Trakasserier

Lyssna Teckenspråk
En kvinna med annan etnisk tillhörighet än svensk blir utesluten från en cirkel av personer med svensk etnisk tillhörighet

Arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det innebär att arbetsgivaren måste vidta specifika åtgärder – oavsett om det har förts fram att trakasserier eller kränkningar förekommer.

Om arbetsgivaren får kännedom om att det förekommer sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna måste arbetsgivaren utreda och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Denna så kallade utredningsskyldighet gäller för alla diskrimineringsgrunder; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Förslag på områden att kartlägga
 • Arbetstagarnas och chefernas kunskap om diskriminering och trakasserier, hur trakasserier kan förhindras på arbetsplatsen och om arbetsgivarens utredningsskyldighet.
 • Arbetstagarnas upplevelse av diskriminering och trakasserier samt hur de uppfattar klimatet på arbetsplatsen. Här kan arbetsgivaren använda sig av anonyma personalenkäter.
 • Kränkande bilder eller budskap på arbetsplatsen. Finns det någonting på datorer, i hyllor eller på väggar som kan vara kränkande? Det kan vara sexualiserade bilder eller kalendrar, rasistiskt klotter eller tryckt material som kan uppfattas som diskriminerande.
 • Hur är jargongen i fikarummet? Förekommer det rasistiska, sexistiska eller på annat sätt nedsättande skämtmejl?
 • Markerar arbetsgivaren i någon policy att sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning inte accepteras på arbetsplatsen? Är denna policy i så fall känd hos alla anställda?
 • Finns det beredskapsplaner med uppgift om hur arbetsgivaren agerar om trakasserier skulle inträffa?

Förslag på åtgärder utifrån kartläggningen

Ta fram en policy, definition och beredskapsplan för förebyggande av trakasserier.

 • Ta fram en beredskapsplan över vilka åtgärder som ska vidtas om trakasserier inträffar.
 • Förankra policyn och beredskapsplanen bland alla anställda, gamla som nya. Det kan till exempel ske genom diskussioner på arbetsplatsmöten.

Policy och beredskapsplan

DO:s tolkning av lagen är att företag och organisationer ska:

 1. Ha en policy där arbetsgivaren aktivt markerar att sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning inte accepteras på arbetsplatsen.
 2. Ha en beredskapsplan som innehåller en definition av trakasserier och exempel på trakasserier eller trakasserande beteende. Planen ska även klargöra hur arbetsgivaren ska agera om trakasserier inträffar. Planen bör dessutom innehålla uppgifter om vem den trakasserade ska vända sig till, vem som ansvarar för att händelsen utreds, vad som kan bli följden för den som trakasserar en arbetskamrat.
 3. Utbilda chefer och personal i arbetsledande befattningar om regelverket kring trakasserier samt om hur man kan förebygga och förhindra trakasserier.
Publiceringsdatum: 2010-01-19

Material från fd ombudsmännen mot diskriminering

Du kan fortfarande beställa Jämställdhetsombudsmannens handbok om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön i arbetslivet.

Läs mer om handboken och hur du beställer den här