با ما تماس بگیرید (Kontakta oss)

آیا مایل هستید با یکی از حقوقدانهای ما در مورد چگونگی تنظیم شکایت صحبت کنید؟ آیا شما بعنوان کارفرما یا برگزار کننده دوره های آموزشی در کار پیشگیرانه خود علیه تبعیض به مشاوره و حمایت نیاز دارید؟ آیا مایل به کسب اطلاعات دیگری هستید؟

تلفن

شماره مرکزی

08-120 20 700

فاکس

08-120 20 800

آدرس

آدرس پستی

Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 Stockholm

آدرس مراجعه

Torsgatan 11, 111 23 Stockholm
دفتر اطلاعات (Receptionen) در طبقه چهارم قرار دارد.

پست الکترونیکی

do@do.se