Remissvar på Ds 2011:131, Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket m.m., (A2011/3459/A)

Lyssna

2011-12-02

Ärende LED 2011/151
Handling 5

Diskrimineringsombudsmannen (DO) lämnar följande yttrande över den rubricerade promemorian.

Avsnitt 7:6 Överväganden och förslag
Utredaren föreslår att undantaget i diskrimineringslagen från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid tillhandahållande av försäkringstjänster tas bort. DO tillstyrker utredarens förslag.

Beslut i detta ärende har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Per Holfve. I beredningen har även Jenny Olausson och John Stauffer deltagit.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Per Holfve
Utredare

Publiceringsdatum: 2011-12-16