Lika rättigheter i förskolan

Ett stöd i förskolans likabehandlingsarbete

Lika rättigheter i förskolan är en bok som ger tips och inspiration för hur verksamheter inom förskolan kan bedriva ett systematiskt och målinriktat arbete för att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Boken exemplifierar och beskriver hur förskolan kan arbeta förebyggande för att undvika risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i den egna verksamheten.

Materialet har fokus på likabehandlingsarbetet i sin helhet och beskriver hur förskolans personal kan verka för att likabehandlingsarbetet ska bli en integrerad del av hela verksamheten som involverar alla som berörs av den.

Hjulet för likabehandlingsarbetet

Ett stödmaterial som även finns i boken – "hjulet" för likabehandlingsarbetet. Hjulet visar de olika stegen i likabehandlingsarbetet: utvärdera, främja, kartlägg, förebygg och åtgärder för akuta situationer. Hjulet utgår från centrum, det vill säga förskolepersonal, barn och föräldrar. Hjulet läses inifrån och ut.

Endast nedladdning under 2016

Vi genomför under 2016 en översyn av våra stöd och verktyg. Tills vidare erbjuds därför denna vägledning endast för nedladdning.