Muut yhteiskunnan alueet (Andra samhällsområden)

Sinulla on suoja syrjintää vastaan useilla yhteiskunnan alueilla. Se säädetään syrjintälaissa. Muun muassa sinulla on suoja syrjintää vastaan, kun ostat jotain, vuokraat asunnon, olet sairaalassa, saat apua Vakuutuskassalta tai jos olet suorittamassa asevelvollisuutta.

Syrjintäasiamies (DO) pitää huolen siitä, että syrjintälakia noudatetaan. Jos olet joutunut syrjityksi ja se liittyy sukupuoleen, sukupuolet ylittävään identiteettiin tai ilmaisuun, etniseen kuulumiseen, uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen, toimintaesteeseen tai seksuaaliseen taipumukseen, voi ilmoittaa siitä DO:lle.

Kuka voi tehdä ilmoituksen?

Voit ilmoittaa syrjinnästä, jos olet esimerkiksi yrityksen tai viranomaisen asiakas, potilas tai vastaava ja henkilökunta kohtelee sinua huonommin esimerkiksi, koska olet biseksuaalinen tai syntynyt jossain muussa maassa kuin Ruotsissa. Voit tehdä ilmoituksen myös, jos koet joutuneesi kiusatuksi.

Syrjintä on kiellettyä, jos se liittyy:

 • Sukupuoleen
 • Sukupuolet ylittävään identiteettiin tai ilmaisuun
 • Etniseen kuulumiseen
 • Uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen
 • Toimintaesteeseen
 • Seksuaaliseen taipumukseen

Mitkä alat kuuluvat siihen?

Syrjintäkielto on voimassa seuraavilla aloilla:

 • Tavaroiden, palvelujen ja asuntojen kauppa (yksityis- ja perhe-elämän ulkopuolella)
 • Yleisen kokouksen tai julkisen tilaisuuden järjestäminen (esimerkiksi messut, markkinat tai konsertit)
 • Terveyden- ja sairaanhoito
 • Sosiaalipalvelu, kuljetuspalvelu ja asunnon sopeuttamisavustus
 • Sosiaalivakuutusjärjestelmä (Vakuutuskassan palvelut)
 • Valtion opintotuki
 • Asevelvollisuus ja siviilipalvelu
 • Julkinen työsuhde (tarkoittaa sitä, että kukaan esimerkiksi valtion, kuntien tai maakäräjien palveluksessa oleva ei saa kohdella ketään syrjivällä tavalla.)

Huomaa, että yksityishenkilöitä ei hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta saa ilmoittaa syrjinnästä. Syrjimisilmoituksen voi tehdä esimerkiksi kunnasta, viranomaisesta tai yrityksestä, joka tarjoaa tavaroita tai palveluita ja joka vastaa työntekijöistään. Muita esimerkkejä ovat sairaala, CSN tai Vakuutuskassa. 

Mistä voin tehdä ilmoituksen?

Syrjintää on, kun esimerkiksi viranomainen tai yritys kohtelee sinua huonommin, koska olet esimerkiksi biseksuaalinen tai syntynyt jossain muussa maassa kuin Ruotsissa. Voit tehdä ilmoituksen myös, jos koet joutuneesi kiusatuksi.

Syrjintä voi olla myös epäsuoraa. Esimerkiksi kun neutraaleilta vaikuttavat säännöt itse asiassa asettavat tiettyyn ryhmään kuuluvat henkilöt, esimerkiksi naiset, epäsuotuisaan asemaan. Viranomaisen tai yrityksen palveluksessa oleva ei saa myöskään määrätä ketään kiusaamaan sinua.

Esimerkkejä syrjinnästä

Tässä on esimerkkejä siitä, mikä voi olla syrjintää, josta voit tehdä ilmoituksen Syrjintäasiamiehelle.

 • Jos et saa vuokrata asuntoa ja se liittyy etniseen kuulumiseesi.
 • Jos sinulla on kipuja raskauden vuoksi, josta syystä et voi työskennellä ja Vakuutuskassa ei anna sinulle sairauspäivärahaa.
 • Jos jokin klubi ei päästä sinua sisälle, koska olet transvestiitti.
 • Jos sairaala tapaturman sattuessa kieltäytyy päästämästä sinua tapaamaan  samaa sukupuolta olevaa loukkaantunutta partneriasi, koska sinua ei katsota omaiseksi.
 • Jos sinua ei päästetä ravintolaan, koska sinulla on toimintaeste, esimerkiksi cp-vamma.
 • Jos asevelvollisuutta suorittaessasi joudut seksuaalisen kiusaamisen kohteeksi.
 • Jos sinua kohdellaan epämiellyttävällä tavalla ja sinua kiusataan ollessasi tekemisissä viranomaisen kanssa, koska olet biseksuaalinen.
 • Jos et saa ostaa treenikorttia salille viitaten siihen, että olet toimintaesteinen ja käytät esimerkiksi rullatuolia.

Rankaiseminen kielletty

Jos olet tehnyt syrjintäilmoituksen viranomaisesta, yrityksestä tai vastaavasta, sinua ei saa asettaa rangaistusten, niin sanottujen kostotoimenpiteiden kohteeksi. Esimerkkejä kostotoimenpiteistä voi olla, että sinua ei päästetä liikkeeseen tai ravintolaan, josta olet tehnyt ilmoituksen, jos vuokraisäntäsi kiusaa sinua tai jos terveyskeskus ei ota vastaan sinua, joka olet tehnyt ilmoituksen.

Mitä on kiusaaminen?

Sinulla on oikeus välttyä kiusaamiselta esimerkiksi, kun ostat jotain, olet terveyskeskuksessa, suoritat asevelvollisuuttasi, haet asuntoa tai olet Vakuutuskassassa.

Kiusaaminen on henkilöä loukkaavaa käyttäytymistä. Kiusaaminen on kiellettyä, jos se liittyy:

 • Sukupuoleen
 • Sukupuolet ylittävään identiteettiin tai ilmaisuun
 • Etniseen kuulumiseen
 • Uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen
 • Toimintaesteeseen
 • Seksuaaliseen taipumukseen

Kiusaaminen voi muun muassa olla sitä, että käytetään ilkkuvia tai alentavia yleistyksiä esimerkiksi ”naisellisista”, ”homoseksuaalisista” tai ”bosnialaisista” ominaisuuksista. Sitä voi olla myös mm., että kutsutaan jotakuta ”blatteksi”, ”mongoksi”, ”hupakoksi”, ”huoraksi” tai vastaavaksi. Kiusaamista voi olla myös huomioonottamattomuus tai informaation salaaminen, mikä liittyy johonkin syrjintäperusteeseen.

Yhteistä kiusaamiselle on, että sen takia henkilö tuntee itsensä loukatuksi, uhatuksi, halvennetuksi tai huonosti kohdelluksi.

Kiusaaminen on ei-tervetullutta käyttäytymistä. Sinä, joka olet joutunut kiusaamisen kohteeksi, ratkaiset, mikä on loukkaavaa. Saman käyttäytymisen saattaa joku henkilö käsittää kiusaamiseksi, kun taas toinen henkilö ei ollenkaan pane siitä pahakseen.

Mitä on seksuaalinen kiusaaminen?

Kiusaamisen luonne saattaa olla myös seksuaalinen. Silloin sitä kutsutaan seksuaaliseksi kiusaamiseksi.

Se voi olla kosketuksia, kopelointia, leikinlaskua, ehdotuksia, katseita tai kuvia, jotka viittaavat seksuaalisuuteen ja ovat alentavia.

Seksuaalinen kiusaaminen eroaa tavallisesta flirttailusta siten, että se ei ole tervetullutta. Sinä, joka olet joutunut sen kohteeksi, ratkaiset, mikä sinun mielestäsi on loukkaavaa.

Huomauta!

Kiusaamisen kohteeksi joutunut ratkaisee, mistä syystä hän kokee sen loukkaavana. On tärkeätä, että sinä kiusaamisen kohteena teet kiusaajalle selväksi, että käyttäytyminen on epämiellyttävää, ei-tervetullutta ja että sen täytyy loppua.

Tietyissä vakavissa tai selvissä tapauksissa sinun ei tarvitse huomauttaa siitä, ja silti se lain mukaan lasketaan kiusaamiseksi.

Ilmoita

Jos olet joutunut kiusaamisen kohteeksi, kun olet ollut kaupassa, yhteydessä viranomaiseen, yleisessä kokouksessa tai vastaavassa, voit tehdä siitä ilmoituksen Syrjintäasiamiehelle, DO:lle. Yritys tai järjestö, johon olet ollut yhteydessä, saattaa joutua korvaamaan.

Sinulla on oikeus välttyä rangaistukselta ilmoituksen tehtyäsi!

Jos ilmoitat esimerkiksi järjestön tai yrityksen kiusaamisesta, sinulla on oikeus välttyä kostotoimenpiteiltä, toisin sanoen rangaistukselta. Esimerkkejä kostotoimenpiteistä voi olla, että sinua ei päästetä liikkeeseen tai ravintolaan, josta olet tehnyt ilmoituksen, jos vuokraisäntä kiusaa vuokralaista, joka on tehnyt ilmoituksen tai jos terveyskeskus ei halua ottaa vastaan ilmoituksen tehnyttä potilasta.

Jos olet joutunut kostotoimenpiteiden kohteeksi, voit ilmoittaa siitä DO:lle.

Miten teen ilmoituksen?

Jos koet joutuneesi syrjityksi ja se liittyy sukupuoleen, sukupuolet ylittävään identiteettiin tai ilmaisuun, etniseen kuulumiseen, uskontoon tai muuhun uskonkäsitykseen, toimintaesteeseen, seksuaaliseen taipumukseen tai ikään, voit ilmoittaa siitä Syrjintäasiamiehelle (DO).

Viranomainen, yritys tai järjestö on aina vastuussa, ettei syrjintää tapahdu, ja siitä voidaan syrjintäilmoitus. Et voi tehdä ilmoitusta yksityishenkilöstä.

Näin menettelet

Voit tehdä ilmoituksen ainoastaan, jos sinä itse koet joutuneesi syrjityksi. Ilmoituksen tulee olla kirjallinen ja sen pitää sisältää nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, mielellään sähköpostiosoitteesi sekä sinua syrjineen yrityksen, järjestön tai viranomaisen nimen. Kirjoita myös, miksi luulet sinua syrjittäneen ja miten se liittyy esimerkiksi toimintaesteeseen tai etniseen kuulumiseen.

Kirjoita kirje tai täytä oleva ilmoituslomake. 

Ilmoitus tulee tehdä pikimmiten. Syrjinnän ja ilmoituksen välillä ei saa kulua liian pitkää aikaa, koska asia saattaa vanhentua, toisin sanoen DO:n on liian myöhäistä selvittää se. Yli kahden vuoden takaisia tapauksia ei yleensä selvitetä.

DO:n selvittäjä tutkii syrjintä- ja kiusaamisilmoituksia.

DO tekee neutraalin selvityksen, mikä tarkoittaa, että DO pyytää tiedot sekä ilmoittajalta että ilmoitetulta. Jos selvitys osoittaa, että syrjintää voidaan olettaa tapahtuneen, DO yrittää ensisijaisesti neuvottelujen avulla saada aikaan vapaaehtoisen sopimuksen, niin kutsutun sopimusratkaisun sinun ja syrjijän välillä. Kysymykseen voi tulla taloudellinen korvaus, anteeksipyyntö tai jokin muu kompensaatio tai panostus. Jos sinä ja se, josta ilmoitus on tehty, ette pääse yksimielisyyteen välitysmenettelyn avulla, voi DO viedä tapauksen tuomioistuimeen.

Rankaiseminen kielletty

Ilmoitettu yritys, järjestö tai viranomainen ei saa rangaista sinua siitä, että olet tehnyt siitä syrjimisilmoituksen. Jos joudut rangaistuksen, niin sanottujen kostotoimenpiteiden kohteeksi, voit ilmoittaa siitä DO:lle.

Julkinen asiapaperi

DO on viranomainen. Se tarkoittaa, että ilmoituksesi rekisteröidään ja siitä tulee julkinen asiapaperi, jota yksityishenkilöt ja joukkotiedotusvälineet saa pyytää luettavaksi. Tietyissä erityisolosuhteissa DO saattaa julistaa tiedot salaisiksi, mikä tarkoittaa, että niitä ei saa antaa julki.

Jos sinulla on kysyttävää ilmoituksentekomahdollisuudesta, olet tervetullut ottamaan yhteyttä DO:hun ja pyytää neuvonantoa selvittäjältä.