Yttrande över SOU 2011:26 - Studiemedel för gränslös kunskap

Lyssna

2011-10-03

Ärende LED 2011/99

Handling 3 Utbildningsdepartementet
registrator@education.ministry.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avger följande yttrande över ovanstående utredning.

Sammanfattning

DO välkomnar en utredning om studiemedelssystemet för utlandsstudier. DO vill dock, mot bakgrund av sitt uppdrag, påtala att det saknas analyser och förslag ur ett jämställdhetsperspektiv och ur ett likabehandlingsperspektiv. 
  

Avsaknaden av jämställdhetsperspektiv och likabehandlingsperspektiv

Enligt kommittédirektivet ska utredarna ”tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i sina analyser och förslag så att studiemedelsystemet bidrar till jämställdhet mellan män och kvinnor”. Utredarna ska också ta hänsyn till den unionsrättsliga principen om likabehandling. DO saknar sådana analyser och förslag i betänkandet.

Ett första exempel där en sådan analys saknas är när tilläggslån behandlas.
Tilläggslån utgår endast till studerande från och med det år de fyller 25 år. Utredarna har valt att inte kommentera denna regel då de anser att den ligger utanför deras uppdrag (se sida 138). DO hade önskat att utredarna gjort en egen analys av hur 25-årsregeln slår mot studerande och ifall utredarna instämmer i bedömning från Utredningen om ett starkt skydd mot åldersdiskriminering (SOU 2010:60).  DO hade även önskat att utredarna behandlat regeln om att studiemedel lämnas längst t.o.m. det kalenderår då den studerande fyller 54 år (3 kap. 3 § studiestödslagen).

Ett andra exempel där en sådan analys saknas är när inackorderingstillägget behandlas. För studier i Sverige utgår inackorderingstillägg med det lägsta 1190 kr och högst 2350 kr. För studier i annat nordiskt land utgår det högsta beloppet och för studier utanför Norden utgår det lägsta beloppet. Utredarna gör ingen analys om skillnaden kan utgöra diskriminering utan hänvisar endast till CSN:s bedömning att det inte föreligger någon diskriminering utan att redogöra för CSN:s argument varför så är fallet.

Ett sista exempel som visar på avsaknaden av jämställdhetsperspektiv och likabehandlingsperspektiv är hur utredningen förhåller sig till den enkätundersökning som genomförts. Utredarna har uppdragit åt CSN att genomföra en omfattande enkätundersökning om studerandes upplevelser av studiemedelssystemet för utlandsstudier (Bilaga 3 i betänkandet).  De bakgrundsvariabler som används är kön, invandring, ålder, föräldrarnas utbildningsbakgrund och studietyp. Utredarna kommenterar i korta ordalag om det förekommer skillnader i de olika tabellerna. DO hade gärna sett att utredarna följt upp kommentarerna med en sammanhållande analys och förslag på åtgärder för att motverka eventuella skillnader. Utredningen väcker frågor om det går att urskilja något mönster i svaren om upplevelsen av studiemedelssystemet och om det finns något samband mellan informanternas svar beroende på kön, ålder, etnisk tillhörighet, social bakgrund?   

Beslut i detta ärende har fattats juristen Johns Stauffer efter utredning och förslag av utredaren Lars Thornberg och utredaren Ammar Makboul.

John Stauffer
Jurist
 
Lars Thornberg
Utredare 

Ammar Makboul
Utredare

Publiceringsdatum: 2011-10-03