با ما تماس بگیرید (Kontakta oss)

آیا مایل هستید با یکی از حقوقدانهای ما در مورد چگونگی تنظیم شکایت صحبت کنید؟ آیا شما بعنوان کارفرما یا برگزار کننده دوره های آموزشی در کار پیشگیرانه خود علیه تبعیض به مشاوره و حمایت نیاز دارید؟ آیا مایل به کسب اطلاعات دیگری هستید؟

تلفن

شماره مرکزی

08-120 20 700

فاکس

08-120 20 800

آدرس

آدرس پستی

Diskrimineringsombudsmannen
Box 4057
169 04 Solna

آدرس مراجعه

Råsundavägen 18, Solna
دفتر اطلاعات (Receptionen) در طبقه چهارم قرار دارد.

پست الکترونیکی

do@do.se