Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Utbildning

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Lärare med två elever på fysiklektion

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av studenter, barn och elever som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller i vissa fall ålder.

All utbildning, undervisning och pedagogisk verksamhet i organiserad form omfattas av diskrimineringsförbudet. Det innebär bland annat förskolor, skolbarnsomsorg, grund- och gymnasieskolor, eftergymnasiala utbildningar, studieförbund, folkhögskolor, uppdragsutbildningar, militära utbildningar och högskoleutbildningar.

Den som är huvudman för en utbildning är ansvarig för att diskriminering och trakasserier inte förekommer på utbildningen.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ska se till att diskrimineringslagen följs.

Det är viktigt att du som är utbildningsanordnare har god kunskap om vilka skyldigheter lagen medför. Därför kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för rådgivning så att du inte riskerar att diskriminera någon.

Observera att skolor, högskolor och universitet även måste arbeta aktivt förebyggande mot diskriminering. Läs mer om förebyggande arbete i högerspalten.

Annan kränkande behandling, bland annat mobbning, som inte omfattas av diskrimineringslagen, kan anmälas till Barn- och elevombudet på Skolinspektionen. (Se länk i högerspalt)

Publiceringsdatum: 2008-12-16

Vad säger lagen? Huvudmännens ansvar

Se DO:s och BEO:s gemensamma utbildning "Diskriminerad eller kränkt i skolan"

Se utbildningen på film