Yttrande över betänkande – Stalking – ett allvarligt brott (SOU 2008:81)

Lyssna

2009-02-05 
REMISSVAR
Ärende 1105/2008, Handling 3    
Justitiedepartementet
103 33  STOCKHOLM
  
 
Jämställdhetsombudsmannen, JämO, har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande.

Från och med den 1 januari 2009 avvecklades JämO för att tillsammans med övriga ombudsmän mot diskriminering bilda en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO.
 
JämO informerade departementsråd Annika Lowén om denna förändring i december 2008. JämO fick då bekräftat att remissvaret kunde lämnas in från den nya myndigheten DO

DO ställer sig positiv i sin hethet till utredningens förslag och välkomnar förstärkningar och förbättringar som förslagen innebär för de personer som utsätts för stalking.

DO har följande synpunkter angående förslaget. Utredningen uppger att förslaget kan förväntas ha en positiv effekt för jämställdheten. Brå har beräknat att 75 % av offren för hot och förföljelse är kvinnor. På samma sätt är cirka 80 % av skyddspersonerna vid besöksförbud kvinnor. Män förekommer som förbudspersoner vid besöksförbud i mer än 85 % av fallen. Utredningen skriver att eftersom förslagen innehåller ett brottsofferperspektiv och en brottsförebyggande utgångspunkt bör den långsiktiga effekten av dem bli ett mer jämställt samhälle. DO delar även utredningens bedömning att förslaget även bör få en positiv verkan för att minska mäns våld mot kvinnor.

I betänkandet finns viss analys av konsekvenserna baserat på kön. DO noterar däremot att det saknas en konsekvensanalys gällande de övriga diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.


Föredragande i detta ärende har varit juristen Therese Östmark.

Pia Engström Lindgren
Chefsjurist
Före detta ställföreträdande Jämställdhetsombudsman

Therese Östmark
Utredare

Publiceringsdatum: 2009-02-06