Faktablad: Det här behöver du göra som arbetsgivare

Arbetsgivare ska förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Detta informationsblad ger dig en kort överblick av de nya bestämmelserna och beskriver det fortlöpande arbetet som arbetsgivare ska genomföra i fyra steg inom fem områden.

Infoblad om aktiva åtgärder i arbetslivet

Här finns även en miniversion av informationsbladet som ger dig en översikt av de nya bestämmelserna.

En översikt av bestämmelserna