Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Vad är trakasserier?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Kvinna framför dator. Kvinnan håller ansiktet i händerna och blundar.

Arbetstagare har rätt att inte bli utsatta för trakasserier på arbetsplatsen. Det gäller oavsett om den som trakasserar är en arbetsgivare eller en annan arbetstagare.

Personer som besöker exempelvis en arbetsförmedling eller en facklig organisation har också rätt att inte bli utsatt för trakasserier från personalen där.

Dina skyldigheter som arbetsgivare

Som arbetsgivare ska du förebygga och förhindra så att trakasserier inte förekommer på arbetsplatsen.

Om du får reda på att trakasserier förekommer, ska du utreda vad som har hänt och sätta stopp för fortsatta trakasserier.

Du får inte trakassera en arbetstagare, arbetssökande, prao-elev eller en yrkespraktikant. Det räknas då som diskriminering i lagens mening. Detsamma gäller om du trakasserar inhyrd eller inlånad arbetskraft.

Om du bryter mot någon av dessa bestämmelser kan du bli ersättningsskyldig.

Vad är trakasserier?

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en person. Trakasserier är förbjudna om de har samband med:

  • Kön 
  • Könsidentitet eller könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Trakasserier kan bland annat vara att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper . Det kan också handla om att någon blir kallad ”blatte”, ”mongo”, ”fjolla”, ”hora”, eller liknande. Det kan även vara fråga om ignorerande eller undanhållande av information som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

Trakasserier är ett beteende som är ovälkommet. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande. Samma beteende kan alltså uppfattas som trakasserier av en person medan en annan person inte alls behöver bli illa berörd.

Vad är sexuella trakasserier?

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier.

Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och ofta nedvärderande.

Sexuella trakasserier skiljer sig från vanlig flirt genom att de är ovälkomna. Det är den som är utsatt som avgör vad som är kränkande och vad som gör att till exempel arbetsplatsen känns otrygg.

Viktigt att säga ifrån

Det är viktigt att den som är utsatt för trakasserier klargör detta för den som trakasserar och ber personen att sluta. Vid allvarliga eller tydliga fall där det är uppenbart att beteendet är ovälkommet, behöver den trakasserade inte säga ifrån för att det ska vara fråga om trakasserier.

Utreda och sätta stopp

Om du som är arbetsgivare får reda på att någon på din arbetsplats anser sig utsatt för trakasserier är det din skyldighet att utreda de påstådda trakasserierna och vid behov sätta stopp för dem. Detta gäller utsatta arbetstagare, arbetssökande, yrkespraktikanter, prao-elever, inhyrd och inlånad arbetskraft.

Arbetsgivaren ska i utredningen så snabbt och diskret som möjligt ta reda på vad som har hänt, till exempel genom att intervjua de inblandade och eventuella vittnen.

Du som är arbetsgivare måste genom utredningen försöka skapa dig en egen bild av vad som har inträffat. Om du kommer fram till att trakasserier har förekommit är du skyldig att vidta åtgärder för att sätta stopp för dem. Åtgärderna kan vara disciplinära gentemot den som har utfört trakasserierna (till exempel varning, omplacering eller uppsägning). Andra åtgärder kan vara utbildningar eller seminarier för medarbetare om det visar sig att det handlar om ett genomgående arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.

Läs mer om arbetsgivarens utredningsskyldighet

Förebygga

Alla arbetsgivare måste arbeta förebyggande så att ingen på arbetsplatsen blir utsatt för trakasserier. Arbetsgivare med 25 eller fler anställda måste redovisa sitt arbete mot mot sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning i en policy och en beredskapsplan.

Läs mer om att arbeta förebyggande här

Förbjudet att bestraffa!

Om någon har anmält dig som arbetsgivare för trakasserier, får du inte utsätta henne eller honom för bestraffning, så kallade repressalier. Det gäller även dig som jobbar på exempelvis en arbetsförmedling eller a-kassa. Exempel på repressalier kan vara orimlig beordrad övertid, högre arbetsbelastning, okvalificerade arbetsuppgifter eller att vägra förmedla jobb till någon.

En arbetstagare får heller inte utsättas för repressalier om hon eller han till exempel påpekar att arbetsgivaren inte arbetar förebyggande mot sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Den som blir utsatt för repressalier kan anmäla det till sitt fackförbund eller till DO.

Publiceringsdatum: 2009-02-25