Guide till aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Guiden ger dig en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen och vägledning i hur arbetet ska gå till. Du får också tips och exempel på frågor som du kan ha nytta av i arbetet. Den innehåller även konkreta exempel som kan användas som ögonöppnare för att börja diskturera vad som behöver göras i den egna verksamheten. 

Guiden vänder sig främst till chefer med personalansvar och hr-ansvariga både inom privat och offentligt sektor. Den vänder sig även till fackliga ombud och andra som arbetar med frågor som rör aktiva åtgärder. Du kan vara skyddsombud eller arbetsmiljöansvarig, eller någon som samordnar organisationens arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor, inkludering, likabehandling, antidiskriminering, mänskliga rättigheter, social hållbarhet och liknande arbete.

Du kan både använda den enskilt eller gå igenom den tillsammans i en arbetsgrupp för att få stöd i arbetet med aktiva åtgärder. Du behöver inte skapa något konto eller lämna några uppgifter för att använda guiden.

Börja använda guiden till aktiva åtgärder mot diskriminering