فارسى (Persiska)

مورد تبعیض قرار گرفته اید؟

قانون منع تبعیض قانونی است که شما از مورد تبعیض قرار گرفتن محافظت می کند. تبعیض گذاردن وقتی انجام می شود که مثلاً کارفرما با یک نفر نسبت به سایرین بدتر رفتار کند.

اگر در موارد زیر مورد تبعیض قرار گرفتید می توانید شکایت کنید

  • جنسیت
  • هویت یا حالت ظاهری فراجنسیتی
  • تعلق قومی
  • دین یا اعتقاد دیگر
  • معلولیت
  • تمایلات جنسی
  • سن وسال


این قانون شما را از مورد تبعیض قرار گرفتن مثلاً در محل کار، مدرسه، مدرسه عالی، فروشگاه و هنگام خریداری یا اجاره مسکن محافظت می کند.

این قانون شما را از مورد تبعیض قرار گرفتن در سایر زمینه ها مثلاً در درمانگاه، بیمارستان و اداره خدمات اجتماعی نیز محافظت می کند. 

اگر فکر می کنید که مورد تبعیض واقع شده اید، می توانید به نماینده منع تبعیض (DO) شکایت کنید. شکایت به نماینده منع تبعیض رایگان است.

اگر در مرخصی والدین هستید یا قرار است باشید یا بوده اید و با شما نسبت به سایرین بدتر رفتار شده باشد نیز می توانید شکایت کنید