Yttrande över departementsskrivelsen ”En enklare ledighetslagstiftning” (Ds 2009:15)

Lyssna

2009-06-26
Ärende LED 2009/99, Handling 2 

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ställer sig positiv till att föräldraledighetslagens tvingande karaktär förtydligas.

DO har för övrigt inga synpunkter att redovisa med anledning av förslagen.

Beslut i detta ärende har fattats av Katri Linna efter utredning och förslag från utredaren Yamam Al-Zubaidi.

Katri Linna
Diskrimineringsombudsman

Yamam Al-Zubaidi
Utredare

Publiceringsdatum: 2009-06-26