Internationell medverkan

Lyssna

DO deltar aktivt i flera internationella nätverk och samrådsorgan och medverkar i internationella sammanhang.

Equinet (European Network of Equality Bodies)

Equinet är de europeiska diskrimineringsmyndigheternas nätverk. Det består av 33 myndigheter som på olika sätt arbetar mot diskriminering i 29 olika europeiska länder. Organisationen utbyter erfarenheter, ordnar seminarier och utbildningar. Sammanslutningen arbetar också för att vidareutveckla och stärka diskrimineringsskyddet inom EU.

Equinet har flera olika arbetsgrupper där DO finns representerat.

Equinet

Kommissionens rådgivande kommitté för jämställdhet (Advisory Committee of the European Commission on equal opportunities for women and men)

Kommittén hjälper Europeiska kommissionen med att formulera och implementera aktiviteter för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Den främjar erfarenhetsutbyte mellan medlemsstater och uttalar sig inför Europeiska kommissionen om frågor som rör jämställdhet inom EU.

I kommittén finns representanter för EU:s medlemsstater, olika EU-instanser samt ideella organisationer.

DO har en representant i kommittén.

Kommissionens rådgivande kommitté för jämställdhet

Nätverket för nationella jämställdhetsinstitutioner (National Gender Equality Bodies Network)

Europeiska kommissionens nätverk för institutioner som arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män. Mot bakgrund av EG-direktiven rörande könsdiskriminering är en uppgift är att främja en enhetlig jämställdhetslagstiftning inom EU. En annan är att uppmuntra utbytet av goda exempel.

DO har en representant i nätverket.

Nätverket för nationella jämställdhetsinstitutioner

Europeiska jämställdhetsinstitutet (European Institute of Gender Equality)

EU:s jämställdhetsinstitut som ska tillhandahålla stöd i jämställdhetsfrågor till EU-institutionerna, Europeiska kommissionen och medlemsstaternas myndigheter. Institutet ska vara en kunskapsbank inom jämställdhetsfrågor som på uppdrag av kommissionen bland annat tar fram underlag om jämställdhet, verktyg och metoder för att bekämpa könsdiskriminering och främjar europeiska jämställdhetssamarbeten. Institutet är ännu i sin uppbyggnadsfas och kommer att ligga i Vilnius, Litauen.

En av DO:s medarbetare ingår i expertforumet för jämställdhetsinstitutet tillsammans med representanter från alla EU:s medlemsstater.

Nätverket för nationella jämställdhetsinstitutioner

Publiceringsdatum: 2009-12-15