Löner

Lyssna Teckenspråk
Bild på en våg som är gjord av femkronor och tiokronor. Vågskålarna väger lika mycket.

Arbetsgivare ska göra lönekartläggning och analys vart tredje år. Arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska också upprätta en handlingsplan för jämställda löner. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.

Lönekartläggningen och analysen ska omfatta

  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt
  • analys om eventuella skillnader har ett direkt eller ett indirekt samband med kön

När kartläggningen analyserats ska arbetsgivaren upprätta en handlingsplan för jämställda löner. Den ska innehålla resultatet av kartläggningen och analysen, de lönejusteringar och andra åtgärder som behövs samt en tidplan och kostnadsberäkning för åtgärderna. Finns det löneskillnader mellan kvinnor och män med lika eller likvärdiga arbeten ska dessa förklaras med sakliga skäl. Finns det inga sakliga skäl ska lönerna justeras. Lönekartläggningen, analysen och handlingsplanen för jämställda löner ska göras i samverkan med arbetstagarna. Facklig organisation med kollektivavtal har rätt att få den löneinformation som behövs för att kunna medverka i kartläggningen.

Lönekartläggningen är ett bra underlag inför den årliga lönerevisionen. Den fungerar också som en kvalitetssäkring av den individuella lönesättningen.

Lika och likvärdigt arbete

Ett arbete är lika med ett annat arbete om det har samma eller nästan samma arbetsuppgifter.

Ett arbete är likvärdigt med ett annat arbete om de sammantagna kraven är likvärdiga. Bedömningen av kraven bör utgå från kriterierna kunskap och färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden.

Arbetsvärdering kan vara ett bra verktyg för att bedöma kraven i arbetet. Arbeten vars krav bedöms som lika höga efter en sammantagen bedömning ska betraktas som likvärdiga.

DO tar inte ställning till olika arbetsvärderingssystem. DO:s egna metod heter Analys Lönelots. Du kan ladda ned eller beställa den, se högerspalt.

Kontinuitet lönar sig

Enligt lagen ska lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner göras vart tredje år. DO rekommenderar ändå att detta arbete genomförs varje år.

Erfarenheterna visar att det kan vara ett omfattande arbete att genomföra en lönekartläggning och analys första gången, innan man har upparbetat kunskapen om metod och rutiner. Om kontinuiteten i arbetet avtar finns risk att kunskapen glöms bort och arbetsgivaren tvingas börja ”från början” när kartläggningen ska göras igen efter tre år. För att undvika den situationen kan fack och arbetsgivare träffa avtal om att lönekartläggning ska göras årligen.

Publiceringsdatum: 2012-08-29

Fördjupad information om löner

Analys Lönelots (handledning)

En enkel metod för bedömning av arbetskraven vid en arbetsvärdering inför en lönekartläggning.

Analys lönelots - datorprogram

Datorprogrammet Lönelots är ett program som utgår från DO:s metod Analys lönelots för att kunna göra en arbetsvärdering och lönekartläggning.

Jämställdhetsanalys av löner – steg för steg

Handledning hur man gör en lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner.

Fler metodstöd:

Blankett för redovisning av resultatet av lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner

Checklista: konsulter i lönekartläggningsarbetet