Yttrande över förslag till Eg-förordning om fartygspassagerares rättigheter

Lyssna

2009-04-02 
Ärende LED 2009/62, Handling 2  

Justitiedepartementet 
103 33 Stockholm

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avger följande yttrande över ovanstående utredning.

Sammanfattning

DO tillstyrker kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter till sjöss och på inre vattenvägar och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, KOM (2008) 816.

Beslutet i detta ärende har fattats av Pia Engström Lindgren efter utredning och förslag från Laine Strömgren.

Pia Engström Lindgren
Chef för tillsynsavdelningen

Laine Strömgren
Jurist

Publiceringsdatum: 2009-10-28