betala 90 000

  2011-06-23
  En kvinna ville köpa lägenhet i ett seniorboende i Uppsala men bostadsrättsföreningen avvisade hennes ansökan med hänvisning till hennes funktionsnedsättning. Nu har DO och föreningen ingått en förlikning som ger kvinnan 90 000 kronor.
  Seniorboende avvisade kvinna med funktionsnedsättning – får betala 90 000
 • Pressmeddelande

  Gravid fick inte chefstjänst hos Apoteket – får 85 000 efter förlikning

  2011-06-22
  En kvinnlig apotekschef sökte en ny chefstjänst inom Apoteket AB. Men företaget ville inte anställda henne eftersom hon var gravid och förväntades gå på föräldraledighet. Nu får kvinnan 85 000 kronor sedan DO nått en förlikning med Apoteket.
  Gravid fick inte chefstjänst hos Apoteket – får 85 000 efter förlikning
 • Pressmeddelande

  Förlikning mellan DO och Krokoms kommun

  2011-06-21
  DO och Krokoms kommun har enats om att kommunen har och ska ha goda rutiner för att inhämta yttranden i bygglovsärenden som har betydelse för Jovnevaeri sameby. Det är innebörden i en förlikning som träffats mellan DO och Krokoms kommun.
  Förlikning mellan DO och Krokoms kommun
 • Aktuellt

  Du har rätt att inte bli diskriminerad på sommarjobbet

  2011-06-16
  Sommarjobbet varar några få veckor, men rätten att inte bli diskriminerad på en arbetsplats gäller oavsett om du bara jobbar över sommaren eller är fast anställd.
  Du har rätt att inte bli diskriminerad på sommarjobbet
 • Pressmeddelande

  Vabbande pappa får 15 000 efter kommentarer på Facebook

  2011-06-09
  När en pappa var hemma för att ta hand om sina barn skrev hans arbetsledare kränkande kommentarer om det på Facebook. Nu har DO och Bring Citymail ingått en förlikning som ger mannen 15 000 kronor.
  Vabbande pappa får 15 000 efter kommentarer på Facebook
 • Pressmeddelande

  DO besöker Hallands sjukhus

  2011-06-03
  På onsdag den 8 juni besöker DO Hallands sjukhus i Kungsbacka. Arbetsplatsbesöket är en del av den granskning som myndigheten gör av landstinget i Halland och nio andra landsting.
  DO besöker Hallands sjukhus
 • Aktuellt

  Bristande tillgänglighet uppmärksammas – igen

  2011-06-03
  För ganska exakt ett år sedan föreslog regeringens utredare att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering, men det har ännu inte kommit något lagförslag. Lördagen den 4 juni går marschen för tillgänglighet igen – för nionde året i rad.
  Bristande tillgänglighet uppmärksammas – igen
 • Aktuellt

  DO i Göteborg för att diskutera romers rättigheter

  2011-06-01
  DO samlade kommunala tjänstemän på chefsnivå och representanter för romska föreningar i Göteborg för att tala om romers rättigheter.
  DO i Göteborg för att diskutera romers rättigheter
 • Aktuellt

  Skånekommun betalar 85 000 efter vårdnadsutredning

  2011-05-31
  En kvinna i Staffanstorp har anmält kommunens socialnämnd för diskriminering i samband med en vårdnadsutredning. Nu har DO och kommunen ingått en förlikning som ger kvinnan 85 000 kronor.
  Skånekommun betalar 85 000 efter vårdnadsutredning
 • Aktuellt

  Bussföretag diskriminerade inte kvinna med rullstol

  2011-05-27
  Det var inte diskriminering när en bussförare i Stockholm stannade så långt från trottoarkanten att en kvinna med rullstol inte kunde komma ombord. Det kom Stockholms tingsrätt fram till i en dom på fredagen.
  Bussföretag diskriminerade inte kvinna med rullstol
 • Aktuellt

  Romers rättigheter: DO i Göteborg

  2011-05-27
  Tisdagen den 31 maj anordnar DO ett seminarium i Göteborg om romers rättigheter.
  Romers rättigheter: DO i Göteborg
 • Aktuellt

  DO på HBTQ-festivalen

  2011-05-26
  Den 2 juni medverkar DO i ett panelsamtal om HBTQ och den svenska modellen på HBTQ-festivalen i Göteborg.
  DO på HBTQ-festivalen
 • Pressmeddelande

  Kvinna som nekades jobb för att hon kunde bli gravid får 150000

  2011-05-25
  En konsulent på Arbetsförmedlingen avrådde en mjölkbonde i Skåne att anställa en kvinna med hänvisning till att hon kunde bli gravid. Nu har DO och Arbetsförmedlingen ingått en förlikning som ger kvinnan 150 000 kronor.
  Kvinna som nekades jobb för att hon kunde bli gravid får 150000
 • Aktuellt

  Lika rättigheter och möjligheter på jobbet

  2011-05-24
  Idag genomför DO en utbildning om hur arbetsgivare och fack kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.
  Lika rättigheter och möjligheter på jobbet
 • Aktuellt

  JK: Inget brott mot efterforskningsförbudet

  2011-05-19
  Justitiekanslern beslutade igår att lägga ned ärendet där en enhetschef på DO hade anmälts för brott mot efterforskningsförbudet. Enligt JK finns det inget som tyder på att chefen begått något brott.
  JK: Inget brott mot efterforskningsförbudet
 • Aktuellt

  DO i Eskilstuna: Högt i tak i Skiftinge

  2011-05-18
  Under den här veckan är medarbetare från DO i Eskilstuna för att diskutera bostadsdiskriminering med politiker och kommunala tjänstemän, bostadsbolag, hyresgäster och organisationer för olika grupper.
  DO i Eskilstuna: Högt i tak i Skiftinge
 • Aktuellt

  Internationella dagen mot homofobi och transfobi

  2011-05-17
  Den 17 maj uppmärksammas homofobi, transfobi, hatbrott och våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner.
  Internationella dagen mot homofobi och transfobi
 • Pressmeddelande

  Debattartikel: Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet

  2011-05-16
  Möjligheten att själv få välja bostadsplats handlar inte bara om tak över huvudet utan påverkar även andra betydelsefulla områden som arbete och studier. Tyvärr vet vi att diskrimineringen på bostadsmarknaden är vanligt förekommande och dessutom svår att både upptäcka och avlägsna, skriver DO:s utredare Lars Thornberg i en debattartikel i Eskilstuna-Kuriren idag.
  Debattartikel: Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet
 • Aktuellt

  Civila samhällets arbete mot diskriminering

  2011-05-16
  Hur ska människor som utsätts för diskriminering få kunskap om vilka vägar som finns för att få upprättelse? Vilka metoder är mest effektiva om vi vill åstadkomma förändring? Frågorna diskuterades under ett metodseminarium i början av maj.
  Civila samhällets arbete mot diskriminering
 • Pressmeddelande

  Granskade landsting lever inte upp till lagens krav

  2011-05-16
  DO har för första gången granskat hur tio landsting lever upp till lagens krav på att arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Granskningen visar att alla tio behöver förbättra sitt förebyggande arbete mot diskriminering.
  Granskade landsting lever inte upp till lagens krav
 • Pressmeddelande

  Elev fick inte servera iförd huvudduk

  2011-05-13
  En kvinnlig elev på Stockholms hotell- och restaurangskola förbjöds av skolan att bära huvudduk på serveringslektionerna. Nu har DO ingått en förlikning med Stockholms stad som ger kvinnan 40 000 kronor.
  Elev fick inte servera iförd huvudduk
 • Aktuellt

  Vägar till rättigheter: DO i Eskilstuna

  2011-05-13
  Den 16-20 maj besöker DO-medarbetare Eskilstuna för att diskutera diskriminering på bostadsmarknaden.
  Vägar till rättigheter: DO i Eskilstuna
 • Aktuellt

  DO vill granska arbetet mot sexuella trakasserier i högskolan

  2011-05-09
  Granska högskolornas arbete mot sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna bland anställda och studenter. Det föreslår Diskrimineringsombudsmannen i sitt remissvar på betänkandet från Delegationen för jämställdhet i högskolan.
  DO vill granska arbetet mot sexuella trakasserier i högskolan
 • Aktuellt

  DO stöder fack och arbetsgivare

  2011-05-06
  En arbetsgivare är enligt diskrimineringslagen skyldig att arbeta förebyggande mot diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet samt religion eller annan trosuppfattning. Även fackförbunden ska vara delaktiga i arbetet. I vilken utsträckning detta sker idag varierar mellan arbetsplatser.
  DO stöder fack och arbetsgivare
 • Aktuellt

  DO och bussföretag möts i Stockholms tingsrätt

  2011-05-05
  På måndag den 9 maj möts DO och kollektivtrafikföretaget Keolis i Stockholms tingsrätt. DO har stämt företaget för diskriminering av en kvinna som använder rullstol.
  DO och bussföretag möts i Stockholms tingsrätt
 • Pressmeddelande

  SAS får betala 3,1 miljoner för åldersdiskriminering

  2011-05-04
  Det var åldersdiskriminering när SAS sade upp 25 kabinanställda, som fyllt eller skulle fylla 60 år, med motiveringen att de kunde ta ut tjänstepension. Det meddelar AD i en dom idag. SAS ska nu betala 125 000 kronor till var och en i diskrimineringsersättning.
  SAS får betala 3,1 miljoner för åldersdiskriminering
 • Pressmeddelande

  Romsk kvinna nekades bostad

  2011-05-02
  En hyresvärd i Avesta nekade en kvinna att hyra lägenhet med hänvisning till att hon är rom. DO anser att värden utsatt kvinnan och hennes barn för diskriminering som har samband med deras etniska tillhörighet. Parterna har nu träffat en förlikning som ger kvinnan och barnen 120 000 kronor.
  Romsk kvinna nekades bostad
 • Pressmeddelande

  50 000 kronor till kvinna som fick sämre villkor efter föräldraledigheten

  2011-05-02
  När kvinnan kom tillbaka från föräldraledigheten fick hon inte tillbaka sin gamla tjänst som köksinredare utan erbjöds i stället jobb som butiksförsäljare eller receptionist. Nu har DO och arbetsgivaren Electrolux Home AB ingått en förlikning som ger kvinnan 50 000 kronor.
  50 000 kronor till kvinna som fick sämre villkor efter föräldraledigheten
 • Aktuellt

  DO pratar opinionsbildning med civila samhället

  2011-05-02
  En viktig del i DO:s arbete för allas lika värde och rättigheter är samverkan med organisationer som företräder utsatta grupper. Under 2011 tar det sig bland annat uttryck i en serie gemensamma seminarier för att lära av varandra och utbyta erfarenheter.
  DO pratar opinionsbildning med civila samhället
 • Aktuellt

  Ditt fackförbund kan hjälpa dig!

  2011-05-02
  Du som vill anmäla en arbetsgivare och är medlem i ett fackförbund, ska i första hand vända dig till ditt fack. Från och med den 2 maj 2011 kommer DO direkt att skicka vidare en eventuell anmälan till ditt fackförbund och avsluta ärendet.
  Ditt fackförbund kan hjälpa dig!
 • Pressmeddelande

  Ny rapport om romers rättigheter

  2011-04-27
  Romer utsätts för diskriminering i vardagliga situationer trots att detta är förbjudet i lag. DO presenterar idag en ny rapport som visar hur diskrimineringen ser ut men också att romer kan få upprättelse när rättigheter kränks.
  Ny rapport om romers rättigheter
 • Aktuellt

  Stockholms Tingsrätt: Western Union diskriminerade två män med muslimska namn

  2011-04-14
  Två män med muslimska namn fick inte skicka respektive ta emot pengar via finansserviceföretaget Western Union eftersom deras namn förväxlades med namn på internationella sanktionslistor. Stockholms tingsrätt anser i en dom idag att företaget utsatt männen för indirekt diskriminering och att de har rätt till skadestånd.
  Stockholms Tingsrätt: Western Union diskriminerade två män med muslimska namn
 • Aktuellt

  Ökat samarbete fokus under DO:s möte med handikapprörelsen

  2011-04-14
  På tisdagen den 12 april mötte DO flera representanter för handikapporganisationer. Både DO och organisationerna uttryckte en önskan om mer ömsesidigt kunskapsutbyte.
  Ökat samarbete fokus under DO:s möte med handikapprörelsen
 • Pressmeddelande

  Inget chefsjobb till gravid kvinna

  2011-04-13
  En kvinna fick jobb som biträdande chef på ett företag som driver hemtjänst i Stockholms stad. Men när hon talade om att hon var gravid bröt arbetsgivaren överenskommelsen. Nu stämmer DO företaget i AD och kräver 200 000 kronor i diskrimineringsersättning.
  Inget chefsjobb till gravid kvinna
 • Aktuellt

  DOs arbete med att främja romers rättigheter

  2011-04-13
  Den 8 april firas romernas nationaldag. Upplevelser av diskriminering är en del av många romers vardag. Något som präglar romers möjligheter att leva det liv som de själva önskar.
  DOs arbete med att främja romers rättigheter
 • Aktuellt

  DO träffar facken

  2011-04-13
  Den 14 april träffar DO representanter för över 20 fackliga organisationer för att diskutera diskriminering inom arbetslivet.
  DO träffar facken
 • Aktuellt

  DO i möte med handikapprörelsen

  2011-04-11
  På tisdagen den 12 april möter DO flera representanter för handikapporganisationer för att bland annat diskutera diskriminering och tillgänglighet.
  DO i möte med handikapprörelsen
 • Aktuellt

  Du har rätt att inte bli utsatt för åldersdiskriminering

  2011-04-11
  Du som har blivit utsatt för diskriminering som har samband med ålder, kan anmäla det till DO.
  Du har rätt att inte bli utsatt för åldersdiskriminering
 • Pressmeddelande

  Diskriminering måste bekämpas lokalt

  2011-04-06
  Människor som upplever sig diskriminerade måste kunna få stöd lokalt. Det behövs information om lagskydd och rättigheter och möjlighet till personlig rådgivning där människor bor. Det skriver DO:s projektledare Eva Nikell i Sydsvenskan.se idag.
  Diskriminering måste bekämpas lokalt
 • Aktuellt

  AD-dom: Vårdföretag diskriminerade inte man med synnedsättning

  2011-04-06
  Det var inte diskriminering när ett gruppboende för personer med psykiska sjukdomar och missbruksproblem nekade en man med synnedsättning praktik. Det meddelar Arbetsdomstolen, AD, i en dom idag.
  AD-dom: Vårdföretag diskriminerade inte man med synnedsättning
 • Aktuellt

  Vägar till rättigheter: DO i Malmö

  2011-04-06
  Den 4-8 april besöker DO-medarbetare Malmö för att bidra till att stärka lika rättigheter och möjligheter för stadens invånare.
  Vägar till rättigheter: DO i Malmö
 • Pressmeddelande

  Krogägare får betala 50 000 kronor till ratad servitris

  2011-03-30
  En restaurangägare i Örebro avbröt rekryteringen av en ny servitris för att hon var gravid och skulle vara föräldraledig. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom idag och dömer arbetsgivaren att betala 50 000 kronor i skadestånd till kvinnan.
  Krogägare får betala 50 000 kronor till ratad servitris
 • Pressmeddelande

  DO granskar tio landsting

  2011-03-25
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en granskning av hur tio landsting över hela Sverige arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Granskningen kommer att pågå över sommaren.
  DO granskar tio landsting
 • Aktuellt

  Kvinna med MS fick 15 000 kronor av restaurang

  2011-03-25
  En MS-sjuk kvinna nekades äta lunch på en Stockholmsrestaurang, eftersom personalen trodde att hon var berusad. Nu har en förlikning uppnåtts mellan DO och restaurangen som ger kvinnan 15 000 kronor.
  Kvinna med MS fick 15 000 kronor av restaurang
 • Aktuellt

  Diskriminering var inte arbetsgivarens ansvar

  2011-03-25
  En högstadieelev i Malmö nekades praktik på en frisersalong och ett café för att hon bar huvudduk. AD anser dock att arbetsgivaren inte ansvarar för händelsen, eftersom den person som avvisade henne inte företrädde arbetsgivaren.
  Diskriminering var inte arbetsgivarens ansvar
 • Aktuellt

  DO-seminarium i Göteborg: Ett delat rum – kan vi klara av det?

  2011-03-25
  Torsdagen den 31 mars anordnar DO ett seminarium om föreställningar, enighet och förändringsarbete inom ramen för projektet "Vägar till rättigheter".
  DO-seminarium i Göteborg: Ett delat rum – kan vi klara av det?
 • Aktuellt

  Rättegång mot restaurang som avvisade MS-sjuk

  2011-03-24
  Idag tar Södertörns tingsrätt upp fallet där en MS-sjuk kvinna nekades komma in på en restaurang för att äta lunch, eftersom personalen trodde att hon var berusad. DO har stämt restaurangen för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.
  Rättegång mot restaurang som avvisade MS-sjuk
 • Aktuellt

  Tygaffär i förlikning med rullstolsburen kvinna

  2011-03-16
  En kvinna nekades att komma in i en butik i Åkersberga för att hon satt i rullstol. DO har nu träffat en förlikning med butiksinnehavaren som ger kvinnan 60 000 kronor.
  Tygaffär i förlikning med rullstolsburen kvinna
 • Aktuellt

  Fokus på sjukvård

  2011-03-15
  DO har i år ett särskilt fokus på diskrimineringen inom sjukvården. Kränkande bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal är ett av de problem som kommer fram i DO:s anmälningar.
  Fokus på sjukvård
 • Pressmeddelande

  Skäggärendet löst genom förlikning

  2011-03-09
  DO har stämt transportföretaget UPS för diskriminering sedan en troende man fick sluta som chaufför när han ville behålla sitt skägg. Nu är tvisten löst genom en förlikning som ger mannen 75 000 kronor.
  Skäggärendet löst genom förlikning
 • Aktuellt

  Pojke med hörselnedsättning blev inte diskriminerad

  2011-03-08
  Det var inte diskriminering när Trygg-Hansa nekade en liten pojke att teckna en sjukförsäkring för att han hade en hörselnedsättning. Det slår Stockholms tingsrätt fast i en dom idag.
  Pojke med hörselnedsättning blev inte diskriminerad
 • Aktuellt

  Fler kvinnor än män anmäler diskriminering i arbetslivet

  2011-03-08
  Det är fler kvinnor än män som anmäler diskriminering i arbetslivet. Många anmälningar rör graviditet och föräldraledighet. Men fler kvinnor än män anmäler också diskriminering i samband med funktionsnedsättning och sexuell läggning.
  Fler kvinnor än män anmäler diskriminering i arbetslivet
 • Aktuellt

  DO möter Western Union i rätten

  2011-03-07
  På tisdag och onsdag, 8- 9 mars, möts DO och Western Union i Stockholms tingsrätt. Företaget har hindrat två män med muslimska och arabiska namn att skicka pengar eftersom deras namn finns med på internationella sanktionslistor.
  DO möter Western Union i rätten
 • Pressmeddelande

  DO stämmer hyresvärd i Linköping

  2011-03-04
  En romsk kvinna i Linköping fick uppmaningen av sin hyresvärd att inte bära kläder ”som finska zigenare har” eftersom hennes grannar ”inte tålde det”. Nu stämmer DO hyresvärden och kräver 100 000 kronor i diskrimineringsersättning.
  DO stämmer hyresvärd i Linköping
 • Aktuellt

  Svea Hovrätt: Pappa som nekats vårdbidrag blev inte diskriminerad

  2011-02-28
  Pappan som nekades vårdbidrag för sin son blev inte könsdiskriminerad. Det beslutar Svea Hovrätt i en dom på måndagen och fastställer därmed domen från Stockholms tingsrätt i mars förra året.
  Svea Hovrätt: Pappa som nekats vårdbidrag blev inte diskriminerad
 • Aktuellt

  Förlikning med landstinget i Värmland

  2011-02-24
  DO har stämt landstinget i Värmland sedan en kvinna med invandrarbakgrund blev respektlöst bemött av sin läkare. Nu har parterna löst tvisten genom en förlikning som ger kvinnan 30 000 kronor.
  Förlikning med landstinget i Värmland
 • Pressmeddelande

  DO möter SAS i Arbetsdomstolen

  2011-02-23
  Torsdag och fredag den 24 - 25 februari, möts DO och SAS i Arbetsdomstolen. DO har stämt flygbolaget för åldersdiskriminering och LAS-brott sedan 25 personer anmält att de blivit uppsagda på grund av sin ålder.
  DO möter SAS i Arbetsdomstolen
 • Pressmeddelande

  Högarna med ärenden minskar på DO

  2011-02-22
  Det gjordes fler anmälningar om diskriminering 2010 än någonsin tidigare. Samtidigt kunde DO minska antalet öppna ärendena med 35 procent. Det visar myndighetens årsredovisning som överlämnas till regeringen idag.
  Högarna med ärenden minskar på DO
 • Pressmeddelande

  Skadestånd till kvinnor som sextrakasserades av manlig chef

  2011-02-16
  Arbetsdomstolen dömer Helsingborgs kommun att betala 35 000 respektive 25 000 kronor i skadestånd till två kvinnliga anställda sedan deras chef utsatt dem för sexuella trakasserier och den ena av dem även för etniska trakasserier.
  Skadestånd till kvinnor som sextrakasserades av manlig chef
 • Aktuellt

  Möt Håkan Sandesjö – t.f. DO

  2011-02-11
  För en dryg vecka sedan tillträdde Håkan Sandesjö som t.f. diskrimineringsombudsman. Hur ser han på sin nya roll och på DO:s uppdrag? Vilka erfarenheter har han med sig? Möt en erfaren jurist som brinner för människors rättigheter och rättvisa och för sin personal.
  Möt Håkan Sandesjö – t.f. DO
 • Aktuellt

  Förlikning i stället för rättegång i Skara

  2011-02-11
  Det blev ingen huvudförhandling i Skaraborgs tingsrätt mellan DO och en butiksägare som kört ut en romsk kvinna och hennes barn ur sin butik. Precis innan förhandlingen skulle inledas kom parterna överens om en förlikning som ger anmälarna 20 000 kronor.
  Förlikning i stället för rättegång i Skara
 • Aktuellt

  Rättegång mot restaurang som ratade gravid servitris

  2011-02-11
  Fredag den 11 februari möter DO ett restaurangföretag från Örebro i Arbetsdomstolen. DO har stämt företaget för diskriminering av en kvinna som nekades jobb som servitris för att hon var gravid.
  Rättegång mot restaurang som ratade gravid servitris
 • Pressmeddelande

  DO stämmer UPS för diskriminerande skäggförbud

  2011-02-11
  Transportföretaget UPS förbud för chaufförer att bära skägg slår direkt mot enskilda personer som av religiösa skäl inte kan raka sig. DO stämmer UPS för indirekt diskriminering sedan en troende man fick sluta på företaget när han ville behålla sitt skägg.
  DO stämmer UPS för diskriminerande skäggförbud
 • Aktuellt

  DO möter butiksägare i Skaraborgs tingsrätt

  2011-02-08
  Onsdag den 9 februari möter DO en butiksägare i Skaraborgs tingsrätt. DO har stämt butiksägaren för diskriminering sedan han nekat en romsk kvinna och hennes barn att köpa godis i butiken.
  DO möter butiksägare i Skaraborgs tingsrätt
 • Aktuellt

  Kvinna som fick sluta när hon blev gravid får 70 000 av företaget

  2011-02-07
  Kvinnan fick en provanställning som receptionist hos ett kommunikationsföretag i Stockholm. Men en kort tid efter att hon berättat att hon var gravid fick hon sluta. Nu har DO och företaget ingått en förlikning som innebär att kvinnan får 70 000 kronor.
  Kvinna som fick sluta när hon blev gravid får 70 000 av företaget
 • Pressmeddelande

  Hörselskadat barn nekades försäkring hos Trygg-Hansa

  2011-02-07
  På tisdag den 8 februari tar Stockholms tingsrätt upp ett ärende där en mamma nekades teckna en sjukförsäkring för sin hörselskadade son. DO kräver att försäkringsbolaget Trygg-Hansa betalar 100 000 kronor var i skadestånd till mamman och barnet.
  Hörselskadat barn nekades försäkring hos Trygg-Hansa
 • Pressmeddelande

  Svea Hovrätt tar upp fall där pappa nekades vårdbidrag för sin son

  2011-02-07
  På måndag den 31 januari tar Svea Hovrätt upp fallet där en pappa nekades vårdbidrag för sin son trots att han tar hand om honom lika mycket som mamman.
  Svea Hovrätt tar upp fall där pappa nekades vårdbidrag för sin son
 • Aktuellt

  Förhandling i AD: Elev nekades sommarpraktik på frisersalong för att hon bar huvudduk

  2011-02-07
  På onsdag den 26 januari tar Arbetsdomstolen upp ett fall där en högstadieelev i Malmö nekades praktik på en frisersalong med tillhörande café för att hon bar huvudduk. DO har stämt företaget och kräver 150 000 kronor i diskrimineringsersättning.
  Förhandling i AD: Elev nekades sommarpraktik på frisersalong för att hon bar huvudduk
 • Aktuellt

  Patienter med annat modersmål än svenska mindre nöjda med sjukvårdens bemötande

  2011-02-07
  Patienter med annat modersmål än svenska upplever mindre ofta än de som har svenska som modersmål att de får ett gott bemötande när de anlitar sjukvården. Det visar en nationell patientenkät.
  Patienter med annat modersmål än svenska mindre nöjda med sjukvårdens bemötande
 • Aktuellt

  Katri Linna till ny tjänst på regeringskansliet

  2011-02-01
  Regeringen har idag beslutat att förflytta diskrimineringsombudsman Katri Linna till en tjänst inom Regeringskansliet. Håkan Sandesjö, tidigare generaldirektör för Utlänningsnämnden samt tillförordnad generaldirektör för Konsumentverket, har utsetts till vikarierande DO.
  Katri Linna till ny tjänst på regeringskansliet
 • Pressmeddelande

  AD-dom: 30 000 till kvinna som fick sluta jobbet för att hon kunde få barn

  2011-01-27
  Det var både könsdiskriminering och brott mot föräldraledighetslagen när en mjölkbonde i Skåne inte ville anställa en ung kvinna sedan hon fått missfall. Det beslutade Arbetsdomstolen, AD, i en dom på onsdagen. Bonden ska nu betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning och allmänt skadestånd till kvinnan.
  AD-dom: 30 000 till kvinna som fick sluta jobbet för att hon kunde få barn
 • Aktuellt

  DO utbildar handledare i icke-diskriminering på länsstyrelserna

  2011-01-27
  På måndag den 17 januari ska 50 personer från Sveriges alla länsstyrelser utbildas i mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. DO ansvarar för den del av utbildningen som handlar om orsaker och mekanismer bakom diskriminering.
  DO utbildar handledare i icke-diskriminering på länsstyrelserna
 • Aktuellt

  Ikea betalar 60 000 till romska kvinnor som förföljdes av ordningsvakt

  2011-01-27
  Fyra romska kvinnor blev punktmarkerade av en ordningsvakt när de besökte Ikeas varuhus i Bäckebol utanför Göteborg. DO och Ikea har nu ingått en förlikning som ger kvinnorna 15 000 kronor var. Ikea åtar sig också att förebygga liknande händelser i framtiden.
  Ikea betalar 60 000 till romska kvinnor som förföljdes av ordningsvakt
 • Aktuellt

  Förintelsens minnesdag

  2011-01-27
  Den 27 januari uppmärksammas Förintelsens offer internationellt med en egen minnesdag.
  Förintelsens minnesdag
 • Aktuellt

  DO och barnvagnsföretag möts i AD

  2011-01-19
  I morgon, torsdag den 13 januari, möts DO och företaget Bruhns Barnvagnar i AD. En ung kvinna fick sluta sin provanställning i en av företagets butiker i Örebro när arbetsgivaren fick reda på att hon var gravid. DO kräver 300 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
  DO och barnvagnsföretag möts i AD
 • Aktuellt

  DO stämmer pub som vägrade servera öl till man med funktionsnedsättning

  2011-01-19
  En man med en funktionsnedsättning skulle gå ut och ta en öl tillsammans med sin personliga assistent på en pub i Stockholm. Men servitören vägrade servera honom. Nu stämmer DO puben och kräver 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till mannen.
  DO stämmer pub som vägrade servera öl till man med funktionsnedsättning
 • Pressmeddelande

  Nekades bostad på grund av sin utländska bakgrund

  2011-01-19
  En kvinna och hennes sambo blev lovade en bostad hos en privat hyresvärd i Örebro. Då hyresvärden fick reda på att de har en annan etnisk tillhörighet än svensk var de inte längre välkomna som hyresgäster. Nu har DO och hyresvärden ingått en förlikning som ger paret 60 000 kronor.
  Nekades bostad på grund av sin utländska bakgrund
 • Aktuellt

  Nytt år, ny plan för lika rättigheter och möjligheter

  2011-01-12
  Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande för jämställdhet mellan kvinnor och män samt för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
  Nytt år, ny plan för lika rättigheter och möjligheter
 • Aktuellt

  Förlikning ger anmälare i Göteborg 40 000 efter rasistisk kränkning

  2011-01-12
  Mannen anmälde till DO att hans förre chef kallat honom ”neger”. Nu har DO och truckföretaget i Göteborg ingått en förlikning som innebär att mannen får 40 000 kronor i ersättning.
  Förlikning ger anmälare i Göteborg 40 000 efter rasistisk kränkning
 • Aktuellt

  Beställ DO:s material

  2011-01-07
  Behöver din skola eller du som arbetsgivare verktyg för att bättre arbeta förebyggande mot diskriminering? Vill du läsa fördjupande rapporter om diskriminering? Undrar du hur du kan ta tillvara på dina rättigheter? Nu kan du på ett enklare sätt beställa DO:s material via DO:s nya varukorgsfunktion.
  Beställ DO:s material
 • Aktuellt

  DO utvecklar rutiner för effektivare ärendehantering

  2010-12-29
  DO genomför ett antal åtgärder för att få en effektivare handläggning av ärenden. Målet är att individ- och granskningsärenden ska handläggas effektivt, strategiskt och rättssäkert.
  DO utvecklar rutiner för effektivare ärendehantering
 • Aktuellt

  Förlikning med Primärvården i Södra Bohuslän ger kvinna 25 000

  2010-12-22
  Kvinnan med invandrarbakgrund sökte läkarhjälp för sina psykiska besvär. Men hon fick inget sjukintyg och upplevde att hon blev kränkande bemött av läkaren. Nu har DO och landstinget i Västra Götaland nått en förlikning som innebär att kvinnan får 25 000 kronor.
  Förlikning med Primärvården i Södra Bohuslän ger kvinna 25 000
 • Aktuellt

  DO utbildar arbetsgivare och fack om jämställda löner

  2010-12-22
  I dag deltar ett 80-tal personalansvariga och fackliga representanter i DO:s utbildning i hur man systematiskt arbetar för att uppnå jämställda löner.
  DO utbildar arbetsgivare och fack om jämställda löner
 • Aktuellt

  Begränsade öppettider

  2010-12-22
  DO har begränsade öppettider mellan 23 december 2010 till och med den 7 januari 2011.
  Begränsade öppettider
 • Aktuellt

  Hovrätten tar upp mål mot Krokoms kommun

  2010-12-20
  Diskrimineringsombudsmannen har stämt Krokoms kommun för etnisk diskriminering av medlemmarna i Jovnevaerie sameby. Hovrätten har nu sagt ja till prövningstillstånd.
  Hovrätten tar upp mål mot Krokoms kommun
 • Aktuellt

  DO positiv till ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

  2010-12-20
  DO är positiv till förslaget om ett utvidgat förbud mot åldersdiskriminering i diskrimineringslagen. Det skriver myndigheten i sitt remissvar till Integrations- och jämställdhetsdepartementet.
  DO positiv till ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering
 • Aktuellt

  Nätverket för jämställdhet och likabehandling i högskolan träffas hos DO

  2010-12-17
  I morgon, onsdagen den 15 december, anordnar Nätverket för jämställdhet och likabehandling i högskolan ett heldagsseminarium hos Diskrimineringsombudsmannen i Stockholm. Ett 25-tal personer deltar.
  Nätverket för jämställdhet och likabehandling i högskolan träffas hos DO
 • Aktuellt

  Katri Linna i debattartikel: ”Rekrytera utan att diskriminera”

  2010-12-17
  Arbetsgivare inom den offentliga sektorn har ett särskilt ansvar att motverka diskriminering, skriver DO Katri Linna i en debattartikel i Dagens samhälle i dag.
  Katri Linna i debattartikel: ”Rekrytera utan att diskriminera”
 • Pressmeddelande

  DO lanserar nytt webbverktyg för förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling

  2010-12-15
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, lanserar idag ett nytt, gratis webbverktyg, som ska hjälpa personal i förskolan att förebygga diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. Webbverktyget för skolan, som släpptes för en månad sedan, har redan 600 skolor som nöjda användare.
  DO lanserar nytt webbverktyg för förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling
 • Pressmeddelande

  AD: 62-åring blev diskriminerad när hon sökte tjänst på Arbetsförmedlingen

  2010-12-15
  Arbetsförmedlingen utsatte en 62-årig kvinna för diskriminering som har samband med hennes kön och ålder när hon sorterades bort vid rekryteringen till en tjänst som jobbcoach. Det slår AD fast i en dom idag och dömer Arbetsförmedlingen att betala 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
  AD: 62-åring blev diskriminerad när hon sökte tjänst på Arbetsförmedlingen
 • Pressmeddelande

  Bristande tillgänglighet är diskriminering

  2010-12-08
  Ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet skulle ge personer med funktionsnedsättning en möjlighet att utkräva sina rättigheter. Det säger diskrimineringsombudsman Katri Linna idag i sitt anförande på internationella handikappdagen
  Bristande tillgänglighet är diskriminering
 • Pressmeddelande

  DO granskar läkar- och sjuksköterskeutbildningar

  2010-12-08
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en granskning av landets läkar- och sjuksköterskeutbildningar för att se hur högskolorna lever upp till lagens krav att främja lika rättigheter och möjligheter för studenterna.
  DO granskar läkar- och sjuksköterskeutbildningar
 • Aktuellt

  DO stämmer Landstinget i Värmland för att läkare diskriminerat patient

  2010-12-08
  En kvinna med invandrarbakgrund sökte vård för knäproblem på Centralsjukhuset i Karlstad. Men läkaren bemötte henne på ett respektlöst sätt. Nu stämmer DO Landstinget i Värmland och begär att kvinnan får 60 000 kronor i skadestånd.
  DO stämmer Landstinget i Värmland för att läkare diskriminerat patient
 • Pressmeddelande

  Pressträffen inställd: DO presenterar nytt verktyg för att få stopp på diskriminering och mobbning i skolan

  2010-12-03
  Vi har för få anmälda till onsdagens pressträff om lansering av ett webbverktyg för förskolor och skolor. Därför ställer vi in pressträffen. Istället kommer vi att skicka pressmaterial till inbjudna redaktioner.
  Pressträffen inställd: DO presenterar nytt verktyg för att få stopp på diskriminering och mobbning i skolan
 • Pressmeddelande

  DO möter Helsingborg i AD om trakasserade mentalskötare

  2010-12-01
  I morgon, torsdag den 2 december, tar Arbetsdomstolen, AD, upp fallet med två kvinnliga mentalskötare med invandrarbakgrund, som under ett par års tid blev trakasserade av sin chef på grund av sin etniska tillhörighet. DO har stämt Helsingborgs kommun och kräver att kvinnorna får 80 000 kronor var i diskrimineringsersättning.
  DO möter Helsingborg i AD om trakasserade mentalskötare
 • Pressmeddelande

  Niqabförbud strider mot diskrimineringslagen

  2010-12-01
  Ett generellt förbud för elever att delta i undervisningen för att de bär niqab strider mot diskrimineringslagen. DO kommer däremot inte att väcka talan mot Stockholms stad i det så kallade niqabärendet.
  Niqabförbud strider mot diskrimineringslagen
 • Pressmeddelande

  DO vill ha förhandsbesked från EU-domstolen i SAS-målet

  2010-12-01
  DO vill att Arbetsdomstolen, AD, inhämtar ett förhandsbesked från EU-domstolen om hur förbudet mot åldersdiskriminering ska tillämpas när en lokal fackklubb och arbetsgivare kommer överens om att göra avsteg från turordningsreglerna i LAS.
  DO vill ha förhandsbesked från EU-domstolen i SAS-målet
 • Aktuellt

  HD slår fast att Uppsala kommuns bristande utredning ledde till diskriminering

  2010-12-01
  Högsta domstolen har beslutat att den fällande tingsrättsdomen mot Uppsala kommun står fast. Uppsala kommun fälldes i våras för etnisk diskriminering i ett fall där kommunen polisanmält en familj och tvingat en tioårig flicka att genomgå en gynekologisk undersökning.
  HD slår fast att Uppsala kommuns bristande utredning ledde till diskriminering
 • Aktuellt

  Frågor och svar om niqab-ärendet

  2010-12-01
  Frågor och svar om niqab-ärendet
 • Aktuellt

  DO på RFSL:s transtemadag

  2010-11-23
  Den 20 november är det Transgender Day of Remembrance, en dag då transfobiska hatbrott och attityder uppmärksammas världen över. Då medverkar DO på RFSL Stockholms transtemadag.
  DO på RFSL:s transtemadag
 • Aktuellt

  DO på MR-dagarna i Örebro

  2010-11-23
  DO medverkade under MR-dagarna i Örebro där bland annat förslaget om en nationell MR-kommission debatterades. DO anordnade själv ett seminarium om rättighetsbaserade arbetssätt.
  DO på MR-dagarna i Örebro
 • Pressmeddelande

  Kvinna med funktionsnedsättning fick inte fortsätta arbeta

  2010-11-23
  En ung kvinna i Umeå som har reumatism fick först praktik och sen provanställning hos företaget Kommuninfo AB. Men tillsvidareanställning ville företaget inte ge henne. Nu har DO och företaget ingått en förlikning som ger kvinnan 100 000 kronor.
  Kvinna med funktionsnedsättning fick inte fortsätta arbeta
 • Aktuellt

  Om JO:s beslut om niqab-ärendet

  2010-11-23
  I januari 2009 anmälde en kvinna till DO att hon inte fick bära niqab på sin utbildning till barnskötare.
  Om JO:s beslut om niqab-ärendet
 • Aktuellt

  Tio år med starkare diskrimineringsskydd i EU

  2010-11-19
  Den 15 och 16 november genomförs det fjärde europeiska toppmötet om lika rättigheter och möjligheter, Equality Summit, i Belgien. Politiker och tjänstemän från EU:s medlemsländer samlas för att utbyta erfarenheter och driva arbetet mot diskriminering framåt.
  Tio år med starkare diskrimineringsskydd i EU
 • Aktuellt

  DO möter skånskt vårdföretag i arbetsdomstolen

  2010-11-19
  En ung man sökte praktikplats på ett gruppboende i Skåne men blev avspisad på grund av sin synnedsättning. DO har stämt företaget för diskriminering. På torsdag den 11 november möts parterna i Arbetsdomstolen.
  DO möter skånskt vårdföretag i arbetsdomstolen
 • Aktuellt

  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Behövs en särskild MR-institution i Sverige?

  2010-11-17
  DO, Katri Linna, välkomnar en diskussion om hur en ny institution för mänskliga rättigheter skulle kunna arbeta i Sverige. En av de viktigaste frågorna att föra upp i detta sammanhang är hur medborgarna ska kunna utkräva sina rättigheter.
  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Behövs en särskild MR-institution i Sverige?
 • Aktuellt

  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Rättighetsbaserade arbetssätt

  2010-11-17
  Rättighetsbaserade utbildningar, dialogseminarier och praktikprövning är tre av de metoder för att visa på diskriminerande strukturer som presenterades på DO:s seminarium ”Rättighetsbaserade arbetssätt”.
  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Rättighetsbaserade arbetssätt
 • Aktuellt

  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Från stora ord till lokal handling

  2010-11-17
  Vi har de regler vi behöver för att förändra världen, problemet är att de inte respekteras. Det konstaterade Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Tomas Hammarberg i sitt anförande när MR-dagarna inleddes.
  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Från stora ord till lokal handling
 • Aktuellt

  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Den mångtydiga intoleransen

  2010-11-17
  Forum för levande historias studie ”Den mångtydiga intoleransen” om gymnasieelevers attityder till minoritetsgrupper visar att intoleransen mot till exempel romer och muslimer är stor bland Sveriges gymnasieelever. Studien väckte också många frågor under seminariet om metoden som har använts.
  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Den mångtydiga intoleransen
 • Aktuellt

  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Kommuners framgångsrika arbete med mänskliga rättigheter

  2010-11-17
  Kommunerna möter sina invånare i en mängd olika situationer och roller, som arbetsgivare och som serviceorgan med skola, vård och boende på menyn, som upphandlare av varor och tjänster, som regelskapare och som bidragsgivare.
  Seminarium MR-dagarna i Örebro: Kommuners framgångsrika arbete med mänskliga rättigheter
 • Aktuellt

  DO välkomnar Socialstyrelsens utredning om lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

  2010-11-17
  DO välkomnar Socialstyrelsens utredning och ställer sig bakom utredningens samtliga förslag, däribland att kravet på att sterilisering och andra medicinska ingrepp för personer som vill ha ny juridisk könstillhörighet tas bort.
  DO välkomnar Socialstyrelsens utredning om lag om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
 • Aktuellt

  Butik betalar romska kvinnor 30 000 kronor

  2010-11-15
  Två romska kvinnor nekades handla i en butik i Linköping. Nu har DO och företaget nått en förlikning som innebär att kvinnorna får 15 000 kronor var.
  Butik betalar romska kvinnor 30 000 kronor
 • Aktuellt

  Ny modell för systematisk MR-arbete på kommunal nivå

  2010-11-15
  Nationella nätverket för mångfald och mänskliga rättigheter (NNM) presenterar idag rapporten ”Indikatorer för mänskliga rättigheter” – modell för systematisk arbete på kommunal nivå”
  Ny modell för systematisk MR-arbete på kommunal nivå
 • Aktuellt

  DO på MR-dagarna i Örebro

  2010-11-11
  DO medverkar på Mänskliga Rättighetersdagarna i Örebro den 15-16 november.
  DO på MR-dagarna i Örebro
 • Aktuellt

  Jämlikhet, kön och makt på finska

  2010-11-10
  DO medverkar i finskt seminarium på Finlandsinstitutet om jämlikhet, kön och makt.
  Jämlikhet, kön och makt på finska
 • Aktuellt

  Sextrakasserad kvinna i förlikning med Tele2

  2010-11-04
  En kvinna blev hånad och kränkt för sin sexuella läggning av en telefonförsäljare som sålde tjänster åt Tele2. DO har nu träffat en förlikning med Tele2 som innebär att kvinnan får 30 000 kronor och att företaget ser över sitt arbete mot diskriminering för att förhindra liknande händelser.
  Sextrakasserad kvinna i förlikning med Tele2
 • Pressmeddelande

  DO överklagar tingsrättens dom i Krokomfallet

  2010-11-02
  Diskrimineringsombudsmannen överklagar tingsrättens dom i målet Jovnevaeri sameby mot Krokoms kommun till hovrätten. DO vill att kommunen ska betala ett skadestånd på 50 000 kronor per person till elva av samerna i byn.
  DO överklagar tingsrättens dom i Krokomfallet
 • Aktuellt

  DO överklagar friande dom mot Skinnmäster

  2010-11-01
  Kan man utgå från att en butik hellre har öppet när det kommer fyra kunder än stänger för lunch? Frågan ställs på sin spets när DO överklagar Göta hovrätts friande dom mot butiken Skinnmäster i Örebro.
  DO överklagar friande dom mot Skinnmäster
 • Pressmeddelande

  DO kräver högre skadestånd till diskriminerade gravida

  2010-11-01
  Hovrätten sänkte Försäkringskassans skadestånd till fyra kvinnor som nekats sjukpenning för att de var gravida från 50 000 till 15 000 kronor. Nu överklagar DO hovrättens dom och begär att skadeståndet höjs.
  DO kräver högre skadestånd till diskriminerade gravida
 • Aktuellt

  Elev som utsattes för rasistiska trakasserier får 75 000 kronor

  2010-11-01
  En pojke utsattes för rasistiska tillmälen och kränkande behandling av andra elever på skolan. DO har nu träffat en förlikning med kommunen som ger pojken 75 000 kronor.
  Elev som utsattes för rasistiska trakasserier får 75 000 kronor
 • Aktuellt

  Nu är det lätt att göra rätt - DO lanserar planforskolan.se

  2010-11-01
  Planforskolan.se är ett gratis webbverktyg som ska hjälpa er som arbetar i förskolan eller skolan med det planmässiga arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.
  Nu är det lätt att göra rätt - DO lanserar planforskolan.se
 • Pressmeddelande

  Tingsrätten friar Vetlanda kommun

  2010-10-28
  DO har stämt Vetlanda kommun bl.a. för att inte ha utrett och stoppat trakasserier och kränkningar av två romska barn i skolan. Men Eksjö tingsrätt ogillar stämningen och friar kommunen.
  Tingsrätten friar Vetlanda kommun
 • Pressmeddelande

  Romsk kvinna fick inte ha lång kjol på jobbet

  2010-10-28
  DO har bedömt att en romsk kvinna som fick en visstidsanställning hos affärskedjan Netto fick avsluta anställningen i förtid eftersom arbetsgivaren inte godtog att hon bar lång, svart kjol. Nu har DO och företaget ingått en förlikning som ger kvinnan 75 000 kronor.
  Romsk kvinna fick inte ha lång kjol på jobbet
 • Aktuellt

  Katri Linna på seminarium om fackets arbete mot diskriminering

  2010-10-28
  Diskrimineringsombudsman Katri Linna deltar i dag i ett seminarium om fackets roll för att bekämpa etnisk diskriminering i arbetslivet.
  Katri Linna på seminarium om fackets arbete mot diskriminering
 • Aktuellt

  AD avhandlar mål med kvinna som ansågs för gammal för jobb hos Arbetsförmedlingen

  2010-10-21
  På tisdag den 19 oktober tar AD upp fallet med en 62-årig kvinna som sökte en tjänst som jobbcoach på Arbetsförmedlingens kontor i Strängnäs. De två tjänsterna gick till personer som var mindre kvalificerade än hon.
  AD avhandlar mål med kvinna som ansågs för gammal för jobb hos Arbetsförmedlingen
 • Aktuellt

  DO gratulerar RFSL på 60-årsdagen

  2010-10-21
  Idag är det 60 år sedan Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL) bildades. DO gratulerar en kraftfull 60-åring som arbetat hårt för hbt-personers rättigheter och möjligheter.
  DO gratulerar RFSL på 60-årsdagen
 • Aktuellt

  Tingsrätten friar Krokom från diskriminering

  2010-10-19
  Jovnevaeri sameby fick inte yttra sig över ansökningar om bygglov, trots att medlemmarna var sakägare. DO stämde Krokoms kommun för etnisk diskriminering, men Östersunds tingsrätt friar nu kommunen på formella grunder.
  Tingsrätten friar Krokom från diskriminering
 • Aktuellt

  DO välkomnar systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige

  2010-10-19
  DO Katri Linna välkomnar MR-delegationens förslag om ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige, men efterlyser en tydligare koppling till rättsliga sanktionsmedel.
  DO välkomnar systematiskt arbete för mänskliga rättigheter i Sverige
 • Aktuellt

  Katri Linna deltar i internationell MR-konferens

  2010-10-11
  Den tionde internationella konferensen för nationella institutioner för mänskliga rättigheter (NHRI) hålls i Edinburgh i Skottland den 8 till 10 oktober.
  Katri Linna deltar i internationell MR-konferens
 • Aktuellt

  DO på stor transkonferens

  2010-10-11
  DO Katri Linna medverkade på 3rd European Transgender Council i Malmö i helgen. En av de frågor som lyftes upp var hur man kan verka för att lagstiftningen som skyddar transpersoner mot diskriminering ska bli verklighet i hela Europa.
  DO på stor transkonferens
 • Pressmeddelande

  Förbud att träna i huvudduk var diskriminering

  2010-10-08
  En kvinna i Malmö nekades att träna aerobics för att hon bar huvudduk. Religiös diskriminering anser tingsrätten, som idag dömer idrottsföreningen att betala 5 000 kronor i skadestånd till kvinnan.
  Förbud att träna i huvudduk var diskriminering
 • Aktuellt

  Hovrätten river upp diskrimineringsdom mot pälsaffär

  2010-10-08
  Fyra romska kvinnor som nekades att komma in i en pälsaffär i Örebro för att ägaren skulle ta lunch, utsattes inte för diskriminering och trakasserier. Det slog Göta hovrätt fast på tisdagen och ändrar därmed Örebro tingsrätts fällande dom.
  Hovrätten river upp diskrimineringsdom mot pälsaffär
 • Aktuellt

  DO och Vetlanda kommun i domstol om romska barn som trakasserats i skola

  2010-10-04
  Tisdagen den 5 oktober möts DO och Vetlanda kommun i Eksjö tingsrätt. Målet gäller två romska barn som utsatts för återkommande trakasserier och diskriminering av andra elever i skolan. DO ha stämt kommunen för att skolan inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga och förhindra kränkningarna
  DO och Vetlanda kommun i domstol om romska barn som trakasserats i skola
 • Aktuellt

  Elev får 100 000 kronor och en ursäkt efter flera års trakasserier

  2010-10-01
  Under hela högstadiet utsattes en elev för trakasserier och kränkande behandling av andra elever på skolan. DO har nu träffat en förlikning med kommunen som ger pojken 100 000 kronor och ber honom om ursäkt.
  Elev får 100 000 kronor och en ursäkt efter flera års trakasserier
 • Pressmeddelande

  Hovrätten slår fast: Försäkringskassan utsatte gravida för könsdiskriminering

  2010-09-30
  Försäkringskassan utsatte de fyra gravida kvinnorna för könsdiskriminering, när de nekades sjukpenning på grund av sina graviditetsbesvär. Det slår Svea hovrätt fast i en dom på torsdagen och går därmed på tingsrättens linje från förra hösten.
  Hovrätten slår fast: Försäkringskassan utsatte gravida för könsdiskriminering
 • Pressmeddelande

  Barnvagnsbutik betalar ersättning till uppsagd gravid kvinna

  2010-09-29
  Den unga kvinnan hade ett vikariat i en barnvagnsaffär i Örebro under drygt ett år. Men när hon berättade för arbetsgivaren att hon var gravid, avbröts vikariatet. Nu har DO och arbetsgivaren ingått en förlikning som ger kvinnan 105 000 kronor.
  Barnvagnsbutik betalar ersättning till uppsagd gravid kvinna
 • Aktuellt

  Katri Linna lyfter roma-frågan med europeiska kollegor

  2010-09-29
  – Romer är utsatta för omfattande diskriminering runt om i Europa. Den senaste tidens utveckling har förvärrat situationen för romer; både omedelbart och indirekt genom att de uttalanden som gjorts också legitimerar öppen diskriminering i lokalsamhällen, säger Katri Linna.
  Katri Linna lyfter roma-frågan med europeiska kollegor
 • Aktuellt

  DO medverkar på 3rd Transgender Council

  2010-09-29
  Katri Linna medverkar i helgen på en av de största europeiska transkonferenserna någonsin i Malmö.
  DO medverkar på 3rd Transgender Council
 • Aktuellt

  Huvudförhandling i Göta hovrätt: Fyra romska kvinnor blev inte insläppta i pälsaffär

  2010-09-21
  Fyra romska kvinnor fick inte komma in i pälsaffären Skinnmäster i Örebro, utan stoppades i dörren av ägaren. Tingsrätten beslutade att det handlade om trakasserier och etnisk diskriminering och dömde mannen att betala 20 000 kronor i skadestånd till var och en av kvinnorna.
  Huvudförhandling i Göta hovrätt: Fyra romska kvinnor blev inte insläppta i pälsaffär
 • Aktuellt

  Seminarium om tillgänglighet i kollektivtrafiken

  2010-09-21
  Det kan vara både krångligt och farligt att som person med funktionsnedsättning ta sig fram i Stockholms kollektivtrafik. Det vittnade resenärer som använder rullstol om på ett seminarium om tillgänglighet på DO.
  Seminarium om tillgänglighet i kollektivtrafiken
 • Pressmeddelande

  DO driver tre ärenden om diskriminering i sjukvården

  2010-09-20
  Två kvinnor med invandrarbakgrund och en kvinna med funktionsnedsättning sökte medicinsk vård på olika sjukhus och vårdcentraler. De blev alla bemötta på ett kränkande sätt av läkaren. DO kommer nu att driva de tre kvinnornas ärenden.
  DO driver tre ärenden om diskriminering i sjukvården
 • Aktuellt

  Fick inte träna i huvudduk

  2010-09-10
  På tisdag möter DO en idrottsförening i Malmö tingsrätt. Tingsrätten ska avgöra om idrottsföreningen gjort sig skyldig till diskriminering då en kvinna med huvudduk nekades träna på dess sportanläggning.
  Fick inte träna i huvudduk
 • Aktuellt

  DO stämmer krog som förolämpade gäst

  2010-09-10
  En man i Växjö var missnöjd med maten han fick på krogen. Men när han klagade svarade kocken med att vråla förolämpande tillmälen så att det hördes över hela restaurangen. Nu stämmer DO restaurangen och kräver 30 000 kronor i skadestånd för diskriminering på grund av sexuell läggning.
  DO stämmer krog som förolämpade gäst
 • Pressmeddelande

  Väljare i rullstol kom inte in i vallokaler

  2010-09-06
  Att rösta i valet till Europarlamentet 2009 kunde bli problematiskt för väljare som satt i rullstol. Det visar en granskning som DO har gjort av fyra ärenden. Inför valet i september uppmärksammar DO landets länsstyrelser på kravet att vallokaler ska vara tillgängliga.
  Väljare i rullstol kom inte in i vallokaler
 • Aktuellt

  DO stämmer restaurang för att ha nekat MS-sjuk äta lunch

  2010-09-06
  En kvinna och hennes sambo blev nekade servering på en restaurang i Stockholm på grund av att personalen trodde kvinnan var berusad. Trots att kvinnan förklarade att hon har sjukdomen MS så blev paret nekade servering. DO stämmer nu restaurangen för diskriminering.
  DO stämmer restaurang för att ha nekat MS-sjuk äta lunch
 • Pressmeddelande

  DO möter Försäkringskassan i hovrätten

  2010-09-06
  Stockholms tingsrätt dömde Försäkringskassan att betala 50 000 kronor i skadestånd till fyra kvinnor som nekats sjukpenning för att de var gravida. I morgon tas målet upp till ny prövning i Svea hovrätt.
  DO möter Försäkringskassan i hovrätten
 • Aktuellt

  Huvudförhandling: DO driver ärende om kommuns diskriminering mot sameby

  2010-09-06
  Huvudförhandling: DO driver ärende om kommuns diskriminering mot sameby
 • Pressmeddelande

  Ville vara föräldraledig – blev uppsagd

  2010-08-31
  När mannen ville gå ner i arbetstid för att kunna hämta och lämna sin tvååring på förskolan beslutade arbetsgivaren at avbryta hans provanställning. Nu har DO och arbetsgivaren ingått en förlikning som ger mannen 55 000 kronor.
  Ville vara föräldraledig – blev uppsagd
 • Pressmeddelande

  DO stämmer bussföretag som nekade kvinna med rullstol komma på bussen

  2010-08-27
  En kvinna som använder rullstol skulle ta nattbussen mitt i centrala Stockholm. Men bussen stannade långt från trottoarkanten och chauffören vägrade att backa för att köra närmare. Nu stämmer DO bussföretaget för diskriminering på grund av funktionshinder.
  DO stämmer bussföretag som nekade kvinna med rullstol komma på bussen
 • Aktuellt

  Förlikning efter att en gravid kvinna förlorade jobbet

  2010-08-27
  En ung kvinna i Vårgårda nekades fast jobb för att hon skulle vara föräldraledig och blev dessutom av med ett utlovat semestervikariat. DO och arbetsgivaren har nu träffat en förlikning som ger kvinnan 100 000 kronor.
  Förlikning efter att en gravid kvinna förlorade jobbet
 • Aktuellt

  Katri Linna välkomnar förslag om utvidgat skydd mot åldersdiskriminering

  2010-08-27
  Katri Linna välkomnar förslag om utvidgat skydd mot åldersdiskriminering
 • Pressmeddelande

  DO lämnar studie till regeringen om bostadsdiskriminering

  2010-08-02
  Bostadsdiskriminering är vanligare på hyresmarknaden än på bostadsrättsmarknaden och drabbar i störst utsträckning personer med utländsk bakgrund. Det visar en studie om diskriminering på bostadsmarknaden som DO idag överlämnar till regeringen.
  DO lämnar studie till regeringen om bostadsdiskriminering
 • Aktuellt

  Seminarium Pride House: Könsidentitet och könsuttryck – vad hände sedan?

  2010-07-29
  Endast 0,5 procent av alla anmälningsärenden som kommer in till DO rör diskriminering av transpersoner. – Samtidigt vet vi att mörkertalet är stort. Träffar man 15 transpersoner så får man 15 olika berättelser om diskriminering, berättade DO:s utredare Peter Tai Christensen på ett seminarium i Pride House.
  Seminarium Pride House: Könsidentitet och könsuttryck – vad hände sedan?
 • Aktuellt

  DO:s seminarium om hetero- och tvåkönsnormer inom sjukvården

  2010-07-29
  – Sista resterna av steriliseringspolitiken från början av 1900-talet, sa Christine Gilljam från DO när paneldiskussionen i Pride House på tisdagen kom in på lagen om fastställande av könstillhörighet.
  DO:s seminarium om hetero- och tvåkönsnormer inom sjukvården
 • Aktuellt

  Katri Linna deltar i EuroPride i Warzawa

  2010-07-29
  I Warzawa pågår just nu 2010 års EuroPride, den europeiska Priderörelsens gemensamma manifestation. Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna reser dit på torsdagen tillsammans med utredaren Peter Christensen för att visa sitt stöd för homo- och bisexuella samt transpersoner både i Polen och övriga Östeuropa.
  Katri Linna deltar i EuroPride i Warzawa
 • Aktuellt

  Höra hemma om transpersoner

  2010-07-29
  Lagom till Stockholm Pride 2010 ges materialet ”Höra hemma om transpersoner” ut i samarbete mellan RFSL och DO. Materialet innehåller bland annat information om transidentiteter, modern transhistoria, en genomgång av transpersoners rättigheter enligt diskrimineringslagen samt exempel på situationer som kan vara trakasserier eller diskriminering.
  Höra hemma om transpersoner
 • Aktuellt

  DO medverkar på Romer i centrum

  2010-07-29
  Måndagen den 2 augusti arrangeras återigen den romska kulturmanifestationen Romer i centrum i Kungsträdgården i Stockholm. En av de medverkande talarna är Domino Kai, utredare på DO.
  DO medverkar på Romer i centrum
 • Aktuellt

  Minnesceremoni för offren under "Zigenarnatten"

  2010-07-29
  Minnesceremoni för offren under "Zigenarnatten"
 • Aktuellt

  DO tar krafttag mot diskriminering i arbetslivet

  2010-07-26
  Totalt har Diskrimineringsombudsmannen, DO, under första halvåret 2010 tagit emot 1095 anmälningar som täcks av diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Antalet anmälningar har ökat med 20 procent jämfört med första halvåret 2009. Vanligast är anmälningar som rör arbetslivet där DO hittills i år fått in närmare 400 anmälningar.
  DO tar krafttag mot diskriminering i arbetslivet
 • Aktuellt

  För ett sommarjobb fritt från diskriminering

  2010-07-26
  Sommarjobbet varar några få veckor, men rätten att inte bli diskriminerad på en arbetsplats gäller oavsett om du bara jobbar över sommaren eller är fast anställd.
  För ett sommarjobb fritt från diskriminering
 • Aktuellt

  DO på Stockholm Pride 2010

  2010-07-23
  DO kommer att medverka i Pride Park och Pride House i år.
  DO på Stockholm Pride 2010
 • Pressmeddelande

  Förlikning efter att en gravid kvinna nekats anställning

  2010-07-21
  Den unga kvinnan blev lovad sommarjobb. Företaget valde ändå att anställa en annan. Arbetsgivaren motiverade sitt beslut med att kvinnan skulle vara föräldraledig och därför inte kunde anställas. Idag träffade Diskrimineringsombudsmannen och arbetsgivaren en förlikning som ger kvinnan 100 000 kronor.
  Förlikning efter att en gravid kvinna nekats anställning
 • Pressmeddelande

  DO stämmer mataffär i Skara som körde ut romsk mamma och son

  2010-07-15
  En romsk mamma gick in i en livsmedelsbutik med sin son för att köpa godis. De hade knappt hunnit in förrän de blev utkörda, utan annan förklaring än att man tidigare haft problem med romer. Nu stämmer DO butiken för diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och yrkar 40 000 kronor i skadestånd till kvinnan och sonen.
  DO stämmer mataffär i Skara som körde ut romsk mamma och son
 • Aktuellt

  Kvinna fick inte likvärdigt jobb efter föräldraledigheten

  2010-07-02
  Kvinnan arbetade som köksinredare på Elektrolux i Stockholm. Efter föräldraledigheten fick hon inte återgå till sin tjänst utan erbjöds istället jobb som butiksförsäljare eller receptionist. Nu stämmer DO företaget för missgynnande enligt föräldraledighetslagen och kräver 80 000 kronor i skadestånd.
  Kvinna fick inte likvärdigt jobb efter föräldraledigheten
 • Aktuellt

  Kvinnor i huvudduk utestängs från arbetsmarknaden

  2010-07-02
  Kvinnor som bär huvudduk blir diskriminerade och trakasserade när de söker jobb och praktik. DO har nyligen tagit ställning i tre ärenden där kvinnor nekats arbete på grund av att de bär huvudduk. DO har idag träffat en förlikning med Stockholms stad i ett av ärendena.
  Kvinnor i huvudduk utestängs från arbetsmarknaden
 • Pressmeddelande

  Föräldraledig lärare missgynnades vid lönerevisionen

  2010-06-24
  En kvinnlig grundskollärare som var föräldraledig ansåg att hon blev lönediskriminerad. Nu har DO och arbetsgivaren Gävle kommun ingått en förlikning som ger kvinnan 20 000 kronor och en löneökning på 442 kronor per månad.
  Föräldraledig lärare missgynnades vid lönerevisionen
 • Aktuellt

  Romsk kvinna får upprättelse efter förlikning med ICA-butik

  2010-06-24
  Kvinnan nekades handla på ICA Supermarket i Hedemora med hänvisning till hennes etniska tillhörighet. Nu har DO och ICA Supermarket ingått en förlikning som ger kvinnan 55 000 kronor.
  Romsk kvinna får upprättelse efter förlikning med ICA-butik
 • Aktuellt

  Gravid kvinna blev sextrakasserad och uppsagd

  2010-06-17
  En ung kvinna som började ett nytt jobb på en restaurang i Göteborg blev gravid. När hon berättade det för arbetsgivaren blev hon uppsagd. Nu har DO och arbetsgivaren ingått en förlikning som ger kvinnan 75 000 kronor.
  Gravid kvinna blev sextrakasserad och uppsagd
 • Aktuellt

  Döv kvinna nekades försäkring

  2010-06-17
  En kvinna med hörselnedsättning vill teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring hos If Skadeförsäkring. Bolaget nekade henne att teckna försäkringen för att hon inte hade full arbetsförmåga. DO stämmer nu If Skadeförsäkring för indirekt diskriminering och kräver 100 000 kronor i skadestånd.
  Döv kvinna nekades försäkring
 • Pressmeddelande

  Romsk familj får ersättning efter förlikning med HSB-förening

  2010-06-14
  Diskrimineringsombudsmannen har ingått en förlikning med en HSB-förening i Haparanda. Förlikningen innebär att bostadsrättsföreningen betalar 25 000 kronor var till en romsk kvinna och hennes tre barn.
  Romsk familj får ersättning efter förlikning med HSB-förening
 • Aktuellt

  Gravid kvinna förlorade jobbet på bensinmack

  2010-06-08
  När arbetsgivaren fick reda på att kvinnan var gravid avbröts hennes anställning på bensinmacken. DO har nu ingått en förlikning med arbetsgivaren som ger kvinnan 63 000 kronor.
  Gravid kvinna förlorade jobbet på bensinmack
 • Pressmeddelande

  Telenor betalar rekordbelopp till kvinna som förlorade jobbet när hon blev gravid

  2010-06-08
  Den unga kvinnan var inhyrd som konsult hos Telenor men fick sluta efter att hon blivit gravid. Nu har DO och Telenor ingått en förlikning som innebär att kvinnan får 200 000 kronor.
  Telenor betalar rekordbelopp till kvinna som förlorade jobbet när hon blev gravid
 • Aktuellt

  DO marscherar för tillgänglighet

  2010-05-31
  Bristande tillgänglighet i allt från kollektivtrafik och affärer till olika typer av information gör att många människor med funktionsnedsättning stängs ute från stora delar av samhällslivet. Ändå ses det inte som diskriminering. För att uppmärksamma frågan kommer diskrimineringsombudsman Katri Linna på lördag att delta i Marschen för tillgänglighet.
  DO marscherar för tillgänglighet
 • Aktuellt

  Könsdiskriminering och graviditet

  2010-05-31
  DO driver just nu 21 fall av könsdiskriminering i samband med graviditet i domstol, tre i AD och resterande 18 i allmän domstol. Dessa 18 rör kvinnor som nekats sjukpenning av Försäkringskassan med hänvisning till att de varit gravida.
  Könsdiskriminering och graviditet
 • Pressmeddelande

  DO stämmer SAS för uppsägning av 25 personer över 60 år

  2010-05-31
  Flygbolaget SAS säger upp kabinpersonal över 60 år. 25 personer av de som varslats har anmält sin arbetsgivare till Diskrimineringsombudsmannen. DO stämmer nu SAS till Arbetsdomstolen för åldersdiskriminering och LAS-brott.
  DO stämmer SAS för uppsägning av 25 personer över 60 år
 • Aktuellt

  DO marscherade för tillgänglighet

  2010-05-31
  ”Vi vill ha – hårdare tag – antidiskrimineringslag!” Det rådde ingen tvekan om målet för Tillgänglighetsmarschen när den gick av stapeln för åttonde gången, på sammanlagt 31 orter i landet.
  DO marscherade för tillgänglighet
 • Aktuellt

  Charkföretag betalar 70 000 till jobbsökande kvinna och ber om ursäkt

  2010-05-28
  ”Jobbet är inget för tjejer.” Det fick en kvinna höra då hon sökte jobb som styckmästarlärling på ett charkföretag i Stockholm. Nu har DO ingått en förlikning med företaget som ger kvinnan 70 000 kronor och en ursäkt.
  Charkföretag betalar 70 000 till jobbsökande kvinna och ber om ursäkt
 • Aktuellt

  Katri Linna välkomnar förbud mot bristande tillgänglighet

  2010-05-27
  Många människor som har en funktionsnedsättning är idag utestängda från vardagliga aktiviteter som att ta bussen eller gå i affärer. Personer som missgynnas på det sättet har hittills inte kunnat få upprättelse, men nu kan det bli ändring på det.
  Katri Linna välkomnar förbud mot bristande tillgänglighet
 • Pressmeddelande

  Hovrättsdom i dag: romsk kvinna blev diskriminerad av hotell i Norrköping

  2010-05-19
  En romsk konferensdeltagare som upprepade gånger fick frågan om hon var gäst på hotellet blev diskriminerad. Det slår Göta hovrätt fast i en dom idag. Hotellet ska betala 8 000 kronor i skadestånd till kvinnan.
  Hovrättsdom i dag: romsk kvinna blev diskriminerad av hotell i Norrköping
 • Pressmeddelande

  DO stämmer vårdcentral för diskriminering av lesbiskt par

  2010-05-12
  Det lesbiska paret önskade få barn. En av kvinnorna kontaktade sin vårdcentral för en medicinsk utredning. Men vårdcentralen ville inte ta emot henne utan hänvisade till Södersjukhusets mottagning för lesbiska och bisexuella kvinnor. Nu stämmer DO Stockholms läns landsting för diskriminering på grund av sexuell läggning.
  DO stämmer vårdcentral för diskriminering av lesbiskt par
 • Aktuellt

  Nämnden avslår DO:s begäran om att vitesförelägga Holmen Paper

  2010-05-07
  Nämnden mot diskriminering har beslutat att avslå Diskrimineringsombudsmannens krav på vitesförläggande mot Holmen Paper. Enligt nämnden har Holmen Paper uppfyllt kravet på kartläggning och analys av löneskillnader mellan grupper som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt.
  Nämnden avslår DO:s begäran om att vitesförelägga Holmen Paper
 • Pressmeddelande

  Hovrätten prövar diskrimineringsdom mot Grand Hotel i Norrköping

  2010-05-04
  En romsk konferensdeltagare som upprepade gånger fick frågan om hon var gäst på hotellet blev diskriminerad. Det slog Norrköpings tingsrätt fast i en dom. Hotellet och DO har överklagat domen. På onsdag prövas fallet i Göta hovrätt.
  Hovrätten prövar diskrimineringsdom mot Grand Hotel i Norrköping
 • Pressmeddelande

  Gravid blev sjuk – förlorade jobbet

  2010-05-03
  Den unga kvinnan blev uppsagd från sin visstidsanställning på ett värdshus i Sörmland när hon blev gravid. Nu har Diskrimineringsombudsmannen, DO, och värdshuset ingått en förlikning som innebär att kvinnan får 50 000 kronor
  Gravid blev sjuk – förlorade jobbet
 • Pressmeddelande

  Anställda i barnvagnsaffär blev av med jobbet när de blev gravida

  2010-04-27
  Två kvinnor i Örebro fick sluta när arbetsgivaren fick reda på att de var gravida. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen arbetsgivaren – en barnvagnsaffär – och kräver en diskrimineringsersättning på 300 000 respektive 200 000 kronor till kvinnorna.
  Anställda i barnvagnsaffär blev av med jobbet när de blev gravida
 • Aktuellt

  Ung man tvingades av bussen får 20 000 kronor i en förlikning med Busslink

  2010-04-27
  En ung man blev utslängd från bussen - chauffören anklagade honom för att ha visat ”trosorna”. Han anmälde händelsen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som utrett ärendet. Nu har DO ingått en förlikning med Busslink som ger mannen 20 000 kronor.
  Ung man tvingades av bussen får 20 000 kronor i en förlikning med Busslink
 • Aktuellt

  Huvudförhandlingen mot Krokoms kommun uppskjuten till 6 september

  2010-04-27
  DO har stämt Krokoms kommun i Jämtland för etnisk diskriminering av 11 medlemmar i Jovnevaerie sameby. Huvudförhandlingen är nu uppskjuten till den 6 september.
  Huvudförhandlingen mot Krokoms kommun uppskjuten till 6 september
 • Aktuellt

  Socialtjänstens bristfälliga utredning ledde till diskriminering

  2010-04-23
  En tioårig flicka som varit på sommarlov i Kenya blev hämtad av polis i skolan och utsattes för en gynekologisk tvångsundersökning. Uppsala tingsrätt dömer Uppsala kommun att betala 60 000 kronor i skadestånd till familjen för etnisk diskriminering.
  Socialtjänstens bristfälliga utredning ledde till diskriminering
 • Pressmeddelande

  DO överklagar tingsrättens dom om pappan som nekats vårdbidrag för sin son

  2010-04-16
  En pappa har nekats vårdbidrag för sin son trots att han tar hand om honom lika mycket som mamman. Trots att Stockholms tingsrätt i sin dom konstaterar att pappan blivit missgynnad gav de Försäkringskassan rätt att ta hänsyn till folkbokföringsadressen vid beslut om vårdbidrag. Nu överklagar DO domen till högre instans.
  DO överklagar tingsrättens dom om pappan som nekats vårdbidrag för sin son
 • Pressmeddelande

  Ny rapport från DO: Diskriminering skapar utanförskap

  2010-04-15
  Människor möter diskriminering överallt i samhället. Många tvingas därför begränsa sina liv på olika sätt för att undvika att bli diskriminerade. Det visar undersökningen ”Upplevelser av diskriminering” som DO lämnar till regeringen idag.
  Ny rapport från DO: Diskriminering skapar utanförskap
 • Pressmeddelande

  DO överklagar tingsrättens dom om pojke med funktionsnedsättning som inte fick välja förskola

  2010-04-14
  En pojke med funktionsnedsättning nekades av Bromölla kommun att välja förskola. Kristianstads tingsrätt gav kommunen rätt. Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att tingsrätten gjort en felaktig bedömning och överklagar domen till Hovrätten.
  DO överklagar tingsrättens dom om pojke med funktionsnedsättning som inte fick välja förskola
 • Aktuellt

  Förlikning mellan DO och vårdföretag i Skåne ger anmälare 40 000 kronor

  2010-04-07
  Diskrimineringsombudsmannen och Capio Närsjukvård AB har ingått en förlikning som innebär att företaget betalar 40 000 kronor till en kvinna som anmält företaget.
  Förlikning mellan DO och vårdföretag i Skåne ger anmälare 40 000 kronor
 • Pressmeddelande

  DO förliks med Stockholms universitet

  2010-04-07
  Två kvinnliga studenter berättade för studierektorn om en lärares sexuella trakasserier. Vid nästa föreläsning blev de utpekade av läraren inför de andra studenterna. Diskrimineringsombudsmannen som har utrett ärendet har nu träffat en förlikning med Stockholms universitet som ger kvinnorna 55 000 kronor var.
  DO förliks med Stockholms universitet
 • Aktuellt

  Romernas nationaldag den 8 april

  2010-04-07
  Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.
  Romernas nationaldag den 8 april
 • Aktuellt

  DO:s arbete med att motverka diskriminering av romer

  2010-04-07
  Romers historia i Sverige har präglats av diskriminering och romer utestängs alltjämt från väsentliga delar av samhällslivet. Det har bidragit till en stor brist på förtroende bland romer för majoritetssamhället och myndigheter, liksom att romer sällan anmäler när de utsätts för diskriminering eller andra kränkningar av deras mänskliga rättigheter.
  DO:s arbete med att motverka diskriminering av romer
 • Aktuellt

  Två kvinnor som arbetade på Friskis och svettis blev inte diskriminerade

  2010-03-30
  Två kvinnor som arbetade på en Friskis&Svettis-anläggning i Malmö anmälde sin chef för att ha utsatt dem för upprepade religiösa trakasserier för att de bär huvudduk. DO stämde arbetsgivaren, men Arbetsdomstolen meddelade i en dom idag att det inte är bevisat att kvinnorna blivit trakasserade.
  Två kvinnor som arbetade på Friskis och svettis blev inte diskriminerade
 • Aktuellt

  Pojke med funktionsnedsättning blev inte diskriminerad då han nekades välja förskola

  2010-03-30
  En pojke med funktionsnedsättning nekades av Bromölla kommun att välja förskola. Kommunen diskriminerade inte pojken. Det slår Kristianstads tingsrätt fast i en dom igår.
  Pojke med funktionsnedsättning blev inte diskriminerad då han nekades välja förskola
 • Aktuellt

  Begränsade öppettider

  2010-03-30
  Den 1 april till och med den 5 april har DO begränsade öppettider.
  Begränsade öppettider
 • Pressmeddelande

  Mentalskötare trakasserade av sin chef

  2010-03-22
  Två kvinnliga mentalskötare blev under ett par års tid trakasserade av sin chef på grund av sin etniska tillhörighet. Kvinnorna anmälde trakasserierna till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu beslutat sig för att stämma kommunen till Arbetsdomstolen och kräva 80 000 kronor i diskrimineringsersättning till var och en av kvinnorna.
  Mentalskötare trakasserade av sin chef
 • Pressmeddelande

  DO tar första fallet till nämnden mot diskriminering

  2010-03-19
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, möter Holmen Paper på måndag i nya Nämnden mot diskriminering. Trots flera påstötningar har Holmen Paper ännu inte gjort en lönekartläggning och analys som lever upp till lagens krav. Därför kräver DO ett vitesföreläggande på 200 000 kronor.
  DO tar första fallet till nämnden mot diskriminering
 • Pressmeddelande

  En pappa som nekats vårdbidrag blev inte diskriminerad

  2010-03-19
  En pappa har nekats vårdbidrag för sin son trots att han tar hand om honom lika mycket som mamman. Men det är inte könsdiskriminering, meddelar Stockholms tingsrätt i en dom idag. Försäkringskassan får ta hänsyn till folkbokföringsadressen vid beslut om vårdbidrag, menar tingsrätten.
  En pappa som nekats vårdbidrag blev inte diskriminerad
 • Aktuellt

  Sopa rent framför egen dörr

  2010-03-19
  DO håller ett föredrag om hur diskriminering kommer till uttryck för de nationella minoriteterna i samarbete med Göteborgs konsthall den 14 april.
  Sopa rent framför egen dörr
 • Pressmeddelande

  Sätt fokus på jämställdhet i årets avtalsrörelse

  2010-03-16
  I svenskt arbetsliv blir kvinnor systematiskt diskriminerade när de ska föda barn eller vara föräldralediga, med allvarliga konsekvenser för deras fortsatta yrkesliv. Nu måste fack och arbetsgivare ta sitt ansvar för att förebygga diskrimineringen. Det skriver diskrimineringsombudsman Katri Linna i en debattartikel i DN idag, inför den internationella kvinnodagen.
  Sätt fokus på jämställdhet i årets avtalsrörelse
 • Aktuellt

  DO stämmer bilföretag för diskriminering

  2010-03-16
  Ett sällskap på tre män besökte en bilhandlare i Stockholm för att köpa en begagnad bil som de sett i en annons. Först ignorerade säljaren dem och sedan sa han att de ”luktar problem”. De fick inte köpa bilen. DO stämmer nu företaget för etnisk diskriminering.
  DO stämmer bilföretag för diskriminering
 • Aktuellt

  DO:s arbete med skolan under sitt första år

  2010-03-16
  Barn och elever har rätt till en skolgång fri från diskriminering. Därför har DO prioriterat skolan under sitt första år. Under 2009 fick DO 234 anmälningar inom utbildningsområdet. Många av anmälningarna rörde trakasserier och kränkande behandling har rört elever i grundskolan.
  DO:s arbete med skolan under sitt första år
 • Aktuellt

  Konferensvärdinna fick 100 000 kronor efter utredning om sexuella trakasserier

  2010-03-09
  En kvinna anmälde att hon blivit sexuellt trakasserad när hon arbetade som konferensvärdinna på ett försäkringsbolag. Nu har Diskrimineringsombudsmannen och arbetsgivaren träffat en överenskommelse som innebär att kvinnan får 100 000 kronor.
  Konferensvärdinna fick 100 000 kronor efter utredning om sexuella trakasserier
 • Aktuellt

  DO firade internationella kvinnodagen

  2010-03-09
  DO firade internationella kvinnodagen tillsammans med 120 inbjudna gäster. Under eftermiddagen hölls bland annat ett panelsamtal om kvinnors villkor och kvinnorörelsens möjligheter.
  DO firade internationella kvinnodagen
 • Aktuellt

  Internationella kvinnodagen 8 mars

  2010-03-08
  DO firar den internationella kvinnodagen med flera aktiviteter.
  Internationella kvinnodagen 8 mars
 • Pressmeddelande

  Bostadsföretag får betala skadestånd till flyktingfamilj för överhyra

  2010-02-25
  En privat hyresvärd i Hällefors har av Göta hovrätt dömts att betala 30 000 kronor i skadestånd till en flyktingfamilj. Familjen fick betala nästan 4 000 kronor mer i månaden i hyra än en annan familj som bodde i en likvärdig lägenhet. Etnisk diskriminering, anser hovrätten.
  Bostadsföretag får betala skadestånd till flyktingfamilj för överhyra
 • Aktuellt

  Elite Hotell fälld för krogdiskriminering

  2010-02-23
  Elite Hotell utsatte sex unga män för etnisk diskriminering när de inte släpptes in på nattklubben. Det slår Svea hovrätt fast i en dom idag och ändrar därmed tingsrättens friande dom. Krogen döms att betala sammanlagt 90 000 kronor i skadestånd till de unga männen.
  Elite Hotell fälld för krogdiskriminering
 • Aktuellt

  DO i möte med handikapprörelsen

  2010-02-23
  Bristande tillgänglighet och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning var punkter på dagordningen när ett tjugotal handikapporganisationer på torsdagen besökte DO. Men syftet var också att bjuda in till ett samarbete.
  DO i möte med handikapprörelsen
 • Pressmeddelande

  Pojke med funktionsnedsättning nekades välja förskola

  2010-02-23
  En pojke med funktionsnedsättning nekades av Bromölla kommun att välja förskola. På måndag möter Diskrimineringsombudsmannen kommunen i en förhandling i Kristianstad tingsrätt. DO yrkar på 100 000 kronor i skadestånd till pojken.
  Pojke med funktionsnedsättning nekades välja förskola
 • Pressmeddelande

  DO stämmer bostadsrättsförening som nekade romsk kvinna köpa lägenhet

  2010-02-23
  Den romska kvinnan ville köpa en bostadsrättslägenhet i en HSB-förening i Haparanda till sig och sina tre barn. Men styrelsen sade nej och hänvisade till att medlemmarna inte ville har romer i föreningen. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO), bostadsrättsföreningen och yrkar på 100 000 kronor vardera till kvinnan och hennes tre barn.
  DO stämmer bostadsrättsförening som nekade romsk kvinna köpa lägenhet
 • Pressmeddelande

  Fler hittar till nya DO

  2010-02-23
  DO fick fler anmälningar under sitt första år än de fyra tidigare ombudsmännen fick tillsammans 2008. – Sammanslagningen har gjort det lättare för människor att veta vart de ska vända sig, samtidigt som diskrimineringsskyddet har utökats till att gälla flera grunder och flera områden, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.
  Fler hittar till nya DO
 • Aktuellt

  Dom i Arbetsdomstolen: Inte diskriminering när Försäkringskassan nekade kvinna med synskada arbete

  2010-02-19
  Det var inte diskriminering när Försäkringskassan nekade en kvinna jobb som utredare med motiveringen att man inte kunde anpassa ett datorprogram till punktskrift. Det säger Arbetsdomstolen (AD) i en dom idag.
  Dom i Arbetsdomstolen: Inte diskriminering när Försäkringskassan nekade kvinna med synskada arbete
 • Aktuellt

  Huvudförhandlingen mot Krokoms kommun uppskjuten

  2010-02-19
  Huvudförhandlingen mot Krokoms kommun uppskjuten
 • Pressmeddelande

  Kvinna nekades hyreskontrakt – får 40 000 kronor efter förlikning

  2010-02-18
  En kvinna nekades hyra en lägenhet därför att hennes man var rom. Diskrimineringsombudsmannen och hyresvärden har nu träffat en överenskommelse som innebär att kvinnan får 40 000 kronor i ersättning.
  Kvinna nekades hyreskontrakt – får 40 000 kronor efter förlikning
 • Pressmeddelande

  AF diskriminerade mannen som inte ville skaka hand med kvinnlig chef

  2010-02-15
  Det var diskriminering när arbetsförmedlingen i Älmhult stängde av en man för att han avböjt att skaka hand med den kvinnliga chefen på ett företag. Det slår Stockholms tingsrätt fast i en dom idag, och dömer arbetsförmedlingen att betala 60 000 kronor i skadestånd till mannen.
  AF diskriminerade mannen som inte ville skaka hand med kvinnlig chef
 • Pressmeddelande

  DO möter Försäkringskassan i domstol om en pappa som nekats vårdbidrag

  2010-02-15
  En pappa har nekats vårdbidrag för sin autistiske son trots att han tar hand om honom lika mycket som mamman. Detta är könsdiskriminering, anser Diskrimineringsombudsmannen (DO) som på tisdag möter Försäkringskassan i en förhandling i Stockholms tingsrätt.
  DO möter Försäkringskassan i domstol om en pappa som nekats vårdbidrag
 • Aktuellt

  Sexuella trakasserier i arbetslivet

  2010-02-15
  Om du blir utsatt för sexuella trakasserier på din arbetsplats är det din arbetsgivares ansvar att utreda och sätta stopp för dem. Sexuella trakasserier är ett allvarligt problem och en form av könsdiskriminering. Därmed är det ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
  Sexuella trakasserier i arbetslivet
 • Pressmeddelande

  För gammal för att räkna röster – nu får han 50 000 kronor av Nyköpings kommun

  2010-02-10
  En 72-årig man i Nyköping nekades att bli valförrättare under EU-valet 2009. Kommunen tyckte att han var för gammal. Nu har DO träffat en förlikning med kommunen som ger mannen 50 000 kronor.
  För gammal för att räkna röster – nu får han 50 000 kronor av Nyköpings kommun
 • Pressmeddelande

  DO stämmer affär som diskriminerat romska kvinnor

  2010-02-10
  Två romska kvinnor blev utkörda ur en butik i Linköping när de skulle köpa en present. Nu stämmer DO butiken för diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet och kön.
  DO stämmer affär som diskriminerat romska kvinnor
 • Pressmeddelande

  Kvinna nekades anställning på grund av makens religion

  2010-02-05
  En kvinna trakasserades under anställningsintervjun och nekades sedan jobb – för att hon är gift med en man från ett muslimskt land. Nu stämmer DO ett företag i Linköping för diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet och religion.
  Kvinna nekades anställning på grund av makens religion
 • Pressmeddelande

  DO stämmer vårdföretag för diskriminering av en man med synnedsättning

  2010-02-05
  En ung man sökte praktikplats på ett gruppboende i Skåne. På telefon berättade han om sin synnedsättning, men vid ett besök på gruppboendet blev han snabbt avfärdad av föreståndaren. Nu stämmer DO företaget för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.
  DO stämmer vårdföretag för diskriminering av en man med synnedsättning
 • Pressmeddelande

  Förlikning med ridcenter i Haninge ger kvinna 35 000 kronor i ersättning

  2010-02-05
  En kvinna nekades fortsatt anställning vid ett ridcenter för att hon var gravid. Diskrimineringsombudsmannen och arbetsgivaren har nu träffat en överenskommelse som innebär att kvinnan får 35 000 kronor i ersättning.
  Förlikning med ridcenter i Haninge ger kvinna 35 000 kronor i ersättning
 • Aktuellt

  Samernas nationaldag den 6 februari

  2010-02-05
  Den 6 februari firas samernas nationaldag.
  Samernas nationaldag den 6 februari
 • Pressmeddelande

  DO: Utredningen om aktiva åtgärder missar parternas ansvar

  2010-02-02
  Idag presenterar utredningen om aktiva åtgärder sitt slutbetänkande. Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna är kritisk till att utredaren inte föreslår mer preciserade krav på hur arbetsgivarna ska främja lika rättigheter och möjligheter för de anställda.
  DO: Utredningen om aktiva åtgärder missar parternas ansvar
 • Pressmeddelande

  DO möter hyresvärd i hovrätten om diskriminering av flyktingfamilj

  2010-01-27
  En privat hyresvärd tog 4 000 kronor extra för att hyra ut lägenhet till en flyktingfamilj. Örebro tingsrätt ansåg att flyktingar som grupp inte omfattas av skyddet mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Nu möts DO och hyresvärden i Göta hovrätt.
  DO möter hyresvärd i hovrätten om diskriminering av flyktingfamilj
 • Aktuellt

  DO arbetar för alla människors lika värde och rättigheter

  2010-01-26
  Svar på Liv Bäckströms kolumn i Kommunalarbetaren: Liv Beckström undrar om DO inte tror på jämställdhet. DO har under sitt första verksamhetsår drivit ett stort antal ärenden som handlat om könsdiskriminering. Vi har ingått förlikningar och vunnit mål i domstol där kvinnor blivit diskriminerade bara för att de är kvinnor. Vi arbetar aktivt för att få arbetsgivare och inte minst fackföreningar att driva på arbetet för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
  DO arbetar för alla människors lika värde och rättigheter
 • Aktuellt

  DO stäms för diskriminering

  2010-01-26
  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har stämts i Stockholms tingsrätt för diskriminering.
  DO stäms för diskriminering
 • Aktuellt

  Hovrätten fäller Sveriges lantbruksuniversitet för könsdiskriminering

  2010-01-26
  Det var könsdiskriminering när Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) gav sökande män förtur till veterinärprogrammet framför sökande kvinnor genom så kallad viktad lottning. Det slår Svea hovrätt fast i en dom idag.
  Hovrätten fäller Sveriges lantbruksuniversitet för könsdiskriminering
 • Aktuellt

  Du är skyddad mot diskriminering som har samband med sexuell läggning

  2010-01-26
  Det är en mänsklig rättighet att inte behöva bli utsatt för diskriminering som har samband med sexuell läggning.
  Du är skyddad mot diskriminering som har samband med sexuell läggning
 • Pressmeddelande

  DO stämmer ridcenter i Haninge för diskriminering av gravid

  2010-01-22
  En kvinna nekades ny anställning på ett ridcenter när hennes visstidsanställning upphörde. Anledningen var att arbetsgivaren fått reda på att kvinnan var gravid och ansåg att det var för stora risker för henne att arbeta i stallet. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetsgivaren till Arbetsdomstolen för könsdiskriminering och yrkar på 75 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
  DO stämmer ridcenter i Haninge för diskriminering av gravid
 • Aktuellt

  Regeringen drar tillbaka förslag till ny samepolitik

  2010-01-22
  Regeringen drar tillbaka den hårt kritiserade promemorian Vissa samepolitiska frågor. Det berättar Sameradion idag.
  Regeringen drar tillbaka förslag till ny samepolitik
 • Pressmeddelande

  Gravid nekas sommarjobb på omsorgsboende. Får nu 80 000 kronor

  2010-01-21
  En kvinna fick nej till sommarjobbet för att hon var gravid. DO ansåg att det var könsdiskriminering och har nu träffat en förlikning med arbetsgivaren som ger kvinnan 80 000 kronor.
  Gravid nekas sommarjobb på omsorgsboende. Får nu 80 000 kronor
 • Aktuellt

  DO stämmer Trygg Hansa för diskriminering

  2010-01-19
  En kvinna ville teckna en sjukförsäkring i Trygg Hansa för sin son. Men försäkringsbolaget avslog ansökan med hänvisning till barnets hörselnedsättning. Nu stämmer DO Trygg Hansa för diskriminering på grund av funktionshinder.
  DO stämmer Trygg Hansa för diskriminering
 • Aktuellt

  Du har rätt att inte bli könsdiskriminerad

  2009-12-22
  Din arbetsgivare, skola, hyresvärd, handläggare eller Försäkringskassan med flera får inte diskriminera dig om det har samband ditt kön.
  Du har rätt att inte bli könsdiskriminerad
 • Pressmeddelande

  Fler semesterdagar för äldre inte diskriminering

  2009-12-21
  Semesterreglerna i det statliga kollektivavtalet är inte åldersdiskriminerande i lagens mening. Det anser Diskrimineringsmannen (DO) efter att ha analyserat både EG-rättens arbetslivsdirektiv och förarbetena till den svenska diskrimineringslagen.
  Fler semesterdagar för äldre inte diskriminering
 • Pressmeddelande

  Mattelärare får 40 000 kronor genom förlikning

  2009-12-21
  En kvinnlig matematiklärare med polskt ursprung sökte jobb på en gymnasieskola i Hallsberg. Trots att hon var behörig och hade många års yrkeserfarenhet blev hon inte kallad till intervju. DO har nu ingått en förlikning med arbetsgivaren som ger kvinnan 40 000 kronor.
  Mattelärare får 40 000 kronor genom förlikning
 • Pressmeddelande

  Ärendet om utebliven handskakning i Stockholms tingsrätt

  2009-12-21
  På måndag inleds förhandlingarna i Stockholms tingsrätt i det mål som handlar om en utebliven handskakning. DO har stämt Arbetsförmedlingen för religiös diskriminering sedan en muslimsk man stängts av från aktivitetsstöd med hänvisning till hans religion.
  Ärendet om utebliven handskakning i Stockholms tingsrätt
 • Aktuellt

  DO:s öppettider i helgerna

  2009-12-21
  DO:s öppettider i helgerna
 • Aktuellt

  DO på möte med SSR

  2009-12-16
  Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna mötte idag representanter för Svenska Samernas Riksförbund (SSR) för att diskutera diskriminering mot samer.
  DO på möte med SSR
 • Pressmeddelande

  Diskriminering att skriva fördomsfulla läkarutlåtanden

  2009-12-15
  I en dom idag slår Stockholms tingsrätt fast att en läkare har diskriminerat två patienter, genom att göra en bedömning som är grundat på generaliserande antaganden utifrån deras etniska tillhörighet. Läkaren döms att betala 60 000 kronor i skadestånd till kvinnan och mannen för kränkningen.
  Diskriminering att skriva fördomsfulla läkarutlåtanden
 • Pressmeddelande

  DO stämmer Arbetsförmedlingen för köns- och åldersdiskriminering

  2009-12-15
  Den 62-åriga kvinnan sökte en tjänst som jobbcoach på Arbetsförmedlingens kontor i Strängnäs. Trots goda meriter som väl uppfyllde kravprofilen för jobbet och bred arbetslivserfarenhet blev hon inte ens kallad till intervju. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen Arbetsförmedlingen för diskriminering på grund av ålder och kön.
  DO stämmer Arbetsförmedlingen för köns- och åldersdiskriminering
 • Aktuellt

  DO positiv till att övervaka FN-konvention

  2009-12-15
  DO är positiv till att främja och övervaka FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det skriver myndigheten i sitt remissvar till Socialdepartementet.
  DO positiv till att övervaka FN-konvention
 • Pressmeddelande

  Man i rullstol nekades åka buss – nu får han upprättelse

  2009-12-10
  En busschaufför krävde att en ung man i rullstol skulle sätta sig på ett vanligt säte eller spänna fast rullstolen under bussfärden. Annars fick han inte åka med bussen. Nu har Diskrimineringsombudsmannen träffat en förlikning med Swebus som ger mannen 75 000 kronor i ersättning.
  Man i rullstol nekades åka buss – nu får han upprättelse
 • Pressmeddelande

  Nybliven mamma nekades arbete – får ersättning av kommunen

  2009-12-10
  En kvinna nekades sommarvikariat för att hon skulle vara nybliven mamma vid tiden för arbetet. DO ansåg att det var könsdiskriminering och har nu träffat en förlikning med arbetsgivaren som ger kvinnan 100 000 kronor i ersättning.
  Nybliven mamma nekades arbete – får ersättning av kommunen
 • Aktuellt

  Internationella dagen för mänskliga rättigheter

  2009-12-10
  Den 10 december är den internationella dagen för mänskliga rättigheter.
  Internationella dagen för mänskliga rättigheter
 • Aktuellt

  Katri Linna inleder seminarieserie om likabehandling i skolan

  2009-12-09
  Diskrimineringsombudsman Katri Linna inleder en seminarieserie om likabehandlingsarbetet i skolorna. Seminarieserien, som är ett samarbete mellan Skolverket och DO vänder sig till regionala lärarutbildningsinstitutioner. Syftet är att stödja arbetet mot diskriminering och tillämpningen av ett normkritiskt tänkande i skolorna.
  Katri Linna inleder seminarieserie om likabehandling i skolan
 • Aktuellt

  Beställ diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen

  2009-12-09
  Beställ diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen
 • Aktuellt

  Katri Linna på konferens om genuskompetens i asyl- och integrationsprocessen

  2009-12-04
  Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna talar på en konferens om genuskompetens i samband med mottagande, introduktion och integration.
  Katri Linna på konferens om genuskompetens i asyl- och integrationsprocessen
 • Aktuellt

  Ny webbplats om jämställdhetsintegrering

  2009-12-04
  Nu finns en nationell portal om jämställdhetsintegrering på nätet: jämställ.nu.
  Ny webbplats om jämställdhetsintegrering
 • Pressmeddelande

  Ulricehamns kommun ersätter bostadsspekulant med 60 000 kronor

  2009-12-01
  Ulricehamns kommun skulle sälja en av sina fastigheter som privatbostad och valde att sälja till en person med svensk etnisk tillhörighet. Detta trots att en man med en annan etnisk tillhörighet lagt det högsta budet. Nu har en förlikning ingåtts som innebär att Ulricehamns kommun betalar 60 000 kronor i ersättning till mannen.
  Ulricehamns kommun ersätter bostadsspekulant med 60 000 kronor
 • Aktuellt

  DO stämmer mjölkbonde som inte anställde kvinna

  2009-12-01
  När en ung kvinna fick missfall och berättade det för sin arbetsgivare blev hon av med sin praktikplats. Arbetsgivaren ville undvika att ha anställda som skaffar barn och ska vara föräldralediga. Nu stämmer DO arbetsgivaren för könsdiskriminering och begär 160 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
  DO stämmer mjölkbonde som inte anställde kvinna
 • Aktuellt

  Frågor om kunskaper i svenska var inte diskriminering

  2009-11-25
  En kvinna sökte jobb på Eslövs kommun. Kvinnan tyckte att arbetsgivaren ställt kränkande frågor om hennes kunskaper i svenska under anställningsintervjun. Arbetsdomstolen meddelar i en dom idag att kvinnan inte blivit diskriminerad då hon nekades anställning, eftersom det var brister i den personliga lämpligheten som gjorde att hon inte fick jobbet.
  Frågor om kunskaper i svenska var inte diskriminering
 • Aktuellt

  Försäkringskassan överklagar domen om könsdiskriminering

  2009-11-25
  I en dom i början av november slog Stockholms tingsrätt fast att kassan utsatt fyra kvinnor för könsdiskriminering när de blev nekade sjukpenning för att de var gravida. Nu har Försäkringskassan överklagat domen till Svea hovrätt.
  Försäkringskassan överklagar domen om könsdiskriminering
 • Pressmeddelande

  Fyra romska kvinnor får 20 000 kronor var i skadestånd av pälsaffär

  2009-11-25
  De fyra romska kvinnor som inte fick komma in i en pälsaffär i Örebro, utan stoppades i dörren av ägaren, utsattes för trakasserier och etnisk diskriminering. Det slår Örebro tingsrätt fast i en dom idag och beslutar att affärsägaren ska betala kvinnorna 20 000 kronor var i skadestånd.
  Fyra romska kvinnor får 20 000 kronor var i skadestånd av pälsaffär
 • Aktuellt

  DO i hovrätten om assisterad befruktning

  2009-11-25
  Idag möter DO landstinget i Uppsala län i Hovrätten. DO hävdar att landstinget missgynnat ett lesbiskt par i samband med en inseminationsbehandling. Tingrättens dom ålade Uppsala länet att betala skadestånd till en av kvinnorna, men domen överklagades av länet.
  DO i hovrätten om assisterad befruktning
 • Aktuellt

  DO efterlyser tydligare MR-perspektiv i ny skollag

  2009-11-25
  DO efterlyser tydligare MR-perspektiv i ny skollag
 • Aktuellt

  Katri Linna inviger fototävling i Gallerian

  2009-11-25
  Diskrimineringsombudsman Katri Linna inviger Diversity days i Gallerian i Stockholm. Diversity days är en informationskampanj mot diskriminering som drivs av EU. Syftet med kampanjen är att väcka medvetenheten om diskriminering och den lagstiftning som finns i EU.
  Katri Linna inviger fototävling i Gallerian
 • Aktuellt

  RESPEKT

  2009-11-25
  Nu kommer en uppdaterad version av den omtyckta serietidningen RESPEKT som enkelt och tydligt berättar om de två lagar som förbjuder diskriminering och kränkningar i skolan.
  RESPEKT
 • Aktuellt

  Sextrakasserad skolflicka får ersättning av kommunen

  2009-11-25
  En klasslärare på ett gymnasium strax norr om Stockholm utsatte en av sina elever för upprepade sexuella trakasserier under flera terminer. Flickan anmälde trakasserierna till dåvarande Jämställdhetsombudsmannen, JämO.
  Sextrakasserad skolflicka får ersättning av kommunen
 • Aktuellt

  Material på engelska

  2009-11-25
  Nu finns publikationerna ”About the Equality Ombudsman” och ”Pay surveys – provisions and outcomes” att beställa eller ladda ned från DO.
  Material på engelska
 • Aktuellt

  Hovrättsdom: Landsting gjorde inte fel när lesbisk nekades insemination

  2009-11-25
  Uppsala läns landsting har inte begått något fel när man beslutat att endast den ena kvinnan i ett lesbiskt par ska få hjälp med assisterad befruktning. Det beslutade Svea Hovrätt idag och upphäver därmed ett tidigare beslut från Uppsala tingsrätt om att en lesbisk kvinna utsatts för direkt diskriminering när bara partnern och inte hon inte fick inseminationsbehandling.
  Hovrättsdom: Landsting gjorde inte fel när lesbisk nekades insemination
 • Aktuellt

  Replik på kritiken från Centrum för rättvisa

  2009-11-25
  Replik på kritiken från Centrum för rättvisa
 • Aktuellt

  Landsting har rätt att ta betalt för insemination av lesbiskt par

  2009-11-25
  Västerbottens läns landsting har inte gjort något fel när det krävt att ett lesbiskt par själva skulle betala för tre inseminationsförsök innan de fick rätt till donatorinsemination betald via landstinget. Det slår Umeå tingsrätt fast i en dom idag.
  Landsting har rätt att ta betalt för insemination av lesbiskt par
 • Aktuellt

  DO Katri Linna invald i Equinets styrelse

  2009-11-25
  Diskrimineringsombudsman Katri Linna har valts in i styrelsen för Equinet, de europeiska diskrimineringsmyndigheternas nätverk. Under två år kommer hon nu att tillsammans med övriga styrelsemedlemmar leda arbetet i den europeiska organisationen.
  DO Katri Linna invald i Equinets styrelse
 • Aktuellt

  Fri rörlighet bara för somliga

  2009-11-25
  Romer i EU har inte lika tillgång till den fria rörligheten som majoritetsbefolkningen. Det konstateras i en ny rapport från European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), "The situation of Roma EU citizens moving to and settling in other EU member States".
  Fri rörlighet bara för somliga
 • Aktuellt

  Samtal om religion på jobbet

  2009-11-25
  Diskrimineringsombudsman Katri Linna talar om tro på jobbet på en konferens med samma tema. På konferensen deltar representanter från kristna, judiska, muslimska och sikhiska församlingar för att diskutera hur arbetsplatser hanterar religiösa olikheter och om man kan vara religiös på jobbet.
  Samtal om religion på jobbet
 • Aktuellt

  Vanliga frågor och svar om Försäkringskassan och sjukpenning till gravida

  2009-11-25
  Vanliga frågor och svar om Försäkringskassan och sjukpenning till gravida
 • Aktuellt

  Anmälningar om otillgänglighet utanför arbetslivet och högskolan inkomna under år 2009

  2009-11-25
  Anmälningar om otillgänglighet utanför arbetslivet och högskolan inkomna under år 2009
 • Aktuellt

  DO-mottagning inleder EU-möte om samarbete för allas lika rättigheter

  2009-11-25
  Diskrimineringsombudsman Katri Linna hälsade på söndagskvällen drygt 220 svenska och internationella gäster välkomna på en mottagning hos myndigheten. Mottagningen inleder det högnivåmöte ”Equality Summit” med tema ”Samarbete för allas lika rättigheter och möjligheter” som hålls i Stockholm den 16-17 november med svenska ordförandeskapet som värd.
  DO-mottagning inleder EU-möte om samarbete för allas lika rättigheter
 • Aktuellt

  DO:s första utbildning för chefer

  2009-11-25
  Idag deltar ett 30-tal chefer från privata och offentliga arbetsgivare i DO:s första utbildning om att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Syftet med utbildningen är att pågående arbete mot diskrimienring och inspirera till nytt. Under dagen kommer deltagarna bland annat få lära sig mer om vilka krav lagen ställer på aktiva åtgärder mot diskriminering, hur man kan arbeta målinriktat och planmässigt och hur man kan utforma en plan för lika rättigheter och möjligheter
  DO:s första utbildning för chefer
 • Aktuellt

  DO utbildar arbetsgivare och fack om aktiva åtgärder

  2009-11-23
  Diskrimineringsombudsmannen genomför en utbildning för arbetsmarknadens parter om den nya diskrimineringslagen och vad kraven på aktiva åtgärder i arbetslivet innebär. Utbildningen utgår från konkreta frågeställningar och autentiska rättsfall.
  DO utbildar arbetsgivare och fack om aktiva åtgärder
 • Aktuellt

  DO vill öka skyddet för personer med funktionsnedsättning

  2009-11-23
  DO vill öka skyddet för personer med funktionsnedsättning så att dessa får samma tillträde till offentliga platser och lokaler som andra. Det skriver diskrimineringsombudsman Katri Linna i ett brev till Tillgänglighetsutredningens ordförande Hans Ytterberg. Den som inte vidtar skäliga åtgärder för att göra det möjligt borde kunna bli skadeståndsskyldig enligt diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet ska alltså ses som diskriminering, anser DO.
  DO vill öka skyddet för personer med funktionsnedsättning
 • Aktuellt

  Du är skyddad mot diskriminering

  2009-11-23
  Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter, men så ser det inte ut idag. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad eller trakasserad. Därför finns diskrimineringslagen som ska skydda dig.
  Du är skyddad mot diskriminering
 • Aktuellt

  DO:s verktyg för att arbeta med jämställdhet på jobbet

  2009-11-20
  Alla arbetsgivare ska arbeta förebyggande mot diskriminering som har samband med kön. Nu kan du beställa material från DO som kan hjälpa dig i ditt arbete med jämställdhet.
  DO:s verktyg för att arbeta med jämställdhet på jobbet
 • Pressmeddelande

  Chefen utsatte två kvinnor för religiösa trakasserier

  2009-11-18
  Två muslimska kvinnor som varit anställda hos Friskis och svettis i Malmö har utsatts för religiös diskriminering. Chefen har kränkt och uttalat sig negativt om kvinnornas religion vid flera tillfällen. Imorgon inleds huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen.
  Chefen utsatte två kvinnor för religiösa trakasserier
 • Pressmeddelande

  Kallades ”blatte” på postavin – nu får han ersättning av Posten

  2009-11-13
  En man fick en obehaglig överraskning när han fick en postavi från Posten. Någon hade skrivit ”Blatte” bredvid hans namn – inte bara en utan två gånger. Diskrimineringsombudsmannen har nu träffat en förlikning som innebär att Posten betalar 12 000 kronor till mannen.
  Kallades ”blatte” på postavin – nu får han ersättning av Posten
 • Pressmeddelande

  34-åring ansågs för gammal för att bli montör

  2009-11-05
  En 34-årig man sökte jobb som fläktmontör på ett mindre familjeföretag. Han nekades anställning med motiveringen att han var för gammal. Nu har DO och företaget ingått en förlikning som ger mannen 60 000 kronor i ersättning.
  34-åring ansågs för gammal för att bli montör
 • Pressmeddelande

  Tingsrättens dom idag: Försäkringskassan utsatte gravida för könsdiskriminering

  2009-11-03
  Försäkringskassan utsatte fyra kvinnor för könsdiskriminering genom att neka dem sjukpenning för att deras besvär berodde på att de var gravida. Det slår Stockholms tingsrätt fast idag och dömer Försäkringskassan att betala 50 000 kronor vardera i skadestånd till kvinnorna.
  Tingsrättens dom idag: Försäkringskassan utsatte gravida för könsdiskriminering
 • Pressmeddelande

  Hotell i Norrköping dömt att betala skadestånd till romsk kvinna

  2009-10-27
  En romsk konferensdeltagare som upprepade gånger fick frågan om hon var gäst på hotellet blev diskriminerad. Det framgår av en dom i Norrköpings tingsrätt som kom idag. Hotellet ska betala 8 000 kronor i skadestånd till kvinnan.
  Hotell i Norrköping dömt att betala skadestånd till romsk kvinna
 • Pressmeddelande

  Läkare kränkte patienter - första fallen om etnisk diskriminering i sjukvården prövas i domstol

  2009-10-23
  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har stämt en psykiatriker i Stockholm för kränkande utlåtanden om en grekisk kvinna och en turkisk man. Det är DO:s första sjukvårdsfall om etnisk diskriminering som ska prövas i domstol. På måndag och tisdag hålls huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt.
  Läkare kränkte patienter - första fallen om etnisk diskriminering i sjukvården prövas i domstol
 • Pressmeddelande

  HSB-förening får betala 60 000 i ersättning för diskriminering

  2009-10-23
  Ett par med utländsk bakgrund nekades att köpa en lägenhet i en HSB- bostadsrättsförening i Örebro, trots att de lagt det högsta budet. Paret anmälde bostadsrättsföreningen för diskriminering. Nu har en förlikning ingåtts mellan Diskrimineringsombudsmannen, som representant för paret, och bostadsrättsföreningen som innebär att mannen och kvinnan får 30 000 kronor var.
  HSB-förening får betala 60 000 i ersättning för diskriminering
 • Pressmeddelande

  DO stämmer charkföretag som inte vill anställa kvinnor

  2009-10-19
  ”Jobbet är inget för tjejer.” Det fick en kvinna höra då hon sökte jobb som styckmästarlärling på ett charkföretag i Stockholm. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen företaget för könsdiskriminering.
  DO stämmer charkföretag som inte vill anställa kvinnor
 • Pressmeddelande

  Pälsaffär utestängde romer - nu avgörs fallet i Örebro tingsrätt

  2009-10-16
  Fyra romska kvinnor blev nekade att komma in i en pälsaffär i Örebro. Diskrimineringsombudsmannen menar att de nekades på grund av sin etniska tillhörighet. Fallet kommer att prövas i Örebro tingsrätt på måndag den 19 oktober.
  Pälsaffär utestängde romer - nu avgörs fallet i Örebro tingsrätt
 • Pressmeddelande

  Gravid frisör nekades gå kurs – får ersättning av arbetsgivaren

  2009-10-13
  En gravid frisör i Stockholm ville vidareutbilda sig och gå en coloristutbildning. Men arbetsgivaren sade nej med hänvisning till att kvinnan snart skulle vara föräldraledig. Nu får hon ersättning.
  Gravid frisör nekades gå kurs – får ersättning av arbetsgivaren
 • Aktuellt

  Tillämpning av 67-årsregeln var inte diskriminering

  2009-10-09
  DO har fått ett antal anmälningar från personer som blivit av med jobbet eller fått en tillsvidareanställning omvandlad till visstidsanställning när de fyllt 67 år. DO avslutar ärendena med beslutet att tillämpningen av 67-årsregeln i lagen om anställningsskydd i de här fallen inte utgör diskriminering.
  Tillämpning av 67-årsregeln var inte diskriminering
 • Pressmeddelande

  DO utbildar skolpersonal i arbetet för lika rättigheter i skolan

  2009-10-07
  Alla elever har rätt till en skolgång fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skolan är skyldig att se till att varje elev får förutsättningar att lära och utvecklas. DO anordnar utbildningar i arbetet med likabehandlingsplaner. På torsdag den 8 oktober hålls den första utbildningen i Karlstad.
  DO utbildar skolpersonal i arbetet för lika rättigheter i skolan
 • Pressmeddelande

  Första fallen i domstol om gravida som inte får sjukpenning

  2009-10-05
  Måndag och tisdag prövas för första gången frågan om Försäkringskassan diskriminerar kvinnor med svåra graviditetsbesvär när den nekar dem sjukpenning.
  Första fallen i domstol om gravida som inte får sjukpenning
 • Pressmeddelande

  DO utbildar parterna om jämställda löner

  2009-10-02
  En tydlig lönepolitik underlättar både vid lönerevisioner och vid lönesättning av nyanställda. Lönediskriminering är förbjuden. På torsdag den 1 oktober kommer DO till Göteborg för att ge en utbildning om arbetet med jämställda löner.
  DO utbildar parterna om jämställda löner
 • Aktuellt

  Nya handledningar från DO

  2009-10-02
  Nu kommer två nya handledningar för jämställda löner – Jämställdhetsanalys av löner – Steg för steg och Analys Lönelots.
  Nya handledningar från DO
 • Aktuellt

  Förebygga diskriminering och kränkande behandling i förskolan och skolan

  2009-10-02
  Nu kan du beställa nya handledningar från DO, Barn- och elevombudet och Skolinspektionen om att främja likabehandling i skolan och förskolan.
  Förebygga diskriminering och kränkande behandling i förskolan och skolan
 • Aktuellt

  Hyresgästen hos Stena fastigheter inte missgynnad

  2009-09-30
  Den hyresgäst med utländsk bakgrund hos Stena fastigheter, som fått betala ett högt ersättningsbelopp för skador i sin lägenhet, blev inte missgynnad. Det slår Nacka tingsrätt fast i en dom idag.
  Hyresgästen hos Stena fastigheter inte missgynnad
 • Aktuellt

  DO välkomnar regeringsrättens dom

  2009-09-30
  Regeringsrätten beslutade i en dom att det är fel att neka en myndig person att lägga till ett namn med hänvisning till kön.
  DO välkomnar regeringsrättens dom
 • Aktuellt

  DO stämmer Stockholms universitet för åldersdiskriminering

  2009-09-22
  Stockholms universitet erbjöd 70-årige Lars Dahlbäck att fortsätta arbeta på heltid för bara 30 procent av lönen med hänvisning till att han ändå hade pension. Ett klart fall av åldersdiskriminering, anser DO, som nu stämmer Stockholms universitet i Arbetsdomstolen och yrkar på 300 000 kronor i diskrimineringsersättning.
  DO stämmer Stockholms universitet för åldersdiskriminering
 • Aktuellt

  Du har rätt att inte bli utsatt för etnisk diskriminering

  2009-09-14
  Din arbetsgivare, skola, hyresvärd, handläggare på arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan med flera får inte diskriminera dig om det har samband med etnisk tillhörighet.
  Du har rätt att inte bli utsatt för etnisk diskriminering
 • Aktuellt

  Undersökning om upplevelsen av diskriminering

  2009-09-04
  Regeringen uppdrar åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att låta genomföra en kvalitativ undersökning och analys av diskriminering. I denna ska ingå frågor om individers upplevelse av diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  Undersökning om upplevelsen av diskriminering
 • Pressmeddelande

  DO möter Stena Fastigheter i Nacka tingsrätt efter olika behandling vid besiktning av lägenhet

  2009-09-04
  Inför ett lägenhetsbyte besiktigade Stena fastigheter två lägenheter. Värden gjorde olika bedömning och behandlade lägenhetsinnehavarna olika vid besiktningen. En kvinnlig hyresgäst, med bakgrund i Turkiet, anmälde händelsen. Diskrimineringsombudsmannen har drivit ärendet och imorgon inleds huvudförhandlingen i Nacka tingsrätt.
  DO möter Stena Fastigheter i Nacka tingsrätt efter olika behandling vid besiktning av lägenhet
 • Pressmeddelande

  DO: Erbjudande om lägre lön till pensionär är åldersdiskriminering

  2009-09-02
  Stockholms universitet erbjöd Lars Dahlbäck att fortsätta på heltid som huvudredaktör för nationalutgåvan av Strindbergs samlade verk. Med hänvisning till att Dahlbäck är pensionär erbjöd universitetet honom 30 procents ersättning för heltidsjobbet. Ett klart fall av åldersdiskriminering anser DO.
  DO: Erbjudande om lägre lön till pensionär är åldersdiskriminering
 • Aktuellt

  Begränsa inte rätten till gymnasial vuxenutbildning

  2009-09-02
  Diskrimineringsombudsmannen (DO) är tveksam till förslaget att en rättighet att gå på gymnasial vuxenutbildning inträder först vid 25 år.
  Begränsa inte rätten till gymnasial vuxenutbildning
 • Pressmeddelande

  DO presenterar ny metod för att komma åt diskriminering i arbetslivet

  2009-08-24
  På torsdag den 27 augusti går startskottet för Växthuset, Diskrimineringsombudsmannens (DO) projekt för att kartlägga och förebygga diskriminering i arbetslivet.
  DO presenterar ny metod för att komma åt diskriminering i arbetslivet
 • Pressmeddelande

  Romsk kvinna ifrågasatt som hotellgäst

  2009-08-21
  På tisdag startar en huvudförhandling i Norrköpings tingsrätt där DO har stämt Grand Hotell i Norrköping för att ha diskriminerat och kränkt en romsk kvinna. Kvinnan deltog på en konferens på hotellet då hotellpersonalen vid flera tillfällen ifrågasatte om hon verkligen var gäst på hotellet.
  Romsk kvinna ifrågasatt som hotellgäst
 • Aktuellt

  DO medverkar på Romer i centrum

  2009-08-14
  Den 7 augusti genomförs årets upplaga av den romska kulturmanifestationen Romer i centrum i Kungsträdgården i Stockolm. En av de medverkande talarna är Domino Kai, utredare på DO.
  DO medverkar på Romer i centrum
 • Aktuellt

  DO uppmanar Reinfeldt att stärka likabehandlingen inom EU

  2009-08-14
  Equinet, de europeiska diskrimineringsmyndigheternas nätverk, uppmanar Fredrik Reinfeldt att driva på arbetet med ett nytt direktiv som ger samma skydd för alla diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsombudsman Katri Linna har tillsammans med Equinets ordförande Chila van der Bas undertecknat brevet.
  DO uppmanar Reinfeldt att stärka likabehandlingen inom EU
 • Aktuellt

  Katri Linna medverkar i juristseminarium i Lahti

  2009-08-14
  I helgen 8-9 augusti medverkar DO Katri Linna vid Rättspolitiska föreningen Demlas årliga seminarium i Lahti. Temat för seminariet är individens rättsskydd i Finland. Katri Linna kommer att tala om den nya svenska diskrimineringslagen och den nya gemensamma diskrimineringsmyndigheten.
  Katri Linna medverkar i juristseminarium i Lahti
 • Aktuellt

  Utredning om åldersdiskriminering

  2009-08-14
  En särskild utredare vid Integrations- och jämställdhetsdepartementet ska föreslå hur ett skydd mot åldersdiskriminering ska kunna utökas. Idag gäller skyddet bara arbetslivet.
  Utredning om åldersdiskriminering
 • Aktuellt

  ”Zigenarnatten”

  2009-08-06
  Natten mellan den 2 och 3 augusti 1944 drevs omkring 3 000 romer av SS-soldater till gaskamrarna i Auschwitz-Birkenau för en säker död. Sedan dess har natten kallats ”Zigenarnatten”. På flera håll i världen uppmärksammar man denna händelse genom att hedra minnet av offren i olika ceremonier.
  ”Zigenarnatten”
 • Aktuellt

  Du vet väl om att du är skyddad mot diskriminering när du handlar en vara eller hyr en bostad?

  2009-08-06
  Du har rätt att inte bli diskriminerad inom ett flertal samhällsområden. Det står i diskrimineringslagen. Du är bland annat skyddad från diskriminering när du handlar en vara, hyr en bostad, är på sjukhus, får hjälp av Försäkringskassan, går till en arbetsförmedling eller deltar på en kurs där, i kontakten med ditt fackförbund eller om du gör värnplikt.
  Du vet väl om att du är skyddad mot diskriminering när du handlar en vara eller hyr en bostad?
 • Pressmeddelande

  Mingel med transtema på DO

  2009-08-03
  Torsdag den 30 juli klockan 15.00–16.30 håller DO öppet hus med transtema på Torsgatan 11.
  Mingel med transtema på DO
 • Pressmeddelande

  Kvinna som nekats bära huvudduk på jobbet får upprättelse

  2009-08-03
  En muslimsk kvinna som arbetstränade en gång i veckan på ett café blev avvisad när hon kom till jobbet med huvudduk. DO har nu träffat en förlikning med Skövde kommun som ger kvinnan 40 000 kronor.
  Kvinna som nekats bära huvudduk på jobbet får upprättelse
 • Pressmeddelande

  Falköpings kommun slopar övre åldersgräns för lärares träningskort

  2009-07-20
  Den 66-åriga lärare i Falköping som nekades gratis träningskort för att hon var för gammal får 20 000 kronor och kostnaden för ett halvårskort betald av sin arbetsgivare. Kommunen ändrar dessutom reglerna så att även lärare över 65 år har rätt till frikortet. Det är innebörden i en förlikning mellan DO och Falköpings kommun.
  Falköpings kommun slopar övre åldersgräns för lärares träningskort
 • Pressmeddelande

  Gravid kvinna med diabetes fick sluta hos Elgiganten. Får ersättning på 65 000 kronor

  2009-07-02
  En kvinna var tvungen att sluta sin provanställning hos företaget Elgiganten i Stockholm när arbetsgivaren fick reda på att hon dels hade diabetes, dels var gravid. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har nu nått en förlikning med Elgiganten, som innebär att kvinnan får 65 000 kronor.
  Gravid kvinna med diabetes fick sluta hos Elgiganten. Får ersättning på 65 000 kronor
 • Aktuellt

  DO välkomnar att SKTF anmäler Borås kommun till Nämnden mot diskriminering

  2009-06-30
  Borås Elnäts lönekartläggning uppfyller inte lagens krav, anser fackförbundet SKTF, som granskat kartläggningen.
  DO välkomnar att SKTF anmäler Borås kommun till Nämnden mot diskriminering
 • Pressmeddelande

  Skandiabanken ändrar betalningsrutiner för personer med arabiska namn och ersätter kund med 40 000

  2009-06-30
  Skandiabanken ändrar sina betalningsrutiner efter anmälan när det gäller att kontrollera betalningar från personer med arabiska namn. Banken och Diskrimineringsombudsmannen, DO, har ingått en förlikning som innebär att en man med arabiskt förnamn, som känt sig kränkt av banken, nu får ersättning med 40 000 kronor.
  Skandiabanken ändrar betalningsrutiner för personer med arabiska namn och ersätter kund med 40 000
 • Aktuellt

  Framgångsrikt första halvår för nya DO

  2009-06-29
  Den nya diskrimineringsombudsmannens, DO, första halvår har varit framgångsrikt. DO har haft många framgångar i domstol, samt ingått ett stort antal förlikningar. De juridiska processerna har kompletterats med ett långsiktigt främjandearbete, som bl.a. innefattar dialog med det civila samhället och myndighetsföreträdare.
  Framgångsrikt första halvår för nya DO
 • Pressmeddelande

  Onödigt krav på fysisk styrka drabbade kvinnlig bokbindare. Nu ersätts hon med 35 000

  2009-06-26
  En kvinna nekades arbete vid en stor maskin på ett bokbinderi i Göteborg. Kravet på fysisk styrka, som arbetsgivaren ställt, för arbete vid den stora maskinen är inte nödvändigt och det missgynnar kvinnor, anser Diskrimineringsombudsmannen. Idag har DO träffat en för likning som innebär att kvinnan får 35 000 i ersättning.
  Onödigt krav på fysisk styrka drabbade kvinnlig bokbindare. Nu ersätts hon med 35 000
 • Pressmeddelande

  Kvinna med kronisk sjukdom fick inte komma på anställningsintervju. Får 50 000 i ersättning av Borås kommun

  2009-06-23
  En kvinna, anställd av Borås kommun, ville avancera och sökte en tjänst som enhetschef i en av kommundelsförvaltningarna. Hon fick inte tjänsten och blev inte ens kallad till intervju med hänvisning till hennes höga sjukfrånvaro. Nu har en förlikning nåtts som innebär att kvinnan får 50 000 kronor.
  Kvinna med kronisk sjukdom fick inte komma på anställningsintervju. Får 50 000 i ersättning av Borås kommun
 • Pressmeddelande

  Romska skolbarn trakasserades – DO stämmer Vetlanda kommun

  2009-06-23
  Två romska syskon i Vetlanda har utsatts för återkommande trakasserier av skolkamraterna, utan att skolan satt stopp för det. De har heller inte fått den modersmålsundervisning som de har rätt till. Diskrimineringsombudsmannen, stämmer därför huvudmannen för skolan, Vetlanda kommun, och kräver ett skadestånd på 100000 kronor för varje barn.
  Romska skolbarn trakasserades – DO stämmer Vetlanda kommun
 • Pressmeddelande

  DO driver första åldersdiskrimineringsfallet till domstol

  2009-06-18
  En 66-årig lärare ville träna och frågade sin arbetsgivare Falköpings kommun om möjligheten att få träningskort till en gymanläggning. Frikort ges enbart till anställda mellan 60 och 65 år blev kommunens svar. Kvinnan anmälde detta till Diskrimineringsombudsmannen som nu kan komma att stämma Falköpings kommun för åldersdiskriminering.
  DO driver första åldersdiskrimineringsfallet till domstol
 • Pressmeddelande

  Ny dom: Pussande kvinnor blev diskriminerade

  2009-06-12
  När två kvinnor pussades på nattklubben Spy Bar fick de en tillsägelse av ordningsvakten att sluta. Idag dömde Stockholms tingsrätt klubbens ägare att betala 10 000 kronor vardera till kvinnorna i skadestånd för diskriminering på grund av sexuell läggning.
  Ny dom: Pussande kvinnor blev diskriminerade
 • Pressmeddelande

  ”Dålig svenska” svepskäl som drabbar utlandsfödda

  2009-06-11
  Att skylla på dåliga kunskaper i svenska används ofta som svepskäl när arbetsgivare nekar utlandsfödda anställning eller praktikplats. Nu har DO träffat en förlikning med Jönköpings kommun i ett fall där en kvinna fick gå hem från sin praktikplats efter två timmar – trots att hon talar god svenska.
  ”Dålig svenska” svepskäl som drabbar utlandsfödda
 • Aktuellt

  Vårdbiträde med hörselnedsättning i förlikning med Lessebo kommun

  2009-06-11
  En kvinna som arbetat som vårdbiträde i Lessebo kommun i tre år nekades plötsligt fortsatt arbete på grund av sitt funktionshinder. I dag nåddes en förlikning som innebär att kvinnan får 35 000 kronor.
  Vårdbiträde med hörselnedsättning i förlikning med Lessebo kommun
 • Pressmeddelande

  Trakasserade bussförarelever får upprättelse

  2009-06-10
  En man och en kvinna har anmält trakasserier på grund av kön, religion och etnisk tillhörighet under en arbetsmarknadsutbildning till bussförare. DO har nu träffat en förlikning som innebär att mannen får 40 000 kronor och kvinnan får 60 000 kronor i ersättning.
  Trakasserade bussförarelever får upprättelse
 • Aktuellt

  DO överklagar dom mot Skarets Fastigheter

  2009-06-10
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, överklagar Örebro tingsrätts friande dom mot en fastighetsägare i Hällefors, som lät en flyktingfamilj betala högre hyra än andra hyresgäster med svensk bakgrund.
  DO överklagar dom mot Skarets Fastigheter
 • Pressmeddelande

  Fel neka gravid kvinna utbildning på grund av kommande föräldraledighet

  2009-06-10
  En gravid kvinna som nekats kompetensutbildning strax före föräldraledigheten blev missgynnad. Det slår Arbetsdomstolen fast i en dom idag. Det är den första vunna domen som gäller missgynnande förbudet av föräldralediga – en lag som trädde ikraft april 2006 och som innebär ett starkare skydd för föräldralediga.
  Fel neka gravid kvinna utbildning på grund av kommande föräldraledighet
 • Aktuellt

  Inte diskriminering av krog neka cp-skadad kvinna inträde på grund av felbedömning

  2009-06-02
  Den kvinna som har en cp-skada och nekades inträde på Stockholmskrogen Sturehof för att vakterna trodde att hon var berusad blev inte diskriminerad. Det fastslår Svea Hovrätt.
  Inte diskriminering av krog neka cp-skadad kvinna inträde på grund av felbedömning
 • Pressmeddelande

  Kampsportsförening öppnar för träning med huvudduk

  2009-06-02
  En muslimsk kvinna i Göteborg nekades att träna självförsvar för att hon bar huvudduk. Nu har DO träffat en förlikning med kampsportsföreningen som hädanefter öppnar för religiösa huvudbonader på träningarna.
  Kampsportsförening öppnar för träning med huvudduk
 • Pressmeddelande

  Vabbande undersköterska i Malmö får upprättelse

  2009-06-02
  Chefen tyckte att undersköterskan vabbat för mycket och gav henne ett lägre lönebud. Nu har DO och Malmö stad träffat en förlikning som ger kvinnan 20 000 kronor.
  Vabbande undersköterska i Malmö får upprättelse
 • Pressmeddelande

  Lunds kommun betalar 40 000 kronor till mattelärare som inte fick komma på anställningsintervju

  2009-05-29
  En man med polsk bakgrund sökte jobb som matematiklärare på en skola i Lund. Trots att han var behörig lärare i matematik och kemi, varit doktorand på Lunds tekniska högskola, samt arbetat som matematiklärare i åtta år på olika gymnasier i Malmö, Eslöv och Trelleborg, blev han inte ens kallad till intervju.
  Lunds kommun betalar 40 000 kronor till mattelärare som inte fick komma på anställningsintervju
 • Aktuellt

  Örebro tingsrätt: ”Flyktingar som grupp omfattas inte av diskrimineringsskyddet”

  2009-05-29
  En flyktingfamilj i Hällefors som fick betala 4 000 kronor mer i hyra än sina etniskt svenska grannar omfattas inte av skyddet mot etnisk diskriminering. Det anser Örebro tingsrätt, som friar en privat hyresvärd som DO stämt. Enligt domstolen motsvarar inte flyktingar och invandrare lagens definition av ”etnisk tillhörighet”.
  Örebro tingsrätt: ”Flyktingar som grupp omfattas inte av diskrimineringsskyddet”
 • Aktuellt

  Diskriminering – en del av europeiska muslimers vardag!

  2009-05-29
  Muslimer utsätts för allvarliga kränkningar i hela Europa och deras förtroende för myndigheter är lågt. Särskilt utsatta är unga muslimer. Det visar en färsk rapport från FRA, The European Union Agency for Fundamental Rights.
  Diskriminering – en del av europeiska muslimers vardag!
 • Aktuellt

  Invigning av Diskrimineringsombudsmannen

  2009-05-28
  Den 18 maj invigdes Diskrimineringsombudsmannen, DO, officiellt.
  Invigning av Diskrimineringsombudsmannen
 • Aktuellt

  Om DO

  2009-05-28
  Nu finns nya broschyren Om DO att ladda ned och beställa!
  Om DO
 • Aktuellt

  HO-anmälare får pris

  2009-05-25
  Walter Heidkampf, som inte fick delta i en kurs om självkännedom för att han var hivpositiv, får nu ett pris för att han anmälde sitt ärende till Handikappombudsmannen.
  HO-anmälare får pris
 • Pressmeddelande

  Kvinna i Värmland får 50 000 kronor efter förlikning med skokedja

  2009-05-18
  En kvinna från Årjäng sökte jobb som biträde i en skobutik. När hon meddelade arbetsgivaren att hon var gravid var denne inte längre intresserad av att anställa henne. Nu har DO ingått en förlikning med skokedjan som ger kvinnan 50 000 kronor.
  Kvinna i Värmland får 50 000 kronor efter förlikning med skokedja
 • Aktuellt

  Växthuset: Ny metod mot diskriminering

  2009-05-15
  I höst lanserar DO en ny metod för att komma åt diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Vi kallar metoden för ”Växthuset”.
  Växthuset: Ny metod mot diskriminering
 • Pressmeddelande

  Krog i Helsingborg betalar 30 000 kronor till tre män som nekades inträde

  2009-05-13
  Tre män med utländsk bakgrund nekades tillträde till krogen Tempel i Helsingborg. Diskrimineringsombudsmannen stämde krogen för etnisk diskriminering. Men idag nåddes en förlikning som innebär att männen får 10 000 kronor var.
  Krog i Helsingborg betalar 30 000 kronor till tre män som nekades inträde
 • Aktuellt

  Katri Linna på Rikskonferensen för mångfald och tillväxt

  2009-05-13
  Imorgon torsdag talar diskrimineringsombudsmannen, Katri Linna, på "Rikskonferensen för mångfald och tillväxt" som Södertälje kommun och SKL - Sveriges Kommuner och Landsting - anordnar.
  Katri Linna på Rikskonferensen för mångfald och tillväxt
 • Pressmeddelande

  Krogdiskrimineringsfall upp i Svea Hovrätt

  2009-05-12
  Nekades kvinnan tillträde till krogen därför att hon har en cp-skada? Eller för att vakterna trodde att hon var berusad? Denna fråga ska avgöras av Svea Hovrätt i morgon onsdag.
  Krogdiskrimineringsfall upp i Svea Hovrätt
 • Pressmeddelande

  DO stämmer Försäkringskassan för diskriminering av sex gravida kvinnor

  2009-05-11
  Diskrimineringsombudsmannen har stämt Försäkringskassan för könsdiskriminering i ytterligare sex fall, där gravida kvinnor nekats sjukpenning.
  DO stämmer Försäkringskassan för diskriminering av sex gravida kvinnor
 • Aktuellt

  Du har rätt att inte bli diskriminerad för att du har en funktionsnedsättning

  2009-05-11
  Du har rätt att inte bli diskriminerad på grund av funktionshinder.
  Du har rätt att inte bli diskriminerad för att du har en funktionsnedsättning
 • Aktuellt

  Återigen får Sverige kritik från Europarådet

  2009-05-08
  Sverige får nu kritik från Europarådet bland annat för brister i att säkerställa tillgången till utbildning i och på minoritetsspråken.
  Återigen får Sverige kritik från Europarådet
 • Pressmeddelande

  Hässleholms kommun betalar 80 000 kronor i förlikning till två bröder

  2009-05-07
  Diskrimineringsombudsmannen har stämt en skola i Hässleholm för bristande utredning av etniska trakasserier mot två bröder, 9 och 14 år gamla. Idag nåddes en förlikning som innebär att barnen får 40 000 kronor var.
  Hässleholms kommun betalar 80 000 kronor i förlikning till två bröder
 • Pressmeddelande

  Man med funktionshinder får åka Vasaloppet och får 30 000 i ersättning

  2009-05-06
  Vasaloppsföreningen ändrar sig och låter en norsk skidåkare med funktionshinder ställa upp i Vasaloppet. Mannen får dessutom 30000 kronor i ersättning, enligt en förlikning som ingåtts mellan honom, Diskrimineringsombudsmannen, som företrätt honom, och Vasaloppsföreningen.
  Man med funktionshinder får åka Vasaloppet och får 30 000 i ersättning
 • Pressmeddelande

  DO stämmer bussförarutbildning för religiösa trakasserier

  2009-05-04
  Läraren kallade en muslimsk elev för terrorist och sa att muslimer aldrig kan anpassa sig till det svenska samhället. Skolan kände till trakasserierna men gjorde ingenting för att stoppa dem. DO stämmer Edströmska i Västerås för religiösa trakasserier och kräver 100 000 kronor i skadestånd till eleven.
  DO stämmer bussförarutbildning för religiösa trakasserier
 • Pressmeddelande

  DO stämmer kommuner för diskriminering på grund av ålder, kön och etnicitet

  2009-04-30
  En kvinnlig matematiklärare med polskt ursprung sökte jobb på en gymnasieskola i Hallsberg. Trots att hon var behörig och hade många års yrkeserfarenhet blev hon inte kallad till intervju. DO anser att kvinnan blev diskriminerad på grund av kön, etnicitet och ålder.
  DO stämmer kommuner för diskriminering på grund av ålder, kön och etnicitet
 • Aktuellt

  Diskriminering av etniska minoriteter i Europa är omfattande

  2009-04-30
  En undersökning från EU:s organ för mänskliga rättigheter visar att etniska minoriteter i hela Europa utsätts för diskriminering, trakasserier och hatbrott. En av de mest utsatta minoriteterna är romer. Det är få händelser som anmäls till de myndigheter som har i uppgift att motverka övergrepp av det här slaget.
  Diskriminering av etniska minoriteter i Europa är omfattande
 • Aktuellt

  Nu kan du anmäla åldersdiskriminering!

  2009-04-30
  Från och med den 1 januari i år kan du som har blivit diskriminerad på grund av din ålder få hjälp av Diskrimineringsombudsmannen, DO.
  Nu kan du anmäla åldersdiskriminering!
 • Aktuellt

  DO yttrar sig om betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125)

  2009-04-28
  Grundlagsfäst skyddet för de nationella minoriteterna, det föreslår Diskrimineringsombudsmannen i sitt yttrande över Grundlagsutredningens slutbetänkande. Europarådet har kritiserat Sverige för att inte säkerställa ett grundlagsskydd åt de nationella minoriteterna. DO anser att denna brist nu bör rättas till.
  DO yttrar sig om betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125)
 • Aktuellt

  Hovrätten ändrar inte dom för diskriminering av hiv-positiv man

  2009-04-23
  Kursgården nekade mannen att gå en kurs för att han var hiv-positiv. Tingsrätten i Norrköping dömde kursgården för diskriminering på grund av funktionshinder. Kursgården överklagade domen, men nu har Göta hovrätt beslutat att inte ta upp fallet till prövning. Tingsrättens dom står alltså fast och mannen får 10 000 kronor i skadestånd.
  Hovrätten ändrar inte dom för diskriminering av hiv-positiv man
 • Pressmeddelande

  Hovrätten fäller krogägare för etnisk diskriminering

  2009-04-22
  Biblos AB utsatte en 26-årig man av iranskt ursprung för etnisk diskriminering när han inte släpptes in på krogen Buddha Dining. Det slår Svea hovrätt fast i en dom idag och ändrar därmed tingsrättens friande dom. Krogens ägare döms att betala 15 000 kronor i skadestånd till mannen.
  Hovrätten fäller krogägare för etnisk diskriminering
 • Aktuellt

  Kvinna diskriminerades under graviditet och föräldraledighet

  2009-04-21
  DO har träffat en förlikning på 70 000 kronor med ett friskvårdsföretag i Stockholm som bland annat försökte få henne att gå ned på halvtid under graviditeten.
  Kvinna diskriminerades under graviditet och föräldraledighet
 • Aktuellt

  Du som är föräldraledig ska inte bli orättvist behandlad

  2009-04-21
  Din arbetsgivare får inte säga upp dig, ge dig lägre lön eller på annat sätt missgynna dig bara för att du är, har varit eller vill bli föräldraledig!
  Du som är föräldraledig ska inte bli orättvist behandlad
 • Pressmeddelande

  Kvinnlig busschaufför får 95 000 kronor efter förlikning

  2009-04-20
  När kvinnan påtalade att hon utsattes för sexuella trakasserier av en kollega fick hon inte fortsätta köra buss för bolaget. Kvinnan får nu 95 000 kronor i ersättning sedan DO och bussbolaget ingått en förlikning.
  Kvinnlig busschaufför får 95 000 kronor efter förlikning
 • Aktuellt

  DO firar romernas nationaldag

  2009-04-09
  Den 8 april är romernas internationella nationaldag.
  DO firar romernas nationaldag
 • Aktuellt

  Nytt skydd för transpersoner

  2009-04-09
  Från och med den 1 januari i år kan du som har blivit diskriminerad på grund av könsöverskridande identitet och uttryck få hjälp av Diskrimineringsombudsmannen, DO.
  Nytt skydd för transpersoner
 • Aktuellt

  Byggvaruföretag ersätter man med 30 000 för religiös diskriminering

  2009-04-08
  DO har ingått en förlikning med ett byggvaruhus som blivit anmält för religiös disrkiminering av en muslimsk man.
  Byggvaruföretag ersätter man med 30 000 för religiös diskriminering
 • Aktuellt

  Dom om könsdiskriminering i högskolan

  2009-04-03
  Idag kom domen som dömde staten att betala 35 000 kronor i skadestånd till var och en av de 44 kvinnor som stämt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
  Dom om könsdiskriminering i högskolan
 • Aktuellt

  DO välkomnar Kammarrättens namndom

  2009-04-03
  Det finns inga lagliga hinder för personer att anta förnamn som traditionellt förknippas med motsatt kön. Det konstaterar Kammarrätten i Sundsvall i två domar.
  DO välkomnar Kammarrättens namndom
 • Aktuellt

  DO gratulerar alla som ska gifta sig!

  2009-04-01
  DO gratulerar nu alla homo-, bi- och heterosexuella som snart kan gifta sig – oavsett vilket kön deras partner har.
  DO gratulerar alla som ska gifta sig!
 • Pressmeddelande

  DO stämmer Stockholms universitet för repressalier

  2009-03-31
  Två kvinnliga studenter berättade för studierektorn om en lärares sexuella trakasserier. Vid nästa föreläsning blev de utpekade av läraren inför de andra studenterna.
  DO stämmer Stockholms universitet för repressalier
 • Aktuellt

  DO Katri Linna ny styrelsemedlem i Equinet

  2009-03-31
  DO Katri Linna deltar den 17 mars i sitt första styrelsemöte i Equinet, Europas nätverk för organisationer som arbetar för jämlikhet.
  DO Katri Linna ny styrelsemedlem i Equinet
 • Aktuellt

  Känner du till dina rättigheter i skolan?

  2009-03-24
  Du som är elev har rätt att inte bli trakasserad eller diskriminerad i skolan.
  Känner du till dina rättigheter i skolan?
 • Aktuellt

  Prenumerera på nyheter från DO med RSS

  2009-03-24
  Vill du veta om DO kommit med en ny rapport, lämnat in en stämning eller medverkat i något sammanhang? Nu kan du via RSS ta del av nyheter från DO.
  Prenumerera på nyheter från DO med RSS
 • Aktuellt

  Migrationsverket sållade bort gravid kvinna i rekrytering

  2009-03-12
  En anställd vid Migrationsverket sökte en ny tjänst på myndigheten men sållades bort för att hon var gravid. Kvinnan får nu 50 000 kronor genom en förlikning med sin arbetsgivare.
  Migrationsverket sållade bort gravid kvinna i rekrytering
 • Aktuellt

  DO anser att gravid kvinna diskriminerades vid rekrytering

  2009-03-12
  En kvinna sökte ett jobb som butiksbiträde. När hon meddelade arbetsgivaren att hon var gravid var arbetsgivaren inte längre intresserad av att anställa henne.
  DO anser att gravid kvinna diskriminerades vid rekrytering
 • Aktuellt

  Krog betalar ersättning till sex män som nekats inträde.

  2009-03-10
  DO har träffat en förlikning på 30 000 kronor med en stockholmskrog som inte släppte in sex mörkhyade män.
  Krog betalar ersättning till sex män som nekats inträde.
 • Aktuellt

  DO firar 8 mars!

  2009-03-10
  DO firar den internationella kvinnodagen genom att jobba vidare för jämställdhet.
  DO firar 8 mars!
 • Aktuellt

  DO avstyrker förslaget om försörjningskrav

  2009-03-10
  En statlig utredning föreslår att ett försörjningskrav införs som villkor för anhöriginvandring. Kravet innebär att den person som redan finns i Sverige – anknytningspersonen – ska kunna försörja sig själv genom eget arbete. Personen ska också ha en lämplig bostad för familjen.
  DO avstyrker förslaget om försörjningskrav
 • Aktuellt

  Högsta domstolen ändrar inte fällande diskrimineringsdom

  2009-03-05
  I januari dömdes en privat hyresvärd i Ulricehamn för att ha utsatt en romsk man för etnisk diskriminering. Hovrätten för Västra Sverige dömde hyresvärden att betala 40 000 kronor i skadestånd till mannen. Hyresvärden överklagade domen till Högsta domstolen. HD har nu beslutat att inte ta upp målet till prövning. Det innebär att hovrättens dom ligger fast.
  Högsta domstolen ändrar inte fällande diskrimineringsdom
 • Aktuellt

  Förlikning: Kommun betalar ersättning till homosexuell man som upplevt sig trakasserad på arbetsplatsen

  2009-03-05
  DO har träffat en förlikning på 37 500 kronor med en kommun.
  Förlikning: Kommun betalar ersättning till homosexuell man som upplevt sig trakasserad på arbetsplatsen
 • Aktuellt

  Trakasserier i skolan

  2009-03-05
  Enligt två nyutgivna rapporter från Skolverket måste arbetet mot diskriminering och kränkande behandling stärkas i skolorna. DO kommenterar resultatet.
  Trakasserier i skolan
 • Aktuellt

  DO medverkar under "Världens mest jämställda land?"

  2009-03-05
  Inför den internationella kvinnodagen den 8 mars medverkar DO Katri Linna i panelsamtal i framtidsfokuset "Världens mest jämställda land?".
  DO medverkar under "Världens mest jämställda land?"
 • Aktuellt

  Nytt i lagen

  2009-03-04
  Den 1 januari 2009 bildades Diskrimineringsombudsmannen som ser till att diskrimineringslagen följs. Men vilka är de viktigaste nyheterna i lagstiftningen?
  Nytt i lagen
 • Aktuellt

  Förlikning: Man får 15 000 i förlikningsbelopp av Stockholmsrestaurang

  2009-02-24
  En man med utländsk bakgrund nekades tillsammans med sin kamrat att komma in på en restaurang i Stockholm.
  Förlikning: Man får 15 000 i förlikningsbelopp av Stockholmsrestaurang
 • Aktuellt

  Ombudsmännens år 2008

  2009-02-24
  Hur såg 2008 ut för Ombudsmännen mot diskriminering? Ladda ned årsredovisningar och statistik!
  Ombudsmännens år 2008
 • Pressmeddelande

  DO: Tillåt man med funktionshinder åka Vasaloppet

  2009-02-23
  En man med funktionshinder vill delta i Vasaloppet. Mannen använder sitskiutrustning, d.v.s. ett slags kälke monterad på skidor. Vasaloppsföreningen nekar mannen att delta och hänvisar dels till säkerhetsaspekter, dels till Svenska Skidförbundets regler som man menar förbjuder användning av hjälpmedel i Vasaloppsspåret.
  DO: Tillåt man med funktionshinder åka Vasaloppet
 • Aktuellt

  Kommun betalar 60 000 kronor till trakasserad skolflicka

  2009-02-17
  En flicka som utsatts för sexuella trakasserier av en pojke på sin skola får 60 000 kronor av kommunen genom en förlikning.
  Kommun betalar 60 000 kronor till trakasserad skolflicka
 • Aktuellt

  Material 2009

  2009-02-10
  Här hittar du tips och råd bland annat om hur du kan arbeta förebyggande mot diskriminering.
  Material 2009
 • Pressmeddelande

  Skolflicka som inte fick spela fotboll får 15 000 kronor i ersättning

  2009-01-30
  På Toleredsskolan i Göteborg är det tradition att eleverna spelar fotboll och volleyboll mot lärarna inför varje skolavslutning. Pojkarna får välja om de vill spela fotboll eller volleyboll. Den möjligheten har inte flickorna, som är hänvisade till volleyboll.
  Skolflicka som inte fick spela fotboll får 15 000 kronor i ersättning
 • Pressmeddelande

  Lagregel diskriminerar vårdande pappor

  2009-01-30
  Mannen och kvinnan har en son som är autistisk. De är frånskilda och tar hand om honom varannan vecka, men det är bara mamman som får vårdbidrag. Detta är indirekt könsdiskriminering av pappan menar Diskrimineringsombudsmannen och stämmer Försäkringskassan.
  Lagregel diskriminerar vårdande pappor
 • Pressmeddelande

  DO granskar jämställdhetsarbetet i Karlskrona kommun

  2009-01-30
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska, efter att ha fått in ett antal anmälningar, granska hur Karlskrona kommun sköter det långsiktiga jämställdhetsarbetet.
  DO granskar jämställdhetsarbetet i Karlskrona kommun
 • Aktuellt

  AD-dom friar företag från att ha missgynnat föräldralediga

  2009-01-30
  Arbetsdomstolen har beslutat fria Malmöföretaget Stryker, tidningen Bohuslänningen samt tidningens dotterföretag Annonsfyren från brott mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen samt i Strykers fall även från könsdiskriminering.
  AD-dom friar företag från att ha missgynnat föräldralediga
 • Pressmeddelande

  DO stämmer Örebro kommun för diskriminering

  2009-01-26
  En romsk man ville köpa ett träningskort till bad- och friskvårdsanläggningen Brickebackens Bad & Gym, som drivs gemensamt av Örebro kommun och det privata företaget MOSAB. Men mannen ignorerades av personalen i receptionen.
  DO stämmer Örebro kommun för diskriminering
 • Aktuellt

  AD friar Hertz

  2009-01-26
  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering stämde biluthyrningsföretaget Hertz för att ha diskriminerat en kvinnlig arbetssökande på flera grunder. Arbetsdomstolen menar att Hertz haft sakliga skäl för att inte kalla kvinnan till intervju, eftersom hon inte fyllt i ansökan korrekt och anser därför inte att arbetsgivaren hade diskriminerat.
  Läs mer om domen
 • Aktuellt

  DO medverkar under Förintelsens minnesdag

  2009-01-26
  Den 27 januari hedrar romer i Stockholm Förintelsens offer. Diskrimineringsombudsmannen, DO, medverkar på Kulturcentrum i Gubbängen.
  DO medverkar under Förintelsens minnesdag
 • Pressmeddelande

  Bostadssökande rom får 40 000 kronor i skadestånd av privat hyresvärd

  2009-01-21
  Hovrätten för Västra Sverige har beslutat att en privat hyresvärd i Ulricehamn utsatt en romsk man för etnisk diskriminering då han vägrat hyra ut en lägenhet till honom. Hyresvärden ska betala 40 000 kronor i skadestånd till mannen.
  Läs mer om domen här
 • Aktuellt

  DO välkomnar högt förlikningsbelopp åt diskriminerad romsk man

  2009-01-21
  En romsk man fick 100 000 kronor efter en förlikning med sin före detta arbetsgivare.
  DO välkomnar högt förlikningsbelopp åt diskriminerad romsk man
 • Aktuellt

  Känner du till dina nya rättigheter?

  2009-01-19
  Sedan den 1 januari är åldersdiskriminering i bland annat arbetslivet förbjuden. Det är också förbjudet med diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck.
  Läs mer om diskriminering här
 • Aktuellt

  AD friar Härryda kommun

  2009-01-14
  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering stämde Härryda kommun för etnisk diskriminering av en anställd. Arbetsdomstolen friar kommunen i de delar som gäller diskriminering men dömer kommunen att betala 10 000 kronor i skadestånd för kollektivavtalsbrott.
  AD friar Härryda kommun
 • Aktuellt

  Begränsad service

  2008-12-18
  Den 1-12/1-2009 har Diskrimineringsombudsmannen begränsad service.
  Läs mer om Diskrimineringsombudsmannens öppettider
 • Aktuellt

  Ny Diskrimineringsombudsman från den 1 januari!

  2008-12-16
  Från och med den 1 januari börjar den nya Diskrimineringsombudsmannen sin verksamhet. Ny Diskrimineringsombudsman och chef för myndigheten är Katri Linna. Samtidigt får vi en ny diskrimineringslag.
  Ny Diskrimineringsombudsman från den 1 januari!
Publiceringsdatum: 2010-10-21

Prenumerera med RSS

BIld på RSS-ikon.Genom att använda dig av RSS kan du på ett enkelt och smidigt sätt få veta vad som händer på DO. Genom nyhetsflöden (rss-strömmar) leverers nyheter automatiskt till din webbläsare eller din RSS-läsare.

För att prenumerera på DO:s pressmeddelanden och aktuellt klicka på länken nedan:

Pressmeddelanden och aktuellt från DO

Vill du veta mer om RSS och hur du kan prenumera?
Länk till Om RSS