Romani kalderaš

Diskrimimé?

É kris pa diskriminátsia si jekh kris kaj lel sáma pa túte te na anklés diskrimimé. Diskriminátsia si kana naprimer, jekh bučake-gazda či del jekh manúš sa goda pačiv sar le kavér bučarnáš.

Sar avél diskriminátsia kána avél o diváno pa

  • Murš vaj pa žuvlí
  • Sexuálno identitéto vaj sar tu kórkořo ačarés tu
  • Andá saví grúpa san
  • Andá pačamós vaj relígia
  • Andá funkcionáko-pharimós
  • Andá le manušésko sexualimós
  • Andá le manušeske berš

É kris lel sáma te na anklés diskrimimé naprimér, ande é bučí, ande é škóla, ande úniversitétora, andé o dučáno, thaj kána kamés te činés vaj te les vužilé jekh kher.

É kris pále lel sáma te na anklés diskrimimé pe kavér thaná naprimér, sar ande é špíta, vaj ande sociálne bučá.

Sar puřis kaj DO te ačarés ke sánas diskrimimé. Ivjá si te des andré o puřimós kaj DO.

Sar des andré jekh puřimós anda goda ke várekon či da tut pačív kana si te les dadéngo-skepimós (föräldraledig) vaj ke sas tut dadéngo-skepimós.