Vissa frågor som rör fristående skolor

Lyssna

2011-04-11
Ärende LED 2011-12, Handling 2

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Diskrimineringsombudsmannen (DO) lämnar följande yttrande över promemorians förslag till vissa ändrade bestämmelser som rör fristående skolor.

DO har tidigare lämnat synpunkter angående specialiserade friskolor i samband med myndighetens yttrande över departementspromemorian Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (ds 2009:25). Bestämmelserna i skolformskapitlen för gymnasieskolan fanns dock inte med i det remissutskicket. DO intar samma hållning i frågan avseende fristående gymnasieskolor och tillstyrker förslaget om bestämmelsen gör det möjligt för friskolor att begränsa utbildningen till elever i behov av särskilt stöd (till exempel elever med dyslexi, inlärningsproblem eller koncentrationsmöjligheter).

DO:s uppfattning är att specialiserade friskolor kan bidra till ökade kunskaper i specialpedagogik och ger elever i behov av särskilt stöd ökad valmöjlighet.  DO välkomnar därför denna möjlighet, men vill samtidigt understryka vikten av att specialkunskaper även byggs upp och vidareutvecklas i skolor med offentlig huvudman.

DO har inga synpunkter på förslaget att huvudmännen för en fristående skola ska bevara elevlösningar på de nationella proven.

Beslut i detta ärende har fattats av Anna Theodóra Gunnarsdóttir efter utredning och förslag från Susanne Eriksson.

Anna Theodóra Gunnarsdóttir
Enhetschef

Susanne Eriksson
Utredare

Publiceringsdatum: 2011-04-12