Ärenden i Nämnden mot diskriminering

Lyssna

Här hittar du ärenden som DO initierat till Nämnden mot diskriminering

  • Avslag om vitesföreläggande: Holmen Paper

    Ärende JämO 2006/1193
    Nämnden mot diskriminering har beslutat att avslå Diskrimineringsombudsmannens krav på vitesförläggande mot Holmen Paper. Enligt nämnden har Holmen Paper uppfyllt kravet på kartläggning och analys av löneskillnader mellan grupper som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt
    Avslag om vitesföreläggande: Holmen Paper
Publiceringsdatum: 2010-05-11

Om Nämnden mot diskriminering

Nämnden är en statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att pröva frågor om vitesföreläggande enligt 4 kap. 5 § och överklaganden enligt 4 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).

Det är bara DO och centrala arbetstagarorganisationer som kan initiera ett ärende hos nämnden.

Besök nämndens webbplats