Lika rättigheter i skolan

Ett stöd i skolans likabehandlingsarbete

Lika rättigheter i skolan är en bok som ger tips och inspiration för hur verksamheter inom skolan kan bedriva ett systematiskt och målinriktat arbete för att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Boken beskriver och exemplifierar hur förskolan kan arbeta förebyggande för att undvika risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i den egna verksamheten.

Materialet har fokus på likabehandlingsarbetet i sin helhet och beskriver hur skolans personal kan verka för att likabehandlingsarbetet ska bli en integrerad del av hela verksamheten som involverar alla som berörs av den.

Hjulet för likabehandlingsarbetet

Ett stödmaterial som även finns i  boken Lika rättigheter i skolan – "hjulet" för likabehandlingsarbetet. Hjulet visar de olika stegen i likabehandlingsarbetet: utvärdera, främja, kartlägg, förebygg och åtgärder för akuta situationer.
Hjulet utgår från centrum, det vill säga skolpersonal, elever och föräldrar. Hjulet läses inifrån och ut.

Ladda ner

Beställ

Lika rättigheter i skolan
Pris: 50 kronor/st exklusive moms

Du kan kostnadsfritt beställa publikationer för under 200 kronor (exklusive moms). Du betalar då inte heller frakt. Om du beställer för över 200 kronor (exklusive moms) debiteras du hela beloppet samt eventuell moms och frakt.