Arbetsförhållanden

Lyssna Teckenspråk
Bild på två kvinnor i skolmatsbespisning

Arbetsgivare ska se till att arbetsförhållandena passar alla anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Arbetsförhållandena ska också passa framtida anställda. Det handlar alltså om en långsiktig planering. Det kan behövas aktiva åtgärder för till exempel fördelning av arbetet, kompetensutveckling, ledighet, pauser, arbetsklädsel och mat på arbetet.

Arbetsgivaren ska även undanröja förhållanden som direkt motverkar lika rättigheter och möjligheter för de anställda. Det gäller såväl psykiska som fysiska arbetsförhållanden. Det kan till exempel handla om diskriminerande regler om klädsel, språkbruk eller längd, rasistisk och sexistisk jargong eller klotter. Exempel på fysiska förhållanden som kan exkludera arbetstagare kan vara när verktyg inte är anpassade till olika fysisk styrka.

I kartläggningen gäller det att se över områden som anställningsvillkor och -rutiner, arbetsmiljö och hälsa, organisering av arbetet, arbetstid och ledighet.

Förslag på områden att kartlägga

 • Finns det diskriminerande regler om till exempel klädsel?
 • Vilka anställningsformer förekommer i företaget (tillsvidare, tidsbegränsad, timanställning och så vidare)? Finns det någon koppling mellan anställningsform och kön, etnisk tillhörighet eller religion?
 • Förebyggs och uppmärksammas sjukdomar på ett tidigt stadium? Vilka yrkesgrupper drabbas vanligen?
 • Finns det arbetsuppgifter som är könsmärkta eller etniskt märkta? Har alla anställda möjlighet att påverka sin egen arbetssituation? Vilka anställda har högt arbetstempo, maskin- respektive kundstyrd arbetstakt, brist på utveckling eller fysisk bundenhet till arbetsplatsen?
 • Finns det möjlighet att byta de helgdagar som bestäms i den svenska kalendern mot andra helgdagar?
 • Hur förläggs arbetstiden (heltid eller deltid, övertid, flextid, individuell arbetstid) för kvinnor och män? Kan man läsa ut andra mönster för andra grupper?

Förslag på åtgärder utifrån kartläggningen

 • Skapa rutiner för att tidigt kunna förebygga och synliggöra sjukdomar som är relaterade till olycksfall eller arbetsskador.
 • Gör alltid en rehabiliteringsutredning för alla som är sjukskrivna längre än fyra veckor eller som har upprepade korta sjukskrivningar. Gör rehabiliteringsinsatser eller ändra arbetsuppgifter.
 • Upprätta rutiner för att regelbundet följa upp de anställdas ohälsa och dess orsaker uppdelade på kön, mellan olika enheter och mellan grupper i verksamheten.
 • Inför arbetsrotation för att minska risker för arbetsskador och för att bredda kompetensen.
 • Kompetensutveckla! Ta reda på om alla har personliga utvecklingsplaner med konkreta insatser.
 • Gör det möjligt att byta de helgdagar som bestäms i den svenska kalendern mot andra traditioners helgdagar. Till exempel att byta juldagen.
 • Organisera arbetet så att det blir möjligt för anställda att ta bönepaus.
 • Erbjud möjligheten till flera alternativa maträtter när arbetsgivaren bjuder på förtäring eller i arbetsplatsens lunchservering.
 • Gör det möjligt för arbetstagare som så önskar att bära religiös klädsel, exempelvis huvudduk och turban. Om arbetsplatsen har särskild arbetsklädsel, ta fram en huvudduk och turban till den.
 • Utrusta arbetsplatserna med skydds- och hjälpmedel som är anpassade för både kvinnor och män.
 • Ta reda på hur stor andel av de anställda som har deltidsarbete. Ta reda på om deltidsarbete är utmärkande för en viss grupp anställda. Eller om deltidsarbete är något som den enskilde anställde har valt.
 • Ta reda på om det finns några deltidsarbetande som vill arbeta mer. Skapa heltidsanställningar!
Publiceringsdatum: 2010-01-19