Yttrande över Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah, Dnr 5.1 – 4714/2011

Lyssna

2011-04-11

Ärende LED 2011/45, Handling 3 

helena.axestam@socialstyrelsen.se

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avger följande yttrande över ovanstående förslag.

DO tillstyrker förslaget till förändringar i föreskrifter och allmänna råd.
DO vill utifrån sitt uppdrag särskilt framhålla följande. Socialstyrelsen efterfrågar förslag till förtydliganden av den generella beskrivningen av vad som ska avses med missförhållanden. DO vill framhålla att beskrivningen bör innefatta att missförhållanden kan vara ageranden i strid mot principen om alla människors lika värde och rättigheter. Det är viktigt att utsatta grupper och personer inte riskerar att utsättas för kränkningar som diskriminering eller trakasserier och att sådana missförhållanden rapporteras. Som exempel kan nämnas att personer i behov av att tala sitt modersmål inte får detta tillgodosett eller bristande respekt för den enskildes religion. Det kan också handla om att personer inte ges en likvärdig behandling eller får ett nedvärderande bemötande på ett sätt som har samband med t.ex. deras funktionsnedsättning eller sexuella läggning.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Ulrika Dietersson efter föredragning av utredaren Nadia Boussaid.

Ulrika Dietersson
Chef för samhällslivsenheten 

Nadia Boussaid
Utredare

Publiceringsdatum: 2011-04-11