Friends kartlägger kränkningar och mobbning i skolan

Lyssna

Bilden är att de flesta elever mår bra och känner sig trygga i skolan. Ändå är det uppemot en tredjedel som känt sig kränkta av en annan elev på skolan det senaste året. Organisationen/stiftelsen Friends har för första gången gett ut en årlig rapport som kartlägger förekomsten av kränkningar, trakasserier och mobbning i svenska skolor.

Kartläggningen mäter:

  • Trygghet och trivsel på skolan bland elever och personal
  • Förekomst av kränkningar och trakasserier hos elever och personal
  • Elevers och personals upplevelse av skolans likabehandlingsarbete

Verbala kränkningar vanligast

Friends uppger i sin rapport att resultatet av kartläggningen bekräftar bilden att svenska elever överlag mår bra och känner sig trygga i skolan. Detta visar flera undersökningar. Ändå är det 29 % av eleverna i årskurs 3-6 som någon gång under det senaste året har blivit kränkta av en annan elev på skolan. Motsvarande siffra för elever i årskurs 6-9 är 19 %.

Det är 14 % av eleverna i årskurs 3-6 och 8 % av eleverna i årskurs 6-9 som uppger att de är utsatta för mobbning.

De vanligaste orsakerna till kränkningar är faktorer som sport, kläder, musik och intressen. Anledningar som kan kopplas till diskrimineringsgrunderna är inte lika vanliga. När de förekommer rör de oftast könsöverskridande identitet och etnisk tillhörighet.

Verbala kränkningar, som hot, elaka ord och ryktesspridning är den vanligaste formen av kränkningar enligt undersökningen.

Elever som känner sig trygga i skolan har ofta någon vuxen i personalen som de kan prata med. De som inte upplever trygghet har inte det i samma utsträckning.

Det är 66 % av eleverna i årskurs 3-6 som känner till att läraren har pratat om skolans likabehandlingsplan. I årskurs 6-9 känner 27 % av eleverna till vad som står i planen. Det är 49 % av eleverna som delvis känner till innehållet. En fjärdedel av eleverna upplever att de inte är delaktiga i skolans likabehandlingsarbete.

Skolor som samarbetar med Friends har deltagit i kartläggningen

Kartläggningen utgörs av en webbaserad åldersanpassad enkät till elever samt en personalenkät. Det är de skolor som har någon form av samarbete med Friends som erbjudits att delta i undersökningen. De medverkande skolorna är enligt Friends spridda över hela Sverige. De finns såväl i storstäder som på landsbygden.

Friends har inte valt ut vilka skolor som ska delta och de som medverkar är anonyma. Det är 61 skolor som har genomfört kartläggningen som pågått under läsåret 2011/2012.

Totalt har drygt 13 000 elever svarat. Av dessa går ungefär 6 700 elever i årskurs 3-6. Cirka 6 500 elever går i årskurs 6-9.

Om Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation i stiftelseform. Dess uppdrag är att stoppa mobbning. Verksamheten finansieras genom gåvor från privatpersoner, sponsring av företag och arvoden från de utbildningar Friends genomför. Friends har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Friends utbildar såväl personal som elever och föräldrar i förskola, grundskola och gymnasium samt inom idrottsverksamhet. Enligt organisationen är utbildningarna förankrade i aktuell forskning. Forskningen handlar om kränkningar, diskriminering, skolstrukturer, normer och grupprocesser. Friends utgår också från lagstiftning som reglerar skolans uppdrag. Målet med utbildningarna är att skapa förutsättningar för ett medvetet trygghetsarbete.

Publiceringsdatum: 2012-08-22