در محیط و زمینه کار (Arbetslivet)

کارفرمای تان حق ندارد شما را مورد تبعیض قرار دهد. تبعیض یعنی با یک نفر نسبت به سایرین بدتر رفتار شود.

یک کارفرما حق ندارد شما را که در استخدام، جویای کار، دانش آموز طرح آشنائی با محیط کار یا کارآموز هستید را مورد تبعیض قرار دهد. کسی که بعنوان نیروی کاره اجاره ای یا بصورت نیروی کار کمکی در محلی کار می کند نیز از تبعیض مصون است.  

در مراجعه به اداره کاریابی و شرکت در دوره های آموزشی در اداره کاریابی نیز از تبعیض مصون هستید.

در مراجعه به یک اتحادیه صنفی یا یک سازمان کارفرمائی در برابر تبعیض مصون هستید. اتحادیه صنفی از قبیل ال.او، ت.ث.او و یونیونن است. سازمانهای کارفرمائی مانند سازمان اقتصاد سوئد(Svenskt Näringsliv)، سازمان صاحبان هتل و رستوران سوئد و سازمان کمونها و شوراهای بهداری استانها هستند. 

هنگام  تأسیس شرکت برای خود و درخواست کمک هزینه، هنگام تقاضای مثلاً پروانه برای یک شغل و در مراجعه به صندوق بیکاری از تبعیض مصون هستید. 

نماینده منع تبعیض(DO) باید رعایت قانون منع تبعیض را از سوی کارفرمایان و سایرین کنترل کند.

اگر فکر می کنید که در محل کار مورد تبعیض قرار گرفته اید می توانید به اتحادیه صنفی یا نماینده منع تبعیض(DO) مراجعه کنید. اگر عضو یک اتحادیه صنفی هستید باید مراتب را اول به اتحادیه صنفی خود اطلاع دهید. 

تبعیض در موارد زیر را می توانید گزارش کنید

 • جنسیت
 • هویت یا حالت ظاهری فراجنسیتی
 • تعلق قومی
 • دین یا اعتقاد دیگر
 • معلولیت
 • تمایلات جنسی
 • سن وسال

اگر در مرخصی والدین هستید یا قرار است باشید یا بوده اید و کارفرمایتان با شما نسبت به سایرین بدتر رفتار کند نیز می توانید از کارفرما شکایت کنید. 

چه کسی می تواند به نماینده منع تبعیض شکایت کند؟ 

اگر در استخدام، جویای کار، دانش آموز طرح آشنائی با محیط کار یا کارآموز هستید کنید یا  بعنوان نیروی کاره اجاره ای یا بصورت نیروی کار کمکی در محلی کار می کنید می توانید از تبعیض شکایت کنید. دانش آموز طرح آشنائی با محیط کار و کارآموزان نیز می توانند از تبعیض شکایت کنند. 

اگر در مرخصی والدین هستید یا قرار است باشید یا بوده اید و کارفرمایتان با شما نسبت به سایرین بدتر رفتار کند نیز می توانید از کارفرما شکایت کنید.

اگر قرارداد استخدام تان فسخ شود نیز می توانید از تبعیض شکایت کنید. فسخ قرارداد استخدام به این معناست که باید کار کردن را خاتمه دهید.

در موارد زیر از تبعیض مصون هستید

 • در مراجعه به اداره کاریابی یا شرکت در دوره های آموزشی در اداره کاریابی.
 • در مراجعه به یک اتحادیه صنفی یا یک سازمان کارفرمائی.
 • هنگام  تأسیس شرکت برای خود و درخواست کمک هزینه،
 • هنگام تقاضای مثلاً پروانه برای یک شغل
 • در مراجعه به صندوق بیکاری خود.

تبعیض در رابطه با موارد زیر ممنوع است:

 • جنسیت
 • هویت یا حالت ظاهری فراجنسیتی
 • تعلق قومی
 • دین یا اعتقاد دیگر
 • معلولیت
 • تمایلات جنسی
 • سن وسال

از چه مواردی می توانم به نماینده منع تبعیض شکایت کنم؟ 

تبعیض وقتی انجام می شود که یک کارفرما با شما، مثلاً بعلت دوجنسیتی بودن یا تعلق قومی تان، نسبت به سایرین بدتر رفتار کند.

اگر یک کارفرما شمارا مورد آزار و اذیت قرار دهد نیز تبعیض قائل شده است. آزار و اذیت بمعنی بدرفتاری با فرد است، مثلاً او را با القابی خطاب کنند که دوست ندارد یا با او به شیوه ناخوشایندی شوخی کنند.

کلیه رئیس ها کارفرما محسوب می شوند.

گاهی اوقات پی بردن به تبعیض دشوار است. یک مثال در این زمینه مقرراتی است که بنظر برای همه خوب است ولی برای گروهی از افراد، مانند زنان بد می شود.

شما از تبعیض در محیط کار مصون هستید. همچنین در زمینه های کاری مانند موارد زیر نیز از تبعیض مصون هستید:

 • تماس با اداره کاریابی
 • عضویت در یک سازمان، مانند سازمانهای کارفرمائی و کارورزی
 • تأسیس شرکت برای خود، کار در شرکت خود، کمک هزینه هنگام تأسیس شرکت برای خود یا
 • هنگام دریافت پروانه برای یک شغل

نمونه های تبعیض در زمینه های کاری

نمونه های تبعیض در زمینه های کاری که از آن می توان به نماینده منع تبعیض شکایت نمود:

 • حقوق شما از همکارتان کمتر است. کارتان مشابه یا تقریباً مشابه یکدیگر است. شما فکر می کنید که علت آن جنسیت شما باشد.
 • شما برای یک مصاحبه شغلی دعوت می شوید. نمرات شما خوب است ولی کار را بشما نمی دهند. شما فکر می کنید که علت این امر آن باشد که کارفرما می بیند شما که یک مرد هستید در لباس زنانه به مصاحبه آمده است.
 • نمرات شما خوب است ولی به مصاحبه دعوت نمی شوید. شما فکر می کنید که علت این امر آن باشد که نام شما شما بنظر کارفرما خارجی است.
 • کارفرمای تان شما را "همجنسباز" یا "اُبنه ای" خطاب کند.
 • شما کار بهتری را در محل کار خود درخواست کرده اید ولی کار را بشما نداده اند. شما فکر می کنید که کارفرما از اینکه شما در صندلی چرخدار می نشینید خوشش نمی آید.
 • کارفرمایتان بشما می گوید که شما زرنگ ولی برای رئیس شدن "جوان" هستید.
 • شما کمک هزینه تأسیس شرکت دریافت نمی کنید. شما فکر می کنید که بنظر کسی که می خواهد کمک هزینه را بشما بدهد، سن تان بالاست. 
 • مجبورتان می کنند استخدام آزمایشی خودرا خاتمه دهید. شما فکر می کنید علت این امر بارادار شدن شما بوده است.
 • از شما در یک مصاحبه شغلی سوال می شود آیا اِیدز دارید یا نه. شما فکر می کنید که علت این امر آن باشد که کارفرما در مورد آفریقائی های سوئدی پیشداوری می کند.
 • همکاران دگرجنسگرای شما اجازه دارند همسران خودرا در جشنهای محل کار بهمراه داشته باشند. شریک زندگی همجنس شما دعوت نمی شود. شما فکر می کنید که کارفرما از همجنس گرا بودن شما خوشش نمی آید.
 • کارفرمایتان بشما حقوق کمتری نسبت به سایرین می دهد. شما فکر می کنید علت این امر آن باشد که شما دارای نقصان بینائی هستید. 
 • کارفرمایتان حرفهائی در مورد سِکس می زند. او بدون تمایل شما، بدن تان را هم دست می زند. 
 • اداره کاریابی مایل نیست بشما در کار پیدا کردن کمک کند. اداره کاریابی می گوید که شرکتها مایل به استخدام افرادی هستند که بنظرشان سوئدی باشند.

مجازات کردن ممنوع است

اگر از کارفرمای خود بخاطر تبعیض شکایت کرده باشید او حق ندارد شما را مجازات کند. مجازات ممکن است به اینصورت باشد که بشما وظایف کاری بدتری بدهد یا مجبور شوید خیلی زیاد اضافه کار کنید.

اداره کاریابی یا یک اتحادیه صنفی نیزحق ندارند بخاطر اینکه از آنها برای تبعیض شکایت کرده اید، شما را مجازات کنند.

چه مواردی آزار و اذیت است؟

هیچ فردی نباید در محل کار خود مورد آزار و اذیت قرار گیرد. شما نباید توسط کارفرما یا سایر کارکنان مورد آزار و اذیت قرار بگیرید.

همچنین نبایستی در مراجعه به اداره کاریابی یا اتحادیه صنفی خود نیز مورد آزار و اذیت قرار بگیرید.

آزار و اذیت یعنی با کسی بدرفتاری کردن، مثلاً شما را چیزی خطاب کنند که دوست ندارید یا با شما در محل کار به شیوه ناخوشایندی شوخی کنند.

آزار و اذیت در موارد زیر ممنوع است:

 • جنسیت
 • هویت یا حالت ظاهری فراجنسیتی
 • تعلق قومی
 • دین یا اعتقاد دیگر
 • معلولیت
 • تمایلات جنسی
 • سن وسال

آزار و اذیت ممکن است به اینصورت باشد که یکنفر در مورد افراد دیگر به گونه ای صحبت کند که شما خوشتان می آید. مثلاً بگوید که زنها، همجنسگراها یا کولی ها دارای خصوصیات مشخصی هستند.

آزار و اذیت ممکن است به اینصورت نیز باشد که فردی را مثلاً "دورگهblatte"، "کولی لعنتی"، "لاپلندی لعنتی"، "مونگول"، "همجنسباز" یا "جِنده" خطاب کرد. همچنین ممکن است کسی روی گنجه شما تصویر یک صلیب شکسته کشیده باشد. آزار و اذیت باعث می شود فرد احساس می کند به او توهین شده، خودرا غمگین و تحت تهدید احساس می کند یا احساس می کند مورد بدرفتاری قرار گرفته است. آزار و اذیت بنظر هر فردی متفاوت است. توهین آمیز بودن کلمات به تشخیص کسی است که مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. 

بنظر افراد مختلف آزار و اذیت متفاوت است. تشخیص مورد اهانت قرار گرفتن با کسی است که مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

همیشه وظیفه متوقف کردن آزار و اذیت با کارفرماست.

آزار و اذیتهای جنسی کدامند؟

  آزار و اذیت ممکن است جنسی باشند که به آنها آزارواذیتهای جنسی گفته می شود. ممکن است کسی برخلاف میل شما به بدنتان دست بزند یا بگوید که می خواهد با شما همخوابگی کند منتها شما تمایل ندارید. ممکن است فردی برخلاف تمایل شما تصاویر سکسی بشما نشان دهد یا به شیوه ای که شما خوشتان نمی آید در مورد مسائل جنسی شوخی کند.  

آزار و اذیتهای جنسی بنظر هر فردی متفاوت هستند. تشخیص عدم احساس امنیت در محل کار با کسی است که تحت آزار و اذیتهای جنسی قرار گرفته است.

بگوئید بس است!

قانون می گوید فردی که آزار و اذیت می کند باید بداند و بفهمد که مشغول آزار و اذیت است. از اینرو کسی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرد باید به کسی که اورا مورد آزار و اذیت قرار می دهد بگوید که مثلاً به آزار و اذیت های جنسی خود خاتمه دهد.

شما می توانید با کسی که شما را مورد آزار و اذیت قرار می دهد حرف بزنید یا برایش نامه بنویسید. همچنین می توانید از فرد دیگری نیز کمک بگیرید تا با او حرف بزند.

گاهی اوقات آزار و اذیتها به قدری جدی هستند که شما نیازی نیست با آن مخالفت کنید. قانون در اینگونه موارد می گوید که فرد می بایست می دانسته که مشغول آزار و اذیت است.

آزار و اذیتها می توانند تبعیض باشند

اگر یک کارفرما شما را مورد آزار و اذیت قرار دهد قانون می گوید تبعیض است. همچنین اگر کارفرما به فرد دیگری بگوید که شما را مورد آزار و اذیت قرار دهد نیز تبعیض است. دراینصورت می توانید از کارفرما به اتحادیه صنفی یا نماینده منع تبعیض شکایت کنید. کارفرما کسی است که رئیس شماست.  

اگر یکی از کارکنان شما را مورد آزار و اذیت قرار دهد تبعیض محسوب نمی شود. ولی کارفرمائی که پی می برد شما در محل کار مورد آزار و اذیت قرار می گیرید باید آنرا موقوف کند. کارفرمای شما مسئولیت دارد که هیچکس در محل کار مورد آزار و اذیت قرار نگیرد.

اگر کسی که در اماکن زیر کار می کند شما را مورد آزار و اذیت قرار دهد تبعیض محسوب می شود

 • اداره کاریابی، یک اتحادیه صنفی یا یک سازمان کارفرمائی
 • یک شرکت یا سازمان که برای تأسیس شرکت کمک هزینه می دهد
 • اداره دولتی که برای یک شغل پروانه صادر می کند یا در صورتیکه شما از سوی صندوق بیکاری مورد آزار و اذیت قرار بگیرید.

کارفرمای شما باید پیشگیری کند

قانون می گوید که کارفرما باید از آزار و اذیت در محل کار پیشگیری کند. پیشگیری به این معنی است که در آینده چنین موردی اتفاق نیفتند.

قانون می گوید که کارفرمائی که دارای 25 نفر پرسنل یا بیشتر است باید دارای یک طرح باشد. در طرح مزبور باید درج شده باشد که چگونه علیه آزار و اذیت های جنسی و آزار و اذیتهائی که در رابطه با جنسیت، تعلق قومی، دین یا اعتقاد دیگراست، اقدام می شود. 

اگر کارفرما بشنود یا ببیند کسی در محل کار خودرا مورد آزار و اذیت احساس می کند، کارفرما باید تحقیق کند چه اتفاقی رُخ داده است. اگر موضوع آزار و اذیت باشد، کارفرما باید آنرا متوقف کند. 

اگر کارفرما اقدامی نکند می توانید از او به اتحادیه صنفی یا نماینده منع تبعیض شکایت کنید.

اگر شکایت کنید نباید مجازات شوید

اگر از کارفرما بخاطر آزار و اذیت شکایت کرده باشید کارفرما حق ندارد شما را مجازات کند. 

مجازات ممکن است به اینصورت باشد که شما وظایف کاری بدتری دریافت کنید یا مجبور شوید خیلی زیاد اضافه کاری کنید.

اداره کاریابی یا یک اتحادیه صنفی نیزحق ندارند بخاطر اینکه از آنها برای تبعیض شکایت کرده اید، شما را مجازات کنند.

اگر کارفرما شما را مجازات کند می توانید از او به نماینده منع تبعیض یا اتحادیه صنفی خود شکایت کنید. 

چگونه شکایت کنم؟

اگر فکر می کنید مورد تبعیض واقع شده اید می توانید از کارفرمای خود به نماینده منع تبعیض (DO) شکایت کنید. اگر عضو اتحادیه صنفی هستید می توانید به آنجا شکایت کنید.

اگر فکر می کنید از سوی مثلاً صندوق بیکاری یا اداره کاریابی مورد تبعیض واقع شده اید نیز می توانید به نماینده منع تبعیض شکایت کنید.

اگر فکر می کنید که در موارد زیر مورد تبعیض قرار گرفته ایت می توانید به نماینده منع تبعیض شکایت کنید:

 • جنسیت
 • هویت یا حالت ظاهری فراجنسیتی
 • تعلق قومی
 • دین یا اعتقاد دیگر
 • معلولیت
 • تمایلات جنسی
 • سن وسال

اگر در مرخصی والدین بسر می برید یا قرار است مرخصی والدین بگیرید یا در مرخصی والدین بوده اید و کارفرمایتان با شما بدتر رفتار کند نیز می توانید از کارفرما شکایت کنید.

اگر کارفرما بشنود یا ببیند کسی در محل کار خودرا مورد آزار و اذیت احساس می کند، کارفرما باید تحقیق کند چه اتفاقی رُخ داده است. اگر موضوع آزار و اذیت باشد، کارفرما باید آنرا متوقف کند. اگر کارفرمایتان اقدامی نکند می توانید از او به اتحادیه صنفی یا نماینده منع تبعیض شکایت کنید.

کسی که دارای نوعی معلولیت است در اغلب موارد حق دارد محل کارش با شرایط وی سازگار گردد. این امر ممکن است سازگار کردن دکوراسیون داخلی یا تجهیزات باشد. یک محل کار بزرگ باید در مقایسه با یک محل کار کوچک اقدامات بیشتری انجام دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر یا به اتحادیه صنفی خود یا با ما در اداره منع تبعیض(DO) تلفن کنید.

تبعیض علیه سن و سال در تماس با صندوق بیکاری ممنوع نیست.

به شیوه زیر اقدام کنید

اگر فقط خودتان فکر می کنید که مورد تبعیض قرار گرفته اید می توانید شکایت کنید. شکایت خودرا باید به نماینده منع تبعیض(DO) بنویسید. مورد تبعیض قرار دادن شما بخاطر موردی در خانواده تان نیز ممنوع است. مثلاً اگر برادرتان "دگرجنس پوش" (transvestit) باشد.  

در شکایت خود باید نام، آدرس و شماره تلفن خودرا بنویسید. اگر آدرس پست الکترونیکی (ایمیل) خود را بنویسید نیز خوب است.

شما باید نام کسی را که از او شکایت می کنید را بنویسید. این می تواند نام کارفرما، نام اداره کاریابی یا اتحادیه صنفی باشد. همچنین بنویسید به چه علت احساس می کنید مورد تبعیض قرار گرفته اید.

اگر فکر می کنید تعلق قومی شما، جنسیت یا سن و سال تان علت تبعیض است، مراتب را بنویسید.

اگر می خواهید شکایت کنید باید در اسرع وقت اینکار را بکنید. برخی از اتفاقات در محل کار خیلی سریع شامل مرور زمان می شوند. اگر پرونده ای شامل مرور زمان شده باشد نماینده منع تبعیض دیگر نمی تواند کاری انجام دهد.  

اگر مایل باشید می توانید شکایت خود را بزبان خودتان بنویسید.

وقتی شکایتنامه شما به اداره منع تبعیض برسد ما به شیوه زیر اقدام می کنیم

وقتی شما شکایتنامه ای به اداره منع تبعیض ارسال کنید ما یک تحقیقات انجام می دهیم.

مفهوم این امر آنست که ما مطالب نوشته شده توسط شما را با دقت می خوانیم و پی می بریم چه اتفاقی افتاده است. کسی که شما از او برای تبعیض شکایت کرده اید نیز می تواند تعریف کند چه اتفاقی افتاده است. 

اگر بنظر نماینده منع تبعیض شما مورد تبعیض واقع شده باشید سعی خواهد کرد از طریق مصالحه شماها باهم به توافق برسید. مصالحه ممکن است به این معنی باشد که از شما عذرخواهی شود یا پول دریافت کنید.

اگر شما و کسی که از او شکایت کرده اید از طریق مصالحه به توافق نرسید، نماینده منع تبعیض می تواند پرونده را به دادگاه ارجاع کند.

دادگاه اداره ای است که غیرقانونی بودن یک مورد را تعیین می کند. 

مجازات کردن ممنوع است 

اگر از کارفرمای خود بخاطر تبعیض شکایت کرده باشید او حق ندارد شما را مجازات کند.

مجازات ممکن است به اینصورت باشد که بشما وظایف کاری بدتری بدهد یا مجبور شوید خیلی زیاد اضافه کاری کنید.

بطور مثال اداره کاریابی یا یک صندوق بیکاری نیز نمی تواند اگر شما از آنها به نماینده منع تبعیض شکایت کرده اید شما را مجازات کنند، مثلاً بگویند نمی توانند به شما در کار پیدا کردن کمک کنند. 

سند علنی

نماینده منع تبعیض یک اداره دولتی است. همه حق دارند اسناد ادارات دولتی را مطالعه کنند. یک سند مثلاً یک نامه ارسالی به یک اداره دولتی است. نامه الکترونیکی(ایمیل) هم یک سند است. 

ولی اسنادی وجود دارند که محرمانه هستند. محرمانه یک کلمه دیگر برای سِرّی است. آندسته از اطلاعاتی را که از سوی نماینده منع تبعیض محرمانه اعلام شده را نمی توان مطالعه کرد.

اگر سوالی دارید با کمال میل می توانید با نماینده منع تبعیض تماس بگیرید. اگر در مورد نوشتن شکایت خود سوالی دارید می توانید با یک مسئول تحقیق صحبت کنید.