Värderingsarbete förbättrade kommunen

Lyssna
– Vi ville skapa en värderingsstyrd organisation. Vi var övertygade om att det var nyckeln till verklig framgång, säger Lasse Nykvist, utvecklingsstrateg i Södertälje kommun.

Varför började ni i kommunen arbeta med värderingar?
– ”Isberget”, och med det menar jag många av de synliga systemen och strukturerna, var på plats. Men det som verkligen påverkar kvalitén  –  samverkan, samsyn och hur vi som medarbetare bemöter varandra visste vi inte så mycket om. Hur uppfattar brukarna och invånarna att de blir bemötta i sina kontakter med kommunen? Vi måste börja med våra egna värderingar, attityder och förhållningssätt, fortsätter Lars Nykvist.

– Målgruppen för projektet var samtliga anställda kommunen. Samtalen och utbildningen kring värderingar och bemötande utgick ifrån konkreta vardagssituationer där medarbetarna känner igen sig.

Vad och hur gjorde man konkret?
– Samtalen bygger på ett antal frågor och påståenden i ett värderingsspel som beskriver olika dilemman eller svåra situationer som man kan ställas inför i sitt arbete.

Till exempel skulle gruppen ta ställning till påståenden som ”Vi är bra på att tillvarata olikheter i vår grupp”.

Alla kort innehåller en fråga och fyra olika svarsalternativ som samtliga spelare runt bordet tvingas ta ställning till. Det innebär att icke-önskvärda likväl som önskvärda beteenden blir tydliga för alla.

– Medarbetare i organisationen fick möjlighet att skicka in förslag på frågor till spelet. Att ta fram spelet var intressant i sig, fortsätter Lars Nykvist.

Ledningen hade utifrån frågorna diskuterat fram vilka värderingar som kommunen står för. Styrningen skedde dels genom valet av frågor som togs med och genom vilka beteenden som ledningen tyckte var önskvärda respektive acceptabla.

Under spelets gång dokumenterades arbetsgruppens svar av en spelledare och det utgjorde sedan underlag för uppföljningen då man skulle ta upp arbetsgruppens förbättringsarbete.

Vilka resultat och effekter har arbetet fått?
– Följande citat har hämtats ur utvärderingen:

”Vi måste i det vardagliga arbetet mer systematiskt lyfta upp bemötande- och attitydfrågor”

”Ökad medvetenhet om behovet av att stötta varandra”

”Ökad insikt om vikten av att direkt ta upp problem etc med den det berör”

”Öka användandet och ta till sig medborgar- och brukarundersökningar för att utveckla verksamheten”

I den första medborgarundersökningen som genomfördes efter att värderingsarbetet avslutades ökade kommuninvånarnas nöjdhet med bemötandet från kommunen med 3 procent.

Lärdomar
– De som ledde gruppdiskussionerna hade behövt ännu mer utbildning innan arbetet inleddes och mer stöd under arbetet eftersom diskussionerna ibland kan bli svåra och leda till konflikter.

– Värderings- och bemötandefrågor hänger ihop med alla andra utvecklingsfrågor. Därför är det viktigt att ledningen skapar utrymme för att samtala om värderingsfrågor både bland chefer och medarbetare.

Publiceringsdatum: 2011-11-30

Lasse Nykvist

"Värderings- och bemötande frågor hänger ihop med alla andra utvecklingsfrågor."

Fakta: Södertälje kommun

Antal anställda i kommunen är 5 678

Kommunen har genomfört ett värderings- och bemötandeprojekt. Alla medarbetare fick i grupp spela ett värderingsspel. Resultatet har legat till grund för det fortsatta arbetet.