Työelämä (Arbetslivet)

Työnantajasi ei saa syrjiä sinua, joka olet työsuhteessa, työnhakija, prao-oppilas tai harjoittelija. Jos sinut on vuokrattu tai lainattu, on myös sinulla suoja syrjintää vastaan. 

Sinulla on suoja syrjintää vastaan myös, jos menet työnvälitykseen tai osallistut siellä pidettävään kurssiin, ollessasi yhteydessä ammattiliittoosi tai työnantajajärjestöön, jos perustat oman yrityksen ja haet avustusta, jos haet esimerkiksi ammattipätevyyden osoittavaa legitimaatiota sekä ollessasi yhteydessä työttömyyskassaan. 

Syrjintäasiamies (DO) pitää huolen siitä, että syrjintälakia noudatetaan. Jos sinua on syrjitty työelämässä ja se liittyy sukupuoleen, sukupuolet ylittävään identiteettiin tai ilmaisuun, etniseen kuulumiseen, uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen, toimintaesteeseen, sukupuoliseen taipumukseen tai ikään, voit ilmoittaa DO:lle tai ammattiliitollesi, jos olet joutunut syrjityksi työpaikallasi.

Myös jos olet joutunut epäsuotuisaan asemaan vanhempainvapaan yhteydessä, voit ilmoittaa siitä DO:lle tai ammattiliitollesi. 

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Voit ilmoittaa syrjinnästä, jos olet työsuhteessa, työnhakija, vuokrattuna tai lainattuna työpaikalla. Myös harjoittelijat tai prao-oppilaat voivat ilmoittaa syrjinnästä. Jos olet vanhempainvapaalla, voit tehdä ilmoituksen työnantajastasi, jos hän on asettanut sinut epäsuotuisaan asemaan vanhempainvapaan yhteydessä. Vaikka sinut on sanottu irti, voit silti tehdä ilmoituksen syrjinnästä.

Sinulla on suoja syrjintää vastaan myös, jos menet työnvälitykseen tai osallistut siellä järjestettyyn kurssiin, ollessasi yhteydessä ammattiliittoosi tai työnantajajärjestöön, jos aiot perustaa oman yrityksen ja haet avustusta, kun haet esimerkiksi ammattipätevyyden osoittavaa legitimaatiota sekä ollessasi yhteydessä työttömyyskassaan.

Syrjintä on kiellettyä, jos se liittyy:

 • Sukupuoleen
 • Sukupuolet ylittävään identiteettiin tai ilmaisuun
 • Etniseen kuulumiseen
 • Uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen
 • Toimintaesteeseen
 • Sukupuoliseen taipumukseen
 • Ikään

Mistä voin tehdä ilmoituksen?

Syrjintää on, jos työnantaja kohtelee sinua huonommin työpaikalla siksi, että olet esimerkiksi biseksuaalinen tai syntynyt jossain muussa maassa kuin Ruotsissa. Syrjintää voi olla myös, jos työnantaja kiusaa sinua.

Syrjintä voi olla myös epäsuoraa. Esimerkiksi jos neutraaleilta vaikuttavat säännöt käytännössä ovat epäsuotuisia tiettyyn ryhmään kuuluville, esimerkiksi naisille. Työnantaja ei saa myöskään määrätä jotain muuta henkilöä työpaikallasi syrjimään sinua.

Paitsi työpaikalla on sinulla suoja syrjintää vastaan laajemmassa merkityksessä työelämässä. Syrjintäkiellot koskevat myös:

 • Työmarkkinapoliittista toimintaa (esimerkiksi työmarkkinapoliittista ohjelmaa tai sekä yksityistä että julkista työnvälitystä)
 • Tiettyjen järjestöjen jäsenyyttä (esimerkiksi työnantaja- tai työntekijäjärjestöjä)
 • Elinkeinoelämän aloittamista ja harjoittamista ja ammattipätevyyttä   (esimerkiksi valtion avustuksia omaa yritystä perustettaessa  
  tai ammattilegitimaation antamista)
 • Työttömyysvakuutusta

Esimerkkejä työelämässä tapahtuvasta syrjinnästä

Tässä on esimerkkejä siitä, mikä voi olla syrjintää tai epäsuotuisaan asemaan joutumista työelämässä, josta voit tehdä ilmoituksen Syrjintäasiamiehelle.

Jos sinulla on alhaisempi palkka kuin työtoverillasi samasta tai samanarvoisesta työstä ja luulet sillä olevan yhteyttä sukupuoleesi.

 • Saat tulla työhaastatteluun, mutta et saa työtä hyvistä ansioista huolimatta. Epäilet, että sillä on tekemistä sen kanssa, että sinä miehenä olet tullut naisten vaatteissa.
 • Et saa tulla haastatteluun hyvistä ansioista huolimatta siksi, että työnantaja ymmärtää nimestäsi, että etninen taustasi ei ole ruotsalainen.
 • Työnantajasi kutsuu sinua ”hupakoksi” tai ”homoksi”. Kun pahastut, hän sanoo, että ”se oli vain leikinlaskua” ja että ihmisten täytyy oppia ”ottamaan rennommin”.
 • Olet hakenut työpaikallasi korkeampaa asemaa mutta et ole saanut sitä. Epäilet, että sillä on tekemistä sen kanssa, että käytät rullatuolia.
 • Työnantajasi sanoo, että sinulla tosin on pätevyys mutta olet ”liian nuori” johtajaksi.
 • Et saanut muiden saamaa palkankorotusta vanhempainvapaalla ollessasi.
 • Et saa avustusta elinkeinotoiminnan aloittamiseen, koska sinua pidetään liian vanhana.
 • Koeaikasi keskeytettiin raskaaksi tultuasi.
  Työhaastattelussa saat kysymyksen, onko sinulla aids. Epäilet sillä olevan yhteyttä siihen, että olet afroruotsalainen.
 • Samaa sukupuolta olevaa partneriasi ei kutsuta henkilökunnan juhliin siitä huolimatta, että heteroseksuaaliset työtoverisi saavat ottaa mukaan omat partnerinsa.
 • Saat muita työntekijöitä huonompaa palkkaa ja epäilet, että sillä on tekemistä näkövammasi kanssa. 
 • Työnantajasi tekee ei-tervetulleita seksuaalisia lähentelyjä.
 • Työnvälitys ei välitä sinulle työtä, koska sen mielestä yritykset eivät halua muuhun etniseen ryhmään kuuluvia henkilöitä kuin ruotsalaisia.

Rankaiseminen kielletty

Jos olet ilmoittanut työnantajasi, työnvälityksen, ammattiliiton tai vastaavan syrjinnästä, sinua ei saa rangaista, toisin sanoen ryhtyä niin kutsuttuihin kostotoimenpiteisiin. Rangaistus tai kostotoimenpiteet saattavat olla esimerkiksi kohtuuttomasti määrätty ylityö, suurempi työrasitus, liian helpot työtehtävät tai jos työnvälitys kieltäytyy välittämästä työtä sinulle. Työnantaja ei saa ryhtyä kostotoimenpiteisiin myöskään, jos esimerkiksi huomautat, ettei hän ole tehnyt ennalta ehkäisevää työtä syrjintää vastaan.

Mitä on kiusaaminen?

Sinulla on oikeus välttyä kiusaamiselta työpaikallasi. Se koskee kiusaamista sekä työnantajan että jonkun toisen työntekijän toimesta.

Sinulla on oikeus välttyä kiusaamiselta myös ollessasi esimerkiksi työnvälityksessä tai ammattiliiton kokouksessa.

Kiusaaminen on toista henkilöä loukkaavaa käyttäytymistä. Kiusaaminen on kiellettyä, jos se liittyy:

 • Sukupuoleen
 • Sukupuolet ylittävään identiteettiin tai ilmaisuun
 • Etniseen kuulumiseen
 • Uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen
 • Toimintaesteeseen
 • Seksuaaliseen taipumukseen
 • Ikään

Kiusaamista voi olla muun muassa, että käytetään ilkkuvia tai alentavia yleistyksiä esimerkiksi ”naisellisista”, ”homoseksuaalisista” tai ”bosnialaisista” ominaisuuksista. Se saattaa olla myös sitä, että käytetään nimityksiä ”blatte”, ”mongo”, ”hupakko”, ”huora” tai vastaavanlaisia. Se voi olla myös näkymättömäksi tekemistä tai sellaisen informaation antamatta jättämistä, joka liittyy johonkin syrjintäperusteeseen.

Kiusaamiselle on yhteistä se, että sen johdosta henkilö tuntee itsensä loukatuksi, uhatuksi, häpäistyksi tai huonosti kohdelluksi.

Kiusaaminen on ei-tervetullutta käyttäytymistä. Sinä, jota on kiusattu, ratkaiset, mikä on loukkaavaa. Joku saattaa kokea käyttäytymisen kiusaamiseksi, kun taas toinen henkilö ei pahastu lainkaan.

Jos olet joutunut kokemaan toisenlaisia loukkauksia, esimerkiksi muunlaista kiusaamista työpaikalla, sinun tulee kääntyä työnantajasi tai suojeluvaltuutetun puoleen. DO ei valvo tätä lainsäädäntöä.

Mitä on seksuaalinen kiusaaminen?

Kiusaaminen voi olla luonteeltaan myös seksuaalista. Silloin sitä kutsutaan seksuaaliseksi kiusaamiseksi.

Kysymyksessä voi olla kosketukset, kopelointi, leikinlasku, ehdotukset, katseet, puhetyyli tai kuvat, joissa on seksuaalinen vihjaus.

Seksuaalinen kiusaaminen eroaa tavallisesta flirttailusta siten, että se ei ole tervetullutta. Sinä, joka olet joutunut sen kohteeksi, ratkaiset, mikä on loukkaavaa ja mikä aiheuttaa esimerkiksi sen, että työpaikka ei tunnu turvalliselta.

Huomauta!

Lain mukaan tulee kiusaajan olla tietoinen siitä, että käyttäytyminen koetaan kiusaamiseksi. Kiusaamisen kohteeksi joutunut ratkaisee, mikä hänen mielestään on loukkaavaa. Siksi on tärkeätä, että sinä, jota on kiusattu, teet kiusaajalle selväksi, että käyttäytyminen on epämiellyttävää ja ei-tervetullutta ja että sen täytyy loppua. Sen voi tehdä suullisesti, kirjallisesti tai jonkun avulla, johon luotat. Tietyissä, vakavissa tapauksissa ei tarvitse huomauttaa asiasta, joka lain mukaan lasketaan kiusaamiseksi.

Kiusaaminen voi olla syrjintää

Jos työnantaja kiusaa sinua, lasketaan se lain mukaan syrjinnäksi. Tämä koskee myös tapauksia, jolloin työnantaja käskee jonkun muun kiusaamaan sinua. Siinä tapauksessa voit tehdä ilmoituksen työnantajasta joko ammattiliitolle tai DO:lle. Työnantajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on johtajan asemassa.

Jos joku toinen työntekijä asettaa sinut työntekijänä kiusaamisen kohteeksi, sitä ei lain mukaan lasketa syrjinnäksi. Sitä vastoin tulee työnantajan, joka on saanut tietoonsa, että joku kiusaa sinua työpaikalla, selvittää ja pysäyttää tällainen toiminta. Työntekijöiden välillä tapahtuva kiusaaminen on siis ilmoitettava työnantajalle, jonka velvollisuus on ryhtyä toimenpiteisiin. Kiusaaminen on siis aina sinun työnantajasi vastuulla.

Jos sinua kiusaa joku, joka työskentelee työnvälityksessä, ammattiliitossa tai työnantajajärjestössä, sellaisessa yrityksessä tai järjestössä, joka jakaa avustuksia elinkeinotoiminnan aloittamista varten, viranomainen, joka myöntää legitimaatioita ammattipätevyydestä tai työttömyyskassa, niin se lasketaan aina syrjinnäksi. Yritys, järjestö tai viranomainen saattaa joutua maksamaan syrjintäkorvausta.

Työnantajasi vastuu

Työnantajasi velvollisuus on tehdä ennalta ehkäisevää työtä sen hyväksi, ettei työpaikallasi tapahdu kiusaamista. Työnantajan, jolla on 25 tai useampia työntekijöitä, täytyy tehdä tiliä työstään seksuaalisen kiusaamisen estämiseksi sekä sukupuoleen, etniseen kuulumiseen, uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen liittyvästä kiusaamisesta toimintalinjan ja valmiussuunnitelman muodossa.

Jos työnantaja saa selville, että joku tuntee joutuneensa kiusatuksi työpaikalla, täytyy työnantajan selvittää ja pysäyttää mahdollinen kiusaaminen. Jos työnantaja ei tee sitä, voit ilmoittaa työnantajan ammattiliitollesi tai DO:lle.

Sinulla on oikeus välttyä rankaisemiselta ilmoituksen tehtyäsi! 

Jos olet tehnyt ilmoituksen esimerkiksi työnantajastasi, ammattiliitostasi tai työnvälityksestäsi kiusaamisen takia, sinulla on oikeus välttyä kostotoimenpiteiltä, toisin sanoen rankaisemiselta (esimerkiksi kohtuuttomasti määrätystä ylityöstä, suuremmasta työmäärästä, liian yksinkertaisista tehtävistä, että työnvälitys kieltäytyy välittämästä sinulle työtä ja niin edelleen). Tämä koskee myös joitakin muita tilanteita, esimerkiksi jos olet tehnyt ilmoituksen työnantajastasi, ettei hän ole tehnyt aktiivista työtä estääkseen seksuaalisen kiusaamisen tai sukupuoleen, etniseen kuulumiseen, uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen liittyvän kiusaamisen, kuten syrjintälaissa sanotaan.

Jos joudut kostotoimenpiteiden kohteeksi, voit tehdä siitä ilmoituksen ammattiliitollesi tai DO:lle.

Miten teen ilmoituksen?

Jos koet, että esimerkiksi työnantajasi, ammattiliittosi tai työnvälityksesi kiusaa sinua ja se liittyy sukupuoleen, sukupuolet ylittävään identiteettiin tai ilmaisuun, etniseen kuulumiseen, uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen, toimintaesteeseen, seksuaaliseen taipumukseen tai ikään, voit ilmoittaa siitä Syrjintäasiamiehelle (DO).

Voit tehdä ilmoituksen myös, jos olet joutunut epäsuotuisaan asemaan vanhempainvapaan yhteydessä tai jos työnantajasi ei tee työtä syrjinnän estämiseksi.

Voit ilmoittaa työnantajasi myös, jos hän ei ole selvittänyt kiusaamisilmoitusta tai hoitanut kiusaamista työpaikalla.

Onko sinun tapauksessasi, jolla on toimintaeste, kieltäydytty sovittamasta työpaikkaasi kohtuullisessa määrin? Silloin voit ilmoittaa siitä DO:lle.

Työnantaja, työnvälitys tai ammattiliitto ym. on aina vastuussa siellä olevista olosuhteista. Siksi voit tehdä ilmoituksen työnantajastasi, ammattiliitosta tai työnvälityksestä DO:lle mutta et yksityisestä henkilöstä.

Näin teet

Voit tehdä ilmoituksen vain, jos sinä tunnet henkilökohtaisesti joutuneesi syrjityksi tai epäsuotuisaan asemaan. Ilmoituksen pitää olla kirjallinen ja siinä täytyy olla sinun nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, mielellään sähköpostiosoitteesi ja esimerkiksi työnantajan, työnvälityksen tai ammattiliiton nimi. Kirjoita myös, miksi luulet joutuneesi syrjityksi.

Kirjoita kirje tai täytä  oleva ilmoituslomake. Voit täyttää tietosi suoraan pdf-dokumenttiin.

Ilmoitus tulee tehdä nopeasti. Ei saa mennä liian pitkää aikaa syrjinnän tai epäsuosioon joutumisen ja ilmoituksen välillä, koska asia saattaa vanhentua ja DO:n on liian myöhäistä selvittää asia. Yli kaksi vuotta sitten tapahtuneita asioita ei yleensä selvitetä.

Syrjintää, kiusaamista ja vanhempainvapaalla olevien epäsuosioon joutumista koskevat ilmoitukset selvittää DO:n selvittäjät. Jos olet ammattiliiton jäsen, täytyy DO:n kysyä ensin liitolta, haluavatko he edustaa sinua kiistassa. Jos ammattiliitto ei halua edustaa sinua tai jos et halua ammattiliiton auttavan sinua, DO selvittää asian. DO tekee neutraalin selvityksen, mikä tarkoittaa, että DO ottaa tiedot sekä ilmoittajalta sekä siltä, josta ilmoitus on tehty. Jos selvityksestä ilmenee, että voidaan olettaa syrjintää tai epäsuosioon joutumista tapahtuneen, yrittää DO ensisijaisesti päästä neuvottelemalla vapaaehtoiseen sopimukseen, niin sanottuun sovintosopimukseen sinun ja esimerkiksi työnantajan välillä. Kysymykseen voi tulla palkankorotus, anteeksipyyntö, taloudellinen korvaus tai panostus koulutukseen. Jos sinä ja esimerkiksi sinun työnantajasi ette pääse sopimukseen sovittelun avulla, voi DO viedä asian Työtuomioistuimeen.

Rankaiseminen kielletty

Jos olet tehnyt syrjintäilmoituksen työnantajastasi, työnvälityksestä, ammattiliitosta tai vastaavasta, sinua ei saa rangaista, toisin sanoen asettaa niin sanottujen kostotoimenpiteiden kohteeksi. Rangaistuksia tai kostotoimenpiteitä saattavat olla esimerkiksi kohtuuttomasti määrätty ylityö, suurempi työrasitus, liian helpot työtehtävät tai jos työnvälitys kieltäytyy välittämästä sinulle työtä. Työnantaja ei saa asettaa sinua kostotoimenpiteitten kohteeksi myöskään, jos esimerkiksi huomautat, että hän ei ole tehnyt ennaltaehkäisevää työtä syrjintää vastaan.

Jos joudut kostotoimenpiteiden kohteeksi, voit ilmoittaa siitä DO:lle.

Julkinen asiapaperi

DO on viranomainen. Se tarkoittaa, että ilmoituksesi rekisteröidään ja siitä tulee julkinen asiapaperi, jonka yksityishenkilöt ja joukkotiedotusvälineet voivat pyytää luettavaksi. Tietyissä erityisolosuhteissa DO saattaa julistaa tiedot salaisiksi, mikä tarkoittaa, että niitä ei saa antaa kenellekään.

Jos sinulla on kysyttävää ilmoituksentekomahdollisuudesta, olet tervetullut ottamaan yhteyttä DO:hun ja pyytää selvittäjältä neuvoa.