Diskrimineringsombudsmannen - tillbaka till startsidan

Hur anmäler jag?

Lyssna Lättläst Teckenspråk
Bild på hand som skriver namnet Elvy Malmborg på en anmälan.

Om du upplever att du har blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Det är alltid myndigheten, företaget eller organisationen som är ansvarig för att diskriminering inte sker och som kan anmälas för diskriminering. Du kan alltså inte anmäla en enskild person.

Så här gör du

Du kan bara göra en anmälan om det är du själv som upplever att du har blivit diskriminerad. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla ditt namn, adress, telefon, gärna e-postadress, och namnet på företaget, organisationen eller myndigheten som har diskriminerat dig. Skriv också varför du tror att du har blivit diskriminerad och hur det har samband med till exempel funktionsnedsättning eller etnisk tillhörighet.

Skriv ett brev eller fyll i anmälningsblanketten i högerspalt. Du kan fylla i dina uppgifter direkt i pdf-dokumentet. Du kan skriva till DO på vilket språk du vill.

Det är viktigt att du som upplevt dig diskriminerad dokumenterar händelserna så fort som möjligt och på andra sätt sparar information som senare kan användas som bevisning i ärendet.

Anmälan bör göras snabbt. Det får inte gå för lång tid mellan diskrimineringen och anmälan, eftersom ärendet riskerar att preskriberas, det vill säga det blir för sent för DO att utreda det. Händelser som har skett för mer än två år sedan brukar inte utredas.

Så gör DO när din anmälan kommit in

När en anmälan om diskriminering eller trakasserier in till DO, beslutar DO om ärendet ska utredas. DO väljer vilka ärenden som utreds.

Läs mer om vad DO driver för typ av ärenden

Om DO beslutar att din anmälan ska utredas gör DO gör neutral utredning, vilket innebär att DO tar in uppgifter både från anmälaren och den som blivit anmäld. Om utredningen visar att man kan anta att diskriminering eller missgynnande har skett kan DO företräda dig. DO kan då driva ditt ärende i domstol eller, i vissa fall då rättsläget bedöms som klart, till en förlikning mellan dig och den diskriminerande parten. En förlikning är en frivillig överenskommelse mellan dig och exempelvis en myndighet. Det kan vara en ekonomisk ersättning, en ursäkt eller någon annan kompensation eller insats.

Förbjudet att bestraffa

Det anmälda företaget, organisationen eller myndigheten får inte straffa dig för att du har anmält det eller den för diskriminering. Blir du utsatt för bestraffning, så kallade repressalier, kan du anmäla det till DO.

Offentlig handling

DO är en myndighet. Det innebär att din anmälan registreras och blir allmän handling som allmänhet och medier kan begära att få läsa. Under vissa speciella omständigheter kan DO sekretessbelägga uppgifter, vilket innebär att de inte får lämnas ut.

Om du har frågor kring möjligheten att göra en anmälan är du välkommen att kontakta DO och be om rådgivning från en utredare (se kontaktinformation i högerspalt!).

Publiceringsdatum: 2012-01-19

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 3686
103 59 Stockholm
Telefon: 08-120 20 700
E-post: do@do.se