Likabehandlingsarbete i skolan

Lyssna Teckenspråk
Flicka i gymnastiksal som springer

Alla skolor måste ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Sedan 1 januari 2009 är det också förbjudet med diskriminering som har samband med könsidentitet eller könsuttryck samt ålder. Men skolorna är inte skyldiga att arbeta förebyggande för att förhindra diskriminering som har samband med de två nya grunderna. DO rekommenderar dock att skolan har ett förebyggande arbete även på dessa områden. Det minskar risken för diskriminering och trakasserier.

Skriv en plan istället för två

Skolan ska varje år ta fram två planer, en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagen och en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. Det finns många fördelar med att föra ihop planerna till en sammanhållen plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet mot diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande behandling har många beröringspunkter och likheter. Det handlar i båda fallen om att arbeta för elevers lika värde.

Diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling?

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Trakasserier är när någon kränker en elevs värdighet och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan handla om att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas med mera.

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Det kan handla om beröringar, tafsande, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande.

DO kan utreda anmälningar om diskriminering och kränkande behandling.

Kränkande behandling är när någon kränker en elevs värdighet men när det inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det är Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen som utreder anmälningar om kränkande behandling.

Trakasserier finns definierade i diskrimineringslagen, medan kränkande behandling definieras av skollagen.

DO har tillsyn över diskrimineringslagen medan Skolinspektionen har tillsyn över skollagen.

Akuta situationer

Skolan har en skyldighet att agera så snart någon i personalen får kännedom om att en elev känner sig utsatt för kränkande behandling eller trakasserier som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Både skolpersonal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling.

Om inte skolan gör tillräckligt för att förhindra att en elev fortsätter kränka eller trakassera en annan elev, kan skolans huvudman bli skyldig att betala skadestånd eller diskrimineringsersättning till den utsatta eleven. Det samma gäller när personal kränker eller trakasserar.

Det är viktigt att planen eller planerna mot diskriminering och kränkande behandling innehåller rutiner för hur de anställda ska agera i sådana situationer.  (se mer nedan under utforma planen).

Skillnaden mellan främjande och förebyggande arbete

I skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling  ska det finnas både främjande insatser och förebyggande åtgärder.

Främjande insatser handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Det ska finnas åtgärder för diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning. DO och BEO rekommenderar att ni även beaktar diskrimineringsgrunderna könsidentitet eller könsuttryck samt ålder inom ramen för det främjande arbetet

Förebyggande åtgärder ska bygga på de risker skolan har identifierat i kartläggningen. Det förebyggande arbetet syftar nämligen till att avvärja de risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling som finns er verksamhet. Om en kartläggning visar att en skola ”endast” har problem med rasistisk jargong och sexuella trakasserier ska skolan endast sätta in förebyggande åtgärder för att avvärja risker inom dessa områden.

Utforma planen

Tänk på att engagera de som berörs av planen. Ett effektivt likabehandlingsarbete bedrivs i en process i vilken personal, elever och föräldrar aktivt deltar. Detta gäller även för arbetet med själva planen. Det är vanligt att till exempel elevråden är involverade.

Vision

Börja med att formulera en övergripande vision som tydligt markerar skolans inställning och som blir utgångspunkten för arbetet med planen. En sådan vision kan vara: ”På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.”

Utvärdera föregående års plan

Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska innehålla en redovisning av hur åtgärderna i föregående års plan har genomförts. Har åtgärderna haft avsedd effekt utifrån de mål som sattes upp i föregående års plan? Utvärderingen ska sedan vara utgångspunkten för den nya planen.

Främja likabehandling

Skolan ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn eller elever som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Syftet är att förstärka respekten för allas lika värde. Planen för likabehandling bör innehålla insatser för det främjande arbetet.

Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta värdegrundsarbete syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas.

Det kan till exempel handla om

 • att ge pojkar och flickor lika stort inflytande och utrymme i verksamheten
 • att skapa förutsättningar så att alla kan delta på friluftsdagen eller skolresan oavsett funktionsnedsättning
 • att belysa rasismens historia i undervisningen
 • att använda böcker som belyser olika typer av familjebildningar

Kartläggning

För att veta vad man behöver göra för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter, är det viktigt att kartlägga nuläget.  Kartläggningen måste utgå ifrån den egna verksamheten. Det kan göras genom till exempel

 • Enkäter, intervjuer eller samtal i grupp med eleverna.
  Enkäterna kan innehålla detaljerade frågor om upplevd diskriminering och trakasserier i olika sammanhang. Enkäterna kan också ha om mer allmänna frågor om attityder till exempelvis homosexualitet, rasism, intolerans och könsroller.   
 • Genomgång av rutiner och regler.
  Se över om det finns diskriminerande inslag. Lämnas stort utrymme för enskilda anställda at ta beslut på mindre sakliga grunder?
 • Planerade samtal med elevråd, elevvårdsteam och så vidare

Syftet med samtalen är att få information om stämningen i skolan och fånga upp händelser och situationer som kan ge en fingervisning om vad skolan behöver arbeta med.

Kartläggningen behöver sedan analyseras för att uppmärksamma sådant som kan bidra till att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstår.

Förebyggande åtgärder

Det förebyggande arbetet har som mål att minimera risken för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier. Arbetet omfattar de områden som har identifierats i planens inledande kartläggning av verksamheten

Utifrån resultatet av kartläggningen och nulägesanalysen formulerar man tydliga mål för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i skolan. Det är viktigt att målen är konkreta och uppföljningsbara.

Viktigt att tänka på är också 

 • Att formulera tidsbestämda åtgärder för hur målen ska nås och vem som ska ansvara för dem.
 • Hur arbetet ska följas upp och utvärderas.

Områden att se över

Här följer några exempel på områden som kan vara relevanta att ta upp i likabehandlingsarbetet (det gäller kartläggning såväl som förebyggande och främjande arbete):

 • Studieklimat och studiemiljö, såsom språkbruk och skolmat
 • Kommunikation
 • Kompetensutveckling för personalen kring likabehandlingsfrågor
 • Rekrytering av elever
 • Introduktion av nya elever
 • Undervisning

Rutiner vid akuta situationer

Planen ska innehålla rutiner för hur skolan ska agera när någon i personalen får reda på att en elev upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Det saknar betydelse vem i personalgruppen som får kännedom och på vilket sätt det sker.

Skolan måste även agera oavsett hur man får information om en händelse. Det gäller även när en anmälan sker anonymt eller om någon från skolans personal blir vittne till en situation som skulle kunna vara kränkande för en elev. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda.  

Det är viktigt att alla inblandade får komma till tals innan skolan beslutar hur man ska gå vidare.

Om det visar sig att trakasserier eller kränkningar har förekommit måste skolan vidta åtgärder för att förhindra att de fortsätter. Åtgärderna bör grundas på utredningen i det enskilda fallet och riktas till såväl den elev som blivit utsatt som till den eller dem som utövat trakasserierna eller kränkningarna.

Publiceringsdatum: 2012-01-20

Handledningar och verktyg

Planforskolan.se är ett gratis webbverktyg som ska hjälpa er som arbetar i  skolan med det planmässiga arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan för skolan

Husmodellen

Husmodellen är en enkel och konkret kartläggningsmetod som kan bidra till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i skolan.

Husmodellen – skolan

Handledning för skolan

Beställ eller ladda ned handledningen för likabehandlingsarbete i skolan

Sätt stopp för trakasserier

Ladda ner informationsbladet Sätt stopp för trakasserier i skolan!

Skolavslutning i kyrkan

Skolavslutningen måste vara öppen för alla barn och elever. Alla ska kunna känna sig välkomna och bekväma med det sätt som skolan firar skolavslutningen. DO:s bedömning är att skolavslutningar i första hand bör hållas i neutrala lokaler utan religiös anknytning. DO:s bedömning baseras på diskrimineringslagen.

Vad anser DO om skolavslutningar i kyrkan?