Aktiva åtgärder i förskolan och skolan

Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder. Lagändringen innebär att utbildningsanordnare har fått mer ansvar
för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter
oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.

Detta informationsblad ger dig en kort överblick av de nya bestämmelserna och beskriver det fortlöpande arbetet som utbildningsanordnare ska genomföra i fyra steg inom sju områden.

Infoblad om aktiva åtgärder för förskola och skola

Lättläst infoblad om aktiva åtgärder i skolan