Remissvar – Remiss inför länsstyrelsens redogörelse enligt 4 kap PBL inför kommunernas i Dalarnas län aktualitetsförklring av översuktsplanen

Lyssna

Datum 2009-10-14
Ärende LED 2009/165, Handling 2 

Länsstyrelsen Dalarnas län
791 84  FALUN

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående utredning och lämnar följande synpunkter.

DO har inga synpunkter att redovisa med anledning av promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av Pia Engström Lindgren efter föredragning av Linus Kyrklund.

Pia Engström Lindgren
Chefsjurist  

Linus Kyrklund
Jurist

Publiceringsdatum: 2009-10-28