Diskriminering av transpersoner och intersexuella

Lyssna

I en rapport från EU-kommission behandlas EU:s lagstiftning om diskriminering mot transpersoner. I dag saknas det ett uttryckligt förbud mot diskriminering som har samband med en persons könsidentitet och könsuttryck.

EU-kommissionens rapport ”Trans and intersex people - Discrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression” lyfter fram att transfrågor inte nämns överhuvudtaget i den mest allmänna lagbestämmelsen om icke-diskriminering i EU-fördraget. Det finns inte heller ett förbud mot diskriminering mot transpersoner i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Det finns dock EU-rätt som kan tillämpas inom detta område. Enligt rättspraxis från Europeiska unionens domstol kan diskriminering mot  personer som har för avsikt att genomgå, genomgår eller har genomgått könskorrigering betraktas som könsdiskriminering.

Rapporten visar att negativa attityder mot transpersoner och intersexuella hänger nära samman med tvåkönsnormens betydelse i samhället, liksom de könsroller och ojämställdhet mellan könen som existerar inom normen. I Europa och i andra delar av världen märks detta genom olika rättsliga krav som transpersoner och intersexuella måste uppfylla för att passa in i ett av normens två möjliga kön.

Rapporten beskriver hur frågor om transpersoner och intersexuella görs till att handla om medicin- och sjukdomsfrågor. Den ger också en överblick av skillnaderna mellan de strikta lagarna och transpersoner och intersexuellas krav på vård och möjligheter att välja behandlingar.

Enligt rapporten finns det inom den internationella rättsutvecklingen på MR-området positiva tecken att fler och fler ser könsidentitet och könsuttryck som en separat grund för diskriminering. Europadomstolen har också erkänt transsexualism som en skyddad diskrimineringsgrund enligt artikel 14 i Europakonventionen.

Eftersom det inte är sannolikt att EU:s befogenheter utvidgas genom att fördraget ändras, är rapportens slutsats att man bör hävda att begreppet "könsdiskriminering" tolkas ännu bredare än idag. Det bör omfatta fler former av diskriminering som har samband med könsidentitet, könsuttryck och diskriminering av intersexuella.

Fakta: I Sverige finns sedan 1 januari 2009 ett förbud mot diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck. Alla människor har könsidentitet och könsuttryck, inte bara transpersoner.

Publiceringsdatum: 2012-07-12