Debattartiklar och krönikor

Lyssna
 • Skolan ska vara fri från diskriminering och trakasserier

  2014-08-11
  Sommarlovet är slut och drygt en miljon elever ska nu återvända till skolan. Skolmiljön ska vara trygg och fri från diskriminering och trakasserier, men som diskrimineringsombudsman vet jag att verkligheten för många är en annan. I och med att vi har skolplikt tvingas dessutom många elever varje dag tillbaka till en miljö med risk för fortsatta kränkningar.(Publicerad 11 augusti, 2014 i Helsingborgs Dagblad, Norrköpings Tidningar och Dagbladet i Sundsvall)
  Skolan ska vara fri från diskriminering och trakasserier
 • Vi måste åtgärda mer än symptomen

  2014-06-17
  Debattartikel i Dagens nyheter ”Sverige har inte tagit avstånd från romregistrets etniska dimension”: Efter Justitiekanslerns (JK) beslut om skadestånd till personer i polisens så kallade kringresanderegister finns det anledning att reflektera över hur frågan hittills har hanterats. De beslut som JK och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN) har fattat gäller i huvudsak att registret innebär en olaglig behandling av personuppgifter. Samma perspektiv har präglat efterföljande diskussioner och debatt. JK:s och SIN:s beslut är viktiga och det är bra att dessa perspektiv diskuteras. Men, merparten av de registrerade kan antas vara romer. Om ansvariga aktörer inte beaktar det, finns starka skäl att bli orolig för att de åtgärder som nu vidtas inte förhindrar en upprepning.
  Vi måste åtgärda mer än symptomen
 • Polisens register kan vara etnisk profilering

  2014-02-21
  Polisen i Skåne har inte givit tillfredsställande förklaringar till bland annat registrens benämningar eller till varför det finns så många barn i registret. Andelen barn är dock så omfattande att DO inte kan utesluta att polisen har kartlagt anhörigrelationer på ett sätt som leder tankarna till etnisk profilering. Det finns enligt min mening inga tvivel om att etnisk profilering står i strid med mänskliga rättigheter som Sverige förbundit sig att följa. I en dom från 2005 har Europadomstolen klargjort att åtskillnad baserad på en persons etniska ursprung aldrig kan motiveras i ett modernt demokratiskt samhälle.
  Polisens register kan vara etnisk profilering
 • Staten ska stödja men huvudmännen har ansvaret

  2014-01-09
  Elever som trakasserats eller diskriminerats hamnar ofta mellan stolarna. Med ett nytt samverkansavtal mellan Skolinspektionen och DO skärper vi nu arbetet mot trakasserier i skolan.
  Staten ska stödja men huvudmännen har ansvaret
 • Lönekartläggningar minskar oförklarliga löneskillnader

  2013-12-16
  7 kronor per anställd. Så mycket kostar det i genomsnitt per år att uppfylla lagens krav på lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner. Det visar en sammanställning som Statskontoret gjorde på uppdrag av regeringen 2011.
  Lönekartläggningar minskar oförklarliga löneskillnader
 • Debattartikel: Sverige behöver en urfolkspolitik

  2013-09-16
  FN:s rasdiskrimineringskommitté har nyligen utryckt sin oro över att Sverige inte respekterar samers rättigheter till mark och att den svenska staten – utan samers samtycke – öppnar upp för en växande gruvnäring inom de samiska områdena. Som Diskrimineringsombudsman kan jag konstatera att nuvarande samepolitik vare sig innehåller lagstiftning eller åtgärder som säkerställer samers lika rättigheter och möjligheter. Jag instämmer därför i kommitténs slutsats om att Sverige snarast behöver ratificera Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr. 169 om urfolk och stamfolk i självstyrande länder och att Sverige anpassar såväl lagstiftning som politik till konventionens innehåll. (Dagens Nyheter, den 16 september, 2013)
  Debattartikel: Sverige behöver en urfolkspolitik
 • Fördomar om huvudduken leder till diskriminering

  2013-08-26
  De senaste dagarna har uppmärksamheten varit stor kring det så kallade hijab-uppropet. En omfattande debatt förs nu kring frågor som rör hur kvinnor som bär huvudduk behandlas i samhället, men också om huvudduken i sig och vad den representerar.
  Fördomar om huvudduken leder till diskriminering
 • Lönekartläggningar minskar oförklarliga löneskillnader

  2013-07-25
  Arbetsgivares arbete med lönekartläggning är en effektiv metod för att upptäcka och åtgärda oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män på arbetsplatser. DO:s granskning visar att av arbetsgivare som granskades åren 2006-2008 har mer än tre fjärdedelar fortsatt det aktiva arbetet, och drygt hälften av arbetsgivarna har dessutom identifierat behov av lönejusteringar.
  Lönekartläggningar minskar oförklarliga löneskillnader
 • Replik: Diskriminering kan bekämpas på flera sätt

  2013-05-28
  ”Det är inte alla fall av diskriminering som vinner på att drivas i domstol och det finns ibland goda och bättre alternativ till att driva ett diskrimineringsärende rättsligt”. Så skriver Lena Svenaeus och Eva Schömer i en debattartikel i DN (25 /5) apropå etnisk diskriminering i arbetslivet. Och det är precis så det är, skriver Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.
  Replik: Diskriminering kan bekämpas på flera sätt
 • Replik från DO: lördag den 30 mars i DN

  2013-04-02
  I söndagens ledare i DN kritiseras DO för att myndigheten valt att överklaga två domar som rör diskrimineringsersättning. DN ifrågasätter DO:s beslut utifrån en jämförelse med skadeståndsnivåerna vid brott. Men att göra den jämförelsen är att begå ett misstag.
  Replik från DO: lördag den 30 mars i DN
 • Replik: Konsten att kontrollera sina källor

  2013-03-18
  I måndagens DN kritiserar Hanne Kjöller att DO ska ha drivit ett ärende mot en caféägare som infört barnförbud. Detta stämmer inte. DO har inte drivit frågan om barnfria caféer och har inget ärende mot caféägaren. Kjöllers argumentation bygger på felaktiga uppgifter (Replik publicerad i Dagens nyheters pappersupplaga 13 mars, 2013, med titeln "DO har inte drivet frågan om barnfria kaféer").
  Replik: Konsten att kontrollera sina källor
 • Lönekartläggning är en välgrundad metod

  2013-02-27
  Att lönekartläggning, precis som alla andra åtgärder för att främja jämställdhet och motverka diskriminering, tål att diskuteras är väsentligt. DO ifrågasätter dock grunden för Per Östlunds argumentation mot lönekartläggning som metod.
  Lönekartläggning är en välgrundad metod
 • Regeringen måste besluta sig om tillgänglighet och oberoende granskning

  2013-01-09
  Det har gått fyra år sedan Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Men fortfarande saknas det en lag som gör bristande tillgänglighet till diskriminering och en oberoende institution som ska granska hur konventionen efterlevs. Det menar Handikappförbunden och Diskrimineringsombudsmannen (DO). (Helsingborgs dagblad 2013-01-02)
  Regeringen måste besluta sig om tillgänglighet och oberoende granskning
 • Skapa möjlighet för fler att driva diskrimineringsmål

  2012-06-26
  Fler aktörer i samhället behövs för att de som utsatts för diskriminering ska få hjälp att hävda sina rättigheter i domstol. Det är slutsatsen i skrivelsen ”Bättre möjligheter att driva diskrimineringsärenden” som Diskrimineringsombudsmannen, DO, överlämnar till regeringen idag. Det skriver Agneta Broberg i en debattartkiel som publiceras i Svenska dagbladet idag. (Svenska dagbladet den 26 juni 2012)
  Skapa möjlighet för fler att driva diskrimineringsmål
 • DO: Otillgänglighet måste bli en del av diskrimineringsskyddet

  2012-06-15
  Diskrimineringsombudsmannen, DO, har de senaste fyra åren fått in över 700 anmälningar från personer med funktionsnedsättning som utestängs från samhället på grund av bristande tillgänglighet. Hittills har diskrimineringslagen inte erbjudit skydd mot denna form av diskriminering. DO anser att det nu är dags att ett sådant skydd införs i lagen.
  DO: Otillgänglighet måste bli en del av diskrimineringsskyddet
 • Finland, Norge och Sverige måste säkerställa samers rättigheter

  2011-10-17
  I en skrivelse till förhandlingsdelegationerna i de tre nordiska länderna påtalar DO, de övriga nordiska ombudsmännen samt sametingen i Finland och Sverige, vikten av att man ratificerar en konventionstext som garanterar samers mänskliga rättigheter.
  Finland, Norge och Sverige måste säkerställa samers rättigheter
 • Vården måste sluta diskriminera patienter

  2011-09-02
  Debattartikel i GP 2011-09-02: Sjukvård på lika villkor är en grundläggande rättighet. Trots detta visar rapporter och forskning att vården har stora brister när det gäller att bemöta och behandla vårdtagare på lika villkor, skriver Håkan Sandesjö, DO.
  Vården måste sluta diskriminera patienter
 • Genmäle: DO om vems frågorna egentligen var

  2011-09-01
  Replik i Svenska Dagbladet 2011-09-01: Som ett led i arbetet med sin likabehandlingsplan har en förskola i Uppsala ställt frågor till barn om bland annat etnisk tillhörighet och religion. Det har uppstått missförstånd om vem som ligger bakom frågorna.
  Genmäle: DO om vems frågorna egentligen var
 • Ta hänsyn till barns ålder och mognad

  2011-07-26
  I en debattartikel i Svenska Dagbladet kritiserar två föräldrar i Uppsala hur personalen på barnens förskola bedriver likabehandlingsarbete. Föräldrarna hoppas på ”radikalt nya tankesätt i och med höstens chefsbyte” på DO. DO besvarar detta i ett inlägg i SvD.
  Ta hänsyn till barns ålder och mognad
 • Positiv särbehandling kan vara tillåtet

  2011-05-30
  Clarence Crafoord efterlyser besked från Diskrimineringsombudsmannen i frågan om kvotering och positiv särbehandling vid antagning till högskolan. Läs DO:s replik.
  Positiv särbehandling kan vara tillåtet
 • Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet

  2011-05-16
  När hyresvärden förstod att den unge mannen hade iransk bakgrund var paret inte längre välkomna som hyresgäster.
  Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet
 • Diskriminering måste bekämpas lokalt

  2011-04-04
  Människor som upplever sig diskriminerade måste kunna få stöd lokalt. Det behövs information om lagskydd och rättigheter och möjlighet till personlig rådgivning där människor bor. Under 2011 besöker DO fyra kommuner för att utveckla nya vägar till rättigheter i dialog med kommunen och det civila samhället. Först ut är Malmö. (Debattartikel i Sydsvenskan den 4 april 2011)
  Diskriminering måste bekämpas lokalt
 • EG-dom slår vakt om diskrimineringsförbud mot kön

  2011-03-10
  Enskilda män och kvinnor ska inte behöva betala olika försäkringspremier grundat på statistik om hur gruppen män och kvinnor beter sig. Det är innebörden i EU-domstolens dom förra veckan. DO menar att domen värnar om grundläggande rättigheter och slår vakt om diskrimineringsförbudet. (Debattartikel i Dagens juridik den 10 mars 2011)
  EG-dom slår vakt om diskrimineringsförbud mot kön
 • Faktafel och fördomar från Lena Andersson

  2011-01-19
  Den 8 februari meddelade Stockholms tingsrätt dom i det så kallade handskakningsmålet. Arbetsförmedlingen dömdes att betala skadestånd till en muslimsk man som fått sin anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program återkallad. Det innebar i praktiken att han ställdes utan försörjning för att han – med domstolens ord – ”till följd av sin religiösa övertygelse saknade möjlighet att ta främmande kvinnor i hand”.
  Faktafel och fördomar från Lena Andersson
 • Som arbetsgivare är DO neutral i trosfrågor

  2010-12-23
  Ett par veckor före jul hade vi personalfest på DO. Festen arrangerades av en festkommitté med representanter för de anställda. I samband med middagen dök tomten upp och delade ut gåvor till personalen. På presenterna stod det god jul.(Debattinlägg SVT Debatt den 23 december)
  Som arbetsgivare är DO neutral i trosfrågor
 • Rekrytera utan att diskriminera

  2010-12-09
  Det är svårare att få ett jobb i Sverige om man har ett namn som kan uppfattas som arabiskt eller muslimskt. (Dagens samhälle 9 december 2010)
  Rekrytera utan att diskriminera
 • DO driver bred verksamhet

  2010-12-07
  Hanne Kjöller påstår att DO är en myndighet i fritt fall. Det rimmar illa med den verksamhet som DO faktiskt bedriver. (Genmäle i Dagens Nyheter 7 december 2010)
  DO driver bred verksamhet
 • ”Niqabförbud strider mot diskrimineringslagen”

  2010-12-01
  A är ung kvinna och troende muslim. Av religiösa skäl bär hon niqab, ett plagg som döljer ansiktet förutom ögonen. I januari 2009 påbörjade hon en ettårig barnskötarutbildning på Västerorts vuxengymnasium i Stockholm. På skolan finns en ordningsregel som förbjuder eleverna att bära plagg som täcker ansiktet. A fick besked att hon inte kunde gå utbildningen så länge hon bar niqab. Hon gjorde då en anmälan till DO. Efter utredning har jag nu fattat beslut i ärendet. (Dagens Nyheter 1 december 2010)
  ”Niqabförbud strider mot diskrimineringslagen”
 • Skolor missar trakasserier bland eleverna

  2010-10-20
  Skolan är enligt lag skyldig att främja elevers lika rättigheter och bekämpa diskriminering. Men det finns stora brister i det förebyggande arbetet, vilket kan leda till att elever utsätts för svåra kränkningar. I höst lanserar Diskrimineringsombudsmannen ett verktyg på nätet för att stödja skolorna i arbetet för alla elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolledaren (nr 10, 2010)
  Skolor missar trakasserier bland eleverna
 • "Dags att utmana gränsen"

  2010-09-30
  Inte minst unga transpersoners rätt att definiera och uttrycka sig är kringskuren i dagens Sverige. Regeringen bör tillsätta en särskild utredning för att säkerställa att ungas behov tillgodoses, både i lagstiftningen och i praktiken. Det skriver Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna, med anledning av den europeiska transkonferens som idag inleds i Malmö.
  "Dags att utmana gränsen"
 • "Utbilda för färre kränkningar i vården"

  2010-09-23
  Alla människor har rätt till vård utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Så ser det inte ut idag, skriver DO Katri Linna.
  "Utbilda för färre kränkningar i vården"
 • Replik på ledare i SvD om skolärendet i Strömsund

  2010-09-02
  Sanna Rayman angriper DO för att vi inte ger landets lärare och rektorer något stöd i frågor om integration, religion och jämställdhet bland eleverna.
  Replik på ledare i SvD om skolärendet i Strömsund
 • ”Hbt-personer får inte den vård de har rätt till”

  2010-07-26
  Debattartikel om hbt-personer och ohälsa kopplat till diskriminering i Dagens Nyheter, 26 juli 2010.
  ”Hbt-personer får inte den vård de har rätt till”
 • Alla vinner på rekrytering utan diskriminering

  2010-05-26
  I maj deltar DO i Brand 2010. Konferensen behandlar på olika vis hur brandförsvaret i Sverige ska vidareutvecklas. En viktig del i arbetet är att bryta med traditionella synsätt kring arbetsmetoder, personalens sammansättning och brandförsvarets rekryteringsmetoder. Räddningsledaren nr 2, 2010
  Alla vinner på rekrytering utan diskriminering
 • Olikbehandling är ibland rättvist

  2010-03-17
  Syftet med positiv särbehandling är att utjämna skillnader i villkor mellan olika grupper. För att ge enskilda lika möjligheter krävs det ibland att människor behandlas olika. Replik till Gunnar Strömmer, Expressen, 17 mars 2010.
  Olikbehandling är ibland rättvist
 • Replik på debattartikel i Aftonbladet om avstängningsdomen

  2010-03-16
  Fyra arbetsrättsjurister gör en pedagogisk och bra genomgång av tingsrättens dom i avstängningsärendet. De avslutar med en önskan om att jag ska klargöra hur jag ser på ”gränserna för religionsfrihetens utövande”. Replik i Aftonbladet 15/3 2010.
  Replik på debattartikel i Aftonbladet om avstängningsdomen
 • Fack och arbetsgivare måste stoppa diskrimineringen av gravida i arbetslivet

  2010-03-05
  I svenskt arbetsliv blir kvinnor systematiskt diskriminerade när de ska föda barn eller vara föräldralediga, med allvarliga konsekvenser för deras fortsatta yrkesliv. Nu måste fack och arbetsgivare ta sitt ansvar för att förebygga diskrimineringen, kräver diskrimineringsombudsman Katri Linna. Debattartikel i Dagens Nyheter 7/3-2010
  Fack och arbetsgivare måste stoppa diskrimineringen av gravida i arbetslivet
 • Diskriminering är ett problem för hela samhället

  2010-01-18
  Håkan Eriksson och Jacob Rennerfelt har skrivit ett svar på vår debattartikel om det förslag till ny samepolitik som regeringens arbetsgrupp lagt fram. De beskriver samer som ett renägande naturfolk som genom den svenska statens kolonisering har räddats från ett ofritt, odemokratiskt och ojämlikt liv. Slutreplik Svenska Dagbladet, 17/1-10.
  Diskriminering är ett problem för hela samhället
 • Regeringen kränker samers mänskliga rättigheter

  2010-01-10
  De samiska språken, den samiska kulturen och de samiska näringarna är på väg att dö ut. Diskrimineringen av samer är allvarlig och det är uppenbart att Sveriges regering kränker samers mänskliga rättigheter och att det saknas politisk vilja att göra upp med Sveriges koloniala arv. Svenska Dagbladet, 10/1-10.
  Regeringen kränker samers mänskliga rättigheter
 • Arbetsgivare och fack ska motverka diskriminering i arbetslivet

  2009-12-08
  Genmäle till artikeln "Ledarskapsproblem på universitet sopas under mattan", publicerad på Second opinion den 8 december 2009.
  Arbetsgivare och fack ska motverka diskriminering i arbetslivet
 • DO lanserar ny metod för att komma åt diskriminering i arbetslivet

  2009-11-26
  Idag anordnar Diskrimineringsombudsmannen (DO) tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län och Röda Korsets Byrå mot diskriminering en heldagskonferens i Folkets Hus i Östersund för att presentera Växthusprojektet – en metod för att synliggöra och förebygga diskriminering ute på arbetsplatserna. Östersundsposten, 26/11,2009
  DO lanserar ny metod för att komma åt diskriminering i arbetslivet
 • "Stoppa diskriminering på arbetsplatserna"

  2009-11-02
  Allas lika värde och rättigheter skall genomsyra det svenska samhället. Växthusprojektet är namnet på en ny metod för att motarbeta diskriminering på arbetsplatserna. Den presenteras idag i Malmö, skriver diskrimineringsombudsmannen Katri Linna. Sydsvenskan 2/11, 2009.
  "Stoppa diskriminering på arbetsplatserna"
 • DO lanserar ny metod för att komma åt diskriminering i arbetslivet

  2009-10-20
  Idag anordnar Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Länsstyrelsen i Kronobergs län en heldagskonferens i Konserthuset för att presentera Växthusprojektet – en metod för att synliggöra och förebygga diskriminering ute på arbetsplatserna. Smålandsposten 20/10, 2009.
  DO lanserar ny metod för att komma åt diskriminering i arbetslivet
 • DO lanserar ny metod för att komma åt diskriminering i arbetslivet

  2009-10-16
  Idag anordnar DO en heldagskonferens i Göteborg för att presentera Växthusprojektet – en metod för att synliggöra och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Samarbetspartner är länsstyrelsen i Västra Götaland. Göteborgsposten 16/10, 2009
  DO lanserar ny metod för att komma åt diskriminering i arbetslivet
 • DO lanserar ny metod för att komma åt diskrimineringen i arbetslivet

  2009-10-07
  Idag anordnar DO en heldagskonferens i Norrköping för att presentera Växthusprojektet – en metod för att synliggöra och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Samarbetspartner är länsstyrelsen i Östergötland. Norrköpings tidningar 7/10, 2009.
  DO lanserar ny metod för att komma åt diskrimineringen i arbetslivet
 • Att korrigera sitt kön är inte ett fritt val

  2009-09-29
  Debattartikel om transsexuellas rättigheter att korrigera sitt kön samt transpersoners rättigheter till frihet från diskriminering. Newsmill 30/9 2009.
  Att korrigera sitt kön är inte ett fritt val
 • DO lanserar ny metod för att komma åt diskriminering i arbetslivet

  2009-09-23
  Idag anordnar DO en heldagskonferens i Falun för att presentera Växthusprojektet – en metod för att synliggöra och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Samarbetspartner är länsstyrelsen i Dalarna Falukuriren, 23/9, 2009
  DO lanserar ny metod för att komma åt diskriminering i arbetslivet
 • DO lanserar ny metod för att motverka diskriminering i arbetslivet

  2009-09-08
  Idag anordnar DO en heldagskonferens i Kulturens hus för att presentera Växthusprojektet – en metod för att upptäcka och förebygga diskriminering ute på arbetsplatserna. Samarbetspartners är länsstyrelsen i Norrbotten och Röda Korsets byrå mot diskriminering i Luleå. Norrländska Socialdemokraten 7/9-2009
  DO lanserar ny metod för att motverka diskriminering i arbetslivet
 • Religionsfriheten är en del av det öppna och demokratiska samhället

  2009-08-25
  Diskrimineringsskyddet är ett verktyg för att ge de mänskliga rättigheterna konkret innebörd, skriver Katri Linna i ett genmäle till en artikel av Merit Wager. Newsmill 21/8-09.
  Religionsfriheten är en del av det öppna och demokratiska samhället
 • Mänskliga rättigheter får konkret innebörd i vardagen

  2009-06-08
  Krönika om rätten till ett respektfullt bemötande. Karnov nyheter 1/4-09.
  Mänskliga rättigheter får konkret innebörd i vardagen
 • Parterna måste ta sitt ansvar

  2009-06-08
  Krönika om parternas ansvar att samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rätigheter och möjligheter i arbetslivet. Legala affärer nr 4 2009
  Parterna måste ta sitt ansvar
 • Kommunerna måste göra mer för att bekämpa diskriminering

  2009-06-08
  Debattartikel om kommunernas ansvar att bekämpa diskriminering. Smålandsposten 3/6 -09.
  Kommunerna måste göra mer för att bekämpa diskriminering
 • Vem som helst kan bli diskriminerad

  2009-06-08
  Krönika om "Folkhemmets balkanisering - diskrimineringskulturens baksida" publicerad på: www.paraplyprojektet.se, 29/1-09
  Vem som helst kan bli diskriminerad
 • Kommunerna måste göra mer för att bekämpa diskriminering

  2009-05-27
  Debattartikel om kommunernas ansvar att bekämpa diskriminering. Sydsvenskan, 27/5-09.
  Kommunerna måste göra mer för att bekämpa diskriminering
 • Likabehandlingsplaner förebygger trakasserier och mobbning

  2009-04-01
  Debattsvar om skolornas skyldighet att upprätta likabehandlingsplaner. Östgöta Correspondenten, 1/4-09.
  Likabehandlingsplaner förebygger trakasserier och mobbning
 • "Människor lever under olika villkor"

  2009-01-29
  Debattartikel om "diskrimineringskultur". Expressen, 29/1-09.
  "Människor lever under olika villkor"
Publiceringsdatum: 2009-01-29

Prenumerera med RSS

BIld på RSS-ikon.Genom att använda dig av RSS kan du på ett enkelt och smidigt sätt få veta vad som händer på DO. Genom nyhetsflöden (rss-strömmar) leverers nyheter automatiskt till din webbläsare eller din RSS-läsare.

För att prenumerera på DO:s debattartiklar och krönikor klicka på länken nedan:

Debattartiklar från DO

Vill du veta mer om RSS och hur du kan prenumera?
Länk till Om RSS